Year 2018, Volume 21 , Issue , Pages 55 - 66 2018-12-31

Food Purchasing Behavior of Y Generation Consumers
Y Kuşağı Tüketicilerin Gıda Satın Alma Davranışı

Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU [1] , Onur ÇELİK [2]


Developments in the aging world are called as a milestone. The industrial revolution, the great depression, the world wars, and the technological revolution, all, have been an age characteristic for the last 150 years. These ages have revealed differences in the way of life and buying behavior of society. The determination of these differences is important for the decision-makers of business’s, marketing, human resources, production units. Since the common characteristics among the born in the same period the term “new generation”  is used for each generation. The reality of each generation is that their values, attitudes, behaviors, social life, consumption, habits, the difference of world view can not be rejected. The period that we live in is dominated by the generation Y and followed by the Z generation. In the last 50 years, the increase of population in the world has led to a large increase in the Y generation and become the Y generation the world's largest population. It is also important to know and determine the place of consumption of food products and services in the fast consumption habits of this young consumer group. In this study, a questionnaire was conducted with 300 people living in the center of Adana in the age of 18-37 in order to determine the general decision making and behavior of food products of this generation which constitutes a significant part of the consumers. Overall, 50.7% of the participants are women and 45.7% are full-time workers; 60.7% of the participants spend- at least once a week- out of home for food and 84% of the participants spend 100-500 TL monthly for food. Meat-based traditional cuisine (kebab, liver, doner, etc.) was the most preferred type of food. The sample group consists of people who are not innovative in food products but who accept healthy nutrition only in discourse but who are known conscious about food reliability.

Yaşlanan dünya ile birlikte yaşanan gelişmeler birer dönüm noktası olarak adlandırılmaktadır. Sanayi devrimi, büyük buhran, dünya savaşları, teknolojik devrim son 150 yıl için birer çağ özelliği taşımaktadır. Bu çağlar toplumun yaşam tarzında, satın alma davranışında farklılıklar ortaya çıkarmıştır. Bu farklılıkların ortaya konulması karar alıcılardan işletmelerin pazarlama, insan kaynakları, üretim birimleri için önemlidir. Aynı dönemde doğanlar arasında ortak özellikler daha çok arttığı için de her jenerasyon için “yeni nesil” “kuşak” terimi kullanılmaktadır. Her kuşağın kendi değerleri, tutumları, davranışları, sosyal yaşamı, tüketimi, alışkanlıkları, dünya görüşünün farklılığı ret edilemez gerçektir. İçinde bulunduğumuz dönem ise daha çok Y kuşağının hâkim olduğu ve peşinden Z kuşağının geldiği dönemdir. Son 50 yılda dünya genelindeki nüfusun artışı, Y kuşağının büyük ölçüde artmasına ve dünyanın en büyük nüfus payına sahip olmasına neden olmuştur. Genç olan bu tüketici grubunun hızlı tüketim alışkanlıkları içinde gıda ürünleri ve hizmetleri tüketiminin yerini bilmek ve belirlemek de önemlidir. Bu çalışma, tüketicilerin önemli bir kısmını oluşturan bu kuşağın gıda ürünleri satın alma, karar ve davranış özelliklerini genel olarak ortaya koymak amacıyla  8-37 yaş grubunda bulunan ve Adana merkezinde yaşayan 300 kişi ile anket yapılmıştır. Katılımcıların %50,7’si kadınlardır, %45,7’si tam zamanlı çalışmaktadır; %60,7’si haftada en az 1 kez ev dışında yemek yemekte ve ev dışı yemek için katılımcıların %84’ü 100-500 TL aylık harcama yapmaktadır. Et ağırlıklı geleneksel mutfak (kebap, ciğer, döner vb.) en çok tercih edilen yemek türü olarak belirlenmiştir.  Söz konusu örneklem grubu, gıda ürünlerinde yenilikçi olmayan, sağlıklı beslenmeyi sadece söylemde kabul eden ancak gıda güvenilirliği ile ilgili bilinçi olan kişilerden oluşmaktadır.

