Year 2018, Volume 21 , Issue 6, Pages 976 - 986 2018-11-30

Kırşehir ve Antalya İlleri İçin Seraların Isı Gereksiniminin Belirlenmesi ve Isıtmada Kullanılan Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması
Determination of Heat Requirements and Comparison of Energy Sources Used in Heating in Greenhouses of Kırşehir and Antalya Provinces

Sedat BOYACI [1]


Akdeniz iklimine sahip ve ülkemizde seracılığın yoğun olarak yapıldığı Antalya ili ve karasal iklim özelliği gösteren ve seracılığın gelişmekte olduğu Kırşehir illerinde farklı donanım özelliğine sahip seralarda iç sıcaklığın 18 °C’de sabit tutulması durumunda gereksinim duyulan ısı enerjisi, yakıt miktarı, karbondioksit emisyon değerleri ve rekabet edebilirlik açısından jeotermal enerjinin fiyat belirlemesinin yapıldığı çalışmada, Kırşehir ve Antalya illerinde kurulacak tek katlı polietilen plastik ile örtülü seralarda içi sıcaklığın 18 °C’de sabit tutulması durumunda ihtiyaç duyulan maksimum ısı gücü gereksinimi Kırşehir ili için (253 W m-2), Antalya ili için (141 W m-2) olarak belirlenmiştir. Bunun yanında ülkemizde yaygın olarak kullanılan tek katlı PE plastiğin ısı korunum önlemleri alınmadan kullanılması halinde üretim periyodu süresince ihtiyaç duyulan ısı enerjisi gereksinimi Kırşehir ili için 589.02 kWh m-2 yıl-1 ve Antalya ilinde 219.06 kWh m-2 yıl-1 olarak hesaplanmıştır. Seralarda çift katlı PE plastiğin ve yalıtımı iyi yapılmış ısı perdelerinin kullanılması durumunda ise bu değerler Kırşehir ili için 304.09 kWh m-2 yıl-1 ve Antalya ili için 103.35 kWh m-2 yıl-1 olarak belirlenmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre Kırşehir ilinde seralar için gerekli olan ısı enerjisinin fosil yakıtlar ile sağlanması durumunda Kırşehir ilinin Antalya ili ile rekabet edebilme şansı bulunmamaktadır. Ancak sahip olduğu jeotermal enerjinin seracılıkta kullanılması ve kWh maliyetinin en fazla 0.115 TL olması durumunda Kırşehir ilinin Antalya gibi seracılığın geliştiği iller ile rekabet edebilmesinin yanında, fosil yakıtların (ithal kömür, kalorifer yakıtı ve doğalgaz) atmosfere verdiği karbondioksit salınımının azaltması açısından da önemli üstünlükleri olacaktır.

In the study in which the cost of geothermal energy is determined in terms of required heat energy, fuel quantity, carbon dioxide emission values and competitiveness if the internal temperature is kept constant at 18 °C in the greenhouses with different characteristic features in Antalya province, which has a Mediterranean climate and is heavily used for greenhouses in our country, and in Kırşehir province, which has a continental climate and the greenhouse cultivation has been developing. The maximum heat power requirement if the temperature inside the greenhouse is kept constant at 18 °C was determined as 253 W m-2 for Kırşehir province and as 141 W m-2 for Antalya province. In addition, the required heat energy requirement during the production period was calculated as 589.02 kWh m-2 year-1for Kırşehir province and as  219.06 kWh m-2 year-1for Antalya province if the single-layer PE plastic which is widely used in our country is used without heat protection measures. When the double-layer PE plastic and well-insulated heat curtains are used, these values were determined as 304.09 kWh m-2 year-1 for Kırşehir province and as  103.35 kWh m-2 year-1 for Antalya province.

According to the results obtained, if the heat energy required for greenhouses in Kırşehir province is supplied with fossil fuels, Kırşehir province does not have a chance to compete with Antalya province. However, when geothermal energy is used in the greenhouse and the maximum cost of kWh is 0.115 TL, Kırşehir province will have significant advantages in terms of  reducing the carbon dioxide emissions from fossil fuels (imported coal, heating oil and natural gas) to the atmosphere as well as being able to compete with the provinces where greenhouse cultivation is well-developed like Antalya.

