Author Guidelines

DERGİ YAYIN İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI

KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, Tarım ve Biyoloji bilimleri alanındaki Türkçe veya İngilizce dillerinden birisi ile yazılan orijinal eserleri yayınlar. Türkçe yayınlarda, Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı yeni imla kılavuzu ve Türkçe sözlük esas alınır. Yazım dili İngilizce olan makalelerin gönderimi yapılmadan önce, yazar/yazarlar tarafından dil yönünden bir dil bilimciye incelettirilmesi tavsiye olunur.

Her sayıda bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel yazıların, çalışmaların veya güncel gelişmelerin belirtilen konuda yoğun çalışmaları bulunan deneyimli yazarlarca yapılan bir sentezi, yorumu ve durum değerlendirmesini kapsayacak şeklinde en fazla 2 adet derlemeye de yer verilebilir.

Dergi yılda 6 sayı olacak şekilde yayınlanır.

Başvuruda bulunmak için alttaki belgeler dergi otomasyon sistemine ayrı ayrı dosyalar halinde yüklenmelidir.

 - Başvuru yazısı(Kapak sayfası),

 - Eserin MS Word ortamında yazılmış hali (Yazar(lar)’ın bilgileri olmadan) 

 -  Tüm yazarlarca imzalanmış “Telif Hakkı Devir Formu”nun taranmış hali (Formun ıslak imzalı hali daha sonra posta ile gönderilebilir.)

 - Ayrıca tüm yazarların bilgileri de sisteme kayıt sırasında eksiksiz bir şekilde yüklenmelidir. (ORCID ID dâhil) 

 -   Derleme Makaleler için ön değerlendirme formu doldurulmalıdır.

 - Makale intihal raporu: Dergimize makale göndermeden önce uygun intihal yazılım programlarıyla (iThenticate, Turnitin vb) makalenin benzerlik durumu belirtilmelidir. Bu itibarla, dergiye gönderilen makaleler/derlemeler ön değerlendirme sürecinde; Turnitin yazılımı yardımıyla benzerlik oranları belirlenmelidir. Benzerlik oranının % 20’nin altında olması Editörler Kurulumuz tarafından kabul görmektedir. Belirlenen bu oranının üzerinde olan makaleler/derlemeler yazar(lar)a iade edilebilir.

Formları veya sistemdeki bilgileri eksik olan başvurular, hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz, alınmış olsa bile değerlendirme dışı bırakılabilir.

Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

Dergide yayımlanmak üzere makale takip sistemine gönderilen eserler, Editörler Kurulu tarafından bilimsel nitelik, etik ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenerek değerlendirmeye alınır. Onay verilen eserler, incelenmek üzere alanında uzman olan en az iki hakemin görüşüne sunulur. Yazar(lar)dan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç bir (1) ay içinde yapılarak dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekmektedir. İşlemi tamamlanan eserler kabul tarihi dikkate alınarak yayınlanır ve bir yazarın aynı sayıda en çok iki (2) eseri yer alabilir.

Makale Microsoft Word programında, tüm makale çift satır aralığında, tek sütun olarak, kenar boşlukları; sol, sağ, alt ve üst 2,5 cm bırakılarak, A4 (210X297) formunda, Century yazı karakterinde, 12 punto düz metin olarak hazırlanmalıdır. Eser kapak sayfası hariç 20 sayfayı geçmemelidir. Her sayfada sayfa ve satır numaraları verilmelidir.

Dergiye gönderilecek eser; kapak sayfası Türkçe Başlık; Özet; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; Abstract; Key Words; Giriş; Materyal ve Metot; Bulgular ve Tartışma; Sonuç (veya Bulgular; Tartışma ve Sonuç); Teşekkür; Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.

