Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 248 - 259 2019-04-30

Determination of Weed Seeds Mixed to Wheat Grains in Balıkesir and Çanakkale Provicens
Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Buğday Ürünü İçerisine Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi

Koray KAÇAN [1] , Nihat TURSUN [2]


Throughout Balıkesir province, the most common weed seed found in wheat product was Sinapis arvensis L. (77.53 seeds/kg) in terms of number of seeds, whereas Hordeum vulgare L. (0.7034 gr/kg) was the weed seed with the largest weight. In Çanakkale province the most frequent weed seed found in wheat product was G. aparine (35.18 seeds/kg) followed by S. arvensis, In terms of weight, the most frequent weed seed found in wheat product was H. vulgare (0.558 gr/kg).overall, 45 different weed seeds belonging to 15 families were determined in wheat product. In the province of Çanakkale, it was found that an average of 180,59 weed seeds with a weight of 2,9819 gr was mixed with 1 kg of wheat product. At the end of the study, it was determined that an average of 207 weed seeds with a weight of 3.06 gr was found in a 1 kg of wheat product in Balıkesir province.The research was conducted in 2015 with wheat samples (1 kg each) taken from 93 different locations in order to determine the species and amount of weed seeds in the samples in Balıkesir and Canakkale provinces.

Araştırma 2015 yılında Balıkesir ve Çanakkale illerinde buğday ürününe karışan yabancı ot tohumlarının tür ve miktarlarını belirlemek amacıyla 93 farklı yerden alınan 1 kg’lık örneklerle yürütülmüştür. Çalışma sonunda 1 kg ürüne ortalama, Balıkesir il genelinde 207 adet, ağırlık olarak ise 3.06 g yabancı ot tohumunun karıştığı, Çanakkale il genelinde ise 181 adet ve 2.98 g yabancı ot tohumu karıştığı hesaplanmıştır. Her iki ilde de buğday ürünü içerisine 15 familyaya ait 45 farklı yabancı ot tohumunun karıştığı belirlenmiştir.  Balıkesir il genelinde sayısal olarak en fazla karışan yabancı ot tohumunun Sinapis arvensis L. (77.,53 adet/kg) olduğu belirlenirken, ağırlık olarak ise Hordeum vulgare L. (0.7034 g/kg) olduğu saptanmıştır. Çanakkale il genelinde buğday ürününe karışan yabancı ot tohumları incelendiğinde; sayısal olarak Galium aparine L.’nin (35.18 adet/kg)  en fazla karışan yabancı ot olduğu, ağırlık olarak ise H. vulgare (0.558 g/kg) en fazla buğday ürününe karışan yabancı ot olduğu bulunmuştur.   • Anonim 2016. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/ medas/?kn=92&locale=tr. Erişim tarihi: 20.10.2017.
 • Anonymous 2017. Food and Agriculture Organization of The United Nations, http://www.fao.org/faosta t/en/#data/QC Erişim tarihi: 26.12.2017.
 • Anonim 2018. Balıkesir il Tarım, Orman Müdürlüğü, Faliyet Raporu, 2016 yılı tüik verilerine göre balıkesir ilinde öne çıkan ürünler https://balikesir.tarimorman.gov.tr/Menu/55/Faaliyet-Raporu Erişim tarihi: 12.12.2018.
 • Basel TJ, Wolf M 1988. Dicot Weeds 1, Documenta, Ciba-Geigy Ltd., Basle, Switzerland.
 • Baş A 2011. Doğu Karadeniz Bölgesinde Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Tespiti ve Dağılışları. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 73s, Konya.
 • Bates LS, Heyne EG 1980. American Soc. of Agr., Crop Sci., Soc. of America, Madison, Wisconsin, 95–111.
 • Borlaugh NE 1982. Feeding mankind in the 1980's the role of international agricultural research, Ann. Agr. Sec. Symp., World Bank, 33p., Washington D.C.
 • Bozkurt M 2018. Muş ilinde buğday ürününe karışan yabancı ot tohumlarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 48s, Malatya.
 • Davis PH 1965-1988. Flora of Turkey and East Aegean Island. Vol:1-10, Edinburg, UK.
 • Duncan DB 1955. Multiple Range and Multiple F-Test. Biometrics, 11: 1-5.
 • GTHB 2015. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı.
 • Gökalp Ö, Üremiş İ 2015. Mardin’de buğday ürününe karışan yabancı ot tohumlarının belirlenmesi. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (1) : 23-30.
 • Güncan A 1980. Anadolu’nun Doğusunda Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumları, Bunların Yoğunlukları ve Önemlilerinin Oluşturdukları Bitki Toplulukları (Assosiation) Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Herboloji Kongresi, s,289.
 • Hafliger E, Kühn U, Hamet-Ahti L, Cook DKC, Faden R, Speta F 1982. Monocot Weeds 3, Documenta, Ciba-Geigy Ltd., Basle, Switzerland, 132p.
 • Haflige, E, Scholz B, Scholz H 1980. Grass Weeds 1., Documenta, Ciba-Geigy Ltd., Basle, Switzerland, 142p.
 • Hafliger E, Scholz H 1981. Grass Weeds 2., Documenta, Ciba-Geigy Ltd., Basle, Switzerland, 138p.
 • Hanf M 1983. The Arable Weeds of Europe with Their Seedling and Seeds. BASF United Kingdom Limited, Lady Lane, Hadleigh, Suffolk, UK, 494p.
