Year 2018, Volume 21 , Issue 2, Pages 148 - 156 2018-04-30

Streptozotosin ile İndüklenen Diyabetik Sıçanlarda Karaçalı Meyve Özütlerinin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Effect Of Karacali Fruit Extracts On Some Blood Parameters In Diabetic Rats Induced By Streptozotocin

Kasım TAKIM [1]


Diyabet insan yaşamını olumsuz etkileyen, tedavi edilmediğinde yaşamsal organlarda ciddi ve kalıcı hasarlara neden olabilen bir hastalıktır. Bu çalışmada sistematik adı; Paliurus spina-christi Mill. (PSC) olan Karaçalı bitkisinin meyve özütleri kullanılmıştır. Bu özütlerin streptozotosin (STZ) ile indüklenen diyabetik sıçanların kan plazmasında; glikoz, Aspartat amino transferaz (AST) ve Alanin amino transferaz (ALT) enzimlerinin düzeyleri, ürik asit, üre, kolesterol, low density lipoprotein (LDL) ve high density lipoprotein (HDL) seviyeleri, üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada ikisi kontrol olmak üzere 4 grup hazırlanmıştır. Diyabet, streptozotosin uygulanmasıyla oluşturulmuştur. Streptozotosin uygulanmasından sonra, 2 gruba 30 günlük tedavi süresince oral olarak PSC özütleri verilmiştir. Çalışma sonunda sıçanlardan alınan kan plazmaları, oto analizör kullanılarak ilgili parametreler analiz edilmiştir. Yapılan analizin sonucunda kan glikoz değerleri; hasta grup kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, tokluk kan glikoz değerlerinin, istatiksel olarak anlamlı (p<0.001) bir şekilde arttığı, yani sıçanların diyabetik hale geldiği, PSC verilen gruplarda, bu artışın anlamlı (p<0.001) bir şekilde azaldığı, yani antidiyabetik özellik gösterdiği gözlemlenmiştir. Çalışmada ALT ve AST enzim düzeyleri, hasta grup kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, istatiksel olarak anlamlı (p<0.001) artış saptanmıştır. PSC verilen gruplarda, bu artışın istatiksel olarak anlamlı (p<0.001) bir şekilde azaldığı belirlenmiştir. Plazma ürik asit değerlerinde; STZ grubu, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı (p<0.05) artma ve PSC gruplarında anlamlı azalma saptanmıştır. PSC grupları kendi arasında karşılaştırıldığında ise derişim artışının aktiviteye istatiksel olarak anlamlı bir azalma (p<0.05) katmadığı gözlenmiştir.  Plazma üre, kolesterol değerlerinde istatiksel olarak anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Bu sonuçlar PSC'nin karaciğere zarar vermeyen antidiyabetik bir bitki olabileceğine işaret etmektedir.

Diabetes is a disease that affects human life negatively, which can cause serious and permanent damage in vital organs. In this study was used Paliurus spina-christi Mill. (PSC) plant’s fruit extract. Effects of these extracts were investigated to on the levels glucose, urea, uric acid, cholesterol, low density lipoprotein (LDL) and high density lipoprotein (HDL), Aspartate amino transferase (AST) and Alanine amino transferase (ALT) enzymes on diabetic rats were induced with streptozotocin (STZ). Prepared four groups which two of which were control groups. Diabetes was formed by streptozotocin implementation. After implementation of streptozotocin, 2 groups were orally administered PSC extracts during 30 days of treatment. At the end of the study, relevant parameters were analyzed blood plasma from mice using auto analyzer. As a result of the analysis, plasma glucose values; the STZ group showed a statistically significant increase (p <0.001) when compared to the control group, the PSC groups was significantly decreased when compared to the STZ group. AST and ALT values showed significant increase (p <0.001) when compared to the control group. The PSC groups were significantly decreased when compared to the STZ group. In blood plasma uric acid values; the STZ group showed a statistically significant increase (p <0.001) when compared to the control group, and this rise was decreased by the PSC groups as of statistically significant (p <0.001). There was no statistically significant change in plasma urea and cholesterol values. These results indicate that PSC may be an antidiabetic plant that does not harm liver

