Year 2019, Volume 22 , Issue 5, Pages 671 - 677 2019-10-31

Yerli ve Yabancı Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Mineral Madde İçerikleri
Mineral Contents of Some Domestic and Foreign Barley (Hordeum vulgare L.) Cultivars

Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE [1] , Zeki MUT [2]


Dünya çapında üretilen gıdaların % 50'si tahıl tanelerinden oluştuğundan, tahıl bazlı gıdalar element eksikliğinin giderilmesinde büyük öneme sahiptir. Arpa element içeriği bakımından zengin olduğundan insan ve hayvanlar açısından çok önemlidir. Çalışmada, Yozgat koşullarında yetiştirilen on üç farklı arpa çeşidinin element içerikleri belirlenmiştir. Deneme, 2013-2015 yetiştirme sezonunda iki yıl süre ile tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada çeşitlerin potasyum (K), fosfor (P), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), sodyum (Na), bor (B), demir (Fe), mangan (Mn), çinko (Zn) ve bakır (Cu) içerikleri belirlenmiştir. Element içerikleri yıl ve çeşitlere göre önemli farklar göstermiştir. Çeşitlerin ortalama K, P, Ca, Mg, Na, B, Fe, Mn, Zn ve Cu içerikleri sırasıyla 4169.6, 3334.3, 605.0, 1219.1, 547.8, 5.45, 42.22, 19.07, 24.16 ve 6.64 mg kg-1 olarak belirlenmiştir. Biplot grafiğine göre, Erginel-90 çeşidi Ca hariç bütün elementler bakımından ortalamanın üstünde değere sahip en stabil çeşit olmuştur.

Because of 50% of the foods produced worldwide are made up of cereal grains, cereal-based foods have great importance in the compensation of element deficiency. Being rich in elements contained, barley has great significance for human and animals. In the study, the element contents of thirteen different barley cultivars grown in Yozgat conditions were determined. The experiment was carried out as a randomized complete block design with three replications over two (2013-2015) growing seasons. In this study, potassium (K), phosphorus (P), calcium (Ca), magnesium (Mg), sodium (Na), boron (B), iron (Fe), manganese (Mn), zinc (Zn) and copper (Cu) contents of the cultivars were determined. Element contents showed statistically significant differences between years and among cultivars. The average K, P, Ca, Mg, Na, B, Fe, Mn, Zn and Cu contents of the cultivars were determined as 4169.6, 3334.3, 605.0, 1219.1, 547.8, 5.45, 42.22, 19.07, 24.16 and 6.64mg kg-1, respectively. According to the Biplot graph, the Erginel-90 sustained values above average in terms of all elements (except for Ca content) and was considered the most stable cultivar.

