Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 5, Sayfalar 786 - 799 2018-10-31

Engelli Çocuklar Üzerindeki Doğanın Pozitif Sağlık Etkisi
Positive Health Effects Of The Natural Environment On Children With Disability

Sima POUYA [1] , Öner DEMİREL [2]

90 184

Doğanın sahip olduğu doğal çevre değerleri (bitki örtüsü, su kaynakları, kuşlar ve diğer canlılar) ile engelli çocuklarda iyileştirici ve tedavi edici özelliği görülmektedir. Bu özelliklerin ne olduğu ve engelli çocuklarda nasıl bir gelişme sağladığı hakkında bilgi edinmek bu çalışmanın başlangıç noktasıdır. Çalışmanın amacı, Ankara çevresinde bulunan Eymir Gölü'nün doğal çevre değerlerinin Serebral palsili çocuklar üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Eymir gölünün sahip oldukları doğal çevre değerlerinin Serebral palsili çocuklar üzerinde sağladığı iyileştirici ve tedavi edici etkilerini belirlenmesi için bu çalışma, aşamalar halinde yürütülmüştür; 1. Sistematik gözlem çalışması 2. Gelişim gözlem formları 3. Anket ve görüşme çalışması. Bu çalışmada, Doğan Çağlar Özel Eğitim İlkokulu’ndan (DÇOEİ) seçilen Serebral palsili çocuğa Eymir Gölü ve çevresinde gözlem yöntemi uygulanmıştır.  Eymir Gölü alanı ve yakın çevresinde 6 gün boyunca Serebral palsili çocukların geziye katılarak ve farklı aktiviteler yapmaları sağlandıktan sonra, bu tür doğal alanların bu çocuklar üzerinde bıraktığı etkileri neler olduklarının değerlendirilmesi için gelişim formu hazırlanmıştır. Bu form DÇOEİ’nda görev yapan öğretmenlere verilerek onlardan çalışmaya katılan öğrencileri ders esnasında ve sınıf içinde gözlemeleri istenmiştir. Engelli çocuklara yönelik, Ankara'da mevcut doğal alanların performans düzey ve bu alanların yeterlilik ve uygunluk düzeyi hakkında bilgi elde etmek, bu çocukların sorunlarını daha iyi anlamak için engelli çocuklu ailelere anket çalışması yapılmıştır. Ayrıca, Serebral Palsi Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ve DÇOEO'de çalışan psikolog ile yüz yüze görüşme çalışması gerçekleşmiştir. Bu çalışma, doğal alanlarda zaman geçirmenin Serebral palsili çocuklarda olumlu bir etki yarattığı ve bu alanlarda etkinliklerin yapılması motor, dil, sosyal ve duygusal gelişim ile birlikte kendine bakım becerilerinin geliştiği gözlenmiştir.

ABSTRACT

It is seen that nature have healing and treating features for the disabled children with natural environment values (vegetation, water resources, birds, and other living creatures) that they possess. Getting information about what these features are and what kind of improvement does the presence of the disabled children in these natural areas provide is the starting point of this study. The goal of the study is to determine the effect of the natural environment values of the Lake Eymir located in the immediate environment of Ankara city on the children with Cerebral Palsy. In order to define the healing and treating effects of the natural environment values of Lake Eymir-Mogan on the children with Cerebral Palsy, natural factors of the area of Lake Eymir the study was conducted step-by-step: 1. Systematically Observation 2. Development Observation Forms 3. Survey and interview. In the study, observation method was implemented on children with Cerebral Palsy chosen from Dogan Caglar Special Education Primary School (DCSEPS) in the Lake Eymir and its surroundings. After providing disabled children to join the trip and conduct different activities in the area of Lake Eymir and its surroundings for 6 days, development form was prepared in order to evaluate the effects of this kind of natural areas on the children subjected the study. This form was given to teachers working in DCSEPS and they were asked to observe the four students taking part in the study during lessons and in the classrooms. To obtain information about the level of performance of the natural areas in Ankara and their adequacy and compliance level, and also to better understand the problems of these children, survey studies were conducted on parents with disabeled childeren.  In addition, the interview was conducted face to face with the psychologist working in the Center of Education and Rehabilitation of the Cerebral Palsy and also in DCSEPS.  In this study, it was seen that spending time in natural areas created a positive effect on the children with Cerebral Palsy and the activities conducted in this area improved motor, language, social and sentimental development as well as their self-maintenance skills.

