Year 2018, Volume 21 , Issue 3, Pages 339 - 352 2018-06-15

Galata Köprüsü Olta Balıkçılığının Av Araçları, Birim Çabadaki Av Miktarları ve Sosyolojik Özellikleri Bakımından Yapısal Analizi

Tuğrul Zahit ALIÇLI [1] , Didem GÖKTÜRK [2] , Tomris DENİZ [3]


Bu araştırmada Haziran – Ağustos 2014 tarihleri arasında Galata Köprüsü’nde yürütülen olta balıkçılığında yaygın olarak kullanılan av aletleri ile bunların yapıları, birim çabaya düşen av (CPUE) miktarları ve balıkçılık yapanların sosyal durumları tespit edilmiş, köprüde yürütülen balıkçılık faaliyetleri incelenmiştir. Çalışma, bölgede balıkçılık yapanlar ile anket yoluyla birebir görüşme ve gözlemler yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Avcılık yapan kişi sayısı bakımından özellikle seçilen bu düşük sezonda, farklı yapılara sahip İstavrit (% 51,35), Kefal (% 19,82), İzmarit (% 18,02), Mezgit (% 8,11), Palamut (% 1,80) ve Sardalya (% 0,90) oltası olarak isimlendirilen oltaların kullanıldığı tespit edilmiştir ve ortalama CPUE değerleri sırasıyla 0,25 kg h-1, 0,25 kg h-1, 0,33 kg h-1, 0,24 kg h-1, 0,36 kg h-1 ve 0,67 kg h-1 olarak hesaplanmıştır. Oltalarda ana beden uzunluğunun 1,5 – 5 m, misina kalınlıklarının 0,10 – 0,80 mm ve kurşun ağırlıkların da 30 – 100 g arasında değişmekte olduğu ve % 26,3 ile 3,5 m ana bedenin, % 17,82 ile 0,15 mm misina kalınlığının, % 87,39 ile şeffaf misinanın ve % 32,43 ile 60 g’lık kurşun ağırlığın en çok kullanılanlar olduğu tespit edilmiştir. İğnelerde ise % 72,07 ile çapraz ve % 27,93 ile düz iğnelerin kullandığı belirlenmiştir. Köprüde avcılık yapanların yaş, eğitim, medeni durum, ailelerindeki birey sayıları, ailede çalışan birey sayıları, mevcut çalışma durumları, yaşamları boyunca balıkçılık yaptıkları süre, yıl bazında balıkçılıkta geçirdikleri süre, balıkçılık yapma amacı ve olta balıkçılığı ile ilgili bilgilerin edinildiği kaynaklar bakımından dağılımları incelenmiştir. Buna göre oltacıların % 81,6’sının dinlenme amacıyla balıkçılık yaptıkları, % 11,4’ünün dinlenme ve ticari amaçla ve % 7’sinin de ticari amaçla bu faaliyeti yaptıkları tespit edilmiştir.

