Year 2018, Volume 21 , Issue , Pages 1 - 11 2018-12-31

Evaluation of Economic Factors Affecting Sustaınability of Small Ruminant Breeding in Antalya
Antalya’da Küçükbaş Hayvancılıkta Sürdürülebilirliğe Etki Eden Ekonomik Faktörlerin Değerlendirilmesi

Meral ÖZALP [1] , Cengiz SAYIN [2]


The demand for vegetable and animal food is increasing due to population growth. Animal production demand is increasing in parallel with this. The coastal belt of Antalya province is appropriate in terms of livestock production and tourism sector. On the other hand, the region’s plateau provides a suitable environment for animal breeding. As the city welcomes a population greater than its own population during the tourism season, the demand for vegetable and animal food is also increasing. Accordingly, animal production gains importance in meeting the increasing demand for animal food in the city. In Antalya, sheep and goat breeding have a significant share in animal production. Sheep breeding meets a significant portion of the animal's food needs in the coastal belt in terms of milk, milk products and meat production. However, in terms of sustainability, it is necessary for economic factors to meet expectations. Sustainability in livestock breeding influenced by many economic, cultural, political and socio-economic factors. For this reason, examining the economic factors affecting sustainability in livestock breeding is crucial in the development of policies to be implemented. In this respect, in this study, it is aimed to evaluate the economic factors affecting sustainability of milk production of goat and sheep breeding in Antalya. The main material of the study was the original (primary) data obtained from face-to-face surveys from small ruminant breeders in Antalya. The field research was carried out in the Western Mediterranean Region and the stratified sampling method was used for sampling. A total of 151 questionnaires were conducted in 3 provinces of the Western Mediterranean Region, and 72 questionnaires were used in only Antalya. The research was conducted for 1 year covering from October of 2016 to September 2017. Results indicated that feed costs in milk production activity of small ruminant breeding in Antalya constitutes the biggest expense item with a share of 40%. In order to ensure the economic sustainability of milk production of small ruminant breeding in Antalya, it is necessary to take measures to increase milk production income and to reduce feed costs and to make necessary arrangements for the breeders to benefit from.

Bitkisel ve hayvansal gıda talebi nüfus artışına bağlı olarak artış göstermektedir. Hayvansal üretim talebi de bununla paralel bir şekilde artmaktadır. Antalya ili sahil bandı örtü altı üretimi ve turizm sektörü açısından elverişlidir. Buna karşın, yayla bandında yer alan bölgeler hayvancılık için uygun bir ortam sağlamaktadır. Turizm sezonunda kent, nüfusunun üstünde nüfus ağırladığından, bitkisel ve hayvansal gıda talebinde de artış yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak, kentin artan hayvansal gıda talebinin karşılanmasında hayvansal üretim önem kazanmaktadır. Antalya’da koyun ve keçi yetiştiriciliğinin hayvansal üretim içerisinde belirgin bir payı vardır. Küçükbaş hayvancılık, süt ve süt ürünleri ile et üretimi bakımından sahil bandında artan hayvansal gıda ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Ancak, bunun sürdürülebilir olması açısından ekonomik etkenlerin beklentileri karşılaması gerekmektedir. Küçükbaş hayvancılıkta sürdürülebilirlik; pek çok ekonomik, kültürel, politik ve sosyo-ekonomik faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle, küçükbaş hayvancılıkta sürdürülebilirliğe etki eden ekonomik faktörlerin incelenmesi izlenecek politikaların kurgulanması aşamasında önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışmada Antalya ili örneğinde küçükbaş hayvancılık süt üretim faaliyetinde sürdürülebilirliğe etki eden ekonomik faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ana materyalini Antalya ilinde damızlık küçükbaş hayvan işletmelerinden yüz yüze anket yolu ile elde edilen orijinal (birincil) veriler oluşturmaktadır. Alan araştırması Batı Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilmiş, örnekleme yöntemi olarak tabakalı örnekleme metodu kullanılmıştır. Batı Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilen araştırma kapsamında 3 ilde toplam 151 anket yapılmış, bu çalışmada sadece Antalya ilinde gerçekleştirilen 72 anket kullanılmıştır. Araştırma dönemi 2016 Ekim ve 2017 Eylül arasını içeren 1 yıllık dönemi kapsamaktadır. Elde edilen sonuçlara göre Antalya’da küçükbaş hayvancılık süt üretimi faaliyetinde yem masrafları %40’lık payı ile en büyük masraf kalemini oluşturmaktadır. Antalya’da küçükbaş hayvancılık süt üretiminin ekonomik olarak sürdürülebilirliğini sağlamak için süt üretimi gelirini artıracak ve yem masraflarını azaltacak önlemlerin alınması ve yetiştiricilerin daha fazla destekleme kaleminden yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