 • Çakılcıoğlu U, Khatun S, Türkoğlu I, Hayta S 2011. Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Maden (Elazig-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 137(1) :469-86.
 • Eddouks M, Maghrani M, Michel JB 2005. Hypoglycaemic Effect of Triticum repens P. Beauv. İn normal and diabetic rats. Journal of Ethnopharmacology 102: 228-232.
 • El Hilaly J, Lyoussi B 2002. Hypoglycaemic effect of the lyophilised aqueous extract of Ajuga iva in normal and streptozotocin diabetic rats. Journal of Ethnopharmacology. 80(2): 109-13.
 • Farzami B, Ahmadvand D, Vardasbi S 2004. Induction of insulin secretion by a component of Urtica dioica leave extract in perifused Islets of Langerhans and its in vivo effects in normal and streptozotocin diabetic rats. Alternative Medicine Review, 9(1): 96-7.
 • Faydaoğlu E, Sürücüoğlu MS 2011. Geçmişten günümüze tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması ve ekonomik önemi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11(1): 52-67.
 • Group IDF Diabetes Atlas. 2015. "http://www.diabetesatlas.org/resources/2015-atlas.html" pdf. (Erişim tarihi:03.04.2017).
 • Grover JK, Yadav SP, Vats V 2003. Effect of feeding Murraya koeingii and Brassica juncea diet kidney functions and glucose levels in streptozotocin diabetic mice. Journal of Ethnopharmacology, 85(1): 1-5.
 • Güner, ND 2005. Paliurus spina-chiristi Mill. Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar, MSc, Hacettepe University Institute of Medical Sciences, Ankara. Jouad H, Maghrani M, Eddouks M 2002. Hypoglycaemic effect of Rubus fructicosis L. and Globularia alypum L. in normal and streptozotocin-induced diabetic rats. Journal of Ethnopharmacology, 81(3): 351-6.
 • Kırca A, Bilişli A, Demirel NN, Turhan H, Arslan E 2007. Çanakkale florasındaki bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri. TÜBİTAK Proje. (104):0.
 • Maghrani M, Zeggwagh NA, Lemhadri A, El Amraoui M, Michel JB, Eddouks M 2004. Study of the hypoglycaemic activity of Fraxinus excelsior and Silybum marianum in an animal model of type 1 diabetes mellitus. Journal of Ethnopharmacology, 91(2): 309-16.
 • Maiti R, Jana D, Das UK, Ghosh D 2004. Antidiabetic effect of aqueous extract of seed of Tamarindus indica in streptozotocin-induced diabetic rats. Journal of Ethnopharmacology, 92(1): 85-91.
 • Medina FS, Gamez I, Jimnez MJ, Jimenez J, Osuna JI, Zarzuelo A 1994. Hypoglicemic activity of Juniper berris. Planta Med, 60: 197-200.
 • Sarışen Ö, Çalışkan D 2005. Fitoterapi: Bitkilerle Tedaviye Dikkat. Sted, 14(8), pp.182-187.
 • Satman I, Ömer B, Tütüncü Y, Kalaca S, Gedik S, Dinççağ N, Karşıdağ K, Genc S, Telci A, Canbaz B, Türker F, Yılmaz T, Çakır B, Tuomilehto J 2013. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and pre-diabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol 28:169-180.
 • Shelmadine B, Bowden RG, Wilson RL, Beavers D, Hartman J 2009. The effects of lowering uric acid levels using allopurinol on markers of metabolic syndrome in end-stage renal disease patients: a pilot study/Ürik asit seviyelerinin allopurinol ile azaltilmasinin son dönem böbrek hastalarındaki metabolik sendrom belirleyicilerine etkisi: Pilot çalışma. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 1: 5-385.
 • Syie D, Syngai G, Khup PZ, Khongwir BS, Kharbuli B, Kayang H 2002. Hypoglycemic effects of Potentilla fulgens L. İn normal and alloxan- induced diabetic mice. Journal of Ethnopharmacology, 83: 55-61.
 • Şimşek A, İçen H 2008. Kedi ve Köpeklerde Diabetes Mellitus. Dicle Üniv. Vet. Fak. Derg., 1(1): 23-28.
 • Tanrıkulu Hİ 2009. Türkiye’de Halk Arasında Diabetes Mellitus Tedavisinde Kullanılan Arctium Lappa Ekstrelerinin Stz İle Hiperglisemi Yapılmış Sıçanların Kan Glikoz Seviyelerine Etkileri. Dumlupınar Üniversitesi. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi. 53 s.
 • Virdi J, Sivakami S, Shahani S, Suthar AC, Banavalikar MM, Biyani MK 2003. Antihyperglycemic effects of three extracts from Momordica charantia. Journal of Ethnopharmacology, 88(1): 107-11.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Kasım TAKIM (Primary Author)

Dates

Application Date : April 5, 2017
Acceptance Date : May 24, 2017
Publication Date : April 30, 2018

APA Takım, K . (2018). Streptozotosin ile İndüklenen Diyabetik Sıçanlarda Karaçalı Meyve Özütlerinin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 (2) , 148-156 . Retrieved from http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/36752/419295