 • Arinze EA, Schoenau GJ, Besant RW 1986. Experimental and Computer Performance Evaluation of a Movable Thermal Insulation for Energy Conservation in Greenhouses. Journal of Agricultural Engineering Research, 34: 97-113.
 • Baytorun AN, Gügercin Ö 2015. Seralarda Enerji Verimliliğinin Artırılması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(2): 125-135.
 • Baytorun AN, Önder D, Gügercin Ö 2016a. Seraların Isıtılmasında Kullanılan Fosil ve Jeotermal Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (10): 832-839.
 • Baytorun AN, Üstün S, Akyüz A, Çaylı A 2017. Antalya İklim Koşullarında Farklı Donanımlara Sahip Seraların Isı Enerjisi Gereksiniminin Belirlenmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(2): 144-152.
 • Baytorun AN, Zaimoğlu Z, Üstün S 2012. Akdeniz Bölgesi Seralarında Isı Enerjisi Gereksiniminin ve Enerji Artırım Önlemlerinin Etkisinin Belirlenmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs, İzmir.
 • Baytorun N, Üstün S, Akyüz A 2016b. Sera Isıtma Sistemlerinin Projelenmesinde Uzman Sistem “ISIGER-SERA”. Tesisat Mühendisliği, 155: 13-24.
 • Critten DL, Bailey BJ 2002. A Review of Greenhouse Engineering Developments During the 1990s. Agricultural and Forest Meteorology, 112, 1-22.
 • Çaylı A 2014. Plastik Seralarda Isı İletim Katsayısının Belirlenmesi ve Isı Artırım Önlemlerinden Isı Perdelerinin Etkinliğinin Araştırılması. KSÜ Fen Bil. Ens., Biyosistem Mühendisliği ABD, Doktora Tezi, 198 s.
 • Çaylı A, Boyacı S, Üstün S, Akyüz A 2014. Kahramanmaraş Bölgesi İçin Seralarda Maksimum Isıtma Yükünün Belirlenmesi. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Tekirdağ.
 • Hazardın G 1994. Jeotermal Enerjinin Sera Isıtılmasında Kullanım Olanakları. Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu, 27-30 Eylül, Denizli.
 • Kendirli B, Çakmak B 2010. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi. 2 (1): 95-103.
 • Le Quillec S, Brajeul E, Lesourd D, Loda D 2005. Thermal Screen Evalution In Soilless Tomato Crop Under Glasshouse. Paper presented at the Acta Horticulturae, 691: 709-716.
 • Tekinel O, Baytorun A 1990. Seracılıkta Yeni Teknolojiler. Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu, 17-19 Ekim, İzmir.
 • Tezcan A, Buyuktas K 2013. Calculation of Structural and Heating Costs in Modern Greenhouses. 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering, 3-6 September, Prag.
 • Tüzel Y, Gül A, Daşgan HY, Özgür M, Özçelik N, Boyacı HF, Ersoy A 2005. Örtüaltı Tarımdaki Gelişmeler. Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi Bildirileri, 3-7 Ocak, Ankara.
 • Von Zabeltitz C 2011. Integrated Greenhouse Systems for Mild Climates: Climate Conditions, Design, Construction, Maintenance, Climate Control. 285-311.
 • Yağcıoğlu A 1999. Sera Mekanizasyonu, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notları: 59/1 Bornova/İzmir.
 • Yıldız M 2010. Aydın Ilindeki Jeotermal Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmak Amacıyla Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinalari Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 93 s.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-9356-1736
Author: Sedat BOYACI
Institution: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Dates

Application Date : August 23, 2017
Acceptance Date : November 3, 2017
Publication Date : November 30, 2018

APA Boyacı, S . (2018). Kırşehir ve Antalya İlleri İçin Seraların Isı Gereksiniminin Belirlenmesi ve Isıtmada Kullanılan Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 (6) , 976-986 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.464627