Year 2019, Volume 22 , Issue 4, Pages 512 - 516 2019-08-31

Effects of The Different Foliar Fertilizer Applications On The Cauliflower (Brassica Oleracea L.) Growth
Yapraktan Farklı Gübre Uygulamalarının Karnabahar (Brassica Oleracea L.) Gelişimi Üzerine Etkileri

Mustafa Ali KAPTAN [1] , Huriye SARI [2]


It is important to determine the requirement and application times as well as the form of the fertilizers in the foliar application of micronutrients. Objective of this study was to investigate the possible effects of commercial foliar fertilizers containing equal concentrations of Fe, Mn, Cu, Zn with chelated and non-chelate on some fertility properties of the cauliflower plant. Four different foliar fertilizers including two inorganics (non-chelated) and two organics (chelated) were selected. Results indicated that all of foliar fertilizer applications affected positively compared to control. It was observed that different chelating agents affected differently. Commercially named Fert-iz Combi, chelated with Phenolic acid/Lignin Polycarboxylate, gave the best results in terms of the amount of micronutrients in all plants. In terms of dry weight, the best result was obtained from commercially named Macro Combi, non-chelated, application. It can be concluded that the effectiveness of chelated or non-chelated foliar micronutrients depends on the severity of the deficit micronutrients on the cauliflower plants.

Mikro besin elementlerinin uygulanmasında, ihtiyacın belirlenmesi ve uygulama zamanının yanı sıra uygulanacak gübrelerin formu da önem taşımaktadır. Bu çalışma ile benzer konsantrasyonlarda şelatlı ve şelatsız Fe, Mn, Cu, Zn içeren ticari yaprak gübrelerinin karnabahar bitkisinin bazı verimlilik unsurları üzerine olası etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Deneme konusu olarak iki inorganik (şelatsız) ve iki organik (şelatlı) olmak üzere dört farklı yaprak gübresi seçilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, tüm yapraktan gübre uygulamaları kontrole göre incelenen özellikleri olumlu anlamda etkilediği belirlenmiştir. Değişik şelatlayıcı maddelerin etkisinin farklı olduğu gözlenmiştir. Bitkisel kökenli “Fenolik asit/Lignin Polikarboksilat” ile şelatlanmış “Fert-iz Combi” ticari isimli gübre uygulaması tüm bitkiler içerisinde iz elementlerin miktarları açısından en iyi sonuçları verdiği tespit edilmiştir. Kuru ağırlık bakımından ise en iyi sonuç “Macro Combi” ticari isimli şelatsız gübre uygulamasından elde edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, yapraktan mikro besin elementlerinin uygulanmasında verilen gübrenin şelatlı olup olmaması, karnabahar bitkisinin ihtiyaç duyduğu mikro besin elementlerinin noksanlık şiddetine bağlı olduğu söylenebilir. 

