Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 164 - 169 2019-04-30

Investigation of the Effect of Different Location and Sowing Dates on Agromorphological Characteristics of Cowpea
Farklı Lokasyonlarda ve Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Börülcenin Agromorfolojik Özellikleri

Leyla İDİKUT [1] , Gülay ZULKADİR [2] , Cumali POLAT [3] , Songül ÇİFTÇİ [4] , Ayşe Betül ÖNEM [5]


respectively. 2nd crop sowing dates was  5 - 20 June in Kahramanmaras and Sanlıurfa. In these regions, it was seen that the cowpea could be planted as a 2nd crop, but it was noted that the yield would be less than the first crop.32 to72 days, from 28 to 176 cm, from 6 to10 unit, from 19 to 33 cm, from 3 to 24 g and from 53 to 412 kg da-1ere showed range from wper plant. It was determined that the number of main branches per plant differed in terms of location and sowing dates and the first pod height was different according to planting dates, locationxsowing dates interactions. The number of flowering days, plant height, number of main branches of per plant, first pod height, weight of grains per plant and grain yield of Simal cowpea cultivar In this study was aimed to investigate the effects of different locations (Kahramanmaras and Sanlurfa) and sowing times (on 20 April, 5 May, 20 May, 5 June, 20 June, 5 July, 20 July) on some characteristics of Simal cowpea plant. It was founded that the locations, sowing dates and locationsxsowing dates interactions had significant effects on the number of flowering days, plant height, weight of grains and grain yield.

Bu çalışmada, lokasyonların ( Kahramanmaraş ve Şanlıurfa) ve ekim zamanlarının ( 20 Nisan, 5 Mayıs,  20 Mayıs, 5 Haziran, 20 Haziran, 5 Temmuz, 20 Temmuz) Şimal börülce bitkisinin bazı özellikleri üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Lokasyonların, ekim zamanlarının, lokasyanxekim zamanı interaksiyonlarının börülce çeşidinin çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu, bitkide dal sayısı, bitki başına tane ağırlığı ve dekara tane verim değerleri üzerinde önemli etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Dal sayısının lokasyon ve ekim zamanları yönünden, ilk bakla yüksekliğinin ekim zamanları, lokasyonxekim zamanı interaksiyonu yönünden farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan börülce çeşidinin lokasyonlara ve ekim zamanlarına göre çiçeklenme süresi 32-72 gün, bitki boyu 28-176 cm, dal sayısı 6-10 adet, ilk bakla yüksekliği 19-33 cm, bitki başına tane ağırlığının 3-24 g ve dekara tane verim 53-412 kg da-1 değerleri arasındaki değiştiği görülmüştür. Börülcenin 5 Haziran ve 20 Haziran ekim zamanları Şanlıurfa ve Kahramanmaraş lokasyonlarında 2. ürün ekim zamanlarına denk gelmektedir. Bu bölgelerde börülcenin 2. ürün olarak ekilebileceği görülmüş, fakat birinci ürün ekiminden daha az verim alınacağı kaydedilmiştir.

 • Akçin A 1988. Yemeklik Tane Baklagiller Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 8, Konya, 41-189.
 • Akdağ C, Gül K, Düzdemir O 1998. Börülcenin (Vigna sinensis (L.)ENDL) Tokat-Kazova Şartlarına Adaptasyonu ve Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1): 343-357.
 • Alan Ö, Geren H 2012. Bezelye’de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(2): 127-134.
 • Anonim 2018. https://biruni.tuik.gov.tr. (Erişim Tarih:29.03.2018).
 • Anonim 2015 a. Kahramanmaraş Meteoroloji Genel İl Müdürlüğü.
 • Anonim 2015 b. Şanlıurfa, Meteoroloji Genel İl Müdürlüğü.
 • Basaran U, Ayan I, Acar Z, Mut H, Asci O 2011. Seed Yield and Agronomic Parameters of Cowpea (Vigna unguiculata L.) Genotypes Grown in the Black Sea Region of Turkey. African Journal of Biotechnology 10(62): 13461-13464.
 • Beycioğlu T 2016. Kahramanmaraş Koşullarında Börülce ( Vigna Unguiculata (L.) Walp) Bitkisine Uygulanan Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerin Verim Unsurlarına Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 57s.
 • El Naim AM, Hagelsheep AM, Abdelmuhsin MS, Abdalla AE 2010. Effect of intra-row Spacing on Growth and Yield of three Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.) Varieties Under Rainfed. Res J Agric Bio Sci, 6(5): 623-629.
 • Gülümser A, Tosun F, Bozoğlu H 1989. Samsun Ekolojik Şartlarında Börülce Yetiştirilmesi Üzerinde Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1-2): 49-65s.
 • İdikut L, Beycioğlu T, Zulkadir G, Çölkesen M 2015. İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Yerel Börülce Genotiplerinde Bitki Sıklığının Araştırılması. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(2): 62-67.
 • Idikut L, Kara SN 2011. The Effects of Previous Plants and Nitrogen Rates on Second Crop Corn. Turkish Journal of Field Crops, 16(2): 239-244.
 • Kır A, Tan A, Ay N, Korkmaz N, Gündüz M 2015. Ege ve Akdeniz Bölgesi (Vigna unguiculata (L.) Walp). Yerel Çeşitlerinin Agro- Morfolojik Karakterizasyonu. Anadolu, J. of AARI, 25(2): 1-3.
 • Nadeem MA, Ali A, Sohail R, Maqbool M 2004. Effect Different Planting on Growth Yield and Quality of Grain Legumes. Pak. J Life Soc Sci, 2(2): 132-135.
 • Peksen E, Artık C 2004. Comprasion of Some Cowpea (Vigna unguicalata L. Walp.) Genotypes from Turkey for Seed Yield and Yield Related Characters. Journal Agronomy, 3(2): 137-140.
 • Peksen E 2007. Yield Performance of Cowpea (Vigna unguicalata L. Walp.) Cultivars Under Rainfed and Irrigated Conditions. International Journal of Agricultural Research, 2(4): 391-396.
 • Sepetoğlu H 1992. Yemeklik Dane Baklagiller, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 24, İzmir, 262s.
 • Sert H 2011. Hatay İli Ekolojik Şartlarında Börülce (Vigna sinensis (L.) Savi) Çeşitlerinin Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Farklı Bitki Sıklıklarının Etkileri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 45s.
 • Ünlü H, Padem H 2005. Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarında Sulu ve Kurak Koşullarda Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3): 83-91.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-0685-7158
Author: Leyla İDİKUT
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3488-4011
Author: Gülay ZULKADİR

Orcid: 0000-0002-4647-7918
Author: Cumali POLAT

Orcid: 0000-0002-5157-2709
Author: Songül ÇİFTÇİ (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-4613-1204
Author: Ayşe Betül ÖNEM

Dates

Application Date : July 25, 2018
Acceptance Date : January 2, 2019
Publication Date : April 30, 2019

APA İdi̇kut, L , Zulkadi̇r, G , Polat, C , Çi̇ftçi̇, S , Önem, A . (2019). Farklı Lokasyonlarda ve Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Börülcenin Agromorfolojik Özellikleri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (2) , 164-169 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.447677