Author Guidelines

DERGİ YAYIN İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI

1.  KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, Tarım ve Biyoloji bilimleri alanındaki Türkçe veya İngilizce dillerinden birisi ile yazılan orijinal eserleri yayınlar. Türkçe yayınlarda, Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı yeni imla kılavuzu ve Türkçe sözlük esas alınır. Yazım dili İngilizce olan makalelerin gönderimi yapılmadan önce, yazar/yazarlar tarafından dil yönünden bir dil bilimciye incelettirilmesi tavsiye olunur.

 

2.  Her sayıda bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel yazıların, çalışmaların veya güncel gelişmelerin belirtilen konuda yoğun çalışmaları bulunan deneyimli yazarlarca yapılan bir sentezi, yorumu ve durum değerlendirmesini kapsayacak şeklinde en fazla 2 adet derlemeye de yer verilebilir.

 

3.  Dergi yılda 6 sayı olacak şekilde yayınlanır.

 

4.  Başvuruda bulunmak için alttaki belgeler dergi otomasyon sistemine ayrı ayrı dosyalar halinde yüklenmelidir.

 

-    Başvuru yazısı(Kapak sayfası),

 

-     Eserin MS Word ortamında yazılmış hali (Yazar(lar)’ın bilgileri olmadan) 

 

-     Tüm yazarlarca imzalanmış “Telif Hakkı Devir Formu”nun taranmış hali (Formun ıslak imzalı hali daha sonra posta ile gönderilebilir.)

 

-     Ayrıca tüm yazarların bilgileri de sisteme kayıt sırasında eksiksiz bir şekilde yüklenmelidir. (ORCID ID dâhil) 

 

-     Derleme Makaleler için ön değerlendirme formu doldurulmalıdır.

 

-     Makale intihal raporu : Dergimize makale göndermeden önce uygun intihal yazılım programlarıyla (iThenticate, Turnitin vb) makalenin benzerlik durumu belirtilmelidir. Bu itibarla, dergiye gönderilen makaleler/derlemeler ön değerlendirme sürecinde; Turnitin yazılımı yardımıyla benzerlik oranları belirlenmelidir. Benzerlik oranının % 20’nin altında olması Editörler Kurulumuz tarafından kabul görmektedir. Belirlenen bu oranının üzerinde olan makaleler/derlemeler yazar(lar)a iade edilebilir.

 

Formları veya sistemdeki bilgileri eksik olan başvurular, hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz, alınmış olsa bile değerlendirme dışı bırakılabilir.

 

5.  Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

 

6.  Makalede tüm başlık ve alt başlıklarda yer imi işaretlemesi yapılmış olmalıdır.

 

7.  Dergide yayımlanmak üzere makale takip sistemine gönderilen eserler, Editörler Kurulu tarafından bilimsel nitelik, etik ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenerek değerlendirmeye alınır. Onay verilen eserler, incelenmek üzere alanında uzman olan en az iki hakemin görüşüne sunulur. Yazar(lar)dan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç bir (1) ay içinde yapılarak dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

 

İşlemi tamamlanan eserler kabul tarihi dikkate alınarak yayınlanır ve bir yazarın aynı sayıda en çok iki (2) eseri yer alabilir.

 

Yayın aşamasında olan ve yayınlanan eserlerin her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

 

8.  Eser MS Word programında; A4 boyutunda, Times New Roman karakterinde; 12 punto ve tek satır aralığında tek sütun olarak yazılmalıdır. Eser kapak sayfası hariç 20 sayfayı geçmemelidir. Sayfanın solunda ve üstünde 3 cm, sağında ve altında 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Her sayfada sayfa ve satır numaraları verilmelidir.

 

9.  Dergiye gönderilecek eser; kapak sayfası Türkçe Başlık; Özet; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; Abstract; Key Words; Giriş; Materyal ve Metot; Bulgular ve Tartışma; Sonuç (veya Bulgular; Tartışma ve Sonuç); Teşekkür; Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.

