Year 2019, Volume 22 , Issue 6, Pages 948 - 952 2019-12-31

Investigation of Some Biochemical Parameters in Sheep Naturally Infected with Cystic Echinococcosis
Kist Hidatik ile Doğal Enfekte Koyunlarda Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması

Kıvanç İRAK [1] , Özgür Yaşar ÇELİK [2] , Burçak ASLAN ÇELİK [3] , Memiş BOLACALI [4] , Handan MERT [5] , Nihat MERT [6]


This study was performed to reveal the changes in certain serum biochemical parameters in animals diagnosed with Cystic Echinococcosis. The material of the study consisted of 40 sheep aged 1-3, which were brought for slaughter from different animal farms of Siirt. Overall, 20 sheep which were determined to be healthy in physical examinations and had no pathological lesions in their internal organs were determined as the control group, while the remaining 20 sheep with cystic lesions in their lungs and livers which were protoscolex-positive formed the infected group. While no significant relevant difference between the K, Cl, Ca, Mg, GGT, ALT, ALB, TRIG and CHOL levels of health and infected animals (p>0.05), statistically meaningful changes in Na (p<0.01), TBIL (p<0.05), and TP and GLOB (p<0.001) levels and AST (p<0.001) activity were observed between the groups. As a result, it was determined that the changes in AST, total protein, globulin, and total bilirubin levels could be used as supportive laboratory analyzes in a determination of the prognosis of animals infected with Cystic Echinococcosus and of the physiopathologic alterations occurring in their livers.

Bu çalışmada, Kistik Ekinokokkozis tanısı konulan koyunlarda, bazı serum biyokimyasal parametrelerdeki değişimlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini Siirt ilindeki farklı işletmelerden kesime getirilen; 1-3 yaşlı 40 koyun oluşturdu. Yapılan organ muayenelerinde herhangi bir patolojik lezyon bulunmayan ve fiziki muayenede sağlıklı olduğu tespit edilen 20 adet koyun çalışmanın kontrol grubunu, karaciğer ve akciğerlerinde kistik yapılar parazitolojik olarak incelenerek protoskoleks yönünden pozitif olan 20 adet koyun çalışmanın enfekte grubunu oluşturdu. Sağlıklı ve enfekte gruplar arasında K, Cl, Ca, Mg, GGT, ALT, ALB, TRIG ve CHOL düzeyleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmezken (p>0.05), Na (p<0.01), TBIL (p<0.05), TP ve GLOB (p<0.001) seviyeleri ile AST (p<0.001) aktivitesi bakımından, gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlendi. Sonuç olarak, AST, total protein, globülin ve total bilirubin düzeylerindeki değişimlerin, karaciğerde meydana gelen fizyopatolojik değişikliklerin tespit edilmesinde ve Kistik ekinokokkozis ile enfekte hayvanların prognozunun belirlenmesinde yardımcı laboratuvar analizleri olarak kullanılabileceği kanısına varılmıştır.

 • Ayaz E, Ertekin A, Özdal N, and Taş Z 2006. Some Biochemical Parameters in Sheep Infected with Endoparasites (Fasciola spp., Dicrocoelium dendriticum, Hydatid cysts, Trichostrongylidae and Protostrongylidae). Turkiye Parazitol Derg, 30 (4): 57-61.
 • Cinar M, Aydenizöz M, Gökpinar S, and Çamkerten G 2018. Evaluation of biochemical parameters and oxidative stress in sheep naturally infected with Dicrocoelium dendriticum and hydatid cysts. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 42 (5): 423-428.
 • Değer Y, Gül A, Bildik A, Dede S, Yur F, and Değer S 1997. Parazitli köpeklerin bazı kan parametreleri ile plazma vitamin C düzeylerinde görülen değişiklikler. Türkiye Parazitol Derg, 21: 195-198.
 • Demir P, and Mor N 2011. Seasonal Distribution and Economic Importance of Cystic Echinococcosis in Cattle Slaughtered at Kars Municipal Abattoir, Turkey. Turkiye Parazitol Derg, 35: 185-188.
 • Gıcık Y, Arslan MÖ, Kara M, and Köse M 2004. The Prevalence of Cystic Echinococcosis in Cattle and Sheep Slaughtered in the Kars Province. Turkiye Parazitol Derg, 28 (3): 136-139.
 • Gökçen A, Şahin T, and Çamkerten İ 2006. A primary case of Cardiac cyst hydatid in a calf, in Turkey. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (1): 33-35.
 • Hakverdi S, Çulha G, Canda MŞ, Yaldız M, and Altıntaş S 2008. Problem Of Cystic Echinococcoss in Hatay. Turkiye Parazitol Derg, 32: 340-342.
 • Heidarpour M, Mohri M, Borji H, and Moghdass E 2012. Oxidative stress and trace elements in camel (Camelus dromedarius) with liver cystic echinococcosis. Veterinary parasitology, 187 (3-4): 459-463.
 • Kam K 2016. Investigation of mineral content of the serum and cyst fluid in sheep with hydatid cysts. (Master thesis), Yuzuncu Yıl University, Institute of Health Sciences Department of Biochemistry, Van, Turkey.
 • Karaman Ü, Miman Ö, Kara M, Gıcık Y, Aycan ÖM, and Atambay M 2005. Hydatid Cyst Prevalence in the Region of Kars. Türkiye Parazitol Derg, 29 (4): 238-240.
 • Mert N, Kozat S, Ekin S, Gündüz H, and Denizhan V. Doğal kronik Fasciolasisli koyunlarda serum sialik asit ve serum lipid-bağlı sialik asit düzeyleri. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 2003, Konya, Turkey.
 • Meteorology 2018. Turkish State Meteorological Service. Thornthwaite climate classification. (1938-2017). Retrieved from https://goo.gl/ud7dBK. Access Date:10.10.2018.
 • Sagkan-Ozturk A, Durgut R, and Ozturk O 2015. Oxidant/antioxidant status in lambs and sheep with liver and lung cystic echinococcosis diagnosed by ultrasonography and necropsy. Veterinary parasitology, 208 (3-4): 280-285.
 • Şahin T, and Akgül Y 2006. Investigation of Some Trace Element Levels and Biochemical Parameters in Sheep with Endoparasite. YYÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (1): 100-106.
 • Tanyüksel M, Sayal A, and Aydın A 1995. Paraziter hastalıklarda eser element düzeyleri. Türkiye Parazitol Derg, 19: 315-321.
 • Yildiz K, and Gurcan S 2003. Prevalence of hydatidosis and fertility of hydatid cysts in sheep in Kirikkale, Turkey. Acta Veterinaria Hungarica, 51 (2): 181-187.
Primary Language en
Subjects Basic Sciences
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-9765-0330
Author: Kıvanç İRAK (Primary Author)
Institution: SIIRT UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6365-2688
Author: Özgür Yaşar ÇELİK
Institution: SIIRT UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0130-970X
Author: Burçak ASLAN ÇELİK
Institution: SIIRT UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4196-2359
Author: Memiş BOLACALI
Institution: SIIRT UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9827-7996
Author: Handan MERT
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7185-3316
Author: Nihat MERT
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 20, 2019
Acceptance Date : May 23, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA İrak, K , Çeli̇k, Ö , Aslan Çeli̇k, B , Bolacalı, M , Mert, H , Mert, N . (2019). Investigation of Some Biochemical Parameters in Sheep Naturally Infected with Cystic Echinococcosis . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (6) , 948-952 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.529603