e-ISSN: 2619-9149
Founded: 1997
Period: Bimonthly
Publisher: Kahramanmaras Sutcu Imam University
Cover Image
       

• Formları veya sistemdeki bilgileri eksik olan, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan başvuruların işlemleri başlatılmaz, işlemi başlatılmış olanlar ise hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz.

2022 - Volume: 25 Issue: 4

Research Article

Kastamonu’da Yetiştirilen Ala Erik ve Ala Erikten Elde Edilen Üryani Eriğinde Isıl İşlemin Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi

Research Article

The Effect of Talaromyces funiculosus ST976 Isolated from Pistacia vera Rhizosphere on Phosphorus Solubility in Soil Samples with Different Physicochemical Properties

Research Article

Evaluation of Anticholinergic, Antidiabetic and Antioxidant Activity of a Wild Growing Endemic Plant in Sivas Turkey Astragalus dumanii

Research Article

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Kiraz sirkesineği, Drosophila suzukii’ nin Matsumura 1931 (Diptera: Drosophilidae) Popülasyon Takibi ve Zarar Oranının Belirlenmesi

Research Article

Clinopodium serpyllifolium subsp. serpyllifolium Bitkisinin Akciğer ve Beyin Glioma Hücre Hatlarında Antikanser, Antiproliferatif ve Apoptotik Hücre Ölümü Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Research Article

Hatay Yöresinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Pazarlama Organizasyonun Etkinliğinin ve Üretici Memnuniyetinin Belirlenmesi

Research Article

Virulence of three entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea and Metarhizium anisopliae against the green shield bug, Palomena prasina L.

Research Article

Buğday Bitkisinde Üç Pratylenchus thornei Popülasyonunun Fusarium culmorum Ile Interaksiyonu

Research Article

Pestisit Kullanımının Bal Verimi Üzerine Etkisi; Panel Veri Analizi

Research Article

Biosynthesis of silver nanoparticle using white propolis extract as a reduction agent and optimized by Box-Behnken design

Research Article

Macromycetes Determined in Ulukışla (Niğde-Turkey) District

Research Article

Kentsel Peyzajda Kullanılan Taksonların Arı Çekme Potansiyelleri Bakımından Değerlendirilmesi; Artvin Kent Merkezi Örneği

Research Article

Seralarda Bir Günlük Toplam Sıcaklığa Göre Yapılan Dinamik Kontrol Stratejisine Bağlı Enerji Tasarrufunun Belirlenmesi

Research Article

Determination of Lethal Effects of Some Entomopathogenic Fungi on Different Biological Stages of Leptinotarsa decemlineata Say

Research Article

Bazı Asma Çeşitlerinin Doğal Koşullarda Mildiyö Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Research Article

Phoma tracheiphila’ya Karşı Bazı Fungisitlerin Etkinliğinin Araştırılması

Research Article

Arsuz Ovası Topraklarında Borun Kimyasal Fraksiyonlarının Belirlenmesi

Research Article

Different Approaches For Modeling The Drying Characteristics Of Onion Slices (Allium Cepa)

Research Article

The Investigation of Biological Control Oppurtunities Against Gray Mold Causing Botrytis cinerea in Eggplant

Research Article

İşleme ve Isıl İşlem Sırasında Karadut Suyunun Antibakteriyal ve Antifungal Aktivitesi

Research Article

The Effect of Meteorological Parameters on Wireless Data Transmission

Research Article

Determination of Irrigation Lengths in Vertisol Soils using the Two-Point Infiltration Method and Kostiakov-Lewis Equation

Research Article

Effect of Ultrasound Pre-treatment on the Physical Characteristics of Corn During Drying

Research Article

Anticancer, Antioxidant, Antimicrobial and Enzyme Inhibitory Activities of Inula aucheriana

Research Article

Meat Consumption and Sustainability

Research Article

BGN-1 kodlu Türk diatom toprağının Alman Hamamböceği (Blatella germanica L.) erginlerine karşı ölüm etkisi

Research Article

The Biological activity; Cytotoxicity and antioxidant activity of Alcea calvertii

Research Article

Hizan İlçesi (Bitlis) Kelebek Faunası

Research Article

Farklı Baklagil Ağaçları Yapraklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Besin Madde İçeriği ve Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi

