Year 2019, Volume 22 , Issue 6, Pages 823 - 829 2019-12-31

Bazı Ahududu Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
Determination of Adaptation Capabilities of Some Raspberry Varieties in Yozgat Ecology

Gülden BALCI [1] , Hakan KELES [2]


Bu çalışma 2017-2018 yıllarında Heritage, Aksu Kırmızısı, Hollanda Boduru ve Ruby ahududu çeşitlerinin Yozgat ekolojik koşullarına adaptasyon yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çeşitlerin performansları fenolojik gözlemler, bitkisel özellikler ve bazı meyve kalite kriterleri incelenerek değerlendirilmiştir. Sürgün başına verim bakımından Heritage çeşidi her iki yıl için en iyi sonuçları (177.85 – 337.34 g adet-1) vermiştir. Ortalama meyve ağırlıkları bakımından denemenin ilk yılı istatistiki açıdan bir fark bulunamamış ancak ikinci yıl Ruby (2.32 g) ve Aksu Pembesi (2.21 g) aynı grupta yer alarak en yüksek ortalama meyve ağırlığına sahip çeşitler olmuşlardır. Suda çözünür kuru madde, titre edilebilir asitlik ve C vitamini bakımından öne çıkan çeşit Heritage olmuştur. Denemenin iki yılında alınan sonuçlar değerlendirildiğinde istatistiki açıdan Aksu Pembesi çeşidinin vejetatif büyüme açısından bölgeye diğer çeşitlere göre daha hızlı uyum sağladığı belirlenmiştir. Verim ve kalite değerleri açısından ise Heritage çeşidinin diğer çeşitlere kıyasla istatistiki olarak en yüksek sonuçlara sahip çeşit olduğu belirlenmiştir.

This study was conducted to determine the adaptation skills of Heritage, Aksu Pembesi, Hollanda Boduru and Ruby raspberry varieties in Yozgat ecological conditions between 2017-2018. The performances of the varieties were evaluated by examining phenological observations, plant characteristics and some fruit quality criteria. In terms of yield per shoot, Heritage gave the best results (177.85 – 337.34 g piece-1) for both years. With regards to average fruit weight, in the first year of experiment, there was no significant difference, but in the second year, Ruby (2.32 g) and Aksu Pembesi (2.21 g) have the highest average fruit weight in the same group.  When the two-year data of water-soluble dry matter, titratable acidity and vitamin C contents were evaluated together, Heritage was the prominent variety. When the results of two years of the experiment were evaluated, it was determined that Aksu Pembesi has a faster adaptation to the region than the other varieties in terms of vegetative growth. According to the yield and quality values, it is determined that Heritage has the highest results among the other varieties.

