Year 2019, Volume 22 , Issue 1, Pages 131 - 137 2019-02-28

Farklı Azot Dozlarının İtalyan Çiminin (Lolium multiflorum westerwoldicum Caramba) Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri
The Effects of Differrent Nitrogen Doses on Forage Yield and Quality of Annual Ryegrass (Lolium multiflorum westerwoldicum Caramba)

Semih ÖZDEMİR [1] , Emine BUDAKLI ÇARPICI [2] , Bülent Barış AŞIK [3]


Bu araştırma, farklı azot dozlarının italyan çiminin (Lolium multiflorum westerwoldicum Caramba) ot verimi ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla Bursa koşullarında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 2015-2016 ve 2016-2017 yetiştirme döneminde yürütülmüştür. Araştırmada yedi farklı azot dozu (0, 10, 20, 30, 40, 50 ve 60 kg da-1) uygulanmış ve tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede bitkisel materyal olarak Caramba çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada bitki boyu, SPAD değeri, yeşil ot verimi, kuru madde verimi, ham protein oranı, ham protein verimi, ADF ve NDF oranı özellikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; azot dozları bitki boyu, SPAD değeri, ham protein oranı ve verimi, NDF, yeşil ot verimi ve kuru madde verimi üzerine etkili olmuştur. Bursa ve benzer koşullarda italyan çimi yetiştiriciliğinde yüksek verim ve kaliteli yem elde etmek için 50 kg da-1 azot dozu kullanılması önerilebilir.

This research was conducted to investigate the effects of different nitrogen doses on the yield and quality of annual ryegrass (Lolium multiflorum westerwoldicum Caramba) at the Agricultural Application and Research Center of Agriculture Faculty, Uludag University under Bursa conditions in 2015-2016 and 2016-2017. Seven nitrogen dose (0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 kg N da-1) was applied in the experiment with three replications using Randomized Complete Block Design. Caramba variety of annual ryegrass was used as a plant material in this study. In the research, some characters such as plant height, SPAD value, forage yield, dry matter yield, crude protein ratio, crude protein yield, ADF and NDF ratios were investigated. According to the results; nitrogen doses were effective on plant height, SPAD value, crude protein ratio and yield, NDF, forage yield and dry matter yield. It is advisable to use 50 kg da-1 nitrogen dose to obtain high yield and quality in annual ryegrass cultivation in Bursa and similar conditions. 

