Year 2018, Volume 21 , Issue , Pages 44 - 54 2018-12-31

Local Industrial Enterprises Based on Livestock Production and Problems in the Process of Contribution to the Local Economy
Hayvancılığa Dayalı Yerel Sanayi İşletmelerinde Üretim ve Yerel Ekonomiye Katkı Sürecinde Yaşanan Sorunlar

İlkay UÇUM [1] , Bülent GÜLÇUBUK [2]


In the development of livestock and local economic development, animal husbandry-based industrial management is of paramount importance. For the development of animal production, production must be integrated into the industry sector. Firms operating in the field of animal production have basic functions in terms of production sustainability, value creation, employment and social contributions locally. However, these enterprises are not able to use their capacities fully due to the fact that most of the products based on animal husbandry cannot be transferred to the industry for processing and this situation reduces the local economic contribution created by the enterprises. In the process, the top level of the problems faced by the enterprises is the lack of organization of the cold chain system, the lack of organization of the producers in the face of large-scale enterprises and/or the inadequacy of the producers. On the other hand, the attitude of the firms that are processing red meat to buy animals at a low prices and the inconsistency in purchasing time duration appear as another problem. In the scope of this study, many of the enterprises discussed in the province of Erzurum where the field study was carried out stated that they experienced difficulties in supplying the milk in the desired quantity and access to the live animal. Looking general aspects of the this issue, Erzurum is the highest number of animals sustaining province in Turkey with 80 growers and 20 dairy farms in livestock functioning operations. The results of a field survey conducted by five family business in these areas were discussed in this study. In the light of the main findings obtained from this study; in order to solve the problems experienced in animal husbandry, an integration is necessary to protect the mutual rights and interests of both cultivation and processing industry and to increase the contribution to the local economy. The most important elements to ensure the sustainability of the integration will be price and support policies and local strategy approaches.

Bu bildiride konunun genel boyutları verildikten sonra, Türkiye’de en fazla hayvan sayısına sahip illerden olan Erzurum ilinde, hayvancılık faaliyetinde bulunan 80 yetiştirici ile ürün işleyen 20 mandıra ve 5 et işletmesi ile yapılan bir alan araştırmasının sonuçları verilmiş ve tartışılmıştır. Çalışmadan elde edilen ana bulgular ışığında; hayvancılıkta yaşanan sorunların çözümü için hem yetiştiriciliğin ve hem de işleme sanayinin karşılıklı hak ve çıkarlarını koruyan ve de yerel ekonomiye katkıyı artıracak bir entegrasyon zorunluluk arz etmektedir. Oluşturulacak entegrasyonun sürdürülebilirliğini sağlamada en önemli unsurlar ise;  fiyat ve destek politikaları ile yerelde paydaşlar arasındaki etkileşim ve buna bağlı yerel strateji yaklaşımları olacaktır.

Hayvancılığın gelişmesinde ve yerel ekonomik kalkınmanın sağlanmasında hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği büyük önem taşımaktadır. Hayvansal üretimin gelişmesi için, üretimin sanayi sektörüne entegre olarak gelişmesi gerekmektedir. Yerelde hayvansal üretime yönelik faaliyet gösteren işletmeler üretimin sürdürülebilirliği, katma değer yaratma, istihdam ve sosyal katkılar açısından temel işlevlere sahiptir. Ancak bu işletmeler, hayvancılığa dayalı ürünlerin önemli kısmının işlenmek amacıyla sanayiye aktarılamaması nedeniyle kapasitelerini tam olarak kullanamamakta ve bu durum işletmelerin yaratacağı yerel ekonomik katkıyı azaltmaktadır. Süreç içerisinde işletmelerin karşı karşıya olduğu sorunların başında, soğuk zincir sisteminin gelişmemiş olması, büyük ölçekli işletmeler karşısında üreticilerin örgütlenme eksikliği ve/veya işlevsizliği nedeniyle üretici aleyhine oluşan fiyat düzeyi ön sıralarda gelmektedir. Diğer yandan kırmızı et işleyen işletmelerin düşük fiyattan hayvan temin etme tutumu ve her zaman alım yapmaması da bir başka sorun olarak belirmektedir. Zira bu çalışma kapsamında alan çalışmasının yürütüldüğü Erzurum ilinde ele alınan işletmelerin bir çoğu istenilen miktarda süt temininde ve canlı hayvana erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir.

 • Aluftekin N 2007. Yerel Düzeyde Ekonomik Kalkınmada Tarımsal Ürün İşleyen KOBİ’lerin Rolü: Karaman İli Araştırması. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi ABD, Doktora Tezi. 322 s.
 • Aksoy A 2008. Doğu Anadolu Hayvancılığının Avrupa Birliğine Uyumu ve Rekabet Edebilirliğinin Analizi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi ABD, Doktora Tezi. 211 s.
 • Anonim 2012. 81 İl Durum Raporu. Sanayi Genel Müdürlüğü.
 • Anonim 2014. Erzurum Tarım Strateji Belgesi (2014-2017). GTHB.
 • Anonim 2018. Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2006. TÜİK.
 • Aydın B 2014. Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Tarım İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Etkinliklerinin Belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Tekirdağ.
 • CLAL 2018. Dairy Market.
 • Demir P 2009. Kars İli Süt Sanayi ve Mandıra İşletmelerinde Üretim ve Sanayi Entegrasyonunun Ekonomik ve Sosyo-Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD, Doktora Tezi. 247 s.
 • Demirbaş N, Tosun D 2005. Türkiye'de Tarımın Sanayi İle Entegrasyonu, Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
 • Kachru RP 2008. Agro-processing industries in India: Growth, status and prospects, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi. 1–7.
 • Kafalı 2017. Erzurum İli Uygun Yatırım Alanları Araştırması. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Teknoloji, Araştırma ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Karagölge C, Peker K 2002. Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması, Atatürk Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (3):313-316.
 • Koyubenbe N, Konca Y 2006. İzmir İli Ödemiş İlçesi Süt Sanayiindeki Gelişmeler Üzerine Bir Araştırma. Hayvansal Üretim 47(1): 47-53.
 • Knox Hugh W 2002. “Emerging Trends in Agricultural-Based Industries in the Northeast” Economic Trends. USA, Sebtember.
 • Öztürk S, Koçyiğit R, Tüzemen N 2014. Erzincan İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri:Çayırlı İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 11(3):19-26
 • Shejal SS 2013. Agro-based Industries and Rural Development. ISSN 2277-8179. Upton M 2004. The Role of Livestock in Economic Development and Poverty Reduction. PPLPI Working Paper No. 10, FAO.
 • Yavuz F, Sezgin A, Demir O 2016. Erzurum Sütçülük Sektöründe Soğuk Zincir İyi Uygulama Örneklerinin Oluşturulması ve Yayınlaştırılması Üzerine Bir Çalışma. TEAD, 2016; 2(1):42-50
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-1015-9870
Author: İlkay UÇUM (Primary Author)
Institution: Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4026-1814
Author: Bülent GÜLÇUBUK
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 20, 2018
Acceptance Date : January 4, 2019
Publication Date : December 31, 2018

APA Uçum, İ , Gülçubuk, B . (2018). Hayvancılığa Dayalı Yerel Sanayi İşletmelerinde Üretim ve Yerel Ekonomiye Katkı Sürecinde Yaşanan Sorunlar . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 21 Özel Sayı , 44-54 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.v21i41625.472849