 • Akın ZŞ 2006. Çocuklar İçin İyileştirme Bahçeleri, Ankara Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Peyzaj Mimarlığı AnaBilimDalı, Yüksek Lisans Tezi, 128 s
 • Aksoy Y 2011. Çocuk Oyun Alanlari Üzerine Bir Araştirma İstanbul, Isparta, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Ankara, Zonguldak ve Trabzon İlleri Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 3(11): 82-106.
 • Aral N 2000. Prevention Of Play In Child Development. Çağdaş Eğitim Dergisi. 25(265): 15-17.
 • Barış EM, Uslu A 2009. Accessibility For The Disabled People To The Built Environment In Ankara. African Journal of Agricultural Research, 4: 801- 814.
 • Belcrave FZ, Mills J 1981. Effect Upon Desire For Social Interaction With A Physically Disabled Person Of Mentioning The Disability In Different Contexts. Journal of Applied Social Psychology. 11(1): 44-57.
 • Beer A R 1990. Environmental Planning For Site Development, E & FN Spon, London, 1990.
 • Beklioglu, M. 2000. Eutrophication and Biomanipulation: Lake Eymir ve Mogan. TUBITAK Bilim ve Teknik Dergisi, 309: 72-76.
 • Oruç S 2009. ODTÜ’nün Kuşları 1995-2008. ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu. Ankara http://www.trakus.org/kods_bird/pdf/69374.pdf
 • Brawley E 1992. Alzheimer's Disease: Designing The Physical Environment. American Journal of Alzheimer's Care and Related Disorders & Research. 7(1) : 3-8.
 • Bulut Y Göktuğ T 2006. Sağlık Bulma Yönünde Çevresel Bir Etken Olarak İyileştirme Bahçeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 23 (2) : 9-15.
 • Bulut Y, Atabeyoğlu Ö, Yeşil P 2008. Erzurum Kent Merkezi Donatı Elemanlarının Ergonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi, 14(2) : 131-138.
 • Christensen KM, Jeon TK 2006. Creating Inclusive Outdoor Play Environments; Designing for Ability Rather than Disability. The Journal of Eyewitness in Special Education. 910: 48-55
 • Clark P (Ed.) 2006. The European City and Green Space: London, Stockholm, Helsinki and St. Petersburg, 1850-2000. Ashgate Publishing, Ltd.
 • Corazon SS, Stigsdotter UK, Moeller MS, Rasmussen SM 2012. Nature As Therapist: Integrating Permaculture With Mindfulness-And Acceptance-Based Therapy In The Danish Healing Forest Garden Nacadia. European Journal of Psychotherapy & Counselling. 14(4) : 335-347.
 • Cosco N, Moore, R 1999. Playing In Place: Why The Physical Environment Is Important In Playwork. Proceedings. Theoretical Playwork and the Research Agenda, PlayEducation, Ely, United Kingdom.
 • Dogan OK, Akyurek Z, Beklioglu M 2009. Identification And Mapping Of Submerged Plants In A Shallow Lake Using Quickbird Satellite Data. Journal of Environmental Management. 90(7): 2138-2143
 • Eyyubi S 2004. Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisinin Uygulanmasında Ekosistem Yönetiminden Ülkemizde Bir Yöntem Olarak Yararlanma, Ankara Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 220 s.
