Year 2018, Volume 21 , Issue 2, Pages 185 - 190 2018-04-30

Doğu Akdeniz Bölgesinde Farklı Sıra Aralıklarının Pamuk Bitkisinin (Gossypium hirsutum L.) Verim ve Sulama Suyu Miktarına Etkisi
Conditions of Kahramanmaras Different Row Spacing on the cotton plant (Gossypium hirsutum L.) Effect of Irrigation Water Yields and Applied Amount

Çağatay TANRIVERDİ [1] , Hasan DEĞİRMENCİ [2] , Engin GÖNEN [3] , Ulaş ŞENYİĞİT [4]


Bu çalışmada, 3 farklı sıra aralığının (50, 70 ve 90 cm) pamuk verimi ve uygulanan sulama suyu miktarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme, 2013 yılında Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde tesadüfi bloklar deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Uygulanan sulama suyu miktarlarına göre,  en yüksek sulama suyu miktarı 622 mm ile 70 cm sıra aralığına sahip konuya uygulanırken, en düşük sulama suyu miktarı 555 mm ile 90 cm aralığına sahip konuya ait olduğu ölçülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, en yüksek kütlü verim değeri 70 cm sıra aralığına sahip konularda 595.6 kgda-1 olarak, en düşük kütlü verim değeri ise 90 cm sıra aralığına sahip konularda 378.6 kgda-1 olarak elde edilmiştir.

In this study, three different row spacing (50, 70, 90 cm) were evaluated for their effect on cotton yield and the amount of applied irrigation water. Trial was carried out in 2013 Kahramanmaras the eastern Mediterranean Gateway Zone Agricultural Research Institute as random blocks with 3 replications. According to the irrigation water applied, the maximum amount of irrigation water of 622 mm applied to 70 cm row spacing treatment whereas the lowest of 555 mm to 90 cm intervals. According to research results, the highest seed yield was obtained from 70 cm row spacing as 595.6 kg-1 and the lowest from 90 cm row spacing as 378.6 kg-1.

