Year 2019, Volume 22 , Issue 4, Pages 571 - 576 2019-08-31

Farmers’ Crop Insurance Purchase Willingness: The Case of Ilgın Province in Konya
Çiftçilerin Tarım Sigortası Yaptırma İstekliliği: Konya İli Ilgın İlçesi Örneği

Emine İKİKAT TÜMER [1] , Hasan Burak AĞIR [2] , Zehra USLU [3]


Agricultural sector is the most affected sector from natural, social and economic risks and uncertainties. One of the easiest ways to reduce these risks and uncertainties is to have the agricultural insurance. Agricultural insurance is not only compensating farmers for their production losses but also maintain the existence of enterprises. The purpose of the research is to determine the factors affecting producers’ purchase decision of agricultural insurance. The research was conducted in Ilgın Province of Konya. The material of the research is obtained from 95 producers’ face to face interviews. Descriptive statistics and Binomial probit model were used for evaluation of the data. The results indicated that while there was a positive relation with producer’s experience in plant production, number of family members, producer’s education, plant production income and request to expand the scope of agricultural insurance, there was a negative relation with non-operating investment.

Tarım sektörü; doğal, sosyal ve ekonomik risk ve belirsizliklerden en çok etkilenen sektördür. Bu risk ve belirsizlikleri en aza indirmenin en kolay yollarından birisi de tarım sigortalarıdır. Tarım sigortaları çiftçinin kayıplarını tazmin etmenin yanı sıra işletmelerin varlığını sürdürmesini de sağlamaktadır. Araştırmada çiftçilerin bitkisel ürün sigortası yaptırmalarında etkili olan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Konya ili Ilgın ilçesinde yürütülmüştür. Araştırmanın materyalini 95 üretici ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve Binomial probit modeli kullanılmıştır. Analiz sonucunda çiftçilerin bitkisel üretim tecrübesi, ailedeki birey sayısı, çiftçinin eğitimi, bitkisel üretim geliri ve bitkisel ürün sigortaları kapsamının genişletilmesi isteği ile pozitif yönlü, işletme dışı yatırımla ise negatif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir.