Galata Köprüsü, olta balıkçılığı, birim çabadaki av (CPUE), sosyal analiz, Haliç, balıkçılık yönetimi
 • Açıksöz SB 2008. Mikrobiyal Komünitenin Belirlenmesi ile Haliç Anoksik Deniz Sedimentlerinde 16S rRNA’nın Filogenetik Analizi. İTÜ. Fen Bil. Ens., Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi, 69 s.
 • Ayan M 2014. Çevre Kalite Yönetim Sistemlerinin Bir Konusu Olarak Mavi Bayrak Projesi ve Haliç’te Uygulanmasına Yönelik Bir Çalışma. 2nd International Symposium on Environment and Morality, 24 – 26 October 2014.
 • Anonim 1994. Encyclopædia Britannica Fifteenth Edition. İstanbul Ana yayıncılık AŞ, Hürriyet ofset, 13: 78-78 s.
 • Anonim 2016. 4/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ. Tebliğ no: 2016/36, Resmi Gazete Tarih: 13.08.2016, Ankara, 26 s.
 • Baştürk A, Öztürk M, Erden Ş, Dinçer İ 2001. Haliç’te Rehabilitasyon Projesi. (Haliç 2001 Sempozyumu 3-4 Mayıs 2001, İSKİ Yayınları No: 37, İstanbul: Ed.
 • Öztürk İ, Okuş E, Sarıkaya HZ, Gazioğlu C) 1-35.
 • Çelik M 2017. Gökova Körfezi’nde Amatör Balıkçılıkta Kullanılan Olta Takımlarının Av Verimlerinin Karşılaştırılması. MSKÜ Fen Bil. Ens., Su Ürünleri Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tezi, 42 s.
 • Dalkıran D, Baki B 2009. Yalova İlinde Sportif (Amatör) Balıkçılık Yapan Kişilerin Yaş Grupları, Meslek Grupları ve Belgelerini Yenileme (Vize) Oranları Üzerine Bir Araştırma. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01‐04 Temmuz 2009, Rize, s 1-11.
 • De Metrio G, Megalafonou P, 1988. Catch, size distribution, growth and sex ratio of swordfish (Xiphias gladius L.) in the Gulf of Taranto. FAO Fisheries Reports No. 394.
 • Dırmıkçı L 2009. İzmir Körfezi’nde Kıyıdan Yapılan Amatör Balıkçılık Üzerine Araştırma. EÜ Fen Bil. Ens., Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD, Yüksek Lisans Tezi, 39 s.
 • Doğan K, Çağıltay F, 2012. İstanbul İlinde (Atatürk ve Galata Köprüsü) Sportif Olta Balıkçılığı Yapanların Sosyo-Ekonomik Yapısına Yönelik Bir Araştırma. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, 14-17 Kasım 2012, Hatay, cilt 1: s 545-552.
 • Eyice S 2001. Haliç ve Tarihçesi. (Haliç 2001 Sempozyumu 3-4 Mayıs 2001, İSKİ Yayınları No: 37, Türkiye: Ed. Öztürk İ, Okuş E, Sarıkaya HZ, Gazioğlu C) 104-130.
 • Gökdaş R 2006. Haliç’te Rehabilitasyon Çalışmaları Sonrası Mevcut Su Ürünleri. SÜ Fen Bil. Ens., Çevre Mühendisliği ABD , Yüksek Lisans Tezi, 79 s.
 • Güvengiriş AZ 1977. Deniz Kirlenmesi ve İlgililerin Tutumu. Balık ve Balıkçılık Dergisi, 5: 4-7.
 • Iwano N, Öztürk A 2012. Fishing at the Galata Bridge. Journal of Black Sea/Mediterranean Environment, 18 (2): 223-237.
 • Karakaş K 2011. Haliç Islah Projesi Çalışma Sonuçlarının İstatiksel Değerlendirilmesi. YTÜ Fen Bil. Ens., Çevre Mühendisliği ABD , Yüksek Lisans Tezi, 111 s.
 • Kuru H 2013. İzmir Körfezi Kıyı Şeridinde Yapılan Amatör Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Değerlendirmesi. DEÜ Fen Bil. Ens., Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ABD, Yüksek Lisans Tezi, 42 s.
 • Okay AI, Mater B, Artüz OB, Gürseler G, Artüz ML, Okay N 2007. Marmara Denizi'nin Özelliklerine Genel Bakış. (Bilimsel Açıdan Marmara Denizi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları 119; Kültür Serisi 2, Ankara: Ed. Artüz ML) 3-187.
 • Okuş E, Uysal A, Yüksek A, Altıok H, Taş S 1996. Haliç ıslahının biyolojik etkileri. Haliç Islah Projesi-ÇED, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul, 142s.
 • Övez S, Okuş E, Yılmaz AA 2004. Haliç’te Mikrobiyolojik Kirliliğin Dünü ve Bugünü. (Dünü ve Bugünü ile Haliç Sempozyumu 22 - 23 Mayıs 2003, Kadir Has Üniversitesi Yayınları, İstanbul: Ed. Göncüoğlu SF) 616.
 • Symon G, Cassell C 2012. Qualitative Organizational Research: Core Methods and Current Challenges. SAGE Publications Ltd., London, 544s.
 • Teksöz G, Yetiş Ü, Tuncel G, Balkaş TI 1991. Pollution chronology of the Golden Horn Sediments. Marine Pollution Bulletin, 22: 447-452.
 • Tuncer G, Tuncel G, Balkaş Tİ, 2001. Haliç Sedimanlarında Kirliliğin Tarihçesi: 1912 – 1987. (Haliç 2001 Sempozyumu 3-4 Mayıs 2001, İSKİ Yayınları No: 37, İstanbul: Ed. Öztürk İ, Okuş E, Sarıkaya HZ, Gazioğlu C) 231-252.
 • Von Brandt A 1984. Fish catching methods of the world. Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 432 pp.
 • Ünal V, Acarlı D, Gordoa A 2010. Characteristics of Marine Recreational Fishing in the anakkale Strait (Turkey). Mediterranean Marine Science, 11(2): 315-330.
 • Yılmaz AA, Okus E, Övez S 2004. Bacteriological Indicators of Anthropogenic Impact Prior To and During The Recovery of Water Quality in an Extremely Polluted Estuary, Golden Horn, Turkey. Marine Pollution Bulletin, 49: 951-958.
 • Yüksek A, Okus E, Uysal A, Yılmaz, N 2001. Haliç’in Rehabilitasyon Sürecinde Balık Çeşitliliği. (Haliç 2001 Sempozyumu 3-4 Mayıs 2001, İSKİ Yayınları No: 37, İstanbul: Ed. Öztürk İ, Okuş E, Sarıkaya HZ, Gazioğlu C) 179-192.
 • Yüksek A, Okus E, Yılmaz IN, Yılmaz AA, Tas S 2006. Changes in Biodiversity of The Extremely Polluted Golden Horn Estuary Following The Improvements in Water Quality. Marine Pollution Bulletin, 52: 1209-1218.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-8195-206X
Author: Tuğrul Zahit ALIÇLI (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-0662-0414
Author: Didem GÖKTÜRK

Orcid: 0000-0002-8223-0891
Author: Tomris DENİZ

Dates

Publication Date : June 15, 2018

APA ALIÇLI, T , GÖKTÜRK, D , DENİZ, T . (2018). Galata Köprüsü Olta Balıkçılığının Av Araçları, Birim Çabadaki Av Miktarları ve Sosyolojik Özellikleri Bakımından Yapısal Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 (3) , 339-352 . Retrieved from http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/issue/37038/428768