Year 2019, Volume 22 , Issue 5, Pages 772 - 780 2019-10-31

Determination of Milk Yield Characteristics in Private Dairy Cattle Farms in Muş Province
Muş İlinde Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Üreme Faaliyetlerinin Belirlenmesi

Galip BAKIR [1] , Mustafa KİBAR [2]


This research was conducted to determine the reproductive activities and the affecting factors of dairy cattle farms in 346 farms of Muş province and its districts. Farms were based on 74.1% of jumping on other animals, 56.2% mucus discharge and 44.5% bellowing of animals as the primary sign of heat. For the first insemination, 52.6% of the herds were inseminated and 30.9% were seeded freely in the herd. Natural insemination of cows was 47.3% and preferred artificial insemination was 33.7%. The percentage of farms with reproductive problems and non-reproductive problems was 27.0% and 25.1%, respectively, while the rate of those who had sometimes problem was 38.1%. Postnatal insemination was found in the first resentment (33.8%), after 45 days (35.3%), and two months later (30.9%). Winter and spring were preferred as calving season. The effect of the location of the farms on the properties was found to be significant. This situation has been determined to have a significant effect on breeds grown in Farms. In order to bring the reproductive characteristics to the desired limits, it is recommended to take some precautions such as improving the feeding and shelter conditions and increasing the technical knowledge level of breeders.

Bu araştırma, süt sığırcılığı işletmelerinde üreme uygulamalarını mevki bazında belirlemek amacıyla Muş İli ve 5 ilçesinde 346 işletmede yapılmıştır. Yetiştiriciler hayvanların kızgınlık belirtisi olarak, işletmelerin %74.1’inde başka hayvanın üstüne atlama, %56.2’inde çara akıntısı ve %44.5’inde hayvanın böğürmesini esas almaktadır. Düveleri ilk defa tohumlamada kullanmaya karar verirken %52.6 oranında düvenin yaşına bakılırken, %30.9’u sürüde serbest olarak tohumlanmaktadır. İneklerin tohumlanmasında işletmeler düzeyinde %47.3 tabi tohumlama ve %33.7 suni tohumlama tercih edilmiştir. Döl tutmama sorunu olan işletmelerin oranı %27.0 ve olmayanların oranı %25.1 iken, bazen diyenlerin oranı %38.1 olarak bulunmuştur. İşletmelerde doğum sonrası ilk tohumlama zamanı ilk kızgınlıkta (%33.8), 45 gün sonra (%35.3) ve iki ay sonra (%30.9) olarak bulunmuştur. İşletmelerde buzağılama mevsimi olarak genellikle kış ve ilkbahar tercih edilmiştir. Araştırmada incelenen özelliklere işletmelerin bulunduğu mevkinin etkisi önemli bulunmuştur. Bu duruma işletmelerde yetiştirilen ırkların önemli etkisi olduğu belirlenmiştir. İşletmelerde üreme özelliklerini istenen sınırlara getirmek için, bakım besleme ve barınak şartlarının iyileştirilmesi ve yetiştiricilerin üreme konusunda teknik bilgi düzeylerinin artırılması gibi bir takım tedbirlerin alınması önerilmektedir.