-Kapak Sayfası: Eserin dergiye sunulduğuna, eserin kısmen-tamamen daha önce hiçbir yerde yayınlanmadığına dair beyan ile Başlık, Yazar ad-soyad(lar)ı, adres(ler)i, e-posta, ORCID no’ları, telefon ve faks bilgilerinden oluşur. Yazışmalarda sorumlu yazarın kim olduğu belirtilmelidir.

-Başlık: İlk harfleri büyük olacak şekilde ortalanarak yazılmalıdır.

-Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 250 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerde “Özet” ve Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Özet ve abstract’ın altına küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi şekilde tanımlayacak en fazla 5 anahtar sözcük yazılmalıdır.

-Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, önceden yapılmış çalışmalar ve amacı verilmelidir.

-Materyal ve Metot: Yeni veya değiştirilmiş yöntemler aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek nitelikte açık olmalıdır.

-Bulgular ve Tartışma: Bu bölümde elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse şekil ve çizelgelerle desteklenerek açıklanmalıdır. Ayrıntılı istatistik analiz çizelgeleri yerine sonuçları gösteren özet çizelgeler tercih edilmelidir. Bulgular tartışılmalı, ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri tartışılmalıdır.

-Sonuç: Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır.

-Teşekkür: Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Eser destekli bir proje, Lisans veya Lisansüstü tez çalışmalarının sonuçları gibi bulguları içeriyorsa burada belirtilmelidir.

-Kaynaklar: Kaynaklar, makale sonunda, alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilmelidir.

Bütün ana bölüm başlıkları tüm harfler büyük olacak şekilde koyu olarak yazılmalıdır. Alt bölüm başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, ikincil alt bölüm başlıkları ise sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde koyu olarak yazılmalıdır. 

Eserde başlıkların yazımında, önceki bölümün bitiminden sonra bir boşluk verilmesine; ancak başlıktan sonra gelen bölümle arasında boşluk bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Başlıklar ve metinde paragraf başı bulunmamalıdır.

Eserde yer alacak her türlü grafik, resim, harita, fotoğraflar "Şekil" diye adlandırılmalı; bilgisayarda hazırlanmalı; metinle aynı hizada ve resim formatında (resim olarak kopyalanmalı) yer almalıdır. Sayısal değerler “Çizelge” diye adlandırılmalıdır. Şekil yazıları alta, çizelge yazıları üste; paragraf başından başlayacak ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde; üstteki bölüm ile arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Çizelgelerde dikey çizgi kullanılmamalı ve Makale Hazırlama Şablonunda belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. Her çizelge ve şekle metin içerisinde atıf yapılmalı ve metin içinde atıf yapıldıktan sonra verilmelidir. Tüm çizelge ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Çizelge 1. ve Şekil 1.). Çizelge ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Şekil ve çizelgelerde kullanılan yazı karakteri Century olmalı ve 8 den küçük 10 puntodan büyük olmamalıdır. Çizelge ve şekillerde kısaltmalar kullanılmış ise hemen altına bu kısaltmalar açıklanmalıdır. Şekil ve Çizelge başlıklarının İngilizceleri, Türkçe başlığın hemen altında italik olarak yazılmalıdır. Çizelge ile şekillerin içerisinde bulunan parametrelerin İngilizce karşılıkları bu parametrelerin hemen altına italik olarak  yazılmalıdır. 

Tüm makalelerde SI (International Systeme of Units) ölçü birimleri ve ondalık kesir olarak nokta kullanılmalıdır ( 1,25 yerine 1.25 gibi). Birimlerde “ / ” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk verilmelidir (4 m/s yerine 4 m s-1 , 5 kg N ha-1 gibi).

Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 10 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1.” şeklinde verilmelidir (ilişkin model, Eşitlik 1. de verilmiştir).

Metin içerisinde kaynak gösterimi (Yazar, yıl) esasına göre yapılmalıdır.

a)                Metin içerisinde iki yazarlı bir kaynağın gösteriminde, metin Türkçe ise (İlk yazar ve ikinci yazar, yıl) kuralı uygulanmalıdır. Makale İngilizce gönderilecekse (İlk yazar and ikinci yazar, yıl) kuralı uygulanmalıdır.

