Year 2018, Volume 21 , Issue 6, Pages 854 - 874 2018-11-30

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Avşar Yerleşkesi Tohumlu Bitkilerinin Çeşitliliği ve Sistematiği
Diversity and Systematics of Seed Plants in Avşar Campus, Kahramanmaraş Sütçü İmam University (KSU)

Alper UZUN [1] , Seyran PALABAŞ UZUN [2] , Sibel Yağmur KORKMAZ [3]


Bu çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Avşar yerleşkesi tohumlu bitki çeşitliliğini belirlemek ve sistematiğinin oluşturulması amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanı Kahramanmaraş ili sınırları içinde ve Davis’in karelaj (Grid) sistemine göre C6 karesinde yer almaktadır. Bu araştırmada, Nisan 2016 – Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan arazi çalışmalarında toplanan bitki örnekleri değerlendirilmiş ve 65 familya, 194 cinse ait 279 tohumlu bitki taksonu tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 2 adeti (% 0.71) (Papaver clavatum, Trigonella kotschyi) Türkiye için endemiktir. Ayrıca Türkiye için endemik olup yalnızca Muğla ve çevresinden bilinen Liquidambar orientalis var. orientalis taksonu yerleşke içerisinde ex-situ olarak bulunmaktadır. Fitocoğrafik bölgesi belirlenebilen taksonların 21’i (% 7.5) İran – Turan bölgesine, 10’u (% 3.5) Avrupa – Sibirya bölgesine, 54’ü (% 19.3) Akdeniz bölgesine dâhildir. Çok bölgeli veya bölgesi bilinmeyen 194 takson ise % 69.5 oranına sahiptir. En çok taksona sahip familyalar, Fabaceae 54 takson (% 19.4), Asteraceae 29 takson (% 10.4), Poaceae 21 takson (% 7.5), Rosaceae 11 takson (% 3.9), Apiaceae ve Brassicaceae ise 10’ar taksona (% 3.6) sahiptir.

This study was conducted in order to determine the seed plant diversity and systematics of Avşar Campus, Kahramanmaraş Sütçü İmam University (KSU). The research area was located within the borders of Kahramanmaraş province and C6 according to Davis' square (Grid) system. In this study, plant samples that were collected during the field studies conducted between April 2016 and June 2017 were evaluated. Total of 279 seed plant taxa belonging to 194 genus of 65 families were determined. Two of these taxa (0.71%) (Papaver clavatum, Trigonella kotschyi) were endemic to Turkey. Also, Liquidambar orientalis, which is relict endemic taxon known only from Muğla and its environs, is found as planted for ex-situ conservation within the campus. Twenty-one (7.5%) of the taxa that can be identified phytogeographical region belong to Irano-Turanian region, 10 taxa (3.5%) belong to Euro-Siberian region and 54 taxa (19.3%) belong to Mediterranean region. 194 taxa, which are multi-regional or unknown, have a ratio of 69.5%. The richest families including Fabaceae with 54 taxa (19.4%), Asteraceae with 29 taxa (10.4%), Poaceae with 21 taxa (7.5%), Rosaceae with 11 taxa (3.9%), Apiaceae and Brassicaceae with 10 taxa each (3.6%) were determined.

