Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 4, Sayfalar 624 - 631 2018-08-31

Sustainable Agriculture and Good Agricultural Practices in Turkey
Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları

Gamze AYDIN ERYILMAZ [1] , Osman KILIÇ [2]

230 903

Good agricultural practices (GAP) first initiated in Europe to provide food security and quality. Good agricultural practices in Turkey have been started at 18 provinces in 2007 and it showed great development due to increasing subsidies within the last three years. However, it is important to increase the demand to these products in order to sustain GAP. Adoption of a marketing strategy considering consumers’ preferences will probably increase the production as well as competition among companies involved in this process. In this paper, developments of GAP in the world and its reflections over Turkey have been examined.

Dünyada iyi tarım uygulamaları, gıda güvenliği ve kalitesinin sağlanması amacıyla ilk defa Avrupa’da başlamıştır. Türkiye’de 2007’de 18 ilde başlayan iyi tarım uygulamaları, verilen desteklerin etkisiyle son üç yılda büyük gelişme göstermiştir. Ancak iyi tarım uygulamalarının devamlılığı açısından, bu ürünlere olan talebi artırmanın önemi büyüktür. İyi tarım uygulamalarında tüketiciyi dikkate alan bir pazarlama anlayışının benimsenmesi firmalar arasındaki rekabeti hızlandıracak, buna bağlı olarak iyi tarım ürünlerinin üretimi artacaktır. Bu makalede, dünyada iyi tarım uygulamalarının gelişimi ve Türkiye’deki yansımaları ortaya konulmuştur.
 • Aba GÖ, Işın Ş 2014. Dünyada ve Türkiye’de İyi Tarım Uygulamalarının Gelişimi. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül, Samsun.
 • Adenle AA, Sowe SK, Parayil G, Aginam O 2012. Analysis of Open Source Biotechnology in Developing Countries: An Emerging Framework for Sustainable Agriculture. Technology in Society, 34 (3): 256–269.
 • Aerni P 2009. What is Sustainable Agriculture? Empirical Evidence of Diverging Views in Switzerland and New Zealand. Ecological Economics, 68 (6): 1872–1882.
 • Aksoy A, Dıvrak BB, Sütlü E 2013. İyi Tarım Uygulamaları El Kitabı. http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/itu_web_son.pdf. (Erişim tarihi: 29.09.2017).
 • Amekawa Y, Chuanb NC, Lumayagc LA, Tand GH, Wongd CS, Abdulra’ufe LB, Tanf HB, Taig WX, Tanh SM, Liui CH, Cheej JL 2017. Producers’ Perceptions of Public Good Agricultural Practices and their Pesticide Use: The Case of MyGAP for Durian Farming in Pahang, Malaysia. Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 7 (1): 1-16.
 • Anonim 1973. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/ Kalknma%20Planlar/Attachments/7/plan3.pdf. (Erişim tarihi: 12.09.2017).
 • Anonim 1987. World Commission on Environment and Development. Our Common Future. http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf. (Erişim tarihi: 12.09.2017)
 • Anonim 2002. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. http://iklim.cob.gov.tr/iklim/Files/ Mevzuat/BM_iklimcerceve.pdf. (Erişim tarihi: 14.10.2017).
 • Anonim 2004. İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik. http://www.resmigazete.gov.tr /eskiler/2004/09/20040908.htm, (Erişim tarihi: 14.10.2017).
 • Anonim 2010. İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler /2010/12/20101229M6-11.htm, (Erişim tarihi: 06.11.2017).
 • Anonim 2013. İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler /2013/05/20130525-2.htm, (Erişim: 06.11.2017).
 • Anonim 2014. 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar. http://www.resmigazete.gov.tr /eskiler /2014 /04/20140412-2.htm, (Erişim tarihi: 07.11.2017).
 • Anonim 2016a. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri. http://unesco.org.tr/dokumanlar /duyurular/skh.pdf. (Erişim tarihi: 22.11.2017).
 • Anonim 2016b. http://www.bmdergi.org/tr/?s= sürdürülebilir+kalkınma+hedefleri, (Erişim tarihi: 22.11.2017).
 • Anonim 2016c. İyi Tarım Uygulamaları İstatistikleri. http://www.tarim.gov.tr /Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari/Istatistikler, (Erişim tarihi: 12.11.2017).
 • Anonim 2017. Alan Bazlı Destekler. http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler, (Erişim tarihi: 01.12.2017).
 • Ataseven Y 2014. Türkiye’de İyi Tarım Uygulamaları’na Yönelik Politikalardaki Gelişmeler. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül, Samsun.
 • Atış E 2004. Çevre ve Sürdürülebilirlik Boyutuyla Organik Tarım. http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=466, (Erişim tarihi: 07.11.2017).
 • Baghasa H 2008. European System Related to Good Agricultural Practice (EUREPGAP). National Agricultural Policy Center, No: 26.
 • Boz İ, Şahin A, Paksoy M, Giray FH, Direk M 2013. Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programının (ÇATAK) Yayılması ve Benimsenmesi. TÜBİTAK Proje No: 110O747.
 • Çelik Y 2006. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Sağlık. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 9 (1): 19-37.
 • Davran MK 2007. Türkiye’de Kalkınma Sürecinde Kırsal Çevre Sorunları ve Toplumsal Bilinç Düzeyi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 10 (2): 37-52.
 • Dişbudak K 2008. Avrupa Birliği’nde Tarım-Çevre İlişkisi ve Türkiye’nin Uyumu. AB T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, 79 s.
 • Dulupçu M 2000. Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler. Dış Ticaret Dergisi, 20: 46-70.
 • Gafsi M, Legagneux B, Nguyen G, Robin P 2006. Towards Sustainable Farming Systems: Effectiveness and Deficiency of the French Procedure of Sustainable Agriculture. Agricultural Systems, 90: 226–242.