Research Article

Erken dönemde lavanta bitkisinden alınan çeliklerin bazı in vivo ve in vitro ortamlarda köklendirilmesi

Research Article

Schefflera arbicola (Hayata) Merr. Bitkisinin Çelikle Çoğaltılmasında Farklı Yetiştirme Ortamlarının, Oksinlerin ve Konsantrasyonların Etkisi

Research Article

Bazı Meloidogyne Türlerinin (M. incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949, M. javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949, M. arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949 ve M. luci (Carneiro ve ark. 2014) Popülasyonlarının Virülentliğinin Belirlenmesi

Research Article

Stellaria kotschyana (Caryophyllaceae) taksonomisine katkılar ve yeni bir sinonim

Research Article

Bitki Ekstrelerinde Oksidatif Stres Biyobelirteçleri için Yöntem Performansının Değerlendirilmesi ve Biyolojik Varyasyonlar: Metot Validasyon Çalışması

Research Article

Bazı Meloidogyne Türlerinin Bulunduğu Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Research Article

Critical Period for Weed control in Sunflower and Effects of Applications on Weed Species and Diversity

Research Article

Pentanama divaricatum Cass. (Inuleae, Asteraceae), A new Plant Species Record for the Flora of Turkey

Research Article

Türkiye’deki Kırmızı Et ve Yemlik Buğday Piyasaları Arasındaki Oynaklık Aktarımlarının Ampirik Olarak Ortaya Konulması

Research Article

Bazı Lamiaceae Bitkilerinin Yağ Asidi İçeriği Tayini

Research Article

Barn and Environmental Characteristics of Cattle Enterprises in Central County of Ağrı Province

Research Article

Trimetilolpropan Triakrilat’ın Potansiyel Toksik, Genotoksik ve Mutajenik Etkilerinin Drosophila melanogaster Kullanılarak Araştırılması

Research Article

Pathogenicity of Different Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens) Isolates and Their Diagnosis with Classical Methods

Research Article

Availability of the Laurus nobilis oils (Lauraceae) on Controlling Aphis fabae (Hemiptera: Aphididae)

Research Article

Light-mediated biosynthesis of phenylpropanoid metabolites in cell suspension cultures of Turkish yarrow (Achillea gypsicola Hub. Mor.)

Research Article

Determination of Some Yield and Quality Properties of Origanum dubium Boiss Grown in Different Ecological Conditions

Research Article

Bazı Nanogümüş Partiküllü (AgNPs) Bitki Su Ekstraklarının Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)’na Karşı İn vitro Koşullarda Etkinliğinin Belirlenmesi

Research Article

Kinetic Modelling of Changes in Phenolic Contents of Thermosonicated Strawberry Nectar During Storage

Research Article

Dry Period in Dairy Cattle: II. Influence on Calf Survival and Growth Performance

Research Article

Gökçeada Kıyılarındaki (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Trol Balıkçılığında Iskarta, Hedef Dışı ve Hedef Av İçin Birim Çabadaki Av Miktarı

Research Article

Zonguldak İlinde Plum pox virus’un Tespiti, Karakterizasyonu ve Takibi

Research Article

Investıgatıng In Vıtro Genotoxıc Effects Of Sweetener XYLITOL

Research Article

Macrofungi of Yenice (Karabük) District and New Records for Turkey

Research Article

Sodyum Pirition’un (Sodyum Omadin) Sıçan Karaciğer ve Böbrek Dokularındaki Akut Etkileri

Research Article

Genelleştirilmiş Procrustes Analiz Yöntemi: Duyusal Veri Üzerine Bir Uygulama

Research Article

Deniz Salyangozu (Rapana venosa) İşlem Basamaklarında Besin Kompozisyonu Analizleri ve Toplam Uçucu Bazik Azot (TVB-N) Düzeylerinin Belirlenmesi

Research Article

Cytogenetic characteristics of Gerbillus dasyurus and Meriones tristrami (Rodentia: Gerbillinae) from Kilis, Turkey: Conventional karyotype and C banding

Research Article

Characterization of Diaporthe ampelina isolates and their Sensitivity to Hot-Water Treatments and Fungicides in in vitro

Research Article

Amik Ovası Havuç Ekim Alanlarında Sorun Olan Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerin Belirlenmesi

Research Article

Persistance of Beauveria bassiana Efficacy on Wheat Grains to Protect Stored-Grains from Post-Treatment Pest Infestations

Research Article

New data on the bat fauna (Mammalia: Chiroptera) from the Eastern Anatolia (Bitlis, Turkey)

Research Article

Biological Activities of The Methanol Extracts of Smyrnium connatum Boiss. and Kotschy.