 • Akman N, Özder M 1992. Tekirdağ ilinde ithal ineklerle çalışan işletmelerin durumu ve sorunları. Trakya Bölgesi I. Hayvancılık Semp., 8-9 Ocak, Tekirdağ 1992, 51-61.
 • Akkuş Z 2009. Konya ilindeki sut sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Selçuk Üniv., Fen Bil. Enst., Zootekni Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 37s, Konya.
 • Bakan Ö, Aydın R 2016. Ağrı İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 47(2):113-122.
 • Bakır G 2002. Van ilindeki özel süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal durumu. Yüzüncü Yıl Üniv. Tarım Bilimleri Dergisi, 12(2):1-10.
 • Ball PJH, Peters AR 2004. Reproduction in Cattle. Third Edition, 242 p, Blackwell Publishing, Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK
 • Campos MS, Wilcox CJ, Becerril M 1994. Genetic parameters for yield and reproductive traits of Holstein and Jersey Cattle in Florida. J. Dairy Sci. 77(3): 867-873.
 • Çoban O, Laçin E, Sabuncuoğlu N, Genç M 2013. Production and health parameters in cattle herds: A Survey from Eastern Turkey. Journal Animal and Plant Sciences, 23(6):1572-1577.
 • Cochran WG1977. Sampling techniques (3rd Edition). John Wiley&Sons. New York. https://www. Academia.edu/29684662/Cochran_1977 Sampling _ Techniques_Third_Edition. pdf. (Erişim: 14.01.2019).
 • Daş A, İnci H, Karakaya E, Şengül AY 2014. Bingöl ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine bağlı sığırcılık işletmelerinin mevcut durumu. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(3):421-429.
 • Demir P 2011. Kars İlindeki süt üreticilerinin bazı teknik bilgi düzeylerinin araştırılması. Atatürk Üniv., Veteriner Bil. Derg., 6(1):47-54.
 • Diler A, Güler O, Aydın R Yanar, M Koçyiğit 2017. Erzurum ili Narman ilçesi sığırcılık işletmelerinde çiftlik yönetimi ve buzağı yetiştirme uygulamaları. Alınteri Ziraai Bilimler Dergisi, 32(1):39-45.
 • Düzgüneş O, Kesici T, Gürbüz T 1983. İstatistik Metotları I. AÜ Ziraat Fak. Yay. No: 861 s., Ankara.
 • Elmaz Ö, Saatcı M, Özçelik M, Sipahi C. 2010. Burdur İli Süt Sığırcılığı ve Özellikleri. https:// veteriner.mehmetakif.edu.tr/files/burdurilisutsigirciligiveozellikleri.pdf
 • Erdoğan HM, Çitil M, Güneş V, Saatci M 2004. Dairy cattle farming in Kars district, Turkey: I. Characteristics and production. Turkish J. Veterinary and Animal Sciences,28(4):735-743.
 • Güler O, Aydın R, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Avcı M 2016. Erzurum ili Hınıs ilçesi sığırcılık işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı. Alınteri Zirai Bilimler Derg.,30(1), 27-37.
 • Hegde NG 2006. Livestock Development for Sustainable Livelihood of Small Farmers. Souvenir of the 39th annual General Meeting and 48th National Symposium on ”Energising Rural India: A Challenge to Livestock Industry”. Compound Livestock Feed Manufactures Association of India (CLFMA), Manesar, Haryana. August 26, 2006:50-63
 • Hozman S, Akçay H 2016. Sivas İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Teknik ve Ekonomik Özellikleri. Tarım Ekonomisi Dergisi. 22(1): 57-65.
 • Ildız F 1999. Tokat ili merkez ilçesinde ithal sığır yetiştiren tarım işletmelerinin yapısı. Ankara Üniv. Fen Bil. Ens., Zootekni Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 77s.
 • Kaygısız A, Tümer R, Orhan H, Vanlı Y 2008. Kahramanmaraş bölgesi süt sığırcılık işletmelerinin yapısal özellikleri: 1. Yetiştirme uygulamaları. SDÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2):23-31.
 • Kaygısız A, Tümer R 2009. Kahramanmaraş ili süt sığırcılığı isletmelerinin yapısal özellikleri: 3. Hayvan besleme alışkanlıkları. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 12(1):48-52.
 • Kaygısız A, Tümer R, Orhan H, Vanlı Y, 2010. Kahramanmaraş ili süt sığırcılık işletmelerinin yapısal özellikleri 4. İşletmecilerin sosyal ve kültürel durumları. Atatürk Üniv., Ziraat Fak. Derg., 41 (1):39-44.
 • Koçyiğit R, Diler A, Yanar M, Güler O, Aydın R, Avcı M 2015. Erzurum İli Hınıs İlçesi sığırcılık işletmelerinin yapısal durumu: Çiftlik yönetimi ve buzağı yetiştirme uygulamaları. Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enst. Derg. 5 (4):85-97.
