Year 2018, Volume 21 , Issue , Pages 161 - 167 2018-12-31

Farms’ Willingness to Grow Hazelnut Depending on Area-Based Support
Fındık İşletmelerinin Destekleme Düzeyine Bağlı Yetiştirme İstekliliği

Buket ALTUNPALA [1] , Mehmet BOZOĞLU [2]


The aim of this study was to reveal the effects of possible changes in the area based supports on the farmers’ willingness to grow hazelnuts in the authorized areas. The main material of the study was the primary data obtained from the 95 hazelnut farms selected with the stratified sampling method in the authorized areas of the districts of Terme and Çarşamba of Samsun province. The Contingent Valuation method was used to determine the farmers’ willingness to grow hazelnut at different support scenarios and Panel Poisson model was used to estimate the factors affecting the farmers’ willingness to grow hazelnut. The research results shows that reducing or ending the area-based supports does not cause any decrease effect in the hazelnut plantation areas of the farms, whereas increases in the area-based supports would increase the hazelnut areas of the farms. Poisson model results show that an increase of ¨ 100 in the based support would increase the farmer willingness to grow hazelnut by 3.86 decares. However, the farmers willingness to grow hazelnut were higher of 4.46 decares for the farmers residing in the urban areas, 2.78 decares in higher household size, 1.64 decares in higher householders, 0.72 decare in larger farms and 0.65 decare in older householders compared to their peers. However, the main profession as farmer and generating higher gross profit per decare from hazelnut farming would increase the farmers’ willingness to grow hazelnut by 2.54 and 0.085 deraces, respectively. 

Bu araştırmanın amacı, alan bazlı desteklerde yapılacak olası değişikliklerin üretime izin verilen alanlardaki üreticilerin fındık yetiştirme istekliliklerine etkilerinin tahmin edilmesidir. Araştırmanın ana materyalini, Samsun İli Çarşamba ve Terme ilçelerinde üretime izin verilen alanlarda fındık yetiştiren işletmeler arasından tabakalı örnekleme yöntemine göre seçilen 95 işletmeyle yüz yüze yapılan anketler yoluyla elde edilen veriler oluşturmuştur. İşletmelerin fındık yetiştirme istekliliklerinin belirlenmesinde koşullu değerleme yöntemi, farklı destekleme senaryolarında işletmelerin fındık yetiştirme istekliliklerine etkili faktörlerin tahmin edilmesinde ise Panel Poisson Modelinden yararlanılmıştır. Poisson model sonuçları mevcut alan bazlı gelir desteğinin 100 ¨ artırılmasının işletmelerin yetiştirmek istedikleri fındık dikim alanını 3.86 da artırdığını göstermektedir. Bununla birlikte, fındık yetiştirme istekliliği diğerlerine göre şehirde ikamet eden üreticilerde 4.46 da, hane halkı daha fazla olan işletmelerde 2.78 da, daha eğitimli işletme sahiplerinde 1.64 da, daha fazla arazisi olan işletmelerde 0.72 da ve hane halkı reisi daha yaşlı olan işletmelerde 0.65 da daha fazla iken, asıl mesleği çiftçilik olanlarda 2.54 da ve fındıktan birim alandan daha fazla brüt gelir elde eden işletmelerde 0.085 da daha düşüktür. 

 • Akseki U 2012. Dünya Fındık Piyasasında Fiyat Oluşumu Ve Türkiye İçin Alternatif Politikaların Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Sosyal Bil. Ens., İktisat ABD, Yüksek lisans tezi, 103 s.
 • Alp E 2013. Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Tarımı Destekleme Politikaları (Fındık Örneği). Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sosyal Bil. Ens., Maliye ABD, Yüksek Lisans Tezi, 125 s.
 • Bozoğlu M 2015. Türkiye’nin Fındık Piyasası, Tespitler ve Yapılması Gerekenler. Tarım Türk, 55(11-14).
 • Bozoğlu M Demiryürek K 2002. Taban Arazideki Fındık Söküm Politikasına Karşı Çiftçi Davranışları, Türkiye’de Uygulanan Fındık Politikaları ve Fındığın Geleceği Konferans- Panel, Samsun.
 • Özdemir F, Dellal İ, Duyar Ö, Sıray E ve Bozoğlu M 2015. Yeni Fındık Stratejisinin Sosyoekonomik Etki Analizi Projesi. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Fındık Araştırma İstasyon Müdürlüğü. Giresun.
 • Cameron A, Triverdi P 1998. Regression Analyisi of Count data. Cambridge University Press, New York.
 • Crost B, Shankar B, Bennett R ve Morse S 2007. Bias from farmer self selection in genetically modified crop productivity estimates: evidence from India data. Journal of Agricultural Economics 58(24-36).
 • GTB 2013. 2012 Yılı Fındık Raporu. http://koop.gtb.gov.tr. (Erişim Tarihi:07.11.2013). Kahraman A 2015. Çarşamba Ovası’nda Fındık Tarımı Ve Alternatif Ürün Uygulamaları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bil. Ens., Coğrafya ABD, Yüksek Lisans Tezi, 108 s.
 • Karakuş G 2006. Türkiye’nin Fındık İhracat Arz Fonksiyonu ve 1980-2004 Dönemi İçin Bir Uygulama. Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bil. Ens., İktisat ABD, Yüksek Lisans Tezi, 88 s.
 • Kayalak S, Özçelik A 2012. Türkiye’de ve Dünyada Fındık Politikaları, Tarım Ekonomisi Dergisi.
 • Kouser, S., Qaim, M., 2011. Impact of Bt cotton on pesticide poisoning in smallholder agriculture: A panel data analysis. Ecological Economics, 70:2105-2113.
 • Sağlam P 2012. Türkiye’deki Tarımsal İşletmelerde Fındık Üretim Teknikleri ve Dünya’daki Benzerleriyle Karşılaştırılması. Haliç Üniversitesi Sosyal Bil. Ens., İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, 120 s.
 • Şık H 2010. Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türk Tarımında Meydana Gelen Değişmeler Ve Fındık Üretiminde Rekabet Gücünün Analizi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bil. Ens., İktisat ABD, Yüksek Lisans Tezi, 201 s.
 • Yamane T 1967. Elemantary Sampling Theory, Prıntıce-Hall. Inc. Engle Wood Clifts. NT.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-7371-9927
Author: Buket ALTUNPALA (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8333-1865
Author: Mehmet BOZOĞLU
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 18, 2018
Acceptance Date : January 2, 2019
Publication Date : December 31, 2018

APA Altunpala, B , Bozoğlu, M . (2018). Fındık İşletmelerinin Destekleme Düzeyine Bağlı Yetiştirme İstekliliği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 21 Özel Sayı , 161-167 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.472179