 

-Kapak Sayfası: Eserin dergiye sunulduğuna, eserin kısmen-tamamen daha önce hiçbir yerde yayınlanmadığına dair beyan ile Başlık, Yazar ad-soyad(lar)ı, adres(ler)i, e-posta, telefon ve faks bilgilerinden oluşur. Yazışmalarda sorumlu yazarın kim olduğu belirtilmelidir.

 

-Başlık: İlk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle ortalanarak yazılmalıdır.

 

-Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 250 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerde “Özet” ve Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Özet ve abstract’ın altına küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi şekilde tanımlayacak en fazla 5 anahtar sözcük yazılmalıdır.

 

-Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, önceden yapılmış çalışmalar ve amacı verilmelidir.

 

-Materyal ve Metot: Yeni veya değiştirilmiş yöntemler aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek nitelikte açık olmalıdır.

 

-Bulgular ve Tartışma: Bu bölümde elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse şekil ve çizelgelerle desteklenerek açıklanmalıdır. Ayrıntılı istatistik analiz çizelgeleri yerine sonuçları gösteren özet çizelgeler tercih edilmelidir. Bulgular tartışılmalı, ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri tartışılmalıdır.

 

-Sonuç: Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır.

 

-Teşekkür: Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Eser destekli bir proje, Lisans veya Lisansüstü tez çalışmalarının sonuçları gibi bulguları içeriyorsa burada belirtilmelidir.

 

-Kaynaklar: Kaynaklar, makale sonunda, alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilmelidir.

 

10.  Bütün ana bölüm başlıkları ilk harfler büyük olacak şekilde koyu olarak yazılmalıdır. Alt bölüm başlıkları ve ikincil alt bölüm başlıklar ilk harfler büyük olacak şekilde koyu-italik olarak yazılmalıdır. Ayrıca ikincil alt bölüm başlıkları numara verilerek belirtilmelidir.

 

11.  Eserde başlıkların yazımında, önceki bölümün bitiminden sonra bir boşluk verilmesine; ancak başlıktan sonra gelen bölümle arasında boşluk bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Başlıklar ve metinde paragraf başı bulunmamalıdır.

 

12.  Eserde yer alacak her türlü grafik, resim, harita, fotoğraflar "Şekil" diye adlandırılmalı; bilgisayarda hazırlanmalı; metinle aynı hizada ve resim formatında (resim olarak kopyalanmalı) yer almalıdır. Sayısal değerler “Çizelge” diye adlandırılmalıdır. Şekil yazıları alta ve çizelge yazıları üste; paragraf başından başlayacak ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde; üstteki bölüm ile arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Çizelgelerde dikey çizgi kullanılmamalı ve Makale Hazırlama Şablonunda belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. Her çizelge ve şekle metin içerisinde atıf yapılmalı ve metin içinde atıf yapıldıktan sonra verilmelidir. Tüm çizelge ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Çizelge 1. ve Şekil 1.). Çizelge ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Şekil ve çizelgelerde kullanılan yazı karakteri Times New Roman olmalı ve 8 den küçük 10 puntodan büyük olmamalıdır. Çizelge ve şekillerde kısaltmalar kullanılmış ise hemen altına bu kısaltmalar açıklanmalıdır.

 

13.  Tüm makalelerde SI (International Systeme of Units) ölçü birimleri ve ondalık kesir olarak nokta kullanılmalıdır ( 1,25 yerine 1.25 gibi). Birimlerde “ / ” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk verilmelidir (4 m/s yerine 4 m s-1 , 5 kg N ha-1 gibi).

 

14.  Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 10 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1.” şeklinde verilmelidir (ilişkin model, Eşitlik 1. de verilmiştir).

