Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 281 - 293 2019-04-30

Hatay İlinin Portakal Üretimi ve Dış Ticarette İşletmelerin Pazarlama Stratejileri
Orange Production and Foreign Trade Business Marketing Strategies in Hatay Province

Tuğçe KIZILTUĞ [1] , Halil FİDAN [2]


Bu araştırmanın amacı, Hatay ilinde portakal ihracatı yapan işletmelerin uluslararası pazarlarda uyguladıkları stratejilerin belirlenmesi ve ihracatta yaşanılan sorunların değerlendirilmesine yöneliktir. Çalışmada, kullanılan anketler yüz yüze görüşme yoluyla işletmelere uygulanmış olup, 41 işletme yetkilileri ile görüşülmüş ve elde edilen veriler, 2014-2015 dönemini kapsamaktadır. Anket sonuçlarına göre; işletmeler farklılaştırılmış pazarlama stratejisini benimsemiş oldukları, dış pazarlardaki fiyatlandırmanın piyasa fiyatlarına göre yapıldığı, dış pazarlarda ürün kalitesi rekabet edilebilirliği artırdığı belirlenmiştir. Portakal ihraç eden işletmelerin yöneldiği en önemli pazarlar Rusya ve Ortadoğu ülkeleridir. Ayrıca bu işletmeler yeni pazarlara yönelmek yerine mevcut pazarlarını korumak istemektedirler. Fakat mevcut pazarlarını korumak adına tutundurma faaliyetlerine ve Ar-Ge çalışmalarına da yeterince önem vermemektedirler. Ayrıca işletmelerin, taşıma, ambalajlama, depolama gibi problemlerden dolayı %10-15 oranında ürün kaybı yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bu ürünleri imha etmekte ya da daha az seçici ülkelere göndermeyi tercih etmektedirler. İşletmelerin denizyolu taşımacılığında ciddi sıkıntılar yaşadıkları ve devlet kuruluşlarınca ihracatın desteklenmesi konusunda bir beklenti içinde oldukları saptanmıştır.

The aims of this study were to determine marketing strategies of orange exporters in Hatay city, and evaluating the problems about orange exportation. The primary data of the study were collected by face to face interview method from 41 orange exporters during 2014 – 2015. The research results indicated that companies were mostly adopted to differentiated marketing strategies, they were determining their product prices according to the market prices, and product quality increases the competitiveness. It was also found out that, main markets of the companies were commonly Russia and Middle East countries, and they were intended to protect their existing markets instead of finding new markets. However, it was also found that promotional and R&D activities were insufficient in order to protect their existing markets. Additionally, there was yield lost around 10-15% due to the problems derive from transportation, packaging and storing and etc. In that case, either they were disposing their products or selling to the countries which were not selective. Lastly, it was determined that companies were facing to difficulties in shipment by seaway, and they had an expectation about better subsidies for exportation by government organizations.

 • Ahmed ZU, Craig CJ, Imad B,Tamar VH 2006. Firm Internationalization and Export Incentives From a Middle Eastern Perspective. Journal of Small Business And Enterprise Development, 13(4) : 660-669
 • Akat Ö 2012. Uluslararası Pazarlama Karması ve Yönetimi MAI, Global Compact ve Örnek Olaylar, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa. S.166.
 • Alipour H, Hoseinbeyki A, Johed M, Rahnama H, Sharifnia M 2013. A Review on Citrus Prodiction and Export Marketing Strategies in Mazandaran Province, Iran. Middle- East of Scientific Research 14 (10) : 1375-1380.
 • Alkin K, Bulu M, Kaya H 2007. İller Arası Rekabet Endeksi: Türkiye’deki İllerin Rekabetçilik Seviyelerinin Göreceli Olarak Ölçülebilmesi İçin Bir Yaklaşım, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2007/2) : 221-235.
 • Anonim 2010. Turunçgil Durum Tahmin, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kasım 2010. (Erişim Tarihi: 20.05.2016)
 • Anonymous 2013. Food and Agriculture Organization of the United Nations http://faostat3.fao.org (Erişim Tarihi: 27.04.2016).
 • Anonim 2013. Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 09.06.2016).
 • Anonim 2016. Türkiye Yaş Meyve-Sebze İhracatçı Birlikleri, http://www.yms.org.tr. (Erişim Tarihi: 29.09.2016).
 • Çalışkan Ş 2007. Eğitimin Getirisi (Uşak İli Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2) : 235-252.
 • Demir S 2009. Dış Ticarette Etkin Pazarlama Stratejileri Üzerine Bir Saha Araştırması. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, , İstanbul, s.59-77
 • Güven N 2010. Adana İlinde Turunçgillerin Pazarlama Yapısı ve Sorunları, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana Sy.1-104
 • Karadeniz CF, Özkan B 2004. Antalya İlinde Turunçgil Meyvelerinin Dış Satımı ve Başlıca Sorunlarının İncelenmesi, Türkiye 6. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Tokat.
 • Koyuncugil AS, Özgülbaş N 2014. 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Hatay İli İhracatı Araştırma Raporu, Hatay, Nisan 2014.S.1-42
 • Psacharopoulos G, Patrions HA 2002. Returns to Investment in Education: A Further Update, World Bank Policy Research Working Paper, No: 2881, S.111-134
 • Sarı R 2002. Kazançlar ve Eğitim İlişkisi: İl Bazında Yeni Veri Tabanı İle Kanıt, ODTÜ Gelişme Dergisi, 29 (3-4) : 367-380.
 • Sarı B 2007. Uluslararası Stratejik Pazarlama Açısından İhracat Pazarlama Stratejileri ve İhracat Pazarlama Planlaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir. S.1-157
 • Öztürk T 1978. ‘Tutundurma’, Pazarlama Yönetimi içinde, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Pazarlama Enstitüsü Yayını, İstanbul. Sayfa.173
 • Uzgören N 2012. Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Temel İstatistiksel Yöntemler ve SPSS Uygulamaları, Genişletilmiş 2. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Zenginoğlu A 2007. AB Sürecinde Türkiye Turunçgil İhracatının Yapısı, Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir. S.171-243
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-5119-8788
Author: Tuğçe KIZILTUĞ (Primary Author)
Institution: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9934-8167
Author: Halil FİDAN
Institution: Ankara Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 26, 2018
Acceptance Date : December 3, 2018
Publication Date : April 30, 2019

APA Kızıltuğ, T , Fi̇dan, H . (2019). Hatay İlinin Portakal Üretimi ve Dış Ticarette İşletmelerin Pazarlama Stratejileri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (2) , 281-293 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.464168