Year 2018, Volume 21 , Issue , Pages 133 - 145 2018-12-31

Heritage and Sales Through Assing to Conflict Situations of Agricultural Land and Solutions
Tarımsal Arazilerin Miras ve Satış Yoluyla Devrinde Anlaşmazlık Durumları ve Çözüm Önerileri

İsmet İpek KAVASOĞLU [1] , Cengiz SAYIN [2]


In order to prevent the fragmentation of agricultural lands by inheritance and sales the use of agricultural lands for non-agricultural purposes, Turkey has established the Law No. 6537 concerning Soil Conservation and Land Use. Therefore, the Ministry of Agriculture and Forestry has in charge the attribution and information for relevant units of agricultural land in order to transfer the property both from sales and inheritance. Accordingly, the transfer of land takes into consideration the land size limitations, such as minimum agricultural land, sufficient agricultural income and economic integrity.  However, the applicants for the sale permit face many difficulties in determining the land size limits as well as the transfer to inheritance encounters many disputes. So, this situation makes the implementation of the inheritance Law complicated and becomes prominent issue which requires urgent solution in the country's agenda. This study aims to evaluate the causes of disputes over land transfer and to suggests solutions to resolve land ownership’s issues. Primary data through survey was used in the current research and the findings reveal that the main disagreements arise from the existing law in the province of Antalya.

Tarımsal arazilerin miras ve satış yoluyla parçalanmasını önlemek ve tarım topraklarının tarım dışı amaçla kullanımını  engellemek amacıyla 2014 tarihli 6537 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Gelinen noktada, tarım topraklarının hem satış hem de miras yoluyla mülkiyet devri konusunda Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden izin alınması ve bilgi verilmesi gerekmektedir. Bakanlık; asgari tarımsal arazi, yeter gelirli tarımsal arazi ve ekonomik bütünlük gibi arazi büyüklük sınırlılıkları dikkate alarak devir işlemine izin vermektedir. Satış izni ve mirasla devir amaçlı başvuranlar arazi büyüklük sınırları konusunda,  miras amaçlı başvuranlar ise anlaşmazlık hallerinin çözümünde sorun yaşamaktadırlar. Bu durum, kısa adıyla Miras Kanunu’nun uygulanmasını zorlaştırmakta ve acil çözüm gerektiren önemli bir alan olarak ülke gündeminde öne çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında her iki anlaşmazlık hallerinin nedenleri ve çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Genelde mevcut kanun doğurduğu temel anlaşmazlıklar, özelde ise Antalya ili örtüaltı işletmeleri alan araştırması sonuçları üzerinde değerlendirme yapılmıştır.
 • Anonim 2017. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü. 6537 sayılı kanun uygulamalarına ilişkin veriler, (yayımlanmamış) Ankara.
 • Demirtaş E, Sarı M 2003. Arazi toplulaştırması. BATEM, Derim, 20(1): 48-58.
 • Ekinci K, Sayılı M 2010. Tarım arazilerinin parçalanmasını önlemeye yönelik mevzuat üzerine bir inceleme. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2): 121-129.
 • Erdoğan K 2016. Tarım arazilerinin miras yoluyla intikali, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24 (1): 124-179.
 • Gün S 2001. Türkiye’de tarım topraklarının mülkiyet durumu ve uygulanan politikalar, Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Tarımının Hedefleri Sempozyumu, ss.325-336, Ankara.
 • Özay Oİ 2015. Tarım İşletmelerinin ve Arazilerinin Miras Yoluyla İntikali. Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Özçelik BŞ 2015. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda 6537 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler ve değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 19(1):87-110.
 • Resmi Gazete 1926. Türk Medeni Kanunu (No:743), Tarih:04.04.1926, Sayı:339, Ankara.
 • Resmi Gazete 1985. İmar Kanunu (No:3194), Tarih:03.05.1985, Sayı: 18749, Ankara.
 • Resmi Gazete 2001. Türk Medeni Kanunu (No:4721), Tarih:08.12.2001, Sayı:24607, Ankara.
 • Resmi Gazet 2005. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (No:5403),Tarih:19.07.2005, Sayı:25880, Ankara.
 • Resmi Gazete 2007. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun (No:5578), Tarih:09.02.2007, Sayı:26429, Ankara.
 • Resmi Gazete 2009. Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük, Tarih:24.07.2009, Sayı:27298,Ankara.
 • Resmi Gazete 2014a. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun (No:6537), Tarih:05.05.2014, Sayı:29001, Ankara.
 • Resmi Gazete 2014b. Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik, Tarih:31.12.2014, Sayı:29222, Ankara.
 • Resmi Gazete 2015. Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Uygulama Talimatı, Tarih:03.02.2015, Ankara.
 • Resmi Gazete 2017. Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Uygulama Talimatı, Tarih:03.11.2017, Ankara.
 • Resmi Gazete 2018a. Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Uygulama Talimatı, Tarih: 02.01.2018, Ankara.
 • Sayın C, Kavasoğlu İİ 2016. Tarımda Yeni Miras Kanunu ve Olası Sonuçları. Türkiye XII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta. 2: 943-950.
 • Sayın C, Altunkaya M, Taşcıoğlu Y, Sav O, Kavasoğlu İİ 2017. Türkiye’de toprak parçalanması ve miras hukuku. Akdeniz Ziraat Bilimleri Dergisi, 30(3): 213-218.
 • Sayın C 2018. Tarım Hukuku Dersi Notları, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Antalya.
 • Sayın C. - . Tarım Hukuku. Ders Kitabı (basılmamış), Antalya.
 • Tarım ve Ormancılık Bakanlığı 2013. Tarım Arazilerinin Bölünmesinin Önlenmesine Yönelik Yasal Düzenleme Hakkında Düzenleyici Etki Analizi: Yayın No: 210, Ankara.
 • Tarım ve Ormancılık Bakanlığı 2017. Antalya ili miras ve satış yoluyla mülkiyet devri başvuru sayıları
 • Ural A, Kılıç İ 2013. Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara, ss. 296.
 • Yıldız O, Uzun B, Çoruhlu YE 2018. Tarım Arazilerinin Miras yoluyla İntikali ve Sağlararası İşlemlerle Devrine İlişkin Kısıtlamalar. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 33: 95-121.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-8085-4126
Author: İsmet İpek KAVASOĞLU
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5053-6909
Author: Cengiz SAYIN (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 20, 2018
Acceptance Date : January 1, 2019
Publication Date : December 31, 2018

APA Kavasoğlu, İ , Sayın, C . (2018). Tarımsal Arazilerin Miras ve Satış Yoluyla Devrinde Anlaşmazlık Durumları ve Çözüm Önerileri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 21 Özel Sayı , 133-145 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.472823