Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 5, Sayfalar 738 - 744 2018-10-31

Factors Affecting on the Producers' Utilization of Beef Cattle Support
Üreticilerin Besi Sığırcılığı Desteklerinden Yararlanması Üzerine Etkili Faktörler

Hasan Burak AĞIR [1] , Cuma AKBAY [2]

101 211

Turkey has proper conditions for livestock production but due to the technical and economic problems and also inconsistencies in the agricultural policy, livestock production is not at the desired level. For these reasons, beef cattle farms are adversely affected by free market conditions and face instability in production. In order to reduce this instability, there are several alternative systems to improve the competitiveness and production. Livestock subsidies are one of the most important application of these systems.

The aim of this research was to determine the factors that effect on producers’ utilization from the beef cattle support. The research was conducted in Adana province, located Eastern Mediterranean Region. The data obtained from face to face interviews with 94 producers. According to results; education status, farming experience, keeping records about farm, technical assistance, number of animals and forage crops cultivation factors were effective on farmers’ utilization of beef cattle support.

Türkiye hayvancılık faaliyetleri için gerekli koşullara sahip olmasına rağmen ulusal tarım politikasındaki tutarsızlıklar ile yaşanan teknik ve ekonomik sorunlar nedeniyle üretimde istenilen seviyede değildir. Sektörde kırmızı et üretiminde önemli bir rolü olan besi sığırcılığı işletmeleri serbest piyasa koşullarından olumsuz etkilenmekte ve üretimde istikrarsızlık yaşanmaktadır. Yaşanan bu istikrarsızlığı ortadan kaldırmak üzere çeşitli politika araçları kullanılmakta olup bunlardan en önemlisi hayvancılık destekleridir.

Araştırmanın amacı Doğu Akdeniz Bölgesinde besi sığırcılığının yoğun olarak yapıldığı Adana İlinde üreticilerin besilik erkek sığır desteğinden yararlanmalarında etkili olan faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmanın materyalini 94 besi üreticisi ile yüz yüze yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre işletmelerin destekten yararlanmalarında; eğitim durumu, hayvancılık deneyimi, işletme kaydı tutma ve teknik bilgi alma durumu, hayvan sayısı ve yem bitkileri yetiştirme durumunun etkili olduğu saptanmıştır.
 • Akbay C, Bilgiç A, Şahin A, Tümer Eİ 2015. Türkiye’de Süt Sığırcılığında Uygulanan Desteklerin İşletme Karlılığı Üzerine Olan Etkileri. Tübitak Proje No: 1120824, 113 s.
 • Aksoy A, Terin M, Keskin A 2012. Türkiye Süt Sığırcılığında Islah ve Destekleme Politikalarının Bölgesel Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43(1): 59-64.
 • Aşkan E, Dağdemir V 2015. Devlet Desteklemelerinden Faydalanan Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Üretim Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Erzurum, Erzincan, Bayburt İlleri Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(2):69-76.
 • Aydın E, Sakarya E 2012. Kars ve Erzurum illeri Entansif Sığır Besi İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(6): 997-1005.
 • Balaban A, Unakıtan G 2006. Edirne İl’inde Süt Sığırcılığının Üretim, Fiyat ve Pazarlama Politikalarının Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 50 s.
 • Ben Arfa N, Daniel K, Jacquet F, Karantininis K 2015. Agricultural Policies And Structural Change In French Dairy Farms: A Nonstationary Markov Model. Canadian Journal of Agricultural Economics. 63(1):19-42.
 • Bezlepkina I, Oude L, Oskam AJ 2005. Effects of Subsidies In Russian Dairy Farming. Agricultural Economics. 33(3): 277-288.
 • Can MF 2015. Ankara İli Merkez İlçelerindeki Sığır Besi İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 31(2): 87-94.
 • Demir N 2009. Destekleme Politikalarının Hayvancılık Sektörü Üzerine Etkilerinin Bölgesel Karşılaştırmalı Analizi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum, 143 s.
 • Demir N 2012. AB ve Türkiye’de Hayvancılık Politikalarındaki Son Gelişmelerin Uyum Süreci Açısından Karşılaştırılması. Alınteri, 23(B): 58-63.
 • Dionne K, Horowitz J, 2016. The Political Effects of Agricultural Subsidies in Africa: Evidence From Malawi. World Development, 87: 215–226.
 • Dries L, Gorton M, Urutyan V, White J 2014. Supply Chain Relationships, Supplier Support Programmes And Stimulating Investment: Evidence From The Armenian Dairy Sector. Supply Chain Management-An International Journal, 19(1): 98-107.
 • El Benni N, Finger R 2013. Gross Revenue Risk In Swiss Dairy Farming. Journal of Dairy Science. 96(2): 936-948.
 • Ertuğrul C 2000. Hayvancılık Sektöründe Destekleme Politikalarının Analizi ve Üretim Artışı İçin Gerekli Önlemler. 2. Hayvancılık Kongresi-II (21-22 Kasım), Ankara.
 • FAO 2018. Food and Agriculture Organization. www.fao.org/faostat.
 • Frahan BH, Baudry A, Blander R, Polome P, Howitt R 2011. Dairy Farms Without Quotas In Belgium: Estimation And Simulation With A Flexible Cost Function. European Review of Agricultural Economics, 38(4): 469–495.
 • Gözener B 2013. TR83 Bölgesinde Sığır Yetiştiriciliğine Yer Veren İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Teknik Etkinlik. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 157 s.
 • Haygem 2015. Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kırmızı Et Stratejisi. Ankara.
 • Hazneci K 2007. Amasya İli Suluova İlçesinde Sığır Besiciliği Yapan İşletmelerin Etkinlik Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 84 s.
 • Isık, HB, Aksoy A, Yavuz F 2009. Factors Affecting Dairy Farmers' Utilization of Agricultural Supports In Erzurum. Scientific Research and Essay, 4(11): 1236-1242.
 • Kavoi MM, Haog DL, Pritchett J 2013. Influence of Institutional And Socio-Economic Factors on The Supply Response of Smallholder Dairy Farms In The Marginal Zones of Kenya. Journal of International Development, 25(3): 393-411.
 • Koçturk M 2009. A Case Study of Increasing Income of Dairy Cattle In Rural Area In Western Part Of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(9): 1685-1688.
 • Köknaroğlu H, Yılmaz H, Demircan V 2006. Afyon İli Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Kesif Yem Oranının Besi Performansı ve Karlılığa Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1):41-51.
 • Lu-rong R, Dan H 2014. A Study on the Effects of Fiscal Policy on Agricultural Production Management Intention and Behavior.
 • Newbold P 1995. Statistics for Business & Economics, Fourth Edition, 1995, Prentice-Hall.
 • Özüdoğru T, Miran B, Taşkaya Top B, Uçum İ 2015. Pamuk, Ayçiçeği, Soya Üretiminde Fark Ödemesi Desteklerinin Etkisi. TEPGE YAYIN NO: 262. ISBN: 978-605-9175-34-0.
 • Saner G, Çukur F 2006. Ege Bölgesinde Sığır Eti Üretimi ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği. Tübitak, Proje no: TOGTAG-3052.
 • Savran F, Aktürk D, Dellal İ, Tatlıdil F, Dellal G, Pehlivan E 2011. Türkiye’de Seçilmiş Bazı İllerde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketimine Etkili Faktörler. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(2): 251-256.
 • Sipilainen T, Kumbhakar SC 2010. Effects of Direct Payments on Farm Performance: The Case of Dairy Farms In Northern Eu Countries. University of Helsinki, Department of Economics and Management Discussion Papers no: 43. Helsinki.
 • Skaggs RK, Falk CL 1998. Market and Welfare Effects of Livestock Feed Subsidies In Southeastern New Mexico. Journal of Agricultural and Resource Economics, 23(2): 545-557.
 • Şahin K, Yılmaz İH 2009. The Effects of Subsidizing Forage Production On Animal Production In Van, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(3): 492-495.
 • Topcu Y 2008. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1): 17-24.
 • TÜİK 2018. Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr.
 • Uğurtaş FT 2008. Konya İli Beyşehir İlçesi Doğanbey Beldesinde Besicilik Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 75 s.
 • Wolf CA, Tonsor GT 2013. Dairy Farmer Policy Preferences. Journal of Agricultural and Resource Economics, 38(2): 220–234.
 • Yavuz F, Işık HB, Demir N 2009. Destekleme Politikalarının Hayvancılık Sektörü Üzerine Etkilerinin Bölgesel Karşılaştırmalı Analizi. Tübitak Projesi, Proje no: 1080269.
 • Yılmaz H 2010. Süt Sığırcılığında Kooperatifler Aracılığıyla Desteklemenin Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Adana İli Örneği. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 311 s.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Hasan Burak AĞIR