 • Abeshu Y, Abrha E 2017. Evaluation of Proximate and Mineral Composition Profile for Different Food Barley Varieties Grown in Central High lands of Ethiopia. World Journal of Food Science and Technology, 1(3): 97-100.
 • Alkan FR, Kanderir N 2015. Tokak Yerel Arpa Çeşidi İçinden Seçilen Saf Hatların Bazı Gıda, Yem Ve Tarımsal Özellikler Bakımından Varyasyonları. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 24 (2):124-139.
 • Baik BK, Ullrich SE 2008. Barley for Food: Characteristics, Improvement, And Renewedinterest. Journal of Cereal Science, 48(2): 233-242.
 • Boila RJ, Campbell LD, Stothers SC, Crow, GH, Ibrahim EA 1993. Variation in the Mineral Content of Cereal Grains Grown at Selected Locations Throughout Manitoba. Canadian Journal of Animal Science, 73(2): 421-429.
 • Çığ F, Toğay N, Toğay Y, Erman M 2007. Arpa (Hordeum vulgare)'da Kükürt Uygulamalarının Verime Ve Besin Elementi Alınımına Etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, ss170-173, Erzurum.
 • Demirbaş A 2005. ß-glucan and Mineral Nutrient Contents of Cereals Grown in Turkey. Food Chemistry, 90: 773–777.
 • FAO 2017. FAO Production Yearbook. Food andAgriculture Organization of United Nations, Rome. http://www.faostat.fao.org/ [Erişim tarihi: 2 Şubat 2019].
 • Fırıncıoglu HK, Unal S, Pank Z, Beniwal SPS 2012. Growth and Development of Narbon Vetch (Vicia narbonensis L.) Genotypes in the Semi-arid Central Turkey. Spanish Journal of Agricultural Research, 10(2): 430-442
 • Ghafoor K, AL-Juhaimi F, Ozcan MM, Jahurul MHA 2014. Some Nutritional Characteristics and Mineral Contents in Barley (Hordeum vulgare L.) seeds cultivated under salt stress. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 7(3): 363-368.
 • Grando S, Macpherson HG 2005. Food Barley: Importance, Use Sand Local Knowledge. ICARDA, Aleppo, Syria.
 • Guo TR, Zhang GP, Zhou MX, Wu FBx Chen JX 2003. Genotypic Difference in Plant Growt Hand Mineral Composition in Barley under Aluminum Stres. Agricultural Sciences in China, 2(5): 494-501.
 • Jākobsone I, Kantāne I, Zute S, Jansone I, Bartkevičs V 2015. Macro-element Sand Trace Elements in Cereal Grains Cultivated in Latvia. In Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. De Gruyter Open, 69(4):152-157.
 • Kacar B, Katkat AV 2010. Bitki Besleme. Nobel Yayın Dağıtım. 659 s.
 • Kan A 2015. Characterization of the Fatty Acid and Mineral Compositions of Selected Cereal Cultivars from Turkey. Records of Natural Products, 9(1): 124-134.
 • Kutlu HR 2008. Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri (Ders notu). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Adana.
 • Liu DJ, Robbins GS, Pomeranz Y 1974. Composition and Utilization of Milled Barley Products. IV. Mineral components. Cereal Chem, 51:309-316.
 • Ragaee S, El-Sayed M, Abdel-Aal SA, Noaman M, 2006. Antioxidant Activity and Nutrient Composition of Selected Cereals for Food Use, Food Chemistry, 98: 32-38.
 • Reddy S, Katti A, Kumar P, Shreevathsa 2016. Effect of Traditional Processing Methods of Ayurveda on proximate Composition of Yava (Hordevum vulgare) Flours. Internationa Research Journal of Pharmacy, 7 (8): 69-74.
 • SAS 1998. INC SAS/STAT users’ guide release 7.0, Cary, NC, USA.
 • Sipahi H, Sayım İ, Ergun N Cetin G 2010. Maltlık Kalitesi Yüksek Arpa (Hordeum vulgare L.) Ceşitlerinin Geliştirilmesi. (Biyoteknoloji iş paketi: İkiye katlanmış haploid bitkilerin üretilmesi). Tubitak Projeleri
 • Sönmez F, Yılmaz N 2000. Azot ve Fosforun Arpa Tanesinin Bazı Makro ve Mikro Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi. AÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 6 (2): 65-75
 • Stewart A, Nield H, John N, 1988. An Investigation of Mineral Content of Barley Grain Sand Seedlings. Plant Physiol, 86: 93- 97.
 • Svetlana N, Özcan MM 2016. Mineral Contents of Malted Barley Grains Used as the Raw Material of Beer Consumed as Traditional Spirits. Indian Journal of Traditional Knowledge, 15(3): 500-502.
 • TÜİK 2017. Türkiye İstatistik Kurumu. Bitkisel üretim istatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr /medas/?kn=92&locale=tr [Erişim tarihi: 2 Ocak 2019].
 • Villacres E, and Rivadeneira M 2005. Barley in Ecuador: Production, Grain Quality for Consumption and Perspectives for Improvement. Pages 127–137 in: Food Barley Importance Use Sand Local Knowledge: Proc. International Workshop on FoodBarleyImprovement, Jan. 2002. S. Grandoand H. G. Macpherson, eds. ICARDA, Aleppo, Syria.
 • Yan W, Reid JF 2008. Breeding Lines Election Based on Multiple Traits. Crop Sci (48): 417-423.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-0429-3325
Author: Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1465-3630
Author: Zeki MUT
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 7, 2019
Acceptance Date : April 18, 2019
Publication Date : October 31, 2019

APA Erbaş Köse, Ö , Mut, Z . (2019). Yerli ve Yabancı Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Mineral Madde İçerikleri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (5) , 671-677 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.523982