Year 2020, Volume 23 , Issue 1, Pages 237 - 246 2020-02-28

The Effect of Nominal Diameter and Water Inlet Cross-Sectional Area on Some Pump Parameters in Vertical Shaft Deep Well Pumps
Düşey Milli Derin Kuyu Pompalarda Anma Çapı ve Su Giriş Kesit Alanının Bazı Pompa Parametrelerine Etkisi

Nuri ORHAN [1] , Osman ÖZBEK [2] , Ali Yavuz ŞEFLEK [3]


In this study, in three different nominal diameters of the shaft pump three different water inlet cross-sectional areas were formed. In fixed well equipment, the effects of each pump and cross-sectional area on well drawdown (Δ), noise level (G), power drawn from the mains (N), the total dynamic height of the pump (TDY), water velocity (v1) between the pump with the casing pipe, and pump water inlet velocity (v2) were investigated. At a constant flow rate, as the pump nominal diameter increases, the drawdown level increased. According to the water inlet cross-sectional area, the highest drawdown was observed in KA3 with 50.26 cm. The highest noise level was measured at the M3 pump 81.67 dBA and the lowest noise level was found at the M1 pump 72.6 dBA. In general, as the nominal diameter of the pump increases, the noise level increased. Increasing the pump nominal diameter has increased the power drawn from the mains. The total dynamic height value has indicated an increase with the increase nominal diameter of the pump. At the highest flow rate of the pumps, the lowest TDY was obtained in the cross-sectional area of KA2. Increasing the pump nominal diameter increased the velocity value v1, but the cross-sectional area had indicated no effect on the velocity v1. Increasing the pump nominal diameter and water inlet cross-sectional area decreased the speed values v2. It was found that the harmony between the nominal diameter of the pump and the well-equipping pipe had an effect on the drawdown. Choosing a pump with a low diameter in the selection of the pump for the well will also cause the drawdown level to be low.

Bu çalışmada üç değişik anma çapına sahip düşey milli pompanın üç farklı su giriş kesit alanları oluşturulmuştur. Sabit kuyu donanımında, her bir pompa ve kesit alanın kuyu düşüm seviyesine (Δ), gürültü seviyesine (G), şebekeden çekilen güce (N), pompanın toplam dinamik yüksekliğine (TDY), pompa ile teçhiz borusu arasındaki su hızına (v1) ve pompa su giriş hızına (v2) etkileri incelenmiştir. Sabit debi değerinde pompa anma çapı arttıkça düşüm seviyesi yükselmiştir. Debi, pompa ve kesit alanı parametrelerine ve bunların ikili, üçlü interaksiyonlarının düşüm değerlerine uygulanan varyans analizi sonuçları istatistiksel olarak %1 seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Pompalar içerisinde en az düşüm 28.12 cm ile M1 pompasında en fazla düşüm ise 74.01 cm ile M3 pompasında görülmüştür. Su giriş kesit alanları bakımından en fazla düşüm 50.26 cm ile KA3 ‘de görülmüştür. En fazla gürültü seviyesi 81.67 dBA ile M3 pompasında an az ise 72.6 dBA ile M1 pompasında ölçülmüştür. Genel olarak pompa anma çapı arttıkça gürültü seviyesi artmıştır. Pompa anma çapının artması şebekeden çekilen güç değerini artırmıştır. Toplam dinamik yükseklik değeri pompa anma çapı ile artış göstermiştir. Pompaların en yüksek debi değerlerinde KA2 kesit alanında en düşük TDY elde edilmiştir. Pompa anma çapının artması v1 hız değerini artırmış ancak kesit alanının v1 hızı üzerine etkisi olmamıştır. Pompa anma çapının ve su giriş kesit alanının artması v2 hız değerini düşürmüştür. Pompa anma çapı ile kuyu teçhiz borusu arasındaki uyumun düşüm üzerine etkisinin olduğu saptanmıştır. Kuyu için pompa seçiminde düşük çaplı pompa seçimi düşüm seviyesinin de az olmasına neden olacaktır.   