 • Akçaöz H, Özkan B, Kızılay H 2006. Antalya İlinde Tarımsal Üretimde Risk Yönetimi ve Tarım Sigortası Uygulamaları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2): 93-103.
 • Akkaya Ş, Pazarlıoğlu MV 1998. Ekonometri II. İkinci Baskı, İstanbul.
 • Aydın B, Özkan E, Hurma H, Yılmaz F 2016. Kırklareli ve Edirne illerinde üreticilerin ürün sigortası uygulamalarına yaklaşımı. Derim, 33(2): 249-262.
 • Binici T, Koç AA, Zulauf CR, Bayaner A 2003. Risk Attitudes of Farmers in Terms of Risk Aversion: A Case Study of Lower Seyhan PlainFarmers in Adana Province, Turkey. Turkish Journal of Agriculture&Forestry, 27(5): 305-312.
 • Body M, Pai J, Zhang Q, Wan, H,Wang K 2011. Factors Affecting Crop Insurance, Purchases in China: The Inner Monggolia Region. China Agricultural Economic Review, 3(4): 441-450.
 • Çukur F, Saner G 2008. Malatya İli Kayısı Üretiminde Riskin Ölçülmesi ve Riske Karşı Oluşturulabilecek Stratejiler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 46 (1): 33-42.
 • Farzaneh, M, Allahyari MS, Damalas CA, Seidavi A 2017. CropInsurance as a Risk Management Tool in Agriculture: The Case of Silk Farmer in Nothern Iran. Land UsePolicy, 64: 225-232.
 • Ghazanfar S, Qi Wen Z, Abdullah M, Ahmad J, Khan I 2015. Farmers’ Willingness To Pay For Crop Insurance In Pakistan. Journal of Business, Economics and Finance, 4(2): 166-179.
 • Gujarati DN 2006.Basic Econometrics. Third Edition, Mc Graw-Hill,USA.
 • Hassanpour A, Pasha M, Susana L, Rahmanian N, Santomaso AC,Ghadiri M 2013. Analaysis of Seeded Granulation in High Shear Granulators by Discrete Element Method, Powder Technol. 238:50-55.
 • İkikat Tümer E 2004. Erzurum Merkez İlçe Köylerindeki Çiftçilerin Tarım Sigortası İle İlgili Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), 57 Sayfa, Erzurum.
 • İkikat Tümer E2011a. Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42 (2): 153-157.
 • İkikat Tümer E 2011b. Erzurum, Erzincan ve Bayburt İllerinde (TRA I Bölgesi) Çiftçilerin Riske Karşı Tutumları ve Olası Sigorta Primlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı,(Doktora Tezi), 233 Sayfa, Erzurum.
 • Karahan Uysal Ö, Saner G, Engürülü B, Naseri Z 2014. Dünyada ve Türkiye’de Tarım Sigortalarındaki Gelişmelerin Düşündürdükleri, 11. Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Cilt 2: 1042-1050, Samsun.
 • Liesivaara P, Myyra S 2014. Willingnessto Pay for Agricultural Crop Insurance in the Northern EU. Agricultural Finance Review, 74(4): 539-554.
 • Miran B 2013. Temel İstatistik, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Naseri Z, Saner G 2017. Uşak İlinde Buğday Üreticilerinin Olası Kuraklık Sigortasını Benimsemesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi. Balkan ve Yakındoğu Sosyal Bilimler Dergisi, 03 (02): 169-180.
 • Saner G 1999. Tarımda Riskin Ölçülmesine İlişkin Bir Deneme “Süt Sığırcılığı Örneği”, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, ISBN 975-96867-0-8, İzmir.
 • Sarımeşeli M 2000. Ekonometri El Kitabı. Birinci Baskı, Gazi Kitabevi Ankara.
 • Sayın B, Çelikyurt MA, Kaya N 2014. Üretici Gözüyle Tarım Sigortaları Uygulamaları: Antalya İli Örneği, XI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, cilt 2: 1077-1084 Samsun.
 • Sherrick BJ, Barry PJ, Ellinger PN, Schnitkey GD 2004. Factors influencing farmers' crop insurance decisions. American Journal of Agricultural Economics, 86(1), 103- 114.
 • TARSİM 2017. Faaliyet raporu. file:///C:/Users/user/Downloads/2016_faaliyet_raporu%20(2).pdf (Erişim:29.04.2017)
 • Terin M, Aksoy A 2015. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Araştırma: Ortadoğu Anadolu (TRB) Bölgesi Örneği. ÇOMÜ Zir. Fak. Derg 3 (2): 35–43.
 • Ullah R, Shivakoti GP, Ali G 2015. Factors Effecting Farmers’ Risk Attitudeand Risk Perceptions: The Case of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. International Journal of Disaster Risk Reduction, 13: 151-157.
 • Xiu F, Xiu F, Bauer S 2012. Farmers’ willingness to pay for cow insurance in Shaanxi province, China. Procedia Economics and Finance, 1: 431-440.
 • Yavuz F 2001. Tarım Politikası II: Genel Politikalar ve Uluslar arası Tarım Ticareti Ders Notları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Yayınları No:186, Erzurum, 25-30 s.
 • Zulfiqar F, Ullah R, Abid M, Hussain, A 2016. Cotton Production Under Risk: A Simultaneous Adoption of Risk Coping Tools. Natural Hazards, 84(2): 959-974.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-6336-3026
Author: Emine İKİKAT TÜMER (Primary Author)
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-4275-9819
Author: Hasan Burak AĞIR
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4730-9529
Author: Zehra USLU

Dates

Application Date : January 16, 2019
Acceptance Date : March 14, 2019
Publication Date : August 31, 2019

APA İki̇kat Tümer, E , Ağır, H , Uslu, Z . (2019). Çiftçilerin Tarım Sigortası Yaptırma İstekliliği: Konya İli Ilgın İlçesi Örneği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (4) , 571-576 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.513366