 • Eşkil, ÖY 2011. Engelliler Için Dış Mekan Tasarım Özellikleri Bağlamında Ankara Kent Parklarının Irdelenmesi. Bartın University. Fen Bil. Ens., Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.. 325 p.
 • Fröbel F 1891. Froebel's Letters on The Kindergarten. CW Bardeen.
 • Ghose S 1999. The Healing Dimensions Of Hospital Gardens: Three Case Studies Assessing The Use. Therepeutic Benefits And Design Recommendations. The University of Texas. Department of Landscape Architecture. Master Thesis. Arlington.
 • Gray DB, Gould M, Bickenbach JE 2003. Environmental Barriers and Disability. Journal of Architectural and Planning Research. 20(1) : 29-37.
 • Gonzalez T, Kirkevold M 2015. Clinical Use Of Sensory Gardens And Outdoor Environments In Norwegian Nursing Homes: A Cross-Sectional E-Mail Survey. Issues in Mental Health Nursing. 36(1): 35-43.
 • Guggenheimer E C 1969. Planning For Parks And Recreation Needs In Urban Areas. Performing Arts Review. 1(2) : 385-395.
 • Gürer N 2014. Rekreasyon Alanlarının Tasarlanmasında Temel Ilkeler, Ankara Eymir Gölü Örneği. Journal of Recreatıon And Tourism Research (jrtr). 1 (2) : 1-17.
 • Harris M 1996. The Healing Garden. Toronto, ON: Harper Collins Publishers.
 • Hartig T, Mitchell R, De Vries S, Frumkin H 2014. Nature And Health. Annual Review of Public health, 35: 207-228.
 • Hartig T, Mang M, Evans GW 1991. Restorative Effects of Natural Environment Experiences. Environment and Behavior. 23(1) : 3-26.
 • İnce Ö 2002. Eymir Gölünde Biyomanipulasyon Uygulamasının Fiziksel, Kimyasal Ve Biyolojik Parametrelerle Takibi, Kırıkkale Üniversitesi. Fen Bil. Ens., Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 76 s.
 • Kaplan R 1992. The Psychological Benefits Of Nearby Nature. In: D. Relf (Ed). The Role of Horticulture in Human Well-Being and Social Development. Timber Press. Oregon. 125-133.
 • Kaplan R 1973. Some Psychological Benefits Of Gardening. Environment and Behavior. 5(2) : 145-152.
 • Kaplan R Kaplan S 1989. Experience of Nature: A Psychological Perspective. Cambridge University Press: New York.
 • Köç Y 2006. İmrahor Vadisi'nin Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması, Ankara Üniversitesi Fen Bil. Ens., Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 71s.
 • Kuo FE, Faber Taylor A 2004. A Potential Natural Treatment For Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Evidence From A National Study. American Journal of Public Health. 94(9): 1580-1586.
 • Mathers A 2004. Participation Of People With Learning Disabilities In The Landscape Design Process Of Urban Green Space. In the proceedings of OPENSpace: People Space Conference.
 • Maralcan G, Kuru I, Aydin UY, Altinel L, Bozan ME, Ellidokuz H 2003. The Prevalence Of Orthopedic Disabilities In The District Of Çay, Afyon, Turkey. Acta orthopaedica et traumatologica turcica. 38(5) : 343-347.
 • Marcus CC, Barnes M. 1999. Healing Gardens: Therapeutic Benefits And Design Recommendations. John Wiley & Sons.
 • Marcus CC 2007. Healing Gardens In Hospitals. Interdisciplinary Design and Research e-Journal. 1(1) : 1-27.
 • Minter S 1996. The Healing Garden: A Natural Haven For Body, Senses and Spirit. Tuttle Publishing.
 • Müftüoğlu U 2006. Tekerlekli Sandalye Kullanan Bedensel Engellilerin Kentsel Mekanları Kullanım Olanaklarının Trabzon Kent Merkezi Örneği Üzerinde Incelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 241 s.
