Year 2020, Volume 23 , Issue 1, Pages 194 - 211 2020-02-28

Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ile Üyeleri Arasındaki İlişkilerin Analizi: Sivas İli Örneği
Analysis of Relationships between Breeders’ Associations and Their, A Case Study of Sivas

Murat DEMİRBÜK [1] , Nuray KIZILASLAN [2]


Çiftçi örgütlenmesi, bireysel çiftçilerin değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilmeleri için önemlidir. Küçük ve orta ölçekli çiftçiler varlıklarını sürdürebilmek için örgütlenmelidir. Kalkınmakta olan ülkelerde örgütlenme düzeyi istenilen seviyenin altındadır. Çalışma yetiştiricilerin sosyo-ekonomik durumlarını, problemlerini, birlikleri ile olan ilişkilerini araştırmaktadır ve Sivas ilinde örgütlü bulunan üç birliğini kapsamaktadır. Bunlar; Damızlık Sığır, Damızlık Koyun Keçi ve Arı yetiştiricileri birlikleridir. 94 sığır yetiştiricisi, 168 koyun ve keçi yetiştiricisi, 107 arı yetiştiricisi olmak üzere toplam 369 anket yapılmıştır. Verilerin analizinde Ki-kare, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Farklı birliklerin üyelerinin gelir, pazarlama, genel kurullara katılım, eğitim ve bilgi kaynakları ile üyelik aşamasında ikna edici faktörler açısından istatistiksel olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Anketi yanıtlayanların %27,5’i birliklerin görev ve sorumluluklarını bilmediklerini beyan etmişlerdir. Kamunun, birliklerin ve çiftçilerin daha etkin çiftçi örgütlenmesi için birlikte çalışmaları gerekmektedir. Birliklerin girdi temini, tarımsal yayım ve pazarlama konularında daha çok çalışmalıdır. Tüm aktiviteleri üyelerin uygun olduğu zamanlarda, günlük ve mevsimsel tarım takvimine göre düzenlemelidirler. 

Farmers’ organization is important for individual farmers to adapt changing market conditions. Small and medium size farmers have to be organized in order to survive. In developing countries, organization is below the desired level. This research aimed to identify breeders’ socio-economic status, problem and relations with associations. The study covered three Breeders Association in Sivas. These were Cattle, Sheep and Goat Breeders’ Association and Associations of Beekeepers. A survey was conducted with total of 369, 94 cattle breeders, 168 sheep and goat breeders and 107 beekeepers. Chi square, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests were used to analyze the data. It was determined that member of different associations differed statistically in terms of income, marketing, participation in general assemblies, training and basic information sources, convincing factor to become a member. It was found that 27.5% of the respondents did not know associates’ task and responsibilities. Government, unions and farmers must work jointly and each side take some actions for more effective farmer organization. It can be suggested that the associations have to do much more serious and intensive work on the subject of providing input, agricultural extension and marketing organizations for members. All activities have to be designed based on member’s availability, daily and seasonal agricultural calendar.

 • Akkurt M, Köknaroğlu H 2016. Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg 11 (2): 79-90.
 • Aydoğan M, Yulafçı A 2014. Samsun İlindeki Tarımsal Üretici Örgütlerinin Yapısal Sorunları ve Çözüm Önerileri. 11. Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun
 • Bilginturan S, Ayhan V 2009. Burdur İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği Üyesi Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Hayvansal Üretim Derg 50 (1): 1-8.
 • Çetin H 2013. Kamu Ekonomisi Yönünden Türkiye’de Kırsal Kalkınma Sürecinde Kooperatifçiliğin Rolü Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 255 sy.
 • Falkowski J, Ciaian P 2016. Factors Supporting the Development of Producer Organizations and their Impacts in the Light of Ongoing Changes in Food Supply Chains. http://publications.jrc.ec.europa.eu/ repository /handle/JRC101617.
 • Göktolga ZG 2015. İktisadi ve İdari Bilimler için İstatistik. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 376 sy.
 • İnan İH, Gülçubuk B, Ertuğrul C, Kantürer E, Baran EA, Dilmen Ö 2000. Türkiye’de Tarımda Kırsal Kesim Örgütlenmesi. http://www.zmo.org.tr/ resimler/ekler/00c563bfd2c48c1_ek.pdf?tipi=14&sube.
 • Karaturhan B, Şevi T, Yıldız Ö 2014. Yetiştirici Birliklerinin Tarımsal Kalkınmaya Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Örnek Olayı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg 51 (2): 175-184.
 • Murat H 2011. Eğe ve Orta Anadolu Bölgesi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Süt Sığırcılık İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 241 sy.
 • Önal R, Özder M 2008. Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fak Der Derg 5 (2): 197-203.
 • Sağlam U 2013. Uşak İlinde Tarımsal Üretici Örgütlenmesi ve Yapısal Sorunlar. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 199 sy.
 • Sarı MM 2016. Tarım İşletmelerinin Örgütlenme Durumu ve Buna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum ili Örneği. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 58 sy.
 • Terin M, Ateş Ç H 2010. Çiftçilerin Örgütlenme Düzeyi ve Örgütlerden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Van İli Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg 47 (3): 265-274.
 • Yamane T 2006. Temel Örnekleme Yöntemleri. Nobel Yayınları, Ankara, 509 sy.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-5535-1949
Author: Murat DEMİRBÜK (Primary Author)
Institution: United Nations Development Programme, Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8535-0100
Author: Nuray KIZILASLAN
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 10, 2019
Acceptance Date : September 11, 2019
Publication Date : February 28, 2020

APA DEMİRBÜK, M , KIZILASLAN, N . (2020). Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ile Üyeleri Arasındaki İlişkilerin Analizi: Sivas İli Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (1) , 194-211 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.562087