 • Anonim 2006a WCA. 2006a.. http://www.wca-infonet.org/servlet/ (Erişim tarihi: 19.11.2014).
 • Anonim 2006b. Southernland Association, 2006. http:// www. Terredelsud.Org / risidriceng .php (Erişim tarihi:15.05.2015).
 • Anonim 2013. Kahramanmaraş Devlet Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü. 2013.
 • Anonim 2015. Türkiye İstatistik Kurumu Veriler 2015. http://www.Tuik.Gov.Tr. (Erişim tarihi:11.05.2015).
 • Atılgan A, Özdemir Ö, Öz H, Kadayıfçı A, Şenyiğit U, 2010. Isparta Yöresindeki Meyve Bahçelerinde Kullanılan Sulama Yöntemlerinin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5(2): 27-32.
 • Başbağ S, 2005. Inter-spesifik (G. Hirsutum L. x G. Barbadense L.) Hibrit Pamukların Diyarbakır Koşullarında Yetiştirilme Olanakları. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiriler(I): 325-330. 5-9 Eylül 2005, Antalya.
 • Çakmak B, Gökalp Z, 2011. İklim Değişikliği ve Etkin Su Kullanımı, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 87-95.
 • Dağdelen N, E Yılmaz F, Sezgin T, Gürbüz 2005. Karık Yöntemiyle Sulanan Pamukta Farklı Sulama Düzeylerinin Kütlü Kalitesi Ve Bazı Agronomik Özellikler Üzerinde Etkisi. IV. Gap Tarım Kongresi Bildiriler:1651-1658.21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa.
 • Ertek A, Kanber R, 2002. Damla Sulama Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Pamuk Çırçır Randımanına Etkileri. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(1) 118-130.
 • Gerik TJ, 1999. Ultra-Narrow Row Cotton Performance Under Drought Conditions Reprinted from The Proceedings of the Belt Wide Cotton. Conference Volume 1:581.
 • Gill SS, Singh TH, 1982. Stability For Fibre and Morphological Characters in Upland Cotton. Indian Journal of Genetics and Plant Breeding. 41 (2): 292-296.
 • Güngör Y, Erözel AZ, Yıldırım O, 2002. Sulama. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1443, Ders Kitabı: 424, Ankara.
 • Gürel A, Akdemir H, Emiroğlu Ş H, Kadoğlu H, Karadayı, H B. 2000. Türkiye lif bitkileri. Tarım Haftası 2000 Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi (17-21 Ocak). Milli Kütüphane, Ankara.
 • Kaya AR, Eryiğit T, Arslan B, 2011. Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L.) Çeşitlerinin Ve Türler Arası Melezlemelerle Elde Edilen Hatların (G. hirsutum L. X G. barbadense L.) Verim, Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1(2): 97-105.
 • Mccarty, W. H., Mccarty, J. C., Jenkins, J. N., 1993. Fruiting Characteristics of Narrow Row Cotton Grown in Mississippi in 1992. Proceedings Belt Wide Cotton Conferences, p. 1271.
 • Mobley M L, Burgeros N R, Mccelland M R., 2000. Weed Control And Yield Performance of Transgenic Cotton in Ultra Narrow Rows. Reprinted From the Proceedings of the Belt Wide Cotton Conference, 2:1491-1492.
 • Nicholas, S.P., Charles, E. Snipes, and Michael A. Jones 2004. Cotton Growth, Lint Yield, And Fiber Quality As Affected By Row Spacing And Cultivar. The Journal of Cotton Science 8:1–12 .
 • Özdemir M, 2007, Buğday Sonrası İkinci Ürün Pamuk Üretiminde Ekim Sıklığının Verim Ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi.(Yüksek Lisans Tezi). K.S.U. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümü.
 • Öztürk M, 2009. Havza Esaslı Entegre Su Yonetimi, TBMM Cevre Komisyonu. Ankara.
 • Özüdoğru T, Çakaryıldırım N, 2006. Pamuk durum ve tahmin: 2005/2006, Tekstil ve Mühendis, Tekstil Mühendisleri Odası Yayını, Ocak 2006, Sayı:61.
 • Özüdoğru T, 2013. Durum ve Tahmin Pamuk. 2011-2012. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. Ankara.
 • Sarı Ö, Dağdelen N, 2010. Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Pamukta Farklı Lateral Aralıklarının Pamuk Su-Verim İlişkileri Üzerine Etkisi ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi; 7(1) : 41 – 48.
 • Tanrıverdi Ç, 2005. Using TDR in the Agricultural Water Management. KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2):108-115.
 • Tanriverdi C, Degirmenci, H, 2011. Assessment of Management Transfer of Kahramanmaraş Irrigation System. Scientific Research and Essays, Vol. 6(3):522-528.
 • Viala E, 2008. Water For Food Water For Life. A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. International Water Management Institute. 645p., Earthscan, USA.
 • Yazar A, Sezen SM, Sesveren S, 2002. Lepa and Trickle Irrigation of Cotton in The Southest Anatolia Project (GAP) Area in Turkey. Agricultural Water Management .(3),129-203.
 • Yıldırım, O., Erözel A., Z. ve Güngör, Y., 2004. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Sulama Kitabı Yayın No:1540 Ders Kitabı:493 Ankara, 20-124s.
 • Yılmaz, E., Dağdelen, N., Sezgin, F., Gürbüz, T., 2005.Aydın Koşullarında Farklı Sulama Yöntemleri ve Sulama Programlarının Pamukta Kütlü Kalitesi Üzerine Etkisi. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi; 2(1): 17-22.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Çağatay TANRIVERDİ (Primary Author)

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Hasan DEĞİRMENCİ

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Engin GÖNEN

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Ulaş ŞENYİĞİT

Dates

Application Date : April 19, 2017
Acceptance Date : May 27, 2017
Publication Date : April 30, 2018

APA Tanrıverdi̇, Ç , Deği̇rmenci̇, H , Gönen, E , Şenyi̇ği̇t, U . (2018). Doğu Akdeniz Bölgesinde Farklı Sıra Aralıklarının Pamuk Bitkisinin (Gossypium hirsutum L.) Verim ve Sulama Suyu Miktarına Etkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 (2) , 185-190 . DOI: 10.18016/ksudobil.287802