 • Altay V 2012. Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Kampüsü (Hatay)’nün Süs Bitkileri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2 (6): 11-26.
 • Anonim 1997. Kahramanmaraş İli Arazi Varlığı ve Toprak Yapısı Raporu. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 240 s.
 • Anonim 2005. Kahramanmaraş Belediyesi 2005 Yılı Faaliyet Raporu ve İlin Tanıtım Kitabı. Kahramanmaraş, 180 s.
 • Anonim 2011. Kahramanmaraş İli Çevre Durum Raporu. ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 125 s.
 • Avcı M 2005. Çeşitlilik ve Endemizm Açısından Türkiyenin Bitki Örtüsü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, 13: 27-55.
 • Başer HC 2000. Phytochemical Diversity in the Flora of Turkey. 2nd Balkan Botanical Congress, 14-18 May, İstanbul, 517-528 pp.
 • Başköse İ, Paksoy MY, Savran A 2012. Niğde Üniversitesi Kampüs Alanı ve Akkaya Baraj Gölü Çevresinin Florası. Biological Diversity and Conservation, 5(3): 82-97.
 • Baytop A 1998. İngilizce-Türkçe Botanik Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, Üniversite Yayın No: 4058, Eczacılık Fakültesi Yayın No: 70, İstanbul, 375 s.
 • Baytop T 1994. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Türk Dil Kurumu Yayınları: 578, Ankara, 508 s.
 • Bulut A, Düzenli A 2009. Hama Tepe, Deli Halil Tepe ve Tüysüz Tepe Florasının Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(1): 111-119.
 • Bonnier G 1912-1934. Flore Complete Illustree en Couleurs de France Suisse et Belgique. Vol I-XII, Neuchatel, Paris, Bruxelles.
 • Cronquist A 1988. The Evolution and Classification of Flowering Plants. Second Edition, The New York Botanical Garden, New York, 555 p.
 • Davis PH 1965-85. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol I-IX., Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis PH, Cullen J 1989. The Identification of Flowering Plant Families. Third Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 144 p.
 • Davis PH, Mill RR, Tan K 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. X, Supplement, Edinburgh University Press, Edinburgh, 600 p.
 • Deveci M, Bayrak Özbucak T, Demirkol G 2012. Ordu Üniversitesi Kampüs Alanı Florasının Tespiti. Akademik Ziraat Dergisi, 1(2): 107-116.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Tabiatı Koruma Derneği, Barışcan Ofset, Ankara.
 • Ekim T 2009. Türkiye’nin Nadir Endemikleri. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 537 s.
 • Erik S, Tarıkahya B 2004. Türkiye Florası Üzerine, Kebikeç. 17, Alp Matbaası, Ankara, 139-163 s.
 • Fakir H, Babalık A, Karatepe Y 2009. Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsü’nün Doğal Bitki Türleri (Isparta-Türkiye). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(1): 33-39.
 • Fitter R, Fitter A, Blamey M 2000. Parey Blumenbuch. Blütenpflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas, 3. Auflage, Parey Buchverlag, Berlin, 356 p.
 • Foulis L, Meynert M 1999. Botanica. Köneman Verlaagsgesell Schaft mbH, Bonner Staße, 126, D-50968 Cologne, 1020 p.
 • Godet JD 1991. Pflanzen Europas Kräuter und Stauden. Mosaik Verlag, München, 264 p.
 • Gündoğan R, Demirkıran A.R, Yılmaz K 1998. KSÜ Avşar Kampusu Toprak Etüt ve Haritalanması, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, (Proje No: 1996/17), 145 s.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. XI, Supplement – II, Edinburgh University Press, Edinburgh, 656 p.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT, (edlr.) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 1290 s.
 • Gürbüz M 2001. Kahramanmaraş Merkez İlçe’nin Beşeri ve İktisadi Coğrafyası. T.C Kahramanmaraş Valiliği. İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, No: 2, 241 s.
 • Harrington HD 1957. How to Identify Plants. The Swallow Press Inc., Chicago, 214 p.
 • IUCN 2001. IUCN Red List Categories and Criteria Version 3.1. IUCN Species Survival Commission Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 33 p.
 • Karabulut M, Cosun F 2009. Kahramanmaraş İlinde Yağışların Trend Analizi (Precipitation Trend Analyses in Kahramanmaraş). Coğrafi Bilimler Dergisi, 7(1): 65-83.
 • Lanzara P, Pizzetti M 1997. Simon & Schuster’s Guide to Trees. Simon & Schuster Inc., New York, 300 p.
 • Nugay ÖZ, Duran A, Doğan B 2007. Kırıkkale Üniversitesi Kampüs Florası. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 2(30): 79-92.
 • Özen F, Kılınç M 1996. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki Kurupelit Kampüs Alanı ve Çevresinin Florası II. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 6(1): 121-131.
 • Özuslu E 2004. Gaziantep Üniversitesi Kampüs Florası. Çevre Koruma Dergisi, 14(53): 25-32.
 • Phillips R 1994. Grasses, Ferns, Mosses & Lichens of Great Britain and Ireland. Second Edition, Macmillan Publishers Ltd., London. 192 p.
 • Polunin O 1981. The Concise Flowers of Europe. Oxford University Press, London. 320 p.
 • Sanön B, Özen F 2001. Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü ve Çevresinin Flora ve Vejetasyonu. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8(2): 47-67.
 • Tatlı A, Tel AZ, Emre S 2002. Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü (Kütahya) Florası. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10. Yıl Özel Sayısı: 1-16.
 • Tekin E 2007. Türkiye’nin En Güzel Yaban Çiçekleri II. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1256, Cilt: 2, 1. Baskı, İstanbul, 456 s.
 • Tekin E 2011. Türkiye’nin En Güzel Yaban Çiçekleri I. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Cilt: 1, 4. Baskı, İstanbul, 664 s.
 • Töre D, Erik S, 2012. Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi (Ankara)’nin Florası. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 40(3): 267-291.
 • Türe C, Böcük H 2001. Anadolu Üniversitesi Kampüsü Florası (Eskişehir-Türkiye). Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 83-95.
 • Ünal O, Gökçeoğlu M 2003. Akdeniz Üniversitesi Kampüs Florası (Antalya-Türkiye). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2): 143-154.
 • Wright M 1992. The Complete Handbook of Garden Plants. Fourth Impression, Michael Joseph Ltd., London. 544 p.
 • Yaltırık F, Efe A 1996. Otsu Bitkiler Sistematiği Ders Kitabı. İkinci Baskı, İÜ Basımevi ve Film Merkezi, Üniversite Yayın No: 3940, Orman Fakültesi Yayın No: 10, İstanbul, 518 s.
 • Yılmaz MN 2012. Kafkas Üniversitesi Kampüs Florası. Kafkas Üni. Fen Bil. Enst., Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi, 133 s
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-2577-7460
Author: Alper UZUN (Primary Author)

Orcid: 0000-0001-7090-4804
Author: Seyran PALABAŞ UZUN

Orcid: 0000-0001-8789-1069
Author: Sibel Yağmur KORKMAZ

Dates

Application Date : March 30, 2018
Acceptance Date : June 20, 2018
Publication Date : November 30, 2018

APA Uzun, A , Palabaş Uzun, S , Korkmaz, S . (2018). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Avşar Yerleşkesi Tohumlu Bitkilerinin Çeşitliliği ve Sistematiği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 (6) , 854-874 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.452854