Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 5, Sayfalar 745 - 750 2018-10-31

Determination of Growth Performances with Addition of Increased Concentraton Zeolite (Clinoptylolide) in Broiler
Yemlerine Farklı ve Artan Miktarlarda Doğal Zeolit (Klinoptilolit) Katılan Etlik Piliçlerin Besi Performanslarının Belirlenmesi

Beyhan YETER [1] , Gülin GÖKÇE [2]

34 155

This study was conducted to investigate the effects of zeolite containing feed on broiler chickens. The experiment conducted in three groups with three replications for each group at KSÜ HAYMER and experiment set up in a randomized parcel trial design. Each replicate contained 40 Ross-308 chicks (male and female) and placed in 4 square meter area. Four different commercial diets were used for 1-10, 11-21, 22-35 and 36-42 days of growth. Zeolite was not added for control group but treatment group I animals were fed on diets including 1, 1.5, 2 and 2.5% zeolite. Treatment group II were fed on diets prepared with 1, 0.75, 1, 1.25% zeolite inclusions. All animals were weighed weekly, average live weights and feed conversion rates were determined. There was a statistically significant difference between live weight groups at 4th week (P<0.05). However, there was no significant difference in live weight between the groups at the end of 6thweek of the experiment (P> 0.05). Body weights of the chicks in group 1, group 2 and control group were found 2620.0, 2621.0 and 2619.7 g, respectively. In terms of feed conversion ratio (FCR), no significant difference was found between groups in all weeks (P> 0.05). At the end of experiment, feed conversion ratios for treatment and control groups were calculated as 1.663, 1.640 and 1.637, respectively. I was concluded that growth performance of broiler chicks was not affected by dietary zeolite inclusions.