 • Adıgüzel O, Batur HZ, Ekşili N 2014. Kuşakların değişen yüzü ve Y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: Mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19): 165-182.
 • Akdemir A, Konakay G 2014. Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi Ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2):11-42.
 • Akten M 2016. Y ve Z Kuşaklarının Turizm Algıları ve Konaklama İşletmelerinden Beklentileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 136 s.
 • Altundağ N 2012. “Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 1:203-212.
 • Bakewell C, Mitchell VW 2003. Generation Y Female Consumer Decision-Making Styles. International Journal of Retail and Distribution Management, 31(2): 95-106.
 • Bakis O 2017. Kuşaklar arası eğitim hareketliliği: AB-Türkiye karşılaştırması, Finans Politik& Ekonomik Yorumlar. 54(634):97-105.
 • Baran A 2018. X ve Y Kuşağı Mensubu Satış Danışmanlarının Motivasyon Faktörleri Arasındaki Farklılıklar; Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, 98 s.
 • Basgöze P, Bayar NA 2015. Eko Otellerden Hizmet Satin Aliminda Kusaklar Arasi Farklilasmalar Üzerine Bir Çalisma/A Study Based on the Generation Differentiations Concerning Service Purchase Intentions for Eco-Hotels. Sosyoekonomi, (2):118.
 • Bayhan V 2014. Milenyum veya (Y) Kuşağı Gençliğinin Sosyolojik Bağlamı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2(3): 8-25.
 • Bayrakdaroğlu F, Çakır H 2016. Tüketicilerin Online Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma-A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15): 266-284.
 • Berkup SB 2014. Working With Generations X And Y in Generation Z Period: Management of Different Generations In Business Life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19): 218-229.
 • Bilgihan A 2016. Gen Y customer loyalty in online shopping: An integrated model of trust, user experience and branding. Computers in Human Behavior. 61:103-113.
 • Bilgihan A, Okumus F, Cobanoglu C 2013. Generation Y travelers’ commitment to online social network websites. Tourism Management, 35:13-22.
 • Bolton RN, Parasuraman A, Hoefnagels A, Migchels N, Kabadayi S, Gruber T, Solnet D 2013. Understanding Generation Y and their use of social media: a review and research agenda. Journal of service management, 24(3): 245-267.styles. International Journal of Retail & Distribution Management, 31(2):95-106.
 • Braunstein JR, Zhang JJ 2005. Dimensions of athletic star power associated with Generation Y sports consumption. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 6(4):37-62.
 • Büyük SS 2005. “Biz Kuşağı Geliyor”. Capital. https://www.capital.com.tr/ ekonomi/makro- ekonomi/biz-kusagi-geliyor College Students”, Journal of Advertising Research, 41:33–52.
 • Casalo L, Flavian C, Guinaliu M 2008. The role of usability and satisfaction in the consumer's commitment to a financial services website. International Journal of Electronic Finance, 2(1):31-49.
 • Chuah S HW, Marimuthu M, Kandampully J, Bilgihan A 2017. What drives Gen Y loyalty? Understanding the mediated moderating roles of switching costs and alternative attractiveness in the value-satisfaction-loyalty chain. Journal of Retailing and Consumer Services. 36:124-136.
 • Çetin A, Alacalar A 2016. “İş Yaşamında Yalnızlığı Yordomada Kişilik Özellikleri ile Algılanan Sosyal ve Örgütsel Desteğin Rolü”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27):193-216.
 • Çetin C, Karalar S 2016. “X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28):157-197.
 • Çinkılıç MA 2018. X Ve Y Kuşağı Mensubu Öğretmenlerin Mesleki Etik Algılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Alan Araştırması, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, 86 s.
