Year 2018, Volume 21 , Issue 2, Pages 203 - 208 2018-04-30

Sığırcılık İşletmelerinde Hayvan Sağlığı, Veteriner Sağlık Hizmetleri ve Yetiştirici Memnuniyeti ve Beklentileri: Erzurum İli Narman İlçesi Örneği
Animal Health, Veterinarian Health Services and Expectation and Satisfaction of Cattle Breeders in Cattle Enterprises: A Sample of Narman County of Erzurum Province

Rıdvan KOÇYİĞİT [1] , Mete YANAR [2] , Recep AYDIN [3] , Abdulkerim DİLER [4] , Olcay GÜLER [5]


Bu çalışma, Erzurum ili Narman İlçesi'ndeki sığırcılık işletmelerinin hayvan sağlığı, veteriner sağlık hizmetleri ve yetiştirici memnuniyeti ve beklentilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bunun için, Narman ilçesinde bulunan 208 sığırcılık işletmesinde işletme sahipleriyle yüz yüze yapılan anket çalışması sonucu veriler elde edilmiş ve elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. İlçedeki sığır yetiştiricilerinin % 59.1’i gebe ineklere septisemi aşısını yaptırırken, % 63.9‘u yeni doğan buzağılara septisemi serumu yaptırmaktadır. Yetiştiricilerin  % 26.6’ı da doğum sonrası buzağılara göbek bakımı yaptırmaktadır, hayvanlarda en sık karşılaşılan sağlık problemlerinin başında % 36.4 ile ayak-tırnak problemlerinin geldiği tespit edilmiştir. Düzenli olarak veteriner hekimlik hizmetinden yararlanan işletmelerin oranı % 7.7 olup, bu hizmetin % 71.7’si serbest veteriner hekimlerden alınmıştır. Ayrıca işletmecilerin % 68.3’ünün sığır yetiştiriciliğinden memnun olduğu ve işletmecilerin  % 61.5’inin hayvancılığı geçimini sağlamak için yaptığı belirlenmiştir. İşletmelerin en önemli problemleri hastalık (% 25.7) ve yüksek yem fiyatlarıdır (% 22.6). İşletmelerin % 19.9’unun tarımsal kredi kullandığı ve tarımsal kredi kullanan işletmelerin % 53.7’sinin bu kredileri bankalardan aldıkları ifade edilmiştir. Sonuç olarak hayvan sağlığı ve veteriner hekimlik hizmetleri düzenli olarak sağlanmalıdır. Bunun yanında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu konuda yetiştiricilere destek olmasının faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır.

This study was carried out to investigate animal health, veterinary health service, expectation and satisfaction of the cattle breeders in the cattle enterprises in Narman County of Erzurum Province. For this purpose, data were obtained from 208 cattle enterprises in Narman County via face to face survey study with owners of the enterprises, and the data were analyzed. While 59.1 % of the cattle breeders in the county vaccinated their pregnant cows with septicemia vaccine, 63.9 % of them used calf septicemia serum for new born calves. It was found out that 26.6 % of the breeders performed umbilical cord care after birth,  the most faced problem by the cattle breeders was foot and toe problem with 36.4 %. It was indicated that percentage of the enterprises receiving regular veterinary service was 7.7 % and the services were mostly received from private veterinarians. Furthermore 68.3 % of the cattle breeders were satisfied from cattle raising and cattle farming was main source of income of the 61.5 % of them. The most important problems in the enterprises were diseases (25.7 %) and high feed prices (22.6 %). It was also indicated that 19.9 % of the enterprises used agricultural credits and 53.7 % of them obtained the credit from banks. It was concluded that animal health and veterinary services have to be provided effectively and regularly. In addition, it would be useful for Ministry of Food, Agriculture and Livestock to provide supports to the breeder in this subject

 • Akkuş Z 2009. Konya İlinde süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 39 s.
 • Cochran WG 1977. Sampling Techniques. 3rd Edition. John Wiley&Sons. New York.
 • Çoban O, Lacin E, Sabuncuoğlu N, Genç M 2013. Production and health parameters in cattle herds: A survey from Eastern Turkey. The Journal of Animal and Plant Sciences, 23(6):1572-1577.
 • Duguma B, Kechero Y, Janssens GPJ 2012. Survey of Major Diseases Affecting Dairy Cattle in Jimma Town, Oromia, Ethiopia. Global Veterinaria, 8(1): 62-66.
 • Heinrichs AJ, Kiernan NE, Graves RE, Hutchinson LJ 1987. Survey of Calf and Heifer Management Practices in Pennsylvania Dairy Herds. Journal of Dairy Science, 70(4):896-904.
 • Kaygısız A, Tümer R, Orhan H, Vanlı Y 2008. Kahramanmaraş Bölgesi Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: I. Yetiştirme Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2): 23-31.
 • Koçyiğit R, Diler A, Yanar M, Güler O, Aydın R, Avcı M 2016. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Sağlığı, Veteriner Sağlık Hizmetleri ve Yetiştirici Memnuniyeti: Erzurum İli Hınıs İlçesi Örneği. Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, 3(1): 24-32.
 • Köse K 2006. Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğine Kayıtlı İşletmelerin Genel Yapısı. Trakya Üniversitesi Fen Bil. Ens., Zootekni ABD Yüksek Lisans Tezi. 84 s.
 • Köseman A, Şeker İ 2016. Malatya İlinde İşletmelerin Mevcut Durumu: I. Yapısal Özellikler. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg, 30(1): 5-12.
 • Öztürk N 2009. Mardin İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni ABD Yüksek Lisans Tezi. 74 s.
 • Özyürek S, Koçyiğit R, Tüzemen N 2014. Erzincan İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri: Çayırlı İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(2): 19-26.
 • SPSS (2004). SPSS for windows Release 13.0. SPSS Inc., Chicago, IL.
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H 2012. Muş İlinde Sığır Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 26(1): 09 – 16.
 • Tatar AM 2007. Ankara ve Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birliklerine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısı ve Sorunları. A.Ü Fen Bil. Ens., Zootekni ABD, Doktora Tezi, 119 s.
 • Tugay A, Bakır G 2008. Giresun Yöresindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1): 37-47.
 • TÜİK, 2016. Türkiye İstatistik Kurumu. (Erişim Tarihi: 11.04.2017).
 • Tüzemen N, Yanar M 2013. Buzağı Yetiştirme Teknikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ofset Tesisi Erzurum 2013.
 • Ünalan A, Serbester U, Çınar M, Ceyhan A, Akyol E, Şekeroğlu A, Erdem T, Yılmaz S 2013. Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumu, Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(2): 67-72.
 • Yamane T 2006. Temel Örnekleme Yöntemleri. Çev. Esin A, Bakır MA, Aydın C, Güzbüzsel E. Literatür Yayınları: 53, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Rıdvan KOÇYİĞİT

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Mete YANAR (Primary Author)

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Recep AYDIN

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Abdulkerim DİLER

Orcid: 0000-0001-8849-8680
Author: Olcay GÜLER

Dates

Application Date : March 30, 2017
Acceptance Date : April 30, 2017
Publication Date : April 30, 2018

APA Koçyi̇ği̇t, R , Yanar, M , Aydın, R , Di̇ler, A , Güler, O . (2018). Sığırcılık İşletmelerinde Hayvan Sağlığı, Veteriner Sağlık Hizmetleri ve Yetiştirici Memnuniyeti ve Beklentileri: Erzurum İli Narman İlçesi Örneği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 (2) , 203-208 . Retrieved from http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/36752/419317