Bu çalışma, farklı düzeylerde ve artan oranlarda zeolit içeren yemin, etlik civcivlerin besi performansına etkilerini incelemek amacıyla, KSÜ HAYMER’de bulunan etlik civciv kümesinde, tesadüf parseller deneme deseninde 3 grup ve her grup için 3 tekerrürden oluşmuştur. Her tekerrüre karışık cinsiyette 40 adet Ross 308 civciv 4’er m2’lik alana konulmuştur. Denemede standart 4 çeşit ticari yem 1-10, 11-21, 22-35 ve 36-42. günler arasında kullanılmıştır. Kontrol grubuna zeolit ilavesi yapılmazken, muamele 1 grubundaki hayvanlara % 0.5, 0.75, 1, 1.25 oranlarında, muamele 2 grubundaki hayvanlara %1, 1.5, 2, 2.5 oranlarında zeolit sırası ile 1-14, 15-21, 22-35 ve 36-42 günlerde ilave edilmiştir. Denemeye alınan hayvanların tamamı haftalık olarak tartılmış, ortalama canlı ağırlıkları ve yem dönüşüm oranları belirlenmiştir.  Deneme sonunda, 4. haftada canlı ağırlık bakımından gruplar arasında istatistikî bir fark görülmüştür(P<0.05). Ancak deneme sonunda (6. hafta) canlı ağırlık bakımından gruplar arasında istatistikî olarak bir fark görülmemiştir(P>0.05). Grup 1, grup 2 ve kontrol gruplarındaki piliçlerin 6. hafta sonundaki canlı ağırlıkları sırası ile 2620.0, 2621.0 ve 2619.7 g olarak bulunmuştur. Yem dönüşüm oranı (FCR) bakımından da gruplar arasında tüm haftalarda istatistikî bir fark bulunamamıştır(P>0.05). Muamele ve kontrol gruplarındaki hayvanların 6. hafta sonundaki yem dönüşüm oranları sırası ile 1.663, 1.640 ve 1.637 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; etlik piliç yetiştiriciliğinde yemlerine farklı düzeylerde ve artan oranlarda ilave edilen zeolit canlı ağırlıkta bir artış olmadığı ve yem dönüşüm oranı değerlerini değiştirmediği belirlenmiştir.
 • Altan Ö, Çabuk M, Bozkurt M, Altan A, Özkan K, Alçiçek A 1998. III. Zeolitin Yumurta Tavuklarının Verimi, Yumurta Kalitesi ile Bazı Tibia ve Kan Parametrelerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 35. No: 1-2-3: 25- 32.
 • Anonim 2016. http://www.gordeszeolite.com (Erişim Tarihi: 1 Kasım 2016).
 • Ata UH 2003. Antibakteriyel Klinoptilolit. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. 16s.
 • Balevi T, Coşkun B, Seker E, Kurtoğlu V 1999. Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Katılan Zeolitin Verim Performansı Üzerine Etkisi, VI. Poultry YUTAV’99 Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 3-6/1999: 418-425.
 • Bayaner A 1999. Çorum İlinde Yumurta Tavukçuluğunun Ekonomik Analizi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara. 2s.
 • Bilgin Ö, Koç E 2013. Doğal Zeolitlerin Çevre Kirliliği Kontrolünde Kullanımı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (1): 169-174
 • Bozkurt M, Alçiçek A, Altan Ö 1998. Tavukçulukta Zeolit Kullanımı; Zeolitin Etlik Piliç Performansı Bazı Plazma ve Tibia Özellikleri Üzerine Etkileri. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü, Proje Sonuç Raporu.
 • Camcı Ö, Sarıca M, Yeter, B 2016. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Eğitimi ve Öğretiminde Bazı Sorunlar. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi Bildiriler Kitabı. Samsun. 55s.
 • Demirel R, Şentürk D, Doran İ 2010. Doğal Zeolitlerin Hayvancılıkta Kullanım Olanakları. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Derleme Makale 14(2): 13-20.
 • Eleroğlu H, Yalçın H 2005. Use of Natural Zeolite Supplemented Litter İncreased Broiler Production. South African J. of Anim. Sci. 35: 90–97.
 • Eleroğlu H, Yalçın H, Yıldırım A, Aker A 2011. Etlik Piliç Yemine Doğal Zeolit İlavesinin Besi Performansı Üzerine Etkileri, Hayvansal Üretim 52(1): 24-32
 • Fethiere R, Miles RD, Harms RH 1990. Influence of Synthetic Sodium Aluminosilicate on Laying Hens Fed Different Phosphorus Levels. Poultry Science, 69: 2195-2198.
 • Fisinin V, Agecv V, Sintserova O, Lenkova T, Kvashali N 1985. Zeolites in Diets for Poultry. Ptitsevodstvo No:9: 25-26. Poultry Abstract. (86)12.
 • Karelina O 1985. Zeolites of Feeding Broilers. Ptitsevodstvo No: 9, 26 (Ru) Poultry Abstract. (86) 12. Repruduction International. 34: 1097-1103.
 • Keshavarz K, Mccormick CC 1991. Effect of Sodiumaluminosilicate Oyster Shell and Their Combinations on Acid-Base Balance and Eggshell Quality. Poultry Sci. 70: 313–325.
 • Köktürk U 1995. Zeolit Madenciliği ve Çevre Sağlığına Etkileri. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu. 21-22 Nisan, DEU Ünv., İzmir. Merabishvili MS, Khachaturijan KK, Solenjishvili TG, Bagiashvili TN, Kharabtisvili G, Belyaeva TI 1980. Natural Zeolites in Agriculture. Proc. Symp. Utilisation of Natural Zeolites in Agriculture, pp 57-67. Sukhumi Al. Krupennikovaed, Metzniereba Publ. House, Tblilisi- Georgia.
 • Miles RD, Harms RH, Laurent SM 1986. Influence of Sodium Zeolite A (EthacalR) on Laying Hen Performance. Nutr. Rep. Int. ; 34: 1097-1103.
 • Mol F 2001. Değişik Oranlardaki Pomza-Zeolit Karışımlarının Kimi Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Bursa.
 • Nakaue HS, Koelliker JK 1981. Studies with Clinoptilolite in Poultry. 1 Effect of Feding Varying Levels of Clinoptilolite (Zeolite) to Dwarf Single Comb White Leghorn Pullets and Ammonia Production. Poultry Science, 60 (5): 944-949.
 • Oğuz H, Keçeci T, Birdane YO, Önder F, Kurtoğlu V 2002. Effect of Clinoptilolite on Serum Biochemical and Haematological Characters of Broiler Chickens During Aflatoxicosis, Research in Veterinary Science 2000, doi: 10.1053/rvse.2000.0395, www.idealibrary.com 69: 89-93.
 • Orhun Ö 1997. Zeolitlerde İyon Değişimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Özaydın S 2005. Doğal Klinoptilolitlerin Türkiye’deki Kullanım Olanakları ve Gördes Klinoptilolitlerinin Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güneş Enerjisi Ana Bilim Dalı. İzmir. 165s.
 • Öztürk E, Sarıca M, Karaçay N 1996. Etlik Piliç Rasyonlarına Zeolit (Clinoptilolite) İlavesinin Besi Performansına ve Karkas Özelliklerine Etkileri. IV. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. Uludağ Üniversitesi. Bursa.
 • Öztürk E, Erener G, Sarıca M 1998. Influence of Natural Zeolite on Performance of Laying Hens and Egg Quality. Tr. J. of Vet. and Anim. Sci. 22(6): 623–628.
 • Pond WG, Yen JT, Varel VH 1988. Response of Growings Wine to Dietary Copper and Clinoptilolit Supplementation. Nutr. Repor. Inter. 37(4): 795-803.
 • Quarles CL 1985. Zeolits A New İngredient May Cut Needed to Produce Poultry Red Meal, Feedstuffs, 7: 35–36. Roland DA, Laurent SM Orloff HD 1985. Shell Quality as Influenced by Zeolite with Highion Exchange Capability. Poultry Science. 64: 1177-1187.
 • Roland DA 1988. Further Studies of Effect of Sodium Aluminosilicates on Egg Shell Quality. Poultry Science. 67: 577-584.
 • Roland DA Sr, Barnes DG, Laurent SM 1991. Influence of Sodium Aluminosilicate, Hydroxy-Sodalite, Carnegicite, Aluminum Sulfate and Aluminum Phosphate on Performance of Commercial leghorns. Poultry Science, 70: 805-811.
 • SAS (SAS Institute 1994).
 • Suchy P, E. Strakova, Vecerek V, Krâcmarovâ E 2006. The Effect of a Clinoptilolit-Based Feed Supplement on the Performance of Broiler Chickens. Czech Journal of Animal Science, 51[4], 168-173. ISSN 1212-1819
 • Şengonca M 1998. Hayvan Yetiştirme İlkeleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No: 534.3-16.
 • Waldroup PW, Spenger GK, Smith NK 1985. Evaluation of Zeolites in The Diet of Broiler Chickens, Poultry Sci., 63: 1833-1836. ISSN: 1525-3171.
 • Watkins KL, Vagnoni DB, Southern LL 1989. Effect of Dietary Sodium Zeolite A and Excess Calcium on Growth and Tibia Calcium and Phosphorus Concentration in Uninfected and Eimeria Acervulina Infected Chicks. Poultry Sci. 68: 1236–1240.
 • Yalçın S, Ergün A, Çolpan İ, Küçükersan K 1987. Zeolitin Yumurta Tavukları Üzerindeki Etkileri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Dergisi. Cilt: 27, 1-4, 28-49
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Beyhan YETER