 • Alvim MJ, Moojen EL 1984. Effects of sources and rates of nitrogen and management practices on production and quality of italian ryegrass forages. Herbage Abst. 56: 387.
 • Anonim 2016. Bursa bölgesi iklim verileri. Bursa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü (Yayınlanmamış Kayıtlar), Bursa.
 • Anonim 2017. Bursa bölgesi iklim verileri. Bursa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü (Yayınlanmamış Kayıtlar), Bursa.
 • Çelen AE 1991. Ekim zamanı ve azot dozlarının italyan çiminin (Lolium multiflorum var. Westerwoldicum) verim ve diğer bazı karakterlerine etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2-3): 51-70.
 • Çolak E 2015. Azotlu gübre dozlarının italyan çimi (Lolium italicum L.) çeşitlerinin ot verimi, kalitesi ve bazı tarımsal özelliklerine etkisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 62 Sy Ankara.
 • Fessehazion MK, Annandale JG, Stirzaker RJ, Everson CS 2011. Improving nitrogen and irrigation water use efficiency through adaptive management: a case study using annual ryegrass. Agriculture, Ecosystems and Environment, 141: 350-358.
 • Goering MK, Van Soest PJ 1970. Forage fibre analysis. USDA Agricultural Handbook, 379:1-20, USA.
 • İnce İ 2000. Şanlıurfa koşullarında yetiştirilen italyan çiminde (Lolium multiflorum L.) farklı sıra arası mesafe ve azot dozlarının yeşil ot ve tohum verimine etkileri. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 53 sy, Şanlıurfa.
 • Kacar B, Inal A 2008. Bitki analizleri. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 1–892.
 • Kallenbach R, Massie M, Crawford R 2003. Nitrogen fertilization strategies for annual ryegrass pasture. University of Missouri Extension, USA.
 • Kesiktaş M 2010. Karamanda farklı ekim zamanları ve azotlu gübre dozu uygulamalarının italyan çiminin (Lolium multiflorum westervoldicum Caramba) yem verimlerine etkileri. XÇukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 59 sy, Adana.
 • Kunelius T, Boswall P 2009. Producing annual ryegrasses for pasture, silage and seed. Agriculture and Forestry Farm Extension Services, Canada, http://www.gov.pe.ca/photos/ original/ag_ryegrass_ bul.pdf
 • Kusvuran A 2011. The effects of different nitrogen doses on herbage and seed yields of annual ryegrass (Lolium multiflorum cv. Caramba). African Journal of Biotechnology 10(60): 12916-12924.
 • Kuşvuran A, Tansı V 2005. Çukurova koşullarında farklı biçim sayısı ve azot dozunun tek yıllık çimin (Lolium multiflorum cv. Caramba) ot ve tohum verimine etkisinin saptanması. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araştırma Sunusu Cilt II, Sayfa 797-802).
 • Özkul, H., Kırkpınar, F., Tan, K. 2012. Ruminant beslemede karamba (Lolium multiflorum cv. Caramba) otunun kullanımı. Hayvansal Üretim 53(1): 21-26.
 • Parlak AÖ, Akgül F, Gökkuş A 2007. Ankara şartlarında farklı sıra aralığı ile ekim ve azotlu gübrelemenin tek yıllık çimin (Lolium multiflorum Lam.) ot verimi ve kalitesine etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum (Sunulu Bildiri), 139-142s.
 • Pavinato PS, Restelatto R, Sartor LR, Paris W 2014. Production and nutritive value of ryegrass (cv. Barjumbo) under nitrogen fertilization. Revista Ciência Agronômica, 45(2): 230-237.
 • Serin Y, Tan M, Şeker H. 1996. Azotla gübreleme ve ekim oranının tek yılık çimde (Lolium multiflorum Lam.) ot ve ham protein verimi ile otun ham protein oranına etkileri. Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi (17-19 Haziran 1996), Erzurum, 732-738.
 • Simić A, Vučković S, Kresović M, Vrbničanin S, Božić D 2009. Changes of crude protein content in italian ryegrass influenced by spring nitrogen application. Biotechnology in Animal Husbandry, 25 (5-6): 1171-1179.
 • Şeker H 1992. Değişik azot dozları ve tohum miktarlarının tek yıllık çimin (Lolium multiflorum Lam.) Multimo çeşidinde ot verimi ile otun bazı kimyasal özelliklerine etkileri. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 52 sy, Erzurum.
 • Turan ZM 1995. Araştırma ve Deneme Metodları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları, No:62, Bursa, 121s.
 • TÜİK 2017. Türkiye istatistik kurumu bitkisel üretim verileri. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/ bitkisel.zul (03.05.2017).
 • Vrbničanin S, Kresović M, Božić D, Simić A, Živković N 2008. The effect of crop density and applied nitrogen on the interaction between (Lolium italicum) and (Galium aparine). Journal of Agricultural Sciences 53,(2): 123-145.
 • Yu-lan LV, Wang YQ, Yang B, Yang Y., Zhang XF 2013. Effects of nitrogen fertilizing on the leaf chlorophyll content and fresh forage yield of (Lolium multiflorum cv. Tetragold). Tropical and Subtropical Cash Crops Institute, Yunnan Academy of Agricultural Sciences, Baoshan.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-9344-9645
Author: Semih ÖZDEMİR
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2205-2501
Author: Emine BUDAKLI ÇARPICI (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8395-6283
Author: Bülent Barış AŞIK
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2019

APA ÖZDEMİR, S , BUDAKLI ÇARPICI, E , AŞIK, B . (2019). Farklı Azot Dozlarının İtalyan Çiminin (Lolium multiflorum westerwoldicum Caramba) Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (1) , 131-137 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.437556