Örnek; (Akyüz ve Çaylı, 2019), (Falconer and Falcay, 1996)

b)                2’den fazla yazarın bulunduğu kaynakların gösteriminde (İlk yazarın soyadı ve ark., yıl) kuralı uygulanmalıdır. Makale İngilizce olarak gönderilecekse (İlk yazarın soyadı et al., yıl) kuralı uygulanmalıdır.

Örnek; (Çimrin ve ark., 2018), (Namaghi et al., 2010).

Kaynak listesinin yazımında her kelimenin ilk harfi büyük (Bağlaçlar Hariç) diğerleri küçük olmalıdır. Kaynaklar listesi ilk yazarın soyadına göre alfabetik düzenlenmeli, numaralama yapılmamalıdır. Buna göre alttaki örneklere göre hareket edilmelidir.

Dergiden alınmış ise:

 Çaylı A, Akyüz A 2019. The Experimental Determination of The Impact of Overall Heat Consumption Coefficient and Thermal Screens on Heat Saving in Plastic Greenhouses. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 22(2): 270-280.

Kitaptan alınmış ise:

Akyüz A, Çaylı A, Yürürdurmaz C, Doğuç MF 2007. Temel Bilgisayar Kullanımı. Yılmaz Ofset Matbaacılık, Kahramanmaraş, 346 sy.

Kitaptan alınmış bir bölüm ise:

Campion DG 1994. Hormones for the Control of Thyroid. (Human Diseases, CAB International, UK: Ed. Matthews GA, Tunstall JP) 505-534.

 Kongrede sunulmuş ise:

Güvercin RŞ 2017. Doğal Yeşil Lif Rengine Sahip Pamukta (Gossypium spp.) Resiprokal F6 ve F9 Melez Kuşaklarının Karşılaştırılması. 12. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2017, Kahramanmaraş

Yazarı bilinmeyen bir kaynak ise:

Anonymous 2004. Basis of Design and Actions on Structures (EN 1991-1-4), General Actions Part 1-3: Snow Loads. European Committee for Standardisation, Brussels.

Anonim 2000. Türk Gıda Kodeksi. Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/ 6 ). 14 Şubat 2000 Tarih ve 23964 Sayılı Resmî Gazete, Ankara

Paket Program:

SPSS 2013. IBM SPSS Statistics 21.0 for Windows. Armonk, NY.

Tez ise:

Boyacı S 2005. K.S.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Etlik Piliç Kümesinde Çevre Koşullarının Denetimi ve Çözüm Önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 65 sy.

Elektronik ortamdan alınmış ise:

Anonim 2019. Yem Bitkileri Üretimi, 1998-2018. http://www.tuik.gov.tr/ PreIstatistikTablo.do?istab_id=61.

Anonim 2019.  Türkiye’de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar. https://www.tigem. gov.tr/WebUserFile/DosyaGaleri/2018/7/724e3fb9-48e9-4288-8e56-d090e661c3c7/dosya/sert%20toh_bro%20rh.pdf.

Bir yazarın aynı tarihli [(Varank, 2009a) ve (Varank, 2009b)] eserleri şu şekilde yazılır; (Varank, 2009a,b)

Bir yazarın farklı tarihli [(Varank, 2009) ve (Varank, 2010)] eserleri şu şekilde yazılır; (Varank 2009, 2010)

Aynı parantez içerisinde birden çok kaynak verilmesi:  Aynı parantez içerisinde birden çok kaynak yayınlandıkları yıl dikkate alınarak sıralanmalıdır.

(Akıncı, 2013; Kaygısız ve Avgın, 2014; Akyüz ve ark., 2015, Cimrin, 2016)

(Avgın and Colonneli, 2011; Valainis et al., 2015; Hafez, 2016).