Research Article

Abelmoschus esculentus (Bamya Çiçeği) Çiçeğinin Fitokimyasal Profili, Antioksidan, Antikolinerjik ve Antibakteriyel Özellikleri

Research Article

Iğdır ve Çevre İllerde Hububat Ekiliş Alanlarında Süne, Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae) Ergin Parazitoitleri (Diptera: Tachinidae) ve Parazitlenme Oranlarının Belirlenmesi

Research Article

Molecular Characterization and Phylogeny of Meloidogyne chitwoodi in Potato Growing Areas in Turkey

Research Article

Contribution to knowledge on the anatomy of the genus Noccaea Moench(Brassicaceae) From Turkey

Research Article

Meteorolojik Faktörler Yardımıyla Bazı Buğday Çeşitlerinde Verim Tahmini: Şanlıurfa Ceylanpınar Örneği

Research Article

Mass Modelling of Eggs Based on Shape Index Using Regression Analysis

Research Article

Investigation of the Relationship between Body Length and Live Weight of the Pikeperch (Sander Lucioperca Linnaeus, 1758) in Beyşehir Lake Population

Research Article

Determination of Antimicrobial Activity of Nasturtium officinale and Its Content of Volatile Organic Compounds and Fatty Acids

Research Article

Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin in vitro Şartlarda Tuzluluğa Toleransının Belirlenmesi

Research Article

Comparative Anatomical, Micromorphological, Karyological and Biochemical study of Scutelleria orientalis subsp. virens and Scutelleria salviifolia

Research Article

Use of Multidimensional Scaling Analysis together with Multivariate Analysis of Variance in Determining Differences between Groups

Research Article

Demirköprü Baraj Gölü’nde İlk Viviparus contectus (Millet, 1813) Kaydı ve Bazı Biyometrik Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Research Article

Effect of Brewing Conditions on Sensorial and Antioxidant Properties of Sage Tea

Research Article

The Applications of Green Extraction: Production and Quality Characterization of Seed Oils Extracted From Red Pepper (Capsicum Annuum L.) Waste

Research Article

Evaluation on Bioecology of Contarinia pruniflorum Coutin & Rambier, 1955 (Diptera: Cecidomyiidae)

Research Article

Predatory mites (Acari: Phytoseiidae) on vegetable fields in Diyarbakır, Elazığ and Muş provinces

Research Article

Molecular Characterization and Assessment of Population Structure of Hulled Wheats

Research Article

Determination of feed value of emmer wheat (triticum dicoccon) and by-product for ruminant

Research Article

Bozcaada Çavuşu Üzüm Çeşidi ile Mevcut Tozlayıcı Çeşitleri ve Bazı Muhtemel Tozlayıcı Çeşitlerinin Polen Canlılık ve Çimlenme Oranlarının Belirlenmesi

Research Article

TARSİM Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasına Yetiştiricilerin Yaklaşımı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Research Article

Alanya Ekolojik Koşullarında Yetişen Cistus creticus L. Bitkisinin Taze ve Kuru Yaprak Örneklerinde Bazı Biyoaktif Bileşenlerin, Pigment İçeriği ve Antioksidan Kapasitenin Belirlenmesi

Research Article

The Effects of Water Stress on Cotton Leaf Area and Leaf Morphology

Research Article

A New Distribution Area of the Lathyrus undulatus Boiss. in Turkey and Taxonomic Contributions

Research Article

Rapid Biosynthesis of Silver Nanoparticles by Celtis tournefortii LAM. Leaf Extract; Investigation of Antimicrobial and Anticancer Activities

Research Article

Küresel İklim Değişikliğinin Ardahan İlinde Tahıl ve Yem Bitkileri Verimliliği Üzerine Etkilerinin ARDL Modeli İle Analizi

Research Article

Türkiye’de Yetişen Helianthemum oelandicum subsp. incanum (Willk.) G. Lopez Bitkisinin Antioksidan, Anti-inflamatuvar ve Antidiyabetik Aktiviteleri