 • Neville L 2005. The Fundamental Principles Of Seating And Positioning In Children And Young People With Physical Disabilities. James Leckey Design Limited. 1. 3-5.
 • Nicholson-Lord D 2003. The Greening Of The Cities. Routledge.
 • Olmsted F L 1865. The Value and Care of Parks. Reprinted In Nash, R. (Ed.) (1968), The American Environment: Readings In The History Of Conservation. Reading. MA: Addison-Wesley. pp. 18-24.
 • Orians GH. Heerwagen JH 1992. Evolved responses to landscapes. In: Barkow J. Cosmides L, Tooby J. eds. The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. Oxford & New York: Oxford University Press. 98–121.
 • Özgüner H. 2004. Doğal Peyzajin İnsanlarin Psikolojik Ve Fiziksel Sağliği Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Forestry, 2: 97-107.
 • Özdingiş N 2007. İstanbul Kent Parklarının Bedensel Özürlüler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 178 s.
 • Pasha S 2010. First Place Student Research Paper Award, Accessibility Assessment of Four Hospital Gardens in Texas, EDRA, (Texas A&M University), June.
 • Pouya S 2016. Ortopedik Engelli Çocukların Iyileştirilmelerine Yönelik Planlama Yaklaşımı: ODTÜ Eymir Gölü Örneği (Ankara), Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen Bil. Ens., Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 300 s.
 • Pouya S, Bayramoğlu E, Demirel, Ö 2016a. Restorative Garden As An Useful Way To Relieve Stress In Megacities, A case study in Istanbul. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. 6(13): 355-369.
 • Pouya S, Bayramoğlu E, Demirel Ö 2016b. Doğa Ile Uyumlu Fiziksel Engelli Çocuk Oyun Alanları. Journal of Architecture Sci. and Applications. 1(1): 51-60.
 • Pouya S, Demirel Ö 2015. What Is A Healing Garden?. Mediterranean Agricultural Sciences. 28(1). 5-10.
 • Rohde CLE, Kendle AD 1994. Report To English Nature-Human Well-Being, Natural Landscapes And Wildlife In Urban Areas: A Review. Department Of Horticulture And Landscape And The Research Institute For The Care Of The Elderly, University of Reading, Bath.
 • Sankar C, Mundkur N 2005. Cerebral Palsy-Definition, Classification, Etiology And Early Diagnosis. The Indian Journal of Pediatrics, 72(10): 865-868.
 • Sakıcı Ç, Çelik S, Kapucu Ö 2013. Kastamonu’daki Hastane Bahçelerinin Peyzaj Tasarımlarının Değerlendirilmesi, SDU Faculty of Forestry Journal. 14: 64-73.
 • Sakız H, Woods C 2015. Achieving Inclusion Of Students With Disabilities In Turkey: Current Challenges And Future Prospects. International Journal of Inclusive Education. 19(1) : 21-35.
 • Sarıemir İ 2009. Ankara-Gölbaşı Mogan Parkı'nın Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne Etkileri, Bartın Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 151 s. p.
 • Serez A 2011. Healing Gardens Through History, Istanbul Technical University. Department of Landscape Architecture. Master Thesis, 156 p.
 • Sirel B, Boyacıgil O, Duymuş H, Konaklı N, Altunkasa F, Uslu C 201. Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi Açık Alanlarının Fiziksel Engelliler Bakımından Ulaşılabilirliğinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 27(1): 53-72.
 • Söderback I, Söderström M, Schälander E 2004. Horticultural Therapy: The ‘Healing Garden’and Gardening In Rehabilitation Measures At Danderyd Hospital Rehabilitation Clinic, Sweden. Pediatric rehabilitation, 7(4): 245-260.
 • Stigsdotter U, Grahn P 2002. What Makes A Garden A Healing Garden. Journal of therapeutic Horticulture, 13(2) : 60-69.
 • Stigsdotter U, Grahn P 2003. Experiencing A Garden: A Healing Garden For People Suffering From Burnout Diseases. Journal of therapeutic horticulture, 14(5) : 38-48.