 • Danışman ŞA, Gündüz Ş 2018. X ve Y Kuşaklarının Dışarıdan Kahvaltı Satın Alma Davranış Farklılıkları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(Özel Sayı): 707-728
 • Demirkaya H, Akdemir A, Karaman E, Atan Ö 2015. Kuşakların yönetim politikası beklentilerinin araştırılması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1): 186-204
 • Dereli B, Toruntay H 2015. Örgütlerde kuşakların iş değerleri, motivasyon ve mentorluk kavramlarına dayalı yönetimi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Tartışma Metinleri, (03); 05.
 • Dhanapal S, Vashu D, Subramaniam T 2015. “Perceptions on the Challenges of Online Purchasing: a Study from “Baby Boomers”, Generation “X” and Generation “Y” Point of Views”. Contaduría y Administracion, 60(1): 107-132.
 • Djamasbi S, Siegel M, Tullis T 2010. Generation Y, web design, and eye tracking. International journal of human-computer studies, 68(5): 307-323.
 • Doğan S, Yücel Güngör M, Güngör O 2018. Yiyecek-İçecek Hizmetlerinin Değerlenmesinde Kuşaklararası Farkların Belirlenmesi: Lara-Kundu Otelleri Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (Ek1): 616-629.
 • Dursun MT, Eriş ED 2018. Konaklama işletmelerinde kuşaklar bağlamında işveren marka algısı ile çalışma yaşam kalitesi ilişkisi. Nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi sbe dergisi, 8(1): 160-179.
 • Duvendack CM 2010. Correlation of Work-Life Balance Decisions of Different Generations of Physicians. (Unpublished PhD. Thesis). USA: Capella University.
 • Engizek N, Şekerkaya A, 2016. X Ve Y Kuşağı Kadınlarının Karar Verme Tarzları Bakımından İncelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36): 242-271
 • Erdirençelebi M 2012. Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Gerçekleşmesi İle Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Kuşaklar Arası Farklılıklar, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Doktora Tezi, 491 s.
 • Etlican G 2012. X ve Y Kuşaklarının Online Eğitim Teknolojilerine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi ABD, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 63 s.
 • Foscht T, Schloffer J, Maloles III C, Chia SL 2009. Assessing the outcomes of Generation-Y customers' loyalty. International journal of Bank marketing, 27(3): 218-241.
 • Galentıne E 2013. “Managing Millennials”, employeebenefitadiser.com, 56-57.
 • Giovannini S, Xu Y, Thomas J 2015. Luxury fashion consumption and Generation Y consumers: Self, brand consciousness, and consumption motivations. Journal of Fashion Marketing and Management, 19(1): 22-40.
 • Gurău C 2012. A life-stage analysis of consumer loyalty profile: comparing Generation X and Millennial consumers. Journal of consumer Marketing, 29(2): 103-113.
 • Gürbüz S 2015. “Kuşak Farklılıkları: Mit mi, Gerçek mi?”. İş ve İnsan Dergisi, 2(1): 39-57.
 • Hanzaee KH, Aghasibeig S 2008. Generation Y female and male decision-making styles in Iran: are they different?. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 18(5): 521-537
 • Hole D, Zhong L, Schwartz J 2010. “Talking about Whose Generation? Why Western Generational Models Can’t Account for a Global Workforce”. Deloitte Review, 6: 84-97.
 • Holtzhausen T, Strydom J 2006. Generation Y consumers: Behavioural patterns of selected South African students. The Business Review Cambridge, 5(1): 314-318.
 • İkikat Tümer E 2018. Lise ve Dengi Okullardaki Öğrencilerin Fast Food Tüketim Kararları. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 21(1): 1-6.
