Year 2020, Volume 23 , Issue 1, Pages 69 - 76 2020-02-28

Farklı Zamanlarda Yapılan Hasadın Merit Tatlı Mısır Çeşidinde (Zea mays L. saccharata Sturt) Taze Koçan Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi
Effect of Different Harvesting Stages to Fresh Ear Yield and Some Yield Characteristics of Merit Sweet Corn Variety (Zea mays L. saccharata Sturt)

Mahmut Nedim AĞAÇKESEN [1] , Abdullah ÖKTEM [2]


Bu çalışmada farklı zamanlarda yapılan hasadın tatlı mısırın taze koçan verimi ve bazı verim unsurlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak Harran Ovası koşullarında 2016 ve 2017 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada Merit hibrit tatlı mısır çeşidi kullanılmıştır. Zadoks skalasına göre erken süt olum (Z73), orta süt olum (Z75), geç süt olum (Z77), erken sarı olum (Z83), orta sarı olum (Z85) ve geç sarı olum (Z87) dönemlerinde hasat yapılmıştır. Araştırmada taze koçan ağırlığı (g koçan-1), taze dane ağırlığı (kg da-1), taze koçan verimi (kg da-1), taze koçan uzunluğu (cm), ağza yapışma oranı ve suda çözünür kuru madde (SÇKM) oranı gibi özellikler incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre İncelenen özellikler hasat zamanı bakımından istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P≤0.01). İki yılın ortalamasına göre taze koçan ağırlığı 133.1 ile 240.8 g koçan-1, taze dane ağırlığı 537.5 ile 1322.0 kg da-1, taze koçan verimi 1103.2 ile 1889.8 kg da-1, taze koçan uzunluğu 17.3 ile 20.2 cm, ağza yapışma oranı 1.7 ile 4.0 arasında ve suda çözünür kuru madde oranı 17.2 ile 23.5% arasında değişmiştir. Sonuç olarak, orta sarı olum (Z85) ve geç sarı olum (Z87) döneminde hasat edilen tatlı mısırın taze koçan ve taze dane verimi bakımından en yüksek değerle verdiği belirlenmiştir.

Aim of this study was to determine the effect different harvesting stages on the fresh ear yield and some other yield characteristics of sweet corn. The research was conducted as a randomized complete blocks design with three replicates in Harran plain conditions in 2016 and 2017. Merit hybrid sweet corn variety was used as plant material. Harvests were made according to Zadoks scale as early milky stage (Z73), middle milky stage (Z75), late milky stage (Z77), early starch stage (Z83), middle starch stage (Z85) and late starch stage. Fresh ear weight (g ear-1), fresh grain yield (kg da-1), fresh ear yield (kg da-1), fresh ear length (cm), adherence rate to mouth (%) and water-soluble dry matter rate (%) were determined in the study. As a result of the research; statistically significant differences were seen between harvesting times at tested characteristics (P≤0.01). Based on two years average; fresh ear weight, fresh grain yield, fresh ear yield, and fresh ear length ranged between 133.1 and 240.8 g ear-1, 537.5 and 1322.0 kg da-1 , 1103.2 and 1889.8 kg da-1, and 17.3 and 20.2 cm, respectively. Also,  adherence rate to mouth and water-soluble dry matter rate varied between 1.7 and 4.0%, and, 17.2 and 23.5%, respectively. Consequently, the highest fresh ear yield and fresh grain yield were optained from middle and late starch stages.

