Year 2019, Volume 22 , Issue 5, Pages 708 - 716 2019-10-31

Bazı Nar Çeşit ve Tiplerinin Meyve Büyüme Dinamiği ile Renk Özellikleri
Fruit Growth Dynamics and Color Properties of Some Pomegranate Varieties and Genotypes

Serdar TÜRKER [1] , A. Aytekin POLAT [2]


Bu çalışmanın amacı, nar çeşit ve tiplerinin pomolojik ve fenolojik özelliklerinin belirlenmesidir. Bu çalışmayla, bazı nar çeşit (Çekirdeksiz VI) ve tiplerinin (Oğuzeli Çekirdeksiz ve Nuz Ekşi) Gaziantep koşullarındaki meyve büyüme dinamikleri ile renk özellikleri belirlenmiştir. Çalışmada, iki yıl süreyle meyvelerin en-boy büyüme durumları ile meyve dane ve kabuk renk değişimleri incelenmiştir. Denemede Nuz Ekşi’nin, diğer genotiplere kıyasla her iki yılda da daha fazla geliştiği saptanmıştır. Her iki yılda da tüm genotiplerin meyve en- boy büyüme ilişkisi pozitif ve önemli bulunmuştur. Benzer yüksek pozitif ilişkiler, meyve eni ile dönem ve meyve boyu ile dönem arasında da elde edilmiştir. Kabuk L* değeri yıllara ve genotiplere göre değişmekle beraber, 46.12 - 100.63 arasında belirlenmiştir. İki yıllık ortalamaya göre; kabuk renginde en yüksek a* değeri Oğuzeli Çekirdeksiz’de  (32.80), b* değeri ise Çekirdeksiz VI’da (43.64) belirlenmiştir. Meyve kabuk rengi kroma (C*) değerleri 35.23 ile 48.68 arasında değişim göstermiştir. Nuz Ekşi ve Çekirdeksiz VI’nın kabuk Hue değerlerinin (65.67 ve 59.80), Oğuzeli Çekirdeksiz (40.80) genotipinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Dane L* değerlerine göre en parlak genotipin Çekirdeksiz VI (80.23), en az parlak genotipin ise Nuz Ekşi (66.94) olduğu tespit edilmiştir. 

The aim of this study was to determine pomological and phenological characteristics of some pomegranates varieties and types. In the study, growth dynamics and color characteristics of some varieties (Çekirdeksiz VI) and types (Oğuzeli Çekirdeksiz ve Nuz Ekşi) of pomegranates within Gaziantep conditions were determined. Width-length growth conditions with color changes in fruit seed and peel were observed for two years.  It was found that Nuz Ekşi developed more in both years compared with other genotypes. The fruit width-length growth relationship of all genotypes in both years was found to be positively significant. Similar high positive relationships were obtained between fruit width with period and fruit length with period. Peel L* value was determined between 46.12 - 100.63 although it varied for years and genotypes. According to the two-year average; the highest a* value in the bark color was determined in Oğuzeli Çekirdeksiz (32.80), and b* was determined in Çekirdeksiz VI (43.64). Fruit peel color chroma (C*) values ​​ranged between 35.23 and 48.68. Nuz Ekşi and Çekirdeksiz VI's peel Hue values ​​(65.67 and 59.80) were found to be significantly higher than the Oğuzeli Çekirdeksiz (40.80) genotype. According to seed L* values, the brightest genotype was Çekirdeksiz VI (80.23) and the least shiny genotype was Nuz Ekşi (66.94). 

