Year 2019, Volume 22 , Issue 5, Pages 787 - 793 2019-10-31

Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri: Hatay İli Örneği
Egg Production Enterprises The example of Hatay Province

Tülay ÇİMRİN [1] , Oğuz PARLAKAY [2] , Gülşen ÇOPUR AKPINAR [3] , Nuran TAPKI [4] , Hakan YILDIRIM [5]


Bu çalışma ile Hatay ilinde yumurta tavukçuluğunun durumu incelenmiştir. Çalışmanın ana materyalini Hatay İlinde üretim yapan 23 yumurta tavukçuluğu işletmesinden tam sayım yöntemiyle yüz yüze yapılan anketlerle elde edilen veriler oluşturmuştur.  Elde edilen bulgulardan, üreticilerin yaş ortalaması 44 yıldır. Üreticilerin %75’inden fazlasının 1-5 yıl arası deneyime sahip olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin kurulu kapasite ortalaması 4627 adet olup bunların yaklaşık yarısı işletme kapasitesinin tamamını kullanmaktadır. Ayrıca işletmelerin % 73.91’i tek bir kümesten oluşmakta ve % 86.96’sı kullandığı yemi satın alarak üretim yapmaktadır. İşletmelerin yarısından fazlası işgücü ihtiyacını işletme dışından karşılamaktadır. İşletmecilerin 2/3’si kullandığı yarkaları il dışından temin ederken, yarısından fazlası yerli genotip olan Atak-S ırkını tercih etmektedir. Kalifiye işçi yetersizliği, yem ve yem hammadde fiyatlarının yüksek olması, yumurta satış fiyatlarının düşük olması, fiyat istikrarsızlığı, yarka temin etme güçlüğü ve üreticiler arasında birlik olmaması bölgedeki işletmelerin temel sorunlarıdır. Bu sorunları çözmek için yetiştiricilerin yem, yarka ve pazarlamaya yönelik sorunları ele alması gerekmektedir.

In this study, the status of egg poultry in Hatay province was investigated. The main material of the study was the data obtained from face-to-face questionnaires by the full counting method from the 23 poultry enterprises producing eggs in Hatay province.  The data obtained indicated that the average age of the producers was 44 years. It has been determined that more than 75% of producers have 1-5 years of experience. The installed capacity average of the businesses was 4627. Also, it was determined that approximately half of the enterprises were using the total production capacity. In addition, 73.91% of the enterprises with a single coop and 86.96% of the feed was used by purchasing. More than half of the enterprises provide labor permanently. While the layers used are supplied from out of the Hatay Province, more than half of them use Atak-S, which are native genotypes. Two-thirds of the enterprises that are preparing their own rations were continuing their production by receiving external technical support for preparing rations. The main problems of the enterprises in the region were the lack of qualified workers, the high feed and feedstock prices, the low and unstable egg sales prices and the difficulty in obtaining the pullet. In order to solve these problems, it is necessary to raise the awareness of farmers about feed, pullet and marketing.

 • Alagöz T 1983. Çukurova Bölgesi Tavukçuluk İşletmelerinde Kümeslerin Durumu, Özellikleri ve Bölge İklim Koşullarına Uygun Kümes Planlarının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Fen Bilimleri Ens., Kültürteknik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 126 s.
 • Anonim 2014. Türlerine Göre Kümes Hayvanları Sayısı, www.tuik.gov.tr Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Anonim 2018a. Yumurta Tavukçuluğu Verileri 2018. https://www.yum-bir.org/UserFiles/File/yumurta-veriler 2019web.pdf.
 • Anonim 2018b. Türkiye İstatistik Kurumu Hayvansal Üretim Kayıtları. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo Arama.do%3Fmetod%3Dsearch.
 • Anonim 2019a. Yumurta Sektörü. https://www. bantb.org.tr/upload/dosyalar/AB9_yumurtasektoru -2016.pdf (Erişim tarihi: 20.04.2019).
 • Anonim 2019b. Ziraat Mühendisleri Odası. Yumurta Sektör Raporu. www.zmo.org.tr/resimler/ekler/ 2fdeeed5663ee80_ek.pdf. (Erişim tarihi:01.03. 2019).
 • Aydın F, Çelen MF 2017. GAP Bölgesi Yumurta Tavukçuluğu Işletmelerinin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Yapısı. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 7(2): 107-117.
 • Bayaner A 1999. Çorum İlinde Yumurta Tavukçuluğunun Ekonomik Analizi. Tarımsal Araştırma Ekonomisi Enstitüsü (TEAE). Yayın No: 23, Ankara, 88s.
 • Çicek H, Gunlu A, Tandogan M 2008. The Factors Affecting Profitability in Layer Hen Enterprises in Southern West Region of Turkey. Journal of Food. Agriculture & Environment, 6(2): 286-289.
 • Cönk E 2006. Afyonkarahisar İli Merkez Ilçe Yumurta Tavukçuluğu Işletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Işletmelerde Karşılaşılan Sorunlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens., Zootekni ve Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, .22 s.
 • Demircan V, Yılmaz H, Dernek Z, Bal T, Gül M, Koknaroglu H 2010. Economic Analysis of Different Laying Hen Farm Capacities in Turkey. Agric. Econ. – Czech. 56(10): 489-497.
 • Efil H, Sarıca M, Öz H 1993. Çorum Yöresi Tavukçuluk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri, Ekonomik Durumları, Sorunlar ve Çözüm Yollarının Araştırılması. TKB TAGEM Karadeniz Tarımsal Araştırma Ens., Yayın No: 7 Samsun.
 • Eleroğlu H, Yıldırım A, Toker T 2004. Sivas İlinde Tavukçuluğun Durumu 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 01-03 Eylül, Isparta.
 • Köse B, Durmuş İ 2014. Ordu Ilindeki Tavukçuluk Işletmelerinin Genel Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Akademik Ziraat Dergisi, 3 (2): 89-94.
 • Şahin A, Yıldırım İ 2001.Van Ilinde Yumurta Tavukçuluğu Yapan Işletmelerin Ekonomik Analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 11 (2):57-66.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-5868-4148
Author: Tülay ÇİMRİN (Primary Author)
Institution: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6012-0723
Author: Oğuz PARLAKAY

Orcid: 0000-0003-1907-8855
Author: Gülşen ÇOPUR AKPINAR

Orcid: 0000-0001-5044-795X
Author: Nuran TAPKI

Orcid: 0000-0003-3480-6013
Author: Hakan YILDIRIM

Supporting Institution HMKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Project Number BAP: Proje No: 15960
Thanks Bu çalışmaya maddi destek sağlayan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kurum Koordinatörlüğüne (BAP: Proje No: 15960) teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : March 4, 2019
Acceptance Date : May 9, 2019
Publication Date : October 31, 2019

APA Çi̇mri̇n, T , Parlakay, O , Çopur Akpınar, G , Tapkı, N , Yıldırım, H . (2019). Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri: Hatay İli Örneği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (5) , 787-793 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.v22i45606.535149