Research Article

Çimlendirilmiş Çavdar (Secale cereale) ve Yulaf (Avena sativa)’ın Bisküvi Üretiminde Kullanımı

Research Article

Mersin İli Açık Alanda Farklı Domates Çeşitlerinde Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Takibi

Research Article

The Effect of Farm Manure Applied to a Pear Garden in Yozgat on Yield and Some Soil Properties

Research Article

Divergences of Biochemical Features of Three Reared Trouts; Brook Trout (Salvelinus fontinalis, Mitchill 1814), Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972), and Black Sea Trout (Salmo trutta labrax Pallas 1811)

Research Article

Saccharomyces cerevisiae L. Hücre Kültürü Oksidatif Stres Modelinde Bazı Fosfazen Türevlerinin Biyokimyasal Aktiviteleri

Research Article

Entomopatojen Nematod, Steinernema carpocapsae (Rhabditida: Steinernematidae)’nın İncir Kurdu Ephestia cautella (Walker) (Lepidoptera: Phycitidae) üzerindeki etkinliğinin belirlenmesi

Research Article

Determination of Entomopathogenic Nematode Persistency with Surface Spraying and Soil Injection Applications in a Peach Orchard

Research Article

Gelibolu Yarımadası’ndan (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Avlanan Palamut (Sarda sarda Bloch, 1793), Uskumru (Scomber scombrus Linnaeus, 1758) ve Kolyoz (Scomber colias Gmelin, 1789) Balıklarının Toplam Boy, Toplam Ağırlık, Maksimum Vücut Çevresi ve Operkulum Çevresi arasındaki İlişkiler

Research Article

Characterization of Spatiotemporal Variations in Mert Stream Water Quality by Phytoplankton Community and Biological Indices

Research Article

The impact of edible film coatings with lemon and orange peel extracts on microbial flora and shelf-life of squid (Loligo vulgaris) rings and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets

Research Article

The growth and survival of Bafra lambs during adaptation to steppe climate conditions

Research Article

Cultivar and Harvest Stage Effects on Nutritive Value of Whole Crop Oat (Avena sativa L.) Silages

Research Article

Biberiye esansiyel yağı ve nanoemülsiyonunun gıda kaynaklı patojenik ve bozulma etmeni bakteriler tarafından üretilen biyojenik aminler üzerine etkilerinin histidin dekarboksilaz sıvısında incelenmesi

Research Article

Gladiçya (Gleditsia tricanthos) Ağaç Yapraklarının Potansiyel Besleme Değeri

Research Article

A Study on Structural Characteristics of the Cattle Barns in İspir County of Erzurum Province

Research Article

Partial Purification and Characterization of Polyphenol Oxidase Enzyme from Common-Morning Glory (Ipomoea purpurea)

Research Article

Hasat Sonrası Benzo-Thiadiazol Karbotioik Uygulamalarının Kiraz Meyvesinde Fitokimyasal Maddeler Üzerine Etkisi

Research Article

Seed and Fruit Fatty Acid Compositions of Wild Crambe orientalis and Crambe tataria Oils in Turkey

Research Article

Effects of Different Polyethylene Mulch Colors on Greenhouse Cucumber Cultivation

Research Article

Example of Sexual Dimorphism and Stuctural Defects in Some Aquatic Insects (Coleoptera)

Research Article

Macromycetes Determined in Silifke (Mersin) District

Research Article

A Survey on Egg Parasitism and Overwintered Adult Population of Sunn Pest [(Eurygaster spp.) (Hemiptera: Scutelleridae)] in Usak Province

Research Article

Diklofenak Sodyumun Zebra Balığı (Danio rerio) Larvaları Üzerindeki Teratojenik ve Gelişimsel Toksisitesinin Değerlendirilmesi

Research Article

Berberis crataegina Meyve Ekstraktının Antioksidan ve Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması

Research Article

Şanlıurfa Koşullarında Yetişen Kültür ve Yabani Hünnap (Ziziphus jujuba Mill.) Genotiplerinin Meyve, Yaprak ve Stoma Özelliklerinin Karşılaştırılması

Research Article

The Investigation of the Effect of the Salicylic Acid on the Antioxidant Potential, Vitamin C Content and DNA Protection Activity of Wheatgrass (Triticum aestivum L.)