 

15.  Yararlanılan kaynak, metinde Yazar-Yıl sistemine göre belirtilmeli ve yazar isimleri ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İki yazarlı kaynak bildiriminde “ve”; üç veya daha fazla kaynak bildiriminde “ve ark.” kısaltması kullanılmalıdır.

 

“Bilge (1975).... saptamıştır.” veya “…saptanmıştır (Bilge, 1975).”

 

“Morley ve Damassa (1978) …….rapor etmektedirler.” veya “……rapor edilmektedir (Morley ve Damassa, 1978).”

 

“Marzoev ve ark. (1989)………olduğunu göstermiştir.” veya “…….olduğu gösterilmiştir (Marzoev ve ark., 1989).”

 

“Bilge (1975), Morley ve Damassa (1978) ve Marzoev ve ark. (1989)………bildirmektedirler.” veya “……bildirilmektedir (Bilge, 1975; Morley ve Damassa, 1978; Marzoev ve ark., 1989)”.

 

16.  Kaynak listesinin yazımında her kelimenin ilk harfi büyük (Bağlaçlar Hariç) diğerleri küçük olmalıdır 

 

17.  Kaynaklar listesi ilk yazarın soyadına göre alfabetik düzenlenmeli, numaralama yapılmamalıdır. Buna göre alttaki örneklere göre hareket edilmelidir.

 

Dergiden alınmış ise:

 

Morley JE, Damassa DA 1978. Thyroid Function and Vitamin A Deficiency. Life Science, 22(2): 1901-1906.

 

Kitaptan alınmış ise:

 

Aksu TA 1987. Genel Biyokimya. Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yayın No: 15, Antalya, 142s.

 

Kitaptan alınmış bir bölüm ise: Campion DG 1994. Hormones for the Control of Thyroid. (Human Diseases, CAB International, UK: Ed. Matthews GA, Tunstall JP) 505-534.

 

Kongrede sunulmuş ise:

 

Marzoev AI, Andriushchenko AP, Vladimirov IA 1983. Thyroid Hormones and Phospholipase Activity in Rat Liver Mitochondrial. IV. Thyroid Symposium,10-15 April, Sofia.

 

Yazarı bilinmeyen bir kaynak ise:

 

Anonim 1996. Sağlık İstatistikleri Özeti. DİE, Yayın No: 1456, Ankara, 489 s.

 

Tez ise:

 

Candan L 2000. Hormonların Trioid Bezi Üzerine Etkisi. ÇÜ. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi, 203 s.

 

Elektronik ortamdan alınmış ise:

 

Smemoe CM 1997. Linking GIS Data to Hydrologic Models. http://emrl.byu.edu/chris/documents/ watergis. pdf. (Erişim tarihi:17.09.2009).

 

Bir yazarın aynı tarihli [(Varank, 2009a) ve (Varank, 2009b)] eserleri şu şekilde yazılır; (Varank, 2009a,b)

 

Bir yazarın farklı tarihli [(Varank, 2009) ve (Varank, 2010)] eserleri şu şekilde yazılır; (Varank 2009, 2010)

 

Aynı parantez içerisinde birden çok kaynak verilmesi:  Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır: (Dağtaş, 2010; Kantarcı, 2009; Oruç, 2011; Sezen, 2017)

 

Aynı soyadlı yazarlar: Kaynakçada iki veya daha fazla aynı soyada sahip yazar varsa kaynaklar ilk sırada geçen yazarların adının ilk harfine göre (yıllar farklı olsa bile) sıralanırlar.

Akıncı IE 1999. Screenıng Some Turkısh Melon Gentypes At The Germınatıon Level For Tolerance To Salınıty. Acta Hortic. 492: 193-200,

Akıncı S, Yılmaz K, Akıncı IE 2004. Response of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) to salinity in the early growth stages for agricultural cultivation in saline environments. Journal of environmental biology, 25(3): 351-357.

 

Akıncı (1999) ile Akıncı ve ark.(2004)’ın çalışmalarında bahsedildiği gibi ………….