 • Aracı H, Yüksel F 2016. Sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi: Bist sürdürülebilirlik endeksindeki işletmelerin Sürdürülebilir katma değerinin hesaplanması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 30:786-801.
 • Anonim 1987.WCED Report. OurCommonFuture (1987),WCED Report. http://www.un-documents .net/our-common-future.pdf, (Erişim tarihi: 25.08.2018)
 • Anonim, 2010. Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu, Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD).
 • Anonim 2014a. Anaç Koyun- Keçi Desteklemeleri. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Antalya Tarım İl Müdürlüğü.
 • Anonim 2014b. Anaç Koyun- Keçi Desteklemeleri. Burdur Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği.
 • Anonim. 2014c. Anaç Koyun- Keçi Desteklemeleri. Isparta Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği.
 • Anonim 2015. TÜİK Hayvancılık İstatistikleri. http://tuikapp.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul, (Erişim tarihi: 05.03.2015)
 • Anonim. 2016a. Anaç Koyun- Keçi Desteklemeleri. Antalya Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği.
 • Anonim. 2016b. Anaç Koyun- Keçi Desteklemeleri. Antalya Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği.
 • Anonim. 2016c. Live Animals Statistics. http://faostat.fao.org, (Erişim tarihi: 05.07.2018).
 • Anonim. 2016d. http://www.furkanlardanismanlik. com/index.php/destekler/suebvansiyonlu-krediler /2726-2017-yili-s%C3%BCbvansiyonlu-tarimsal-kredi-faiz-oranlari.html (Erişim tarihi: 05.04.2018).
 • Anonim 2017. TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve değişim oranları İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist ( Erişim tarihi: 05.04.2018).
 • Ateş G, Yelboğa MNM, Sayın C 2014.Antalya ilinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin mevcut durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun
 • Bozoğlu M, Ceyhan V, Cinemre A, 2001. Tonya ilçesinde süt işletmelerinin ekonomik yapısı ve karşılaştıkları riskler: risk ölçümü uygun risk yönetim stratejileri. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayınları, yayın no: 228, Ankara.
 • Demir N, Yavuz F 2010. Hayvancılık Destekleme Politikalarına Çiftçilerin Yaklaşımlarının Bölgelerarası Karşılaştırmalı Analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (2):113-121.
 • Doğan N, Kızıloğlu S, Bayram B, 2013. Organik ve konvansiyonel süt üretimi yapan işletmelerde üretim maliyetlerinin karşılaştırılması. V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013, Samsun.
 • Engindeniz S, Aktürk D, A. Ferhan SA, Koşum N, Taşkın T, Kesenkaş H, Uzmay A, Gökmen M, Öztürk G 2018. İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Sütü Maliyetinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Ege Univ. Ziraat Fak. Dergisi, 55 (1):27-36.
 • Erkuş A, Bülbül M, Kıral T, Açıl AF, Demirci R 1995. Tarım ekonomisi, Yayın No: 5, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı, Ankara.
 • Fidan H 2017.Amortisman Ömrünü (Faydalı Ömrü) Tamamlamış, Amortismana Tabi Tarımsal Varlıklarda Amortisman. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 03(02):70-82
 • Günaydın G 2009. Koyun Yetiştiriciliğinin Ekonomi Politiği. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2):15-32.
 • Gürsoy O 2009. Türkiye ve Avrupa Birliğinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Örgütlenme. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2):79-95. Kaymakçı, M. ve S. Engindeniz. 2010. Türkiye keçi yetiştiriciliği; sorunlar ve teknik-ekonomik çözümler. Ulusal Keçicilik Kongresi, 24- 26Haziran, 2010, Çanakkale, s.1-25.
 • Karagölge C 1996. Tarımsal işletmecilik: tarım işletmelerinin analizi ve planlanması. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 327:70-83
 • Kıral T, Kasnakoğlu H, Tatlıdil F, Fidan H, Gündoğmuş E 1999. Tarımsal Ürünler için Maliyet Hesaplama Metadolojisi ve Veri Taban Rehberi. TEAE, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, yayın no 37, ISBN 975-407-051-2
 • Koyuncu E, Pala A, Savaş T, Konyalı A, Ataşoğlu C, Daş G, Ersoy İE,Uğur F, Yurtman İY, Yurt HH 2006. Çanakkale Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Üyesi Keçicilik İşletmelerinde Teknik Sorunların Belirlenmesi Üzerine bir Araştırma. Hayvansal Üretim, 47(1): 21-27.
 • Paksoy M 2007. Kahramanmaraş İlinde Süt Üretimine Yönelik Keçi Yetiştiriciliğine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi ABD, Doktora Tezi, 146 p.
 • Sayın C, Mencet MN, Karaman S 2007.ImpactAssessment on MilkIncentivePolicies in Turkey: Antalya Province Case. Plenary paper prepared for presentation at the joint IAAE - 104th EAAE Seminar Agricultural Economicsand Transition:„What was expected, what we observed, the lessons learned." Budapest, Hungary. September 6-8, 2007
 • Yamane T 1967.Elemantary Sampling Theory, Printice-Hal.Inc. Engle Wood Clifts. NT.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-9938-0941
Author: Meral ÖZALP
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, KUMLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU, MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ, MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5053-6909
Author: Cengiz SAYIN (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 20, 2018
Acceptance Date : December 26, 2018
Publication Date : December 31, 2018

APA Özalp, M , Sayın, C . (2018). Antalya’da Küçükbaş Hayvancılıkta Sürdürülebilirliğe Etki Eden Ekonomik Faktörlerin Değerlendirilmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 21 Özel Sayı , 1-11 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.472776