Year 2019, Volume 22 , Issue 4, Pages 557 - 562 2019-08-31

Determining the Drought Tolerance of Some Alfalfa Cultivars in Early Growth Stage
Bazı Yonca Çeşitlerinin Erken Gelişme Dönemindeki Kuraklık Toleransının Belirlenmesi

Mahir ÖZKURT [1] , İbrahim SAYGILI [2] , Kübra ÖZDEMİR DİRİK [3]


Low water availability is one of the important factors limiting adequate germination in arid and semi-arid areas. In these areas, the use of more suitable genotypes is a prerequisite for good germination. The research was conducted to determine the drought tolerance of some alfalfa cultivars grown in Turkey. In this study, eighteen alfalfa cultivars were subjected to drought stress stimulated by Polyethylene Glycol 6000 in various levels (-3 and -6 bar) in petri dishes.  Germination percentage, radicle length, vigor index, germination rate and germination index were investigated in the 7th days. Increased levels of drought stress have been significantly reduced seedling growth. Germination percentage were decreased by 9.9% in -3 bar, 88.6% in -6 bar compared to the control. Cultivars Sabrina, Queen and Frigos were more tolerant to drought than other cultivars investigated, while cultivar Magna 601, Victoria and Sunter were susceptible. Considering all the characteristics, Sabrina can be considered as the most tolerant to drought. The inclusion of cultivar Sabrina to field experiment to be conducted in the region with restricted irrigation will contribute to the development of alfalfa production in these regions.

Kurak ve yarı kurak alanlarda yeterli çimlenmeyi kısıtlayan önemli faktörlerinden biri su varlığının çok az olmasıdır. Sulama imkanının kısıtlı olduğu bölgelerde daha uygun genotiplerin kullanılması iyi bir çıkışın ön şartıdır. Bu araştırma, Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan bazı yonca çeşitlerinin erken dönem kuraklık stresine toleransını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada on sekiz yonca çeşidi petri kaplarında polietilenglikol 6000 kullanılarak oluşturulan farklı konsantrasyonlarda (-3 bar ve -6 bar) erken kuraklık stresine tabi tutulmuştur. Araştırmanın 7. gününde çimlenme oranı, kök uzunluğu, vigor indeksi, çimlenme hızı ve çimlenme indeksi belirlenmiştir. Artan kuraklık stresi fide gelişimini önemli derecede kısıtlamıştır. Çimlenme oranları kontrole göre -3 bar kuraklık stresinde %9.9, -6 bar kuraklık stresinde %88.6 oranında azalmıştır. İncelenen çeşitler arasında Sabrina, Elçi ve Frigos çeşitlerinin çimlenme oranlarına göre erken gelişme döneminde kuraklık stresine toleranslı olduğu, Magna 601, Victoria ve Sunter çeşitlerinin ise kuraklık stresine toleranslı olmadığı belirlenmiştir. İncelenen bütün karakterler dikkate alındığında Sabrina kuraklığa en toleranslı çeşit olarak değerlendirilebilir. Sulama ve kısıtlı sulama problemi olan bölgeler için tavsiye edilebilecek bu çeşidin, sulama sıkıntısı olan bölgelerde tarla denemelerine dahil edilmesi, bu bölgelerde yonca üretimini geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

 • Carmen D, Nedelea G 2012. The Effect of Genotype And Water Stress on Germination Ability of Seeds in Some Alfalfa Varieties. Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 16(1):153-156.
 • Çarpıcı Budaklı E, Erdel B 2015. Determination of Responses of Different Alfalfa (Medicago sativa L.) Varieties to Salt Stress at Germination Stage. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26; 61-67.
 • Feng J, Wang D, Shao C, Zhang L. Tang X 2018. Effects of Cold Plasma Treatment on Alfalfa Seed Growth Under Simulated Drought Stress. Plasma Science and Technology. 20 (3). 35-50.
 • Hamidi H 2000. Experiment on Alfalfa to Measure its Tolerance to Drought Using Texture Culture Technique. M.A. Agriculture Thesis, Agriculture University, Tarbiat Modares University, pp: 154.
 • Hamidi H, Safarnejad A 2010. Effect of Drought Stress on Alfalfa Cultivars (Medicago sativa L.) in Germination Stage. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 8(6): 705-709.
 • Kalefetoğlu T, Ekmekçi Y 2005. The Effect of Drought on Plant Sand Tolerance Mechanisms. Gazi University. Journal of Science, 18 (4): 723- 740.
 • Kaplan Ş, Güçlü Ş, Baytekin G, Tiryaki İ 2015. Yonca (Medicago sativa L.) ve Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) Tohumlarının Tuz Ve Kuraklık Stresine Verdikleri Tepkilerin Belirlenmesi. Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül , Çanakkale.
 • Özkurt M 2018. Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Tohumluk Miktarlarının Yonca (Medicago sativa L.)'da Ot Verimi ve Kalite Karakterleri Üzerine Etkileri (Doktora Tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Tokat, 141 s.
 • Safarnejad A 2008. Morphological and Biochemical Response to Osmotic Stress in Alfalfa (Medicago sativa L.). Pak. J. Bot., 40(2): 735-746.
 • Saxena RC, Harshan V, Saxena A, Sukumaran P, Sharm, MC, Lakshaman Kumar M 1993. Larvicidal and Chemosterilant Activity of Annona Squamosa Alkaloids Against Anopheles Stephensi. Journal of the American Mosquito Control Association. (9). 84-97.
 • Soltani A, Khodarahmpour Z, Jafar A A, Nakhjavan S 2012. Selection of Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars for Salt Stress Tolerance Using Germination Indices. African Journal of Biotechnology, 11(31):7899-7905.
 • Tilaki GAD, Behtari. B 2009. Effect of Salt and Water Stress on the Germination of Alfalfa (Medicago Sativa L.) Seed 2: 158-164.
 • Torabi M, Halim RA, Sinniah UR, Choukan R 2011. Influence of Salinity on The Germination of Iranian Alfalfa Ecotypes. African Journal of Agricultural Research. 6(19): 4624-4630.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-0058-3026
Author: Mahir ÖZKURT (Primary Author)
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0449-4872
Author: İbrahim SAYGILI
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6901-561X
Author: Kübra ÖZDEMİR DİRİK
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 1, 2019
Acceptance Date : March 15, 2019
Publication Date : August 31, 2019

APA Özkurt, M , Saygılı, İ , Özdemi̇r Di̇ri̇k, K . (2019). Bazı Yonca Çeşitlerinin Erken Gelişme Dönemindeki Kuraklık Toleransının Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (4) , 557-562 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.521101