 • Anaç D 2010. Önemli Kültür Bitkilerinin Gübrelenmesi. Editör: Prof. Dr. Dilek Anaç. Ege Üniversitesi Uluslararası Potasyum Enstitüsü, 1-103, İzmir-Bornova.
 • Anonim 2008. Biofer. Desarrollos Agroquimicos, S.A. Spain. (Erişim Tarihi:15.02.2017).
 • Anonim 2018. Mikro Elementler, Demir (Fe). Web adresi: http://www.drt.com.tr/blog/2006/02/mikro-elementler-demir-fe.html:(Erişim tarihi: 15.02. 2017).
 • Başar H, Taban E 2001. Değişik Demir Bileşiklerinin ve Uygulama Yöntemlerinin Soya Fasulyesinin Demir İçeriği ve Gelişimi Üzerine Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 7 (4):57-61.
 • Brennan R F 1991. Effectiveness of Zinc Sulfate and Zinc Chelate as Foliar Sprays in Alleviating Zinc Deficiency of Wheat Grown on Zinc Deficient Soils in Western Australia. Australian Journal of Experimental Agriculture, 31: 831-834.
 • Çolakoğlu FF 2010. Buğday ve Arpa Gübrelemesi. http://www.toros. com.tr/ciftcidostugrupdetay.asp? kategoriNo=2&grupNo=25&grupAdi=Buğday%20ve%20Arpa%20gubrelemesi.
 • Erdal İ, Kepenek K, Kızılgöz İ 2004. Effect of Foliar Iron Applications at Different Growth Stages on Iron and Some Nutrient Concentrations in Strawberry Cultivars. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 28: 421-427.
 • Erdem H 2011. Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalitesine Çinko Gübrelemesinin Etkilerinin Belirlenmesi. JAFAG, 28: 199-206.
 • Fageria NK 2009. The Use of Nutrients in Crop Plants. Boca Raton, FL: USA: CRC Press pp. 430.
 • Fernandez V, Ebert G 2005. Foliar Iron Fertilization: A critical review. J. Plant Nutr., 28:2113-2124.
 • Güneş A, Alpaslan M, İnal A 2007. Bitki Besleme ve Gübreleme. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. No: 504, Yayın No: 1551, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Haslett BS, Reid R J, Rengel Z 2001. Zinc Mobility in Wheat: Uptake and Distribution of Zinc Applied to Leaves or Roots. Annals of Botany, 87(3): 379-386.
 • Jan M, Anwar-ul-Haq M, Tanveer-ul-Haq Ali A, Wariach EA 2016. Evaluation of Soil and Foliar Applied Zinc Sources on Rice (Oryza sativa L.) Genotypes in Saline Environments. International Journal of Agriculture and Biology, 18:643–648.
 • Kacar B, İnal A 2008. Bitki Analizleri, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-036-3, Ankara.
 • Kannan S 2010. Foliar Fertilization for Sustainable Crop Production. Sustainable Agriculture Reviews. 4:371-402.
 • Kutman UB, Yildiz B, Ozturk L, Cakmak I 2010. Bio Fortification of Durum Wheat With Zinc Through Soil and Foliar Applications of Nitrogen. Cereal Chemistry, 87: 1-9.
 • Loue A 1986. Les Oligo-elements en Agriculture. Agri- Nathan International, Paris, France. 339p. Mac Naeidhe FS, Fleming GA 1988. A Response in Spring Cereals to Foliar Sprays of Zinc in Ireland. Irish Journal of Agricultural Research, 27: 91-97.
 • Marschner H 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Second Edition, Academic Press, London.
 • Norvell WA 1972. Equilibria of Metal Chelates in Soil Solution. In ‘’Micronutrient in Agriculture’’ Soil Sci. Soc. of America, Madison, 6: 115-138.USA.
 • Rengel Z, Batten GD, Crowley DE 1999. Agronomic Approaches for Improving the Micronutrient Density in Edible Portions of Field Crops. Field Crops Research. 60:27- 40.
 • Servin A, Elmer W, Mukherjee A, De La TorreRoche R, Hamdi H, White JC, Bindraban P, Dimkpa C 2015. A Review of the Use of Engineered Nanomaterials to Suppress Plant Disease and Enhance Crop Yield. Journal of Nanoparticle Research, 17: 92-113.
 • Taban S, Alpaslan M, Güneş A, Aktaş M, Erdal İ, Eyüpoğlu H, Baran İ 1997. Değişik Şekillerde Uygulanan Çinkonun Buğday Bitkisinde Verim ve Çinkonun Biyolojik Yarayışlılığı Üzerine Etkisi. 1. Ulusal Çinko Kongresi. s: 147-156. 12-16 Mayıs, Eskişehir.
 • Taban S, Marasalı B, Erdal İ, Ergül A, Turan MA 1998. Asma Çeşitlerinin Yapraktan Uygulanan Çinkoya Duyarlılıkları. I. Ulusal Çinko Kongresi, Eskişehir, 431-436.
 • Uzun İ 2003. Asmaların İhtiyaç Duyduğu Başlıca Besin Maddeleri Bağcılık El Kitabı, 77, Antalya.
 • Wojcik P 2004. Uptake of Mineral Nutrients From Foliar Fertilization. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 12:201-218.
 • Zengin M, Gökmen F, Gezgin S 2008. Topraktan ve Yapraktan Farklı Demirli Gübre Uygulamalarının Elmada Beslenme ve Kalite Parametrelerine Etkileri, 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Konya, 1095.
 • Zhang QL, Brown PH 1999. Distribution and Transport of Foliar Applied Zinc in Pistachio. Journal of the American Society for Horticultural Science, 124:433-436.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-9532-0717
Author: Mustafa Ali KAPTAN (Primary Author)
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4882-2869
Author: Huriye SARI
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 12, 2018
Acceptance Date : March 28, 2019
Publication Date : August 31, 2019

APA Kaptan, M , Sarı, H . (2019). Yapraktan Farklı Gübre Uygulamalarının Karnabahar (Brassica Oleracea L.) Gelişimi Üzerine Etkileri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (4) , 512-516 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.481721