 • Ilğaz M 2018. Kuşaklar Arası Hedonik Tüketim Davranışlarının Demografik Özelliklere Göre Farklılıkları: Kastamonu İli Merkez İlçesi Üzerine Bir Araştırma. Turkısh Journal Of Marketıng, 3(1):1-17
 • İşçimen DS 2012. Y Kuşağı Çalışanların İş Yaşamından Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi ile Kurumsal Bağlılık Arasındaki İlişki ve Bir Örnek Uygulama. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi ABD. Yayımlanmamış Doktora Tezi, 111 s.
 • Jingxiong J, Rosenqvist U, Huishan W, Greiner T, Guangli L, Sarkadi A 2007. Influence of grandparents on eating behaviors of young children in Chinese three-generation families. Appetite, 48(3): 377-383.
 • Karabekir M, Nur M, Şencan M, Tozlu E 2016, Y Kuşağının Girişimcilik Algısının Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma, International Journal Of Academic Values Studies, (4): 59-67.
 • Kavalcı K, Ünal S 2016. Y ve Z Kuşaklarının Öğrenme Stilleri ve Tüketici Karar Verme Tarzları Açısından Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3):1033-1050
 • Keleş HN 2013. Girişimcilik Eğiliminin Kuşak Farkına Göre İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 13(26):23-43
 • Khalek AA, Ismail SHS 2015. Why Are We Eating Halal–Using the Theory of Planned Behavior in Predicting Halal Food Consumption among Generation Y in Malaysia. International Journal of Social Science and Humanity, 5(7): 608-612.
 • Kılıç E, Şanlıer N 2007. Üç kuşak kadınının beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1): 31-44.
 • Kılıç HA, Kılıç S 2017. Y Kuşağı Tüketicilerinin Alışveriş Stilleri: Cinsiyete Göre Bir Araştırma. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(4): 61-72.
 • Kim D, Jan S. 2014. “Motivational Drivers for Status Consumption: A Study of GenerationY Consumers”. International Journal of Hospitality Management, 38: 39-47.
 • Konyar H 2017. Etik Gıda Tüketiminde Yaşa Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Beğeni Tercihleri: İstanbul’da Etnografik Alan Çalışması. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 1 (1): 33-47.
 • Köse S, Oral L, Tetik HT 2014. “Y kuşağının birinci ve ikinci yarısında iş değerlerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma”. Humanitas, 2(3): 149-165.
 • Kumar A, Lim H 2008. Age differences in mobile service perceptions: Comparison of Generation Y and Baby Boomers. Journal of Services Marketing, 22(7): 568-577.
 • Kuyucu M. 2017. Y Kuşağı ve Teknoloji: Y Kuşağının İletişim Teknolojilerini Kullanım Alışkanlıkları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2): 845-872.
 • Kwon O, Wen Y 2010. An empirical study of the factors affecting social network service use. Computers in human behavior, 26(2): 254-263.
 • Lazarevic V 2012. Encouraging brand loyalty in fickle generation Y consumers. Young consumers, 13(1): 45-61.
 • Lazarevic V, Petrovic-Lazarevic S 2007. Increasing brand loyalty of generation Y for future marketers. Availiable at: http://www. buseco. monash. edu. au/mgt/research/working-papers/2007/wp28-07. pdf.
 • Lester DH, Forman AM, Loyd D 2006. Internet shopping and buying behavior of college students. Services Marketing Quarterly, 27(2): 123-138.
 • Levickaite R 2010. “Generations X Y Z: How social networks form the concept of the world without borders the case of Lithuania” LIMES: Cultural Regionalistics, 173
 • Ling KC, Mun YW, Ling HM 2011. Exploring factors that influence customer loyalty among Generation Y for the fast food industry in Malaysia. African Journal of Business Management, 5(12): 4813-4823.
 • Lissitsa S, Kol O 2016. Generation X vs. Generation Y–A decade of online shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 31: 304-312.
 • Mandhlazi L, Dhurup M, Mafini C 2013. Generation Y consumer shopping styles: evidence from South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(14): 153-164.
