Year 2019, Volume 22 , Issue 6, Pages 859 - 864 2019-12-31

Nohut Tarımında Ekim Sonrası Uygulanan Farklı Silindir Baskı Seviyelerinin Toprağın Fiziksel Özellikleri ve Bitki Çıkış Oranına Etkisi
The Effect of Different Packing Levels Applied After Seeding in Chickpea Agriculture on Soil Physical Properties and Seed Emergence Ratio

Songül GÜRSOY [1] , Zübeyir TÜRK [2]


Nohut tarımında ekim sonrası silindir ile toprağın sıkıştırılması, Türkiye’nin birçok bölgesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, nohut tarımında ekim sonrası uygulanan silindirin baskı seviyelerinin toprağın bazı fiziksel özellikleri (toprağın nem içeriği, sıcaklığı, penetrasyon direnci) ve bitki çıkış oranına etkisini belirlemektir. Bu amaçla kullanılan düz yüzeyli silindire su konularak, 6 farklı baskı seviyesi (0, 20, 26, 31, 37, 43 kPa) elde edilmiştir. Üç tekrarlamalı tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülen çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda, baskı seviyesinin artmasıyla toprağın 0-15 cm derinliğindeki nem miktarının önemli düzeyde arttığı, fakat toprak sıcaklığında düşüşlerin meydana geldiği gözlemlenmiştir. Toprak derinliğindeki artış ile penetrasyon direnci değerlerinin de artığı ve 15 cm derinlikten sonra uygulamalar arasındaki farklılığın istatiki açıdan önemli olmadığı görülmüştür. En yüksek çıkış oranı, 20 ve 26 kPa’lık baskı seviyelerinde belirlenmiştir. Sonuç olarak, bitki çıkış oranına etkisi yönünden 20-26 kPa’lık baskı seviyelerinin, deneme alanının iklim ve toprak koşulları için uygun olabileceğini söyleyebiliriz. 

In the chickpea cultivation, the soil packing after sowing is widely used in many regions of Turkey. Therefore, the aim of this study was to determine the proper packing level for land roller applied after sowing in chickpea cultivation. In this purpose, six different packing levels (0, 20, 26, 31, 37, 43 kPa) was applied by filling the water in a flat roller. The result of the analysis of the data obtained in the study conducted as three repeating randomized block design indicated  that the amount of moisture in the soil increased by 0-15 cm depth with the increase in the pressure level, but the decrease in the soil temperature was determined. The penetration resistance values increased with the increase in soil depth and there was significant differences among treatments after 15 cm soil depth. The highest emergence rate was determined at 20-26 kPa packing levels. We can conclude that the 20-26 kPa packing levels may be appropriate for the climate and soil conditions of the test area when emergence seed rate is considered. 

 • Altıkat S, Çelik A, Turgut N 2006. Yazlık Buğdayda Farklı Tohum Yatağı Parçalama ve Sıra Üzeri Sıkıştırma Düzeylerinin Bitki Çıkışı, Gelişimi ve Verime Olan Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37 (2):197-205.
 • Berti MT, Johnson BL, Henson RA. 2008. Seeding Depth and Soil Packing Affect Pure Live Seed emergence of Cuphea. Industrial Crops and Products. 27: 272–278
 • Chen G, Weil RR, Hill RL 2014. Effects of Compaction and Cover Crops on Soil Least Limiting Water Range and Air Permeability. Soil Tillage Research. 136: 61-69.
 • DMBM (2018) Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kayıtları
 • Gemtos TA, Lellis T 1997. Effects of Soil Compaction, Water and Organic Matter Contents on Emergence and Initial Plant Growth of Cotton and Sugar Beet. Journal of Agricultural Engineering Research. 66(2): 121-134.
 • Hakansson I, Lipiec J 2000. A Review of Usefulness of Relative Bulk Density Values in Studies of Soil Structure and Compaction. Soil and Tillage Research. 53(2): 71-85.
 • Hanks RJ, Thorp EC 1956. Seedling Emergence of Wheat as Related to Soil Moisture Content, Bulk Density, Oxygen Diffusion Rate and Crust Strength. Soil Science Society American Proceedings. 20: 307-310.
 • Huang D, Han JG, Wu WL, Wu JY 2008. Soil Temperature Effects on Emergence and Survival of Iris Lactea Seedlings, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 36:3, 183-188
 • Klassen, E.P. and Watts, J 1998. Effects of Rolling A Clay Loam Field, To Press in Stones on Dry Edible Bean and Dry Pea Production. Progress Reports on Pulse Research in Western Canada, 3:15-16.
 • Mamman E, Ohu JO 1998. The Effect of Tractor Traffic on Air Permeability and Millet Production in A Sandy Loam Soil in Nigeria. Ife Journal of Technology. 8(1): 1-7.
 • Masaka J, Khumbula N 2007. The Effect of Soil Compaction Levels on Germination and Biometric Characteristics of Coffee (Coffee arabica) Seedlings in the Nursery. International Journal of Agricultural Research, 2: 581-589.
 • Mosaddeghi MR, Hajabbasi MA, Hemmat A, Afyuni M, 2000. Soil Compactibility as Affected by Soil Moisture Content and Farmyard Manure in Central Iran. Soil and Tillage Research, 55(1-2):87-97.
 • Özgöz E, Altuntaş E, Taşer ÖF 2001. Anıza Ekim Makinasında Farklı Sıkıştırma Basınçlarının Toprak Sıkışıklığına, ve Tarla Filiz Çıkış Derecesine Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi. Şanlıurfa
 • Shafiq M, Hassan MA, Ahamad S 1994. Soil Physical Properties as İnfluenced by İnduced Compaction under Laboratory and Field Conditions. Soil Tillage Research, 29(1-2): 13-22.
 • Tong J, Zhang Q, Guo L, Chang Y, Guo Y, Zhu F, Chen D, Liu X 2015. Compaction Performance of Biomimetic Press Roller to Soil. Journal of Bionic Eng. 12:152–159
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-6145-0684
Author: Songül GÜRSOY (Primary Author)
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1420-7999
Author: Zübeyir TÜRK
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 27, 2018
Acceptance Date : May 16, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Gürsoy, S , Türk, Z . (2019). Nohut Tarımında Ekim Sonrası Uygulanan Farklı Silindir Baskı Seviyelerinin Toprağın Fiziksel Özellikleri ve Bitki Çıkış Oranına Etkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (6) , 859-864 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.503920