 • Aras S, Eşitken A 2018. Physiological Responses of Cherry Rootstocks to Short Term Salinity. Erwerbs-Obstbau, 60(2), 161-164.
 • Ağaoğlu Y S, Çelik H, Çelik M, Fidan Y, Gülşen Y, Günay A, Halloran N, Köksal A İ, Yanmaz R 1997. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniv. Zira. Fak. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, No:4, Ankara.
 • Ancos B, González E M, Cano M P 2000. Ellagic Acid, Vitamin C and Total Phenolic Contents and Radical Scavenging Capacity Affected by Freezing and Frozen Storage in Raspberry Fruit. J. Agric. Food Chem., 48 (10): 4565–4570.
 • Benvenuti S, Pellati F, Melegari M, Bertelli D 2004. Polyphenols, Anthocyanins, Ascorbic Acid, and Radical Scavenging Activity of Rubus, Ribes and Aronia. J. Food Sci., 69: 164–169.
 • Cemeroğlu B 1992. Meyve ve Sebze İsleme Endüstrisinde Temel Analiz Metodları. Biltav Yayınları, Ankara, 381 s.
 • Çakmak I, Marschner H 1992. Magnesium Deffi¬ciency and Higlight Intensity Enhance Activities of Superoxi¬de Dismutase, Ascorbate Peroxidase and Glutathione Reduc¬tase in Bean Leaves. Plant Physiol., 98:1222-1226.
 • De Ancos B, Gonzáles E M, Cano M P 2000. Ellagic Acid, Vitamin C, And Total Phenolic Contents And Radical Scavenging Capacity Affected By Freezing And Frozen Storage in Raspberry Fruit. J. Agric. Food Chem., 48: 4565–4570.
 • Demirsoy L, Demirsoy H, Bilgener Ş, Ersoy B, Öztürk A, Balcı G, Çelikel G 2006. Samsun’da Yapılan Ahududu Çeşit Adaptasyon Çalışmaları. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14-16 Eylül, 205-211, Tokat.
 • Eroğlu Z, Gerçekçioğlu R 2006. İki Ürün Veren Bazı Ahududu (R. ideaus L.) Çeşitlerinin Tokat Koşullarındaki Performansları. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14-16 Eylül, 244-249, Tokat.
 • Eyduran S P, Ağaoğlu S Y, Çelik M 2006. Bazı Ahududu Çeşitlerinin Ayaş (Ankara) Koşularına Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14-16 Eylül, 224-230, Tokat.
 • FAO 2018. Faostat. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. (Erişim Tarihi: 23.10.2018).
 • Garg O P, Kapoor V 1972. Retardation of Leaf Senescence by Ascorbic Acid. Journal of Experimental Botany, 23(76): 699-703.
 • Göktaş A, Demirtaş İ, Atasay A 2009. Bazı Ahududu Çeşitlerinin Eğirdir (Isparta) Yöresine Adaptasyonu. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 10-12 Haziran, 120-125, Kahramanmaraş.
 • Hall H K 1990. Blackberry Breeding. Plant Breeding Rev., 8: 249-312.
 • Halvorsen B L K, Holte M C W, Myhrstad I, Barikmo E, Hvatttum S F, Remberg A B, Wold Haffner H, Baugerod L F, Andersen J, Moskaug D R, Blomhoff J R 2001. A Systematic Screening of Total Antioxidants in Dietary Plants. American Society for Nutritional Sciences, 461-471.
 • İpek M, Arıkan Ş, Eşitken A, Pırlak L 2018. Bitki Gelişimini Artırıcı Rizobakterilerin “Heritage” Ahududu (Rubus idaeus L.) Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28(1): 42-48.
 • Kähkönen M P, A I Hopia, H J Vuorela, J P Rauha, K Pihlaja, T S Kujala, M Heinonen 1999. Antioxidant Aktivity of Plant Extracts Containing Phenolic Compounds. J. Agri. Food Chem., (47): 3954-3962.
 • Karaçalı İ 1990. Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması. E.Ü. Basımevi, 413 s., Bornova-İzmir.
 • Kılıç O, Çopur U Ö, Görtay Ş 1991. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Uygulama Kılavuzu. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları.
 • Koç A, Balcı G, Ertürk Y, Keles H, Bakoğlu N 2015. Effects of Microorganism Application on Fruit Quality of San Andreas Strawberry Cultivars Under Different Salinity Conditions. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8 (2): 47-51.
 • Moretti C L, Sargent S A, Huber D J, Calbo A G, Puschmann R 1998. Chemical Composition and Physical Properties of Pericarp, Locule and Placental Tissues of Tomatoes with Internal Bruising. Journal of the American Society for Horticultural Science, 123: 656–660
 • Onur C 2006., Ahududu Yetiştiriciliği. Damla Ofset, Antalya, 100s.
 • Pehluvan M, Güleryüz M 2004. Ahududu ve Böğürtlenlerin İnsan Sağlığı Açısından Önemi. Bahçe, 33(1-2): 51-57.
 • Porter J R, Moot D J 1998. Research Beyond The Means Climatic Variability and Plant Growth. COST Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology. In press.
 • Skrovankova S, Sumczynski D, Mlcek J, Jurikova T, Sochor J 2015. Bioactive compounds and antioxidant activity in different types of berries. International journal of molecular sciences, 16(10), 24673-24706.
 • TÜİK 2018a. Meyveler, içecek ve Baharat Bitkileri. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001. (Erişim Tarihi: 23.10.2018).
 • TÜİK 2018b. Bitkisel Üretim İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr. (Erişim Tarihi: 24.12.2018).
 • Türemiş N F, Burğut A, Iğdırlı D, Doğan Y, Çalışkan M 2006. Bazı Ahududu Çeşitlerinin Adana Koşullarına Adaptasyonu. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14-16 Eylül, 212-218, Tokat.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-7108-4887
Author: Gülden BALCI
Institution: Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8225-931X
Author: Hakan KELES (Primary Author)
Institution: Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Country: Turkey


Supporting Institution Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Project Number Proje Kodu: 6602b-ZF/16-18
Thanks Çalışmaya vermiş oldukları maddi desteklerinden ötürü Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimine teşekkürü borç biliriz (Proje Kodu: 6602b-ZF/16-18).
Dates

Application Date : February 26, 2019
Acceptance Date : May 16, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Balcı, G , Keles, H . (2019). Bazı Ahududu Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (6) , 823-829 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.532643