 • Martin CA, Turley LW 2004. Malls and consumption motivation: an exploratory examination of older generation Y consumers. International Journal of Retail & Distribution Management, 32 (10): 464–75.
 • Mengi Z 2017. İş Başarısında Kuşak Farkı, http://www.kigem.com/content.asp?bodyID=4962, (Erişim tarihi: 13. Eylül. 2017).
 • Morsümbül Ş 2014, Değerlerin Kuşaklar Arası Değişimi: Ankara Örneği, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ABD, Doktora Tezi, 204 s.
 • Mücevher MH 2015. X ve Y Kuşağının Birbirlerine Karşı Özellik ve Etkileşim Algıları: SDÜ Örneği. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, 168 s.
 • Noble SM, Haytko DL, Phillips J 2009. What drives college-age Generation Y consumers?. Journal of business research, 62(6): 617-628.
 • Nusair K, Bilgihan, A, Okumus F 2013. The role of online social network travel websites in creating social interaction for Gen Y travelers. International journal of tourism research, 15(5): 458-472.
 • O’Donnell J 2006. Gen Y sits on top of consumer food chain; they’re savvy shoppers with money and influence. USA Today, 11(2): 322-358.
 • O'Cass A, Choy E 2008. Studying Chinese generation Y consumers' involvement in fashion clothing and perceived brand status. Journal of Product & Brand Management, 17(5): 341-352.
 • Ordun G 2015. “Millennial (Gen Y) Consumer Behavior, Their Shopping Preferences and Perceptual Maps Associated with Brand Loyalty”. Canadian Social Science, 11(4): 40-55.
 • Özer AC 2008. Gıda Sektöründe Marka İmajının Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, 137 s.
 • Parment A 2013. Generation Y vs. Baby Boomers: Shopping behavior, buyer involvement and implications for retailing. Journal of retailing and consumer services, 20(2): 189-199.
 • Pekmezci P 2017. Ailelerin Etnosentrik Gıda Ürünleri Tüketim Davranışları: Kuşaklararası Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile ve Tüketici Bilimleri ABD, Yüksek Lisans Tezi, 112 s.
 • Petra KK 2016. “Generation Y Attitudes towards Shopping: A Comparison of the Czech Republic and Slovakia”. Journal of Competitiveness, 8(1): 38-54.
 • Rahulan M, Troynikova O, Watsona C, Jantab M, Sennerb V 2013. “Consumer Purchase Behaviour of Sports Compression Garments: A Study of Generation Y and Baby Boomer Cohort”s. Procedia Engineering, 60: 163-169.
 • Reeves TC, Oh E 2008. Generational differences, in handbook of research on educational communications and technology, p. 296, Third Edition Selected South African Students”, The Business Review Cambridge, 5: 314–318.
 • Rhodes K, Chan F, Prichard I, Coveney J, Ward P, Wilson C 2016. Intergenerational transmission of dietary behaviours: a qualitative study of Anglo-Australian, Chinese-Australian and Italian-Australian three-generation families. Appetite, 103: 309-317.
 • Sarı S, Gürsoy S, Özmen M 2016. Y Kuşağının Çevrim İçi Satın Alma Davranışları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1): 87-104.
 • Sarıtaş E, Barutçu S 2016. Tüketici Davranışlarının Analizinde Kuşaklar: Sosyal Medya Kullanımı Üzerinde Bir Araştırma, Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 3(2):1-15
 • Traş MF, Şengül S 2017. Cohort Effect on Food Away From Home in Turkey: A Double Hurdle Approach: In Beloved Memory of Dr. MEHMET FATİH TRAŞ. Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal/Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 17(35): 59-80
 • Sharifi FS, Tamam E, Hj Hassan MS, Waheed M, Zaremohzzabieh Z 2016. Factors affecting Malaysian university students’ purchase intention in social networking sites. Cogent Business & Management, 3(1): 1-12.