 • Koyubenbe N 2005. İzmir ili ödemiş ilçesinde süt sığırcılığının geliştirilmesi olanakları üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim, 46(1):8-13.
 • Köse K 2006. Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğine Kayıtlı İşletmelerin Genel Yapısı. NKÜ Üniv. Fen Bilimleri Ens. Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 84s.
 • Oltenacu PA, Frick A, Lindhe B 1991. Relationship of fertility to milk yield in Swedish cattle. J. Dairy Sci.74(1): 264-268.
 • Önal AR, Özder M 2008. Edirne İli damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye işletmelerin yapısal özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (2):197-203.
 • Özyürek S, Koçyiğit R, Tüzemen N 2014. Erzincan İlinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri: Çayırlı İlçesi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(3):19-26.
 • Öztürk N 2009. Mardin İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Selçuk Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni ABD Yüksek Lisans Tezi. 74 s.
 • Şahin K, Gürsoy AK 2016. Iğdır İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Yapısı. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (Özel Sayı): 118-129.
 • Şahin O 1994. Ayaş İlçesine bağlı köylerdeki süt sığırcılığının yapısı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 124 s.
 • Savaş, S., Yenice, G 2016. Rize ilinde yapılan süt sığırcılığının mevcut durumunun araştırılması. Atatürk Üniv., Veteriner Bil. Derg., 11(1): 74-83.
 • Sehar Ö, Özbeyaz C 2005. Orta Anadolu’daki bir işletmede Holştayn ırkı sığırlarda bazı verim özellikleri. Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg., 45(1):9-19.
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H 2012. Muş ilinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikleri. FÜ. Sağ. Bil. Vet. Dergisi, 26(1): 9-16.
 • Soyak A, Soysal Mİ, Gürcan EK 2007. Tekirdağ ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerdeki siyah alaca süt sığırlarının çeşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3):297-305.
 • Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, 1998. Biyoistatistik. Hatipoğlu Yayınları, Ankara.
 • SPSS 2002. SPSS for Windows. Standard version release 21.0 Copyright SPSS Inc.
 • Tapkı İ, Şahin M, Okyay MS 2007. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların süt ve döl verim özellikleri. 2. Döl verim özellikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Zir. Fak. Derg., 12(1-2):9-16.
 • Tatar AM 2007. Ankara ve Aksaray damızlık sığır yetiştiricileri il birliklerine üye süt sığırı işletmelerinin yapısı ve sorunları. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 97s.
 • Tilki M, Sarı M, Aydın E, Işık S, Aksoy AR 2013. Kars ili sığır işletmelerinde barınakların mevcut durumu ve yetiştirici talepleri: I. Mevcut durum. Kafkas Üniv. Veteriner Fak. Derg. 19(1):109-116.
 • Tugay A, Bakır G 2009. Giresun yöresindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1):37-47
 • Tutkun M 1999. Diyarbakır İli merkez ilçeye bağlı köylerdeki süt sığırcılığının yapısı. Ankara Üniv Fen Bil. Enst. Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 52 s.
 • Tutkun M, Denli M, Sessiz A 2017. Diyarbakır ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal durum analizi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(5):476-483.
 • Uçak A 1992. Samsun ilinde ithal ineklerle çalışan işletmelerin durumu ve sorunları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 80s.
 • Yamane T 2006. Temel örnekleme yöntemleri. (Çeviri: Esin A, Bakır MA, Aydın C, Güzbüzsel E.) Literatür Yayınları: 53, İstanbul, 411.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-0816-227X
Author: Galip BAKIR (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1895-019X
Author: Mustafa KİBAR
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Dates

Application Date : March 12, 2019
Acceptance Date : April 25, 2019
Publication Date : October 31, 2019

APA Bakır, G , Ki̇bar, M . (2019). Muş İlinde Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Üreme Faaliyetlerinin Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (5) , 772-780 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.536831