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Gülin GÖKÇE

Bibtex @araştırma makalesi { ksutarimdoga442550, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9149}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {745 - 750}, doi = {10.18016/ksudobil.397313}, title = {Yemlerine Farklı ve Artan Miktarlarda Doğal Zeolit (Klinoptilolit) Katılan Etlik Piliçlerin Besi Performanslarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {YETER, Beyhan and GÖKÇE, Gülin} }
APA YETER, B , GÖKÇE, G . (2018). Yemlerine Farklı ve Artan Miktarlarda Doğal Zeolit (Klinoptilolit) Katılan Etlik Piliçlerin Besi Performanslarının Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (5), 745-750. DOI: 10.18016/ksudobil.397313
MLA YETER, B , GÖKÇE, G . "Yemlerine Farklı ve Artan Miktarlarda Doğal Zeolit (Klinoptilolit) Katılan Etlik Piliçlerin Besi Performanslarının Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 745-750 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/38256/442550>
Chicago YETER, B , GÖKÇE, G . "Yemlerine Farklı ve Artan Miktarlarda Doğal Zeolit (Klinoptilolit) Katılan Etlik Piliçlerin Besi Performanslarının Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 745-750
RIS TY - JOUR T1 - Yemlerine Farklı ve Artan Miktarlarda Doğal Zeolit (Klinoptilolit) Katılan Etlik Piliçlerin Besi Performanslarının Belirlenmesi AU - Beyhan YETER , Gülin GÖKÇE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.397313 DO - 10.18016/ksudobil.397313 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 745 EP - 750 VL - 21 IS - 5 SN - -2619-9149 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.397313 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.397313 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Yemlerine Farklı ve Artan Miktarlarda Doğal Zeolit (Klinoptilolit) Katılan Etlik Piliçlerin Besi Performanslarının Belirlenmesi %A Beyhan YETER , Gülin GÖKÇE %T Yemlerine Farklı ve Artan Miktarlarda Doğal Zeolit (Klinoptilolit) Katılan Etlik Piliçlerin Besi Performanslarının Belirlenmesi %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P -2619-9149 %V 21 %N 5 %R doi: 10.18016/ksudobil.397313 %U 10.18016/ksudobil.397313
ISNAD YETER, Beyhan , GÖKÇE, Gülin . "Yemlerine Farklı ve Artan Miktarlarda Doğal Zeolit (Klinoptilolit) Katılan Etlik Piliçlerin Besi Performanslarının Belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 / 5 (Ekim 2018): 745-750. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.397313