 • Anonymous 2016. Horticultural Statistic at a Glance 2015, National Horticulture Board. http://www.nhb.gov.in. National Horticulture Board.(Erişim: 22.10.2017).
 • Al-Maiman SA, Ahmad D 2002. Changes in Physical and Chemical Properties During Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit Maturation. Food Chemistry, 76: 437-441.
 • Al-Said FA, Opara LU, Al-Yahyai RA 2009. Physico-Chemical and Textural Quality Attributes of Pomegranate Cultivars (Punica granatum L.) Grown in the Sultanate of Oman. Journal of Food Engineering, 90: 129–134.
 • Borochov-Neori H, Judeinstein S, Tripler E, Harari M, Greenberg A, Shomer I, Holland D 2009. Seasonal and Cultivar Variations in Antioxidant and Sensory Quality of Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit. Journal of Food Composition and Analysis, 22: 189–195.
 • Caliskan O, Bayazit S 2012. Phytochemical and Antioxidant Attributes of Autochthonous Turkish Pomegranates. Scientia Horticulturae, 147: 81–88.
 • Fawole OA, Opara UL 2013a. Fruit Growth Dynamics, Respiration Rate and Physico-Textural Properties During Pomegranate Development and Ripening. Scientia Horticulturae, 157: 90–98.
 • Fawole OA, Opara UL 2013b. Changes in Physical Properties, Chemical and Elemental Composition and Antioxidant Capacity of Pomegranate (Cv. ‘Ruby’) Fruit at Five Maturity Stages. Scientia Horticulturae, 150: 37–46.
 • Gölükçü M, Tokgöz H 2008. Ülkemizde Yetiştirilen Önemli Nar (Punica granatum L.) Çeşitlerine Ait Nar Sularının Bazı Kalite Özellikleri. Hasat Gıda Dergisi, 274: 26-31.
 • Gündoğdu MA, Şeker M, Yılmaz C, Gür E 2011. Çanakkale Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Nar (Punica granatum L.) Çeşit ve Tiplerinin Pomolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, (04-08 Ekim, Şanlıurfa), Bildiriler Kitabı, 1: 630-641.
 • Legua P, Melgarejo P, Martinez M, Hernandez F 2000. Evoluation of Anthociyanin Content of Four Pomegranate Cultivars (Punica granatum L.) During Fruit Development (In: P. Melgerajo-Moreno, J.J. Martinez-Nicolas, J. Martinez-Tome (Ed.) Production, Processing and Marketing of Pomegranate in the Mediterranean Region: Advances in Research and Technology, pp: 93-97, CIHEAM-IAMZ, Zaragoza.
 • McGuire RG 1992. Reporting of Objective Color Measurements. Hort Science, 27(12): 1254-1255.
 • Melgarejo P, Martinez JJ, Hernandez F, Legua P, Melgarejo-Sanchez P, Martinez Font R 2012. The pomegrante Tree in the World: Its Problems and Uses. II. International Symposium on the Pomegranate. Options Méditerranéennes, 103: 11-26.
 • Nuncio-Jáuregui N, Calín-Sánchez A, Carbonell-Barrachina A, Hernández Fca 2014. Changes in Quality Parameters, Proline, Antioxidant Activity and Color of Pomegranate (Punica granatum L.) as Affected by Fruit Position within Tree, Cultivar and Ripening Stage. Scientia Horticulturae, 165: 181–189.
 • O’Grady L 2012. Effect of Postharvest Handling on Nutritional Quality of Pomegranate (Punica granatum L.), Master Thesis, Stelenbosch University, RSA, 124 p.
 • Onur, C 1983. Akdeniz Bölgesi Narlarının Seleksiyonu. Çukurova Üni. Ziraat Fak. Fen Bil. Ens. Doktora Tezi (Yayınlanmamış), Adana.
 • Özdemir, M 2001. Mathematical Analysis of Color Changes and Chemical Parameters of Roasted Hazelnuts. Istanbul Technical University, Ph.D.Thesis,161 pp.
 • Özgen, M, Durgac, C, Serce, S, Kaya, C 2008. Chemical and Antioxidant Properties of Pomegranate Cultivars Grown in the Mediterranean Region of Turkey. Food Chemistry 111: 703–706 p.
 • Pe˜na ME, Artés-Hernández F, Aguayo E, Martínez-Hernández GB, Galindo A, Artés F, Gómez PA 2013. Effect of Sustained Deficit Irrigation on Physicochemical Properties, Bioactive Compounds and Postharvest Life of Pomegranate Fruit (cv.‘Mollar de Elche’). Postharvest Biology and Technology, 86: 171-180.
 • Selcuk N, Erkan M 2014. Changes in Antioxidant Activity and Postharvest Quality of Sweet Pomegranates Cv. Hicrannar Under Modified Atmosphere Packaging. Postharvest Biology and Technology, 92: 29-36.
 • Silva JAT, Rana TS, Narzary D, Verma EN, Meshram DT, Ranade SA 2013. Pomegranate Biology and Biotechnology: A Review, Scientia Horticulture, 160: 85-107.
 • Toplu C, Ayanoğlu H, Özdemir E, Bayazıt S, Gündüz K, Yıldız E, Yılmaz S, Onur C 2007. Melez Nar Tiplerinin Kırıkhan-Hatay Ekolojisindeki Pomolojik Özellikleri. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, (04-07 Eylül, Erzurum), 1: 246-251.
 • TÜİK 2018. Tarım İstatistikleri. http://www.tuik. gov.tr. (Erişim tarihi: 12.07.2018).
 • Türker S, Polat AA, Bindak, R 2018. Bazı Nar Genotiplerinin Gaziantep Ekolojisindeki Kalite Özellikleri. International Congress on Vocational and Technical Sciences-III, 5: 3347-3356.
 • Vardin, H, Abbasoğlu M 2004. Nar Ekşisi ve Narın Diğer Değerlendirme Olanakları. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23-24 Eylül, Van.
 • Yaman S, Öcal Ö, Toprak Z, Avcı F, Beyazıt S, Çalışkan O 2015. Farklı Yükseltilerde Yetiştirilen “Hicaznar” Çeşidinin Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Meyve Bilimi Dergisi, 2(2): 9-15.
 • Yılmaz C 2005. Narda Derim Öncesi Meyve Çatlamasının Anatomisi ve Fizyolojisi. Çukurova Üni. Ziraat Fak. Fen Bil. Ens. Doktora Tezi (Yayınlanmamış), Adana, 250 s.
 • Zerbini, E, Polesollo A 1984. Measuring the Color of Apple Skin by Two Different Techniques. Proceeding of the Workshop on Pome-Fruit Quality. S:.161- 171.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-6035-3156
Author: Serdar TÜRKER (Primary Author)
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU, BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5701-4767
Author: A. Aytekin POLAT

Supporting Institution HMKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Project Number Proje No: 280
Thanks Araştırmayı (Proje No: 280) maddi açıdan destekleyen HMKÜ Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : March 14, 2019
Acceptance Date : May 9, 2019
Publication Date : October 31, 2019

APA Türker, S , Polat, A . (2019). Bazı Nar Çeşit ve Tiplerinin Meyve Büyüme Dinamiği ile Renk Özellikleri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (5) , 708-716 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.539953