Year 2019, Volume 22 , Issue 1, Pages 26 - 34 2019-02-28

A Research on the Determination of Consumers' Perspectives on Organic Agricultural Products: Case Study in Osmaniye and Şanlıurfa Provinces
Tüketicilerin Organik Tarım Ürünlerine Bakış Açılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri Örneği

Nermin BAHŞİ [1] , Ali Doğan AKÇA [2]


The demand for organic products is increasing and organic production is becoming widespread due to food safety, healthy nutrition, sustainability, positive effects on environmental protection and the protection of ecological balance. The developments in the field reveal the necessity of measuring and determining the approaches of people to demanded organic products. In this study, it was aimed to determine consumers' points of view of organic products and the factors which are effective in their selection process. The Simple Random Probability Sampling Method is used to determine sample size. For this purpose, a questionnaire survey was conducted with 400 consumers in Osmaniye and Şanlıurfa. According to the results of the research, consumers define organic agricultural product as "an agricultural form in which healthy products are grown" in a ratio of 38.7%; and “agricultural product where no pesticides are used" as 32.1%. Consumers mostly prefer to buy the products grown in the village because these crops are thought to be natural and organic. It expressed that the most important reason for purchasing organic products is they are being healthy in a ratio of 79.4%; and major reason for not being bought is the difficulty in obtaining as 58.3%. Consumers with higher income and the ones who used organic product before have more positive thoughts about organic products. It is necessary to increase the knowledge of consumers about what an organic product is and how it can be distinguished on the market. Also organic markets need to becoming widespread.

Ekolojik dengenin korunması, gıda güvenliği, sağlıklı beslenme, sürdürülebilirlik ve çevre koruma üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle organik ürüne olan talep giderek artmakta ve organik üretim yaygınlaşmaktadır. Meydana gelen gelişmeler organik ürün talep eden kişilerin yaklaşımlarının da ölçülmesi ve belirlenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, tüketicilerin organik ürünlere bakış açılarının ve organik ürünleri tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Örnek büyüklüğünün belirlenmesinde Basit Tesadüfi Olasılık Örneklemesi Yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 400 tüketici ile yüz yüze görüşme yöntemi ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre tüketiciler organik tarım ürününü sağlıklı ürünlerin yetiştirildiği tarım şekli (%38.7) ve zirai ilaçların kullanılmadığı tarım ürünü (%32.1) olarak tanımlamaktadır. Çoğunlukla köyde yetişen ürünleri doğal ve organik olduğunu düşündükleri için satın almaktadırlar. Tüketiciler tarafından organik ürünlerin satın alınmasındaki en önemli neden sağlıklı olması (%79.4), satın alınmamasındaki en önemli neden ise temin etmenin zorluğu (%58.3) olarak ifade edilmektedir. Organik ürünleri kullanan tüketiciler ile gelir düzeyi yüksek tüketiciler organik ürünler konusunda daha olumlu düşüncelere sahiptir. Tüketicilerin organik bir ürünün ne olduğu ve pazarda nasıl ayırt edilebileceği konusundaki bilgilerini artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi ve organik pazarların yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

 • Annunziata A, Vecchio R 2016. Organic Farming and Sustainability in Food Choices: An Analysis of Consumer Preference in Southern Italy. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 8: 193-200.
 • Anonim 2018. Organik Tarım Nedir?, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO), http://www.eto.org.tr/ekolojik-tarim/ekolojik-tarim-nedir/ (Erişim tarihi: 04.04.2018).
 • Arıkan R 2017. Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınevi, Gözden Geçirilmiş 3. Basım, Ankara: 308p.
 • Ataseven Y, Güneş E 2008. Türkiye’de İşlenmiş Organik Tarım Ürünleri Üretimi ve Ticaretindeki Gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (2): 25-33.
 • Basha MB, Mason C, Shamsudin MF, Hussain HI, Salem MA 2015. Consumers Attitude Towards Organic Food., Procedia Economics and Finance, 31: 444-452.
 • Çelik S 2013. Kimler, Neden Organik Gıda Satın Alıyor? Bir Alan Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30: 93-108.
 • Davies A, Titterington A, Cochrane C 1995. Who Buys Organic Food? A Profile of The Purchasers of Organic Food in Northern Ireland. British Food Journal, 97 (10): 17-23.
 • Eryılmaz GA, Demiryürek K, Emir M 2015. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Organik Tarım Ve Gıda Ürünlerine Karşı Tüketici Davranışları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30: 199-206.
 • Ergin EA, Özsaçmacı B 2011. Turkish Consumers’ Perceptions and Consumption of Organic Foods. African Journal of Business Management, 5(3): 910-914.
 • Eti HS 2014. Organik Gıdaların Pazarlanması ve Organik Gıdalara Karşı Tüketici Tutum ve Davranışları Analizi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi ABD, Doktora Tezi, 198 sayfa.
 • TOB 2018. 2017 Yılı Organik Tarım İstatistikleri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, https://www. tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler (Erişim: 09.09.2018)
 • Hjelmar U 2011. Consumers’ Purchase of Organic Food Products. a Matter of Convenience and Reflexive Practices. Appetite, 56: 336-344.
 • Karabaş S, Gürler AZ 2012. Organik Ürün Tercihinde Tüketici Davranışları Üzerine Etkili Faktörlerin Logit Regresyon Analizi ile Tahminlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10) : 129-156.
 • McEachern MG, McClean P 2002. Organic Purchasing Motivations and Attitudes: Are They Ethical?, International Journal of Consumer Studies, 26 (2): 85–92.
 • Radman M 2005. Consumer Consumption and Perception of Organic Products in Croatia. British Food Journal, 107 (4): 263-273.
 • Roitner-Schobesberger B, Darnhofer I, Somsook S, Vogl CR 2008. Consumer Perceptions of Organic Foods in Bangkok, Thailand. Food Policy, 33: 112–121.
 • Sarı D 2012. Organik Tarımın Tarihçesi ve Gelişimi Sunusu. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/wsBoMnQW-11122012-0.pdf (Erişim tarihi: 04.04.2018).
 • Sarıkaya N 2007. Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler ve Tutumlar Üzerine Bir Saha Çalışması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (2) : 110-125.
 • Tarkiainen A, Sundqvist S 2005. Subjective Norms, Attitudes and Intentions of Finnish Consumers in Buying Organic Food. British Food Journal, 107 (11), 808-822.
 • Ural A, Kılıç İ 2006. Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara.
 • Ustaahmetoğu E, Toklu İT 2015. Organik Gıda Satın Alma Niyetinde Tutum, Sağlık Bilinci ve Gıda Güvenliğinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1) : 197-212.
 • Varoğlu ST, Turhan Ş 2016. Organik Ürünlerde Tüketici Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Sakarya İli Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(3): 189-196.
 • Willer H, Lernoud J (Ed.) 2018. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2018. Research Institute of Organic Agriculture (FIBL), Frick, and IFOAM - Organics International, Bonn.
 • Yükselen C 2006. Pazarlama Araştırmaları. Detay Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-1630-7720
Author: Nermin BAHŞİ (Primary Author)
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, KADİRLİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0497-4625
Author: Ali Doğan AKÇA
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, KADİRLİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2019

APA BAHŞİ, N , AKÇA, A . (2019). Tüketicilerin Organik Tarım Ürünlerine Bakış Açılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (1) , 26-34 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.443228