 • Hasdemir M 2011. Kiraz Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamalarının Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 209 s.
 • Hess CE 1991. The US Department of Agriculture Commitment to Sustainable Agriculture (in Banr’s Sustainable Agriculture Research and Education in the Field: A Proceeding). National Academy Press. Washington D.C.
 • İçel CD 2007. Avrupa Birliği Ülkelerinde İyi Tarım Uygulamaları ve Türkiye ile Karşılaştırılması. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, AB Uzmanlık Tezi, 114 s.
 • Kaypak Ş 2011. Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 13 (20): 19-33.
 • Kuşat N 2013. Yeşil Sürdürülebilirlik için Yeşil Ekonomi: Avantaj ve Dezavantajları-Türkiye İncelemesi. Journal of Yaşar University, 29 (8): 4896 – 4916.
 • Marine SC, Martin DA, Adalja A, Mathew S, Everts KL 2016. Effect of Market Channel, Farm Scale, and Years in Production on Mid-Atlantic Vegetable Producers' Knowledge and Implementation of Good Agricultural Practices. Food Control, 59: 128-138.
 • Marsh JS 1997. The Policy Approach to Sustainable Farming Systems in the EU. Agriculture, Ecosystems and Environment, 64 (2): 103–114.
 • Menalled F, Bass T, Buschena D, Cash D, Malone M, Maxwell B, McVay K, Miller P, Soto R, Weaver D 2008. An Introduction to the Principles and Practices of Sustainable Farming. http://msuextension.org/ publications/AgandNaturalResources/MT200813AG. pdf. (Erişim tarihi: 12.11.2017).
 • Onions CT 1964. The Shorter Oxfort English Dictonary, Oxford: Clarendan press.
 • Öner G, Işın Ş 2010. Globalgap Eşdeğerlik Sertifikasyon Sisteminin Dünyadaki Örnekleri ve Türkiye’de Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, Şanlıurfa.
 • Özmehmet E 2008. Dünyada ve Tükiye Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları. Journal of Yaşar University, 12: 3.
 • Polat F 2014. Azerbaycan’da Global G.A.P Tarım Uygulamalarının Gıda Güvenliği Bakımından Değerlendirilmesi, Azersun Örneği. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül, Samsun.
 • Safley M 1998. How Traditional Agriculture is Approaching Sustainability. Biomass and Bioenergy, 14 (4): 329-332.
 • Subaşı OS, Uysal O, Aktaş E, Aydın B 2016. Turunçgil Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarının Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi: Mersin İli Örneği. XII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Mayıs, Isparta.
 • Tatlıdil FF, Boz İ, Tatlıdil H 2009. Farmers’ Perception of Sustainable Agriculture and its Determinants: A Case Study in Kahramanmaraş Province of Turkey. Environment, Development and Sustainability, 11(6): 1091-1106.
 • Tıraş HH 2012. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: Teorik Bir İnceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (2): 57-73.
 • Turhan Ş 2005. Tarımda Sürdürülebilirlik ve Organik Tarım. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11(1): 13 – 24.
 • Türkten H, Eryılmaz GA, Ceyhan V, Kılıç O 2014. Bafra İlçesinde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerin Korunması Programının Değerlendirilmesi ve İyi Tarım Uygulamalarının Etkilerinin Sürdürülebilirliği. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül, Samsun.
 • Yeşil M 2016. Doğa Koruma Yaklaşımlarındaki Değişimlerin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Süreci. Türk Tarım–Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (10): 867-876.
 • Yıldırım U, Öner Ş 2003. Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımının Türkiye’ye Yansımaları: GAP’ta Sürdürülebilir Kalkınma ve Yerel Gündem 21. Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (4): 6-27.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü DERLEME MAKALE
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Gamze AYDIN ERYILMAZ (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Osman KILIÇ

Bibtex @derleme { ksutarimdoga433646, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9149}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {624 - 631}, doi = {10.18016/ksudobil.345137}, title = {Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları}, key = {cite}, author = {KILIÇ, Osman and AYDIN ERYILMAZ, Gamze} }
APA AYDIN ERYILMAZ, G , KILIÇ, O . (2018). Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (4), 624-631. DOI: 10.18016/ksudobil.345137
MLA AYDIN ERYILMAZ, G , KILIÇ, O . "Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 624-631 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/37499/433646>
Chicago AYDIN ERYILMAZ, G , KILIÇ, O . "Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 624-631
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları AU - Gamze AYDIN ERYILMAZ , Osman KILIÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.345137 DO - 10.18016/ksudobil.345137 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 624 EP - 631 VL - 21 IS - 4 SN - -2619-9149 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.345137 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.345137 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları %A Gamze AYDIN ERYILMAZ , Osman KILIÇ %T Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P -2619-9149 %V 21 %N 4 %R doi: 10.18016/ksudobil.345137 %U 10.18016/ksudobil.345137
ISNAD AYDIN ERYILMAZ, Gamze , KILIÇ, Osman . "Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 / 4 (Ağustos 2018): 624-631. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.345137