 • İnan İH, Rehber E 1987. Türkiye’de tahıl üretiminin ekonomik yapısı ve sorunları. Türkiye Tahıl Semp., (6-9 Ekim 1987, Bursa) 665-673.
 • Kantarcı Z 2004. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep illerinde buğday ürününe karışan yabancı ot tohumlarının belirlenmesi üzerine araştırmalar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 38s, Kahramanmaraş.
 • Karaca M, Güncan A 2009, Yabani Çavdar’ın (Secale cereale L.) bazı biyolojik özellikleri ve Konya ilinde buğday ürününe karışma oranının belirlenmesi, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi (15-18 Temmuz 2009, Van) 268.
 • Kaymak S, Özdem A, Karahan A, Özercan B, Aksu P, Aydar A, Kodan M, Yılmaz A, Başaran S, Sav Ü, Erdoğan P, Güler Y 2015. Ülkemizde Zirai Mücadele Girdilerinin Değerlendirilmesi. https://arastirma.tarim.gov.tr/zmmae/Belgeler/ Sol %20Menu/Yay%C4%B1nlar/ %C3%9Clkemizde% 20Zirai%20M%C3%BCcadele%20Girdilerinin%20De%C4%9Ferlendirilmesi.pdf. Erişim tarihi: 30.12.2017.
 • Kün E 1988. Serin İklim Tahılları. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No:1032, Ders Kitabı No: 299, Ankara.
 • Mennan H, Işık D 2003. Buğday Tohumluğunda Bulunan Yabancı Ot Tohumlarının Yoğunlukları ve Bitkiye Dönüşüm Oranlarının Saptanması. Türkiye Herboloji Dergisi, 6 (1): 8-15.
 • Özer Z, Kadıoğlu İ, Önen H, Tursun N 1998. Herboloji (Yabancı Ot Bilimi) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:20, Tokat, Kitaplar serisi No:10.
 • Özer Z, Önen H, Tursun N, Uygur F N 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşımları). Gaziosmanpaşa Üniv., Ziraat Fak. Yayınları No:38, Tokat, Kitaplar Serisi No:16.
 • Sırma M, Kadıoğlu İ, Güncan A 1997. Tokat Yöresinde Tohumluk Buğday’da Selektörden Önce ve Sonra Ürüne Karışan Yabancı Ot Tohumlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Türkiye II. Herboloji Kongresi (1-4 Eylül 1997, Ayvalık-İzmir) 279.
 • Şin B, Kadıoğlu İ, Kamışlı B 2016. Tokat ilinde buğday ürününe karışan yabancı ot tohumlarının belirlenmesi. Turkish Journal of Weed Science. 19 (2): 28-37.
 • Tepe I 1998. Van’da buğday ürününe karışan yabancıot tohumlarının yoğunluk ve dağılımları. Türkiye Herboloji Dergisi, 1 (2): 1-13.
 • Topuz M, Nemli Y 2001. Manyas (Balıkesir) ilçesi hububat tarlalarındaki topraktaki bazı önemli yabancı ot tohumlarının yoğunluklarının tespiti ve topraktaki tohum popülasyonu ile yabancı ot florası arasındaki ilişkilerin belirlenmesi üzerine ön çalışmalar.Türkiye II. Herboloji Kongresi, S. 457. Ayvalık-İzmir.
 • Topuz M 2007. Marmara Bölgesi Buğday Tarlalarında Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)’ın Sulfonylüre Grubu Herbisitlere Karşı Oluşturduğu Dayanıklılık Üzerinde Çalışmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 226 s., İzmir.
 • Tursun N 1995. Sivas ve Yöresinde Hasat Şekline Bağlı Olarak Buğday Ürününe Karışan Yabancıot Tohumları Üzerinde Araştırmalar. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 73s, Tokat.
 • Tursun N, Kantarcı Z, Seyithanoğlu M 2004. Adıyaman ve Gaziantep bölgelerinde buğday ürününe karışan yabancı ot tohumlarının belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi 7 (1): 1-12.
 • Tursun N, Kantarcı Z, Seyithanoğlu M 2006. Kahramanmaraş’ta buğday ürününe karışan yabancı ot tohumları belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9 (2): 110-115.
 • Türkseven SG 2011. Marmara Bölgesi Buğday Alanlarında Yabani Yulaf (Avena fatua L.) ve Kısır Yabani Yulaf (Avena sterilis L.)'ın Herbisitlere Dayanıklılığının Araştırılması. Ege Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Ana Bilim Dalı Doktora Tezi,117s., İzmir.
 • USDA 2018. United States Department of Agrıculture. Introduced, Invasive, and Noxious Plants. https://plants.usda.gov/java/noxiousDriver Erişim tarihi: 11.12.2018.
 • Uygur FN, Koch W, Walter H, 1986. Çukurova Bölgesi Buğday-Pamuk Ekim Sistemindeki Önemli Yabancı Otların Tanımı. - PLITS 1986/4 (1), Josef Margraf Verlag, Stuttgart, 169 pp.
 • Zengin H 1996. Erzurum ve ilçelerinde yazlık buğday ürününe karışan yabancı ot tohumları ve yoğunlukları üzerinde araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (3): 411-422.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-3316-9286
Author: Koray KAÇAN
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8765-0326
Author: Nihat TURSUN (Primary Author)
Institution: BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 27, 2018
Acceptance Date : January 17, 2019
Publication Date : April 30, 2019

APA Kaçan, K , Tursun, N . (2019). Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Buğday Ürünü İçerisine Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (2) , 248-259 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.488510