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Cuma AKBAY

Bibtex @araştırma makalesi { ksutarimdoga442545, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9149}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {738 - 744}, doi = {10.18016/ksudobil.407625}, title = {Üreticilerin Besi Sığırcılığı Desteklerinden Yararlanması Üzerine Etkili Faktörler}, key = {cite}, author = {AĞIR, Hasan Burak and AKBAY, Cuma} }
APA AĞIR, H , AKBAY, C . (2018). Üreticilerin Besi Sığırcılığı Desteklerinden Yararlanması Üzerine Etkili Faktörler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (5), 738-744. DOI: 10.18016/ksudobil.407625
MLA AĞIR, H , AKBAY, C . "Üreticilerin Besi Sığırcılığı Desteklerinden Yararlanması Üzerine Etkili Faktörler". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 738-744 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/38256/442545>
Chicago AĞIR, H , AKBAY, C . "Üreticilerin Besi Sığırcılığı Desteklerinden Yararlanması Üzerine Etkili Faktörler". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 738-744
RIS TY - JOUR T1 - Üreticilerin Besi Sığırcılığı Desteklerinden Yararlanması Üzerine Etkili Faktörler AU - Hasan Burak AĞIR , Cuma AKBAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.407625 DO - 10.18016/ksudobil.407625 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 738 EP - 744 VL - 21 IS - 5 SN - -2619-9149 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.407625 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.407625 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Üreticilerin Besi Sığırcılığı Desteklerinden Yararlanması Üzerine Etkili Faktörler %A Hasan Burak AĞIR , Cuma AKBAY %T Üreticilerin Besi Sığırcılığı Desteklerinden Yararlanması Üzerine Etkili Faktörler %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P -2619-9149 %V 21 %N 5 %R doi: 10.18016/ksudobil.407625 %U 10.18016/ksudobil.407625
ISNAD AĞIR, Hasan Burak , AKBAY, Cuma . "Üreticilerin Besi Sığırcılığı Desteklerinden Yararlanması Üzerine Etkili Faktörler". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 / 5 (Ekim 2018): 738-744. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.407625