 • Shim S, Serido J, Barber BL 2011. A consumer way of thinking: linking consumer socialization and consumption motivation perspectives to adolescent development. Journal of Research on adolescence, 21(1): 290-299.
 • Spector JM, Merril M.D, Merrienboer JV, Driscoll MP (Eds). NewYork: Taylor & Francis Group.
 • Stafleu A, Van Staveren WA, de Graaf C, Bure J, Hautvast JG 1995. Family resemblance in beliefs, attitudes, and intentions towards consumption of 20 foods; a study among three generations of women. a Study Among Three Generations of Women. Appetite, 25(3): 201-216.
 • Stafleu A, Van WS, De CG, Burema J, Hautvast JG 1996. Nutrition knowledge and attitudes towards high-fat foods and low-fat alternatives in three generations of women. European Journal of Clinical Nutrition, 50(1): 33-41.
 • Sullivan P, Heitmeyer J 2008. Looking at Gen Y shopping preferences and intentions: exploring the role of experience and apparel involvement. International Journal of Consumer Studies, 32(3): 285-295.
 • Tabachnick BG, Fidell LS 2015. Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. Çev. Edt. M. Baloğlu). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tingley C 2015. Social Media Marketing Strategies to Engage Generation Y Consumers (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1696711650)
 • Toruntay H. 2011. Takım Rolleri Çalışması: X ve Y Kuşağı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İsletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 130 s.
 • Tükel İ 2014. Tüketimin Yeni Aktörleri. Y Kuşağı”, http://www. sdergi. hacettepe. edu. tr/makaleler/Tuketim-Yeni Aktor Y kusagi. Kasım.
 • Ustakara F, Türkoğlu E 2015. Y kuşağının bir gözetim mekanizması olarak sosyal ağlar üzerine algısı: Gaziantep Üniversitesi araştırması. Turkish Studıes-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10, 10. Value Studies 2 (3): 59-67.
 • Valentine DB, Powers TL 2013. Online product search and purchase behavior of Generation Y. Atlantic Marketing Journal, 2(1): 76-90.
 • Vermeir I, Verbeke W 2008. Sustainable food consumption among young adults in Belgium: Theory of planned behaviour and the role of confidence and values. Ecological economics, 64(3): 542-553.
 • Williams CK, Page AR 2011. “Marketing to the Generations”. Journal of Behavioral Studies in Business. 3: 3-11.
 • Wolburg J, Pokrywczynski J 2001. “A Psychographic Analysis of Generation Y College Students”, Journal of Advertising Research, 41: 33–52.
 • Yang FX, Lau VM 2015. “LuXurY” hotel loyalty–a comparison of Chinese Gen X and Y tourists to Macau. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(7): 1685-1706.
 • Yaşa E, Bozyiğit S 2012. Y Kuşağı Tüketicilerinin Cep Telefonu Ve Gsm Operatörleri Tercihi: Mersin İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Pilot Bir Araştırma. Cag University Journal Of Social Sciences, 9(1):29-46
 • Yazıcıoğlu Y, Erdoğan S 2004. SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yüksekbilgili Z 2013. “Türk Tipi Y Kuşağı”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45): 342-353.
 • Yüksekbilgili Z 2015. Türkiye’de Y Kuşağının Yaş Aralığı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53): 259-267
 • Zemke R, Raines C, Filipczak B 2000. Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, Boomers, Xers, Nexters in Your Workplace, Publisher: AMACOM Books
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-4421-2956
Author: Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU (Primary Author)
Institution: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8552-1133
Author: Onur ÇELİK
Institution: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 23, 2018
Acceptance Date : January 1, 2019
Publication Date : December 31, 2018

APA Özçi̇çek Dölekoğlu, C , Çeli̇k, O . (2018). Y Kuşağı Tüketicilerin Gıda Satın Alma Davranışı . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 21 Özel Sayı , 55-66 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.474049