 • Akpınar K 1999. Su Sondaj Kuyularının Açılması ve İşletilmesi Sırasında Çıkan Sorunlar ve Çözümleri. İller Bankası Makine ve Sondaj Dairesi Başkanlığı, Ankara, 696 sy.
 • Anonim 2002. Rotodinamik Pompalar–Hidrolik Performans Kabul Deneyleri Sınıf 1 ve Sınıf 2 (TS EN ISO 9906). Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.
 • Atmaca S 1998. Dalgıç Pompalara Uygulanan Pompa Kabul Deneyleri. 3. Pompa Kongresi, 24-26 Eylül 1998, İstanbul.
 • Baysal K 1979. Tam Santrifüj Pompalar: Hesap, Çizim ve Konstrüksiyon Özellikleri. İstanbul Teknik Üniversitesi, 24 sy.
 • Boonstra H, Soppe R 2006. Well Design and Construction, In: The Handbook Of Groundwater Engineering, Eds: Delleur, J. W., CRC Press Taylor & Francis Group: Alterra-ILRI, The Netherlands The Netherlands. 420-450.
 • Çalışır S, Konak M 1998. Konya Bölgesinde Bazı Derin Kuyu Pompaj Tesislerinde Başarı Derecesinin Saptanması. 3. Pompa Kongresi, 24-26 Eylül 1998, İstanbul.
 • Çalışır S, Aydın C, Mengeş HO 2006. Derin Kuyu Pompaj Tesislerinde Titreşim Hızı Ve Gürültü Düzeyinin Belirlenmesi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 20 (38): 49-54.
 • Çalışır S 2009. Sulamada Pompaj Tesisleri (Tarım Makineleri Kitabı. Edt:Ergüneş G, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara) 351-413.
 • Çengel YA, Cimbala JM 2008. Akışkanlar Mekaniği: Temelleri Ve Uygulamaları, Güven Kitabevi, İzmir, 817 sy.
 • Driscoll F 2010. Kuyu Hidroliği. Çeviri: Özkan AF, DSİ, Ankara, 88 sy.
 • Ertöz A 1996. Yer Altı Suları Pompaj Ekonomisi ve Pompa Seçimine Etki Eden Faktörler. 2. Pompa Kongresi, 3-5 Nisan 1996, İstanbul.
 • Hanson B 2000. Irrigation Pumping Plants (UC Irrigation and Drainage Specialist. Department of Land, Air and Water Resources, University of California, Davis) 69-73.
 • Karassik IJ, Messina JP, Cooper P, Heald CC 2001. Pump handbook. McGraw-Hill New York, 1824 p.
 • Kurt M, Çalışır S 2017. Derin Kuyu Pompalarında Anma Çapının Kuyudaki Su Seviyesinin Düşümüne Etkisi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (2): 291-297.
 • Schulz H 2013. Die Pumpen: Arbeitsweise Berechnung Konstruktion. Springer-Verlag.
 • Tezer E 1978. Sulamada Pompaj Tesisleri (proje, seçim ve işletme yöntemleri), Cilt 1-2-3. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Adana.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-9987-1695
Author: Nuri ORHAN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0034-9387
Author: Osman ÖZBEK

Orcid: 0000-0003-1009-6635
Author: Ali Yavuz ŞEFLEK

Supporting Institution TUBITAK
Project Number 213O140
Thanks Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, Proje No: 213O140) tarafından desteklenmiştir. Bu çalışmaya katkıda bulunan merhum Prof.Dr. Sedat ÇALIŞIR Hocamıza teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : July 16, 2019
Acceptance Date : September 30, 2019
Publication Date : February 28, 2020

APA ORHAN, N , ÖZBEK, O , ŞEFLEK, A . (2020). Düşey Milli Derin Kuyu Pompalarda Anma Çapı ve Su Giriş Kesit Alanının Bazı Pompa Parametrelerine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (1) , 237-246 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.592640