Research Article

Burdur İli Çiğ İnek Sütü Örneklerinde Aflatoksin M1 Kalıntısının İncelenmesi

Research Article

Determination of Fish Consumption Habits of Students in Maritime High Schools: Turkey Example

Research Article

The estimation of soil losses in Çapakcur watershed (East of Turkey) using the RUSLE model and its comparison with sediment yield.

Research Article

Influence of Different Vermicompost Doses on Growth, Quality and Element Contents in Lettuce

Research Article

New data on the soil mite fauna (Acari: Oribatida) from Soğucak Plateau

Research Article

Lokal Endemik Tür Alchemilla orduensis B. Pawl Üzerine Eko-Biyolojik Bir Çalışma

Research Article

Comparison of Morphometric Traits of Pecan Cultivars

Research Article

Determination of tolerant genotypes against flooding stress in spinach

Research Article

An Overview of the Antioxidant and Proliferative Effects of Dictamnus albus L. Extracts.

Research Article

Merzifon Karası Üzüm Çeşidinin (Vitis vinifera L.) Antioksidan Aktivitesi

Research Article

Detection and Molecular Characterization of Tobacco mild green mosaic virus Isolates Infecting Peppers in Turkey

Research Article

Kafkas Bal Arısı (Apis mellifera caucasia) Gen Merkezinin Bozulmasına Neden Olan Etmenler ve Çözüm Önerileri

Research Article

Tüketicilerin PGI Tescilli Gümüşhane Ev Tipi Dut Ürünleri Satın Alma Motivasyonu: Gümüşhane Örneği

Research Article

Evaluation of Oat (Avena sativa L.) Genotypes for Green Forage, Hay Yield and Some Quality Parameters in Trakya-Marmara Region

Research Article

Sürülebilir Özellikte Yeni Kahvaltılık Bir Ürün: Dut Pekmezi Kreması

Research Article

Meşe Palamudunun Kuzu Rasyonlarına İlavesinin Sindirim Derecesine, Metabolik Enerjisine ve Metan Üretimine Etkisinin İn Vitro Gaz Üretim Tekniği ile Belirlenmesi

Research Article

Nutritive Value and Profitability of Flaxseed Essential Oil: Aromatic Compounds and Ruminal Fermentation Kinetics of Ensiled Alfalfa

Research Article

Elazığ İlindeki Koyunculuk İşletmelerinde Sürü Yapısının ve Yetiştiricilik Uygulamalarının Araştırılması

Research Article

Inocybe tarda Kühner: Türkiye Mikotası İçin Yeni Bir Kayıt

Research Article

Megacollybia rodmanii R.H. Petersen, K.W. Hughes & Lickey: Türkiye Mikotası için Yeni Bir Kayıt

Research Article

Diyarbakır’da Bulunan Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) (Chiroptera: Vespertilionidae) Türünün Morfolojik ve Karyolojik Özellikleri

Research Article

Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği

Research Article

The Socioeconomic Attributes and Risk Behaviour of Small – Scale Oil Palm Processors (Millers) in Southern Region of Nigeria

Research Article

EFFECT OF DIFFERENT BACTERIAL FERTILIZERS ON SOIL CARBON MINERALIZATION

Research Article

Effects on Some Biochemical Parameters of Brain Tissue of Pistacia terebinthus L. Subsp. palaestina and Rhus coriaria L. in Experimental Breast Cancer Model

Research Article

EFFECTS OF IRRIGATION REGIMES ON YIELD AND WATER PRODUCTIVITY OF PROSO MILLET (Panicum miliaceum L.) IN THRACE REGION OF TURKEY

Research Article

Coronavirüs Pandemi Sürecinde, Sağlık Çalışanları Tarafından Tıbbi ve Aromatik Bitki Kullanımının Değerlendirilmesi

Research Article

Yulaf (Avena Sativa L.) tanelerinin etanolik ekstraksiyonun toplam antioksidan kapasitesi, radikal süpürücü aktivitesi ve besin değerlerinin belirlenmesi

Research Article

Investigation of Potential Nutritive Values of Some Tree Leaves and Its Extracts by Using In Vitro Gas Production Method

Research Article

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Bademde Zararlı Badem İçkurdu Eurytoma amygdali Enderlein (Hymenoptera: Eurytomidae)’nin bulaşma oranı ve parazitoitleri
  • download

  • Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)
  •        Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).
  •       Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)
  •       88x31.png Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


download