 • Alan Ö, Kınacı G, Kınacı E, Budak Başçiftçi Z, Sönmez K, Evrenosoğlu Y, Kutlu İ 2014. Kernel Quality of Some Sweet Corn Varieties in Relation to Processing. Not Bot Horti Agrobo, 42(2):414-419.
 • Albayrak Ö 2013. Diyarbakır Koşullarına Uygun Şeker Mısır (Zea Mays L. Saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 57sy.
 • Anonim 2019a. Merit F1 Mısır Tohumu. http://www.may.com.tr/urun/merit. Erişim tarihi: 18.06.2019
 • Anonim 2019b. Şanlıurfa Uzun Yıllar Ortalaması Meteotrolojik Verileri. https://www.mgm.gov.tr/ veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k = H&m=SANLIURFA Erişim tarihi: 23.07.2019
 • Atar B Kara B 2017. Şeker mısırın taze koçan verimi ve bazı koçan özelliklerine farklı ekim derinliklerinin etkisi. Derim, 34(2):182-185
 • Budak Başçiftçi Z, Kınacı E 2012. Eskişehir’de Bodur Fasulye ile Karışık Ekilen Şeker Mısırında Farklı Ekim Düzenlemelerinin Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (2):93-102.
 • Can M, Akman Z 2014. Uşak Ekolojik Şartlarında Farklı Azot Dozlarının Seker Mısırın (Zea mays Saccharata Sturt.) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9 (2):93-101.
 • Dinç U, Şenol S, Sayın M, Kapur S, Güzel N, Derici R, Kara EE 1988. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toprakları (GAT) 1. Harran Ovası. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, Güdümlü Araştırma Projesi Kesin Raporu, Proje No: TOAG-534, Adana.
 • Dolbeer RA, Wronecki PPand StehnRA 1986. Resistance of sweet corn to damage by blackbirds and starlings. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 111(2):306-311.
 • İdikut L, Zülkadir G, Çölkesen M, Yürürdurmaz C 2016. Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin Bazı Agronomik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, TARGİD Özel Sayı 41-50.
 • Kula N, Karadoğan T 2017. Örtü Altı Koşullarında Yetiştirilen Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinde Uygun Dikim Zamanlarının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (1):39-48, 2017
 • Öktem A Öktem AG 2006. Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi. Uludağ. Üniv. Zir. Fak. Derg., 20(1): 33-46
 • Özata E, Geçit HH, Ünver İkincikarakaya S 2016. Orta Karadeniz Ekolojik Koşullarında Şeker Mısırda (Zea mays saccharata Sturt.) Değişik Ekim Sıklıkları ve Azot Dozlarının Verim Öğelerine Etkisi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (Özel sayı-1):74-80
 • Özerkişi E 2016. Tekirdağ Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Şeker Mısırı (Zea mays L. saccharata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan Verimi Ve Kalite Özelliklerine Etkisi.Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 60sy.
 • Panchal BH, Patel VK, Khimani RA 2017. Influence of Pre Harvest Factor on Post-Harvest Quality of Green Sweet Corn at Ambient Condition (Zea mays convar. saccharata. rugosa) Cultivar, Madhuri. Int.J. Curr. Microbiol. App. Sci. 6(10): 30-38.
 • Sönmez K, Kınacı E, Kınacı G, Kutlu İ, Budak Başçiftçi Z, Evrenosoğlu Y 2013. Bazı Seker Mısırı Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt)Bitki, Koçan ve Verim Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 8(1):28-40.
 • Su S 1989. Effects of Maturity and Blanching on Carbohydrate Components of Frozen Normal Sweet (Su) and Super sweet (Sh2) Corn. Oregon State University Department of Food Science and Technology, MSc Thesis, 81p.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-8724-2958
Author: Mahmut Nedim AĞAÇKESEN (Primary Author)
Institution: Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu, Şanlıurfa
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5247-7044
Author: Abdullah ÖKTEM
Institution: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa
Country: Turkey


Supporting Institution HÜBAK
Project Number 19209
Dates

Application Date : August 26, 2019
Acceptance Date : November 6, 2019
Publication Date : February 28, 2020

APA AĞAÇKESEN, M , ÖKTEM, A . (2020). Farklı Zamanlarda Yapılan Hasadın Merit Tatlı Mısır Çeşidinde (Zea mays L. saccharata Sturt) Taze Koçan Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (1) , 69-76 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.610712