Year 2018, Volume 21 , Issue , Pages 95 - 101 2018-12-31

Economic Analysis of Corn Production in Pazarcik District of Kahramanmaraş Province
Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesinde Mısır Üretim Faaliyetinin Ekonomik Analizi

Mücahit PAKSOY [1] , Nuran ORTASÖZ [2]


The main purpose of this research was to reveal the economic analysis of silage and grain corn production activities in Pazarcik county of Kahramanmaraş province. The main material of this study constitute from data gathered through the survey of 55 producers determined by stratified sampling method in 2014. The share of variable costs in total costs per hectare for grain corn production in enterprises calculated 81,80% of fixed costs at a rate of 18,20%. Fertilization and labor have the largest share in variable costs, other variable costs such as seed, irrigation and labor followed this respectively. Average grain yield of the corn in the region was found 1080,43 kg/decare. Accordingly, the cost of 1 kg of corn grain 0,49 TL/kg, the selling price 0,544 TL/kg, government support 0.04 TL/kg, net profit 0,094 TL/kg was calculated. The share of variable costs in total costs per hectare for silage corn production in enterprises calculated at a rate of 83,44% and fixed costs16,56%. Fertilizing and workmanship were again the largest share in variable costs, other variable costs such as seed, irrigation and labor costs, transportation, were followed this respectively. Average silage corn yield in the region was found 5188,89/kg. Accordingly, 1 kg of silage corn cost 0,11 TL/kg selling price 0,122 TL/kg government support 0,014 TL/kg, net profit 0,0136 TL/kg was calculated. When grain and silage corn production costs compared with sales prices, farmers have difficulty in meeting higher input prices without agricultural support. For this reason, raises in premium and other input supports are recommended.

Bu çalışmanın temel amacı, Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde silajlık ve dane mısır üretim faaliyetinin ekonomik analizini ortaya koymaktır. Çalışmanın ana materyalini 2014 üretim yılında mısır üretimi yapan işletmeler arasından basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenen 55 işletmeden anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmaktadır. İşletmelerde dane mısır üretimi için; dekara toplam masraf içindeki değişken masrafların payı %81,80, sabit masrafların payı ise %18,20 olarak hesaplanmıştır. Değişken masraflar içerisindeki en büyük payı gübreleme ve işçiliğinin aldığı, bunu diğer değişken masraflardan tohum, sulama ve işçiliğinin takip ettiği belirlenmiştir. Bölgede ortalama dane mısır ana ürün verimi 1080,43 kg/da olarak bulunmuştur. Buna bağlı olarak 1 kg dane mısır maliyeti 0,49 TL/kg, satış fiyatı 0,544 TL/kg, devlet desteği 0,04 TL/kg net kar ise 0,094 TL/kg olarak hesaplanmıştır. İşletmelerde silajlık mısır üretimi için; dekara toplam masraf içindeki değişken masrafların payı %83,44, sabit masrafların ise %16,56 olarak hesaplanmıştır. Değişken masraflar içerisindeki en büyük payı ise yine gübreleme ve işçiliğinin aldığı, bunu diğer değişken masraflardan tohum, sulama ve işçiliği ile taşıma masraflarının takip ettiği tespit edilmiştir. Bölgede ortalama silajlık mısır ana ürün verimi 5188,89 kg/da olarak bulunmuştur. Buna bağlı olarak 1 kg silajlık mısır maliyeti 0,11 TL/kg satış fiyatı 0,122 TL/kg devlet desteği 0,014 TL/kg net kar ise 0,0136 TL/kg olarak hesaplanmıştır. Dane ve silajlık mısır üretim maliyetleri ile ürün satış fiyatları karşılaştırıldığında, çiftçilerin tarımsal destekler olmadan, yüksek girdi fiyatlarını karşılamakta güçlük çektikleri görülmektedir. Bu sebeple prim desteklerinin ve diğer girdi desteklerinin arttırılması önerilmektedir.

  • Alemdar T, Seçe, A, Demirdöğen A, Öztornacı B, Aykanat S 2014. Çukurova Bölgesinde Başlıca Tarla Ürünlerinin Üretim Maliyetleri ve Pazarlama Yapıları. Tepge Yayın No: 230, Ankara.
  • Anonim 2016a. https://arastirma.tarimorman.gov.tr /ktae/Belgeler/brosurler/M%C4%B1s%C4%B1r%20Tar%C4%B1m%C4%B1.pdf
  • Anonim 2016b. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 21/12/2016)
  • Çarkacı DA Yokuş S, Ölmez O, Çelik Y, Karadavut U 2016. Konya Yöresinde Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Üretim Girdi ve Maliyetlerinin Belirlenmesi. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Mayıs 2016, Isparta. Bildiriler Kitabı:1763-1768.
  • Miran B 2002. Temel İstatistik. İzmir.
  • Şahin A, Cankurt M, Günden C, Miran B, Meral Y 2013. Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Ortak –Kooperatif İlişkileri. KSÜ Doğa Bil. Derg., 16(2):21-33.
  • Taşdan K 2005. Türkiye Mısır Piyasası. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 213 s.
  • Tezer E, Sabancı A 2001. Tarımsal Mekanizasyon I. Ç.Ü. Zir. Fak. Yay. No:44, Adana.
  • Tuvanç İA, Dağdemir V 2009. Erzurum İli Pasinler İlçesinde Silajlık Mısır Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 40 (1):61-69.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-1037-1548
Author: Mücahit PAKSOY (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7568-5302
Author: Nuran ORTASÖZ
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 21, 2018
Acceptance Date : January 1, 2019
Publication Date : December 31, 2018

APA Paksoy, M , Ortasöz, N . (2018). Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesinde Mısır Üretim Faaliyetinin Ekonomik Analizi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 21 Özel Sayı , 95-101 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.472962