 • Tekkaya E 2001. Tasarlanmış Çocuk Hakları: Ankara Çocuk Oyun Alanları, Milli Eğitim Dergisi, 151.
 • T.R. Altındağ District Governor 2013. Doğan Çağlar Engelliler Secondary School. Ankara. Turkey.
 • Ulrich RS 1999. Effects of gardens on health outcomes: Theory and research. In C. Cooper Marcus & M. Barnes (Eds.), Healing gardens (pp. 27-86). New York: Wiley.
 • Ulrich R S, Addoms D L 1981. Psychological And Recreational Benefits Of A Residential Park. Journal of Leisure Research. 13: 43-65.
 • Ünver E 2014. Ergenlik Öncesi Erkek Çocuklarda Fiziksel Aktivite Düzeyinin 6 Dakika Yürüme Testi Ile Ilişkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bil. Ens., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 104 s.
 • Yalçın N 2011. Child Abuse In Turkey And Solution Proposal, Unpublished master Project, İstanbul.
 • Yenilmez F, Keskin F, Aksoy A 2011. Water Quality Trend Analysis In Eymir Lake, Ankara. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. 36(5) : 135-140.
 • Yılmaz T, Olgun R, Şavklı F, Öter B 2014. Kentsel Yeşil Alanlarda Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları Için Engelsiz Rota Belirlenmesi: Antalya Atatürk Kültür Parkı Örneği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 9(4): 1-14.
 • Yorulmaz Ç 2010. Ortopedik Engellilere Eğitim Veren Kurumlardaki Engelli Bireylere Beceri Kazandırmada Karşılaşılan Sorunların Incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bil. Ens., Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 116 s.
 • Zengin B, Eryılmaz B 2013. Bodrum Destinasyonunda Engelli Turizm Pazarının Değerlendirilmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 6(11) : 51-74.
 • URL 1. http://www.cerebralpalsy.org/about-cerebral-palsy/definition (Accessed date: 17.01. 2017).
 • URL 2. http://www.cerebralpalsysource.com/about-cp/orthopedic-impairment/(Accessed date: 10.05. 2017).
Birincil Dil en
Konular Fen
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Sima POUYA (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Öner DEMİREL

Bibtex @araştırma makalesi { ksutarimdoga442674, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9149}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {786 - 799}, doi = {10.18016/ksudobil.368952}, title = {Positive Health Effects Of The Natural Environment On Children With Disability}, key = {cite}, author = {POUYA, Sima and DEMİREL, Öner} }
APA POUYA, S , DEMİREL, Ö . (2018). Positive Health Effects Of The Natural Environment On Children With Disability. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (5), 786-799. DOI: 10.18016/ksudobil.368952
MLA POUYA, S , DEMİREL, Ö . "Positive Health Effects Of The Natural Environment On Children With Disability". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 786-799 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/38256/442674>
Chicago POUYA, S , DEMİREL, Ö . "Positive Health Effects Of The Natural Environment On Children With Disability". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 786-799
RIS TY - JOUR T1 - Positive Health Effects Of The Natural Environment On Children With Disability AU - Sima POUYA , Öner DEMİREL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.368952 DO - 10.18016/ksudobil.368952 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 786 EP - 799 VL - 21 IS - 5 SN - -2619-9149 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.368952 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.368952 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Positive Health Effects Of The Natural Environment On Children With Disability %A Sima POUYA , Öner DEMİREL %T Positive Health Effects Of The Natural Environment On Children With Disability %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P -2619-9149 %V 21 %N 5 %R doi: 10.18016/ksudobil.368952 %U 10.18016/ksudobil.368952
ISNAD POUYA, Sima , DEMİREL, Öner . "Engelli Çocuklar Üzerindeki Doğanın Pozitif Sağlık Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 / 5 (Ekim 2018): 786-799. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.368952