Year 2019, Volume 22 , Issue 6, Pages 865 - 871 2019-12-31

Trakya Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İllere Göre Belirlenmesi
Determining of Agricultural Mechanization Level in Thrace Region by Provinces Abstract

Derya İlkay ABDİKOĞLU [1]


Bu çalışmada Türkiye ve Trakya bölgesi ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin tarımsal mekanizasyon düzeyi göstergeleri hesaplanarak, 2008 – 2017 yılları arasındaki mekanizasyon düzeyindeki değişim incelenmiş, iller arasında ve Türkiye ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Ayrıca trend analizi ile 2018 – 2023 yılları için işlenen alana düşen traktör gücü tahmin edilmiştir. Son 10 yılda 1000 ha alana düşen traktör sayısında Türkiye’de %27.9, Trakya bölgesinde %3.7, Edirne’de %13.9 ve Kırklareli’nde %6.1 oranında artış olurken, Tekirdağ’da %5.8 oranında azalma mevcuttur. Bunun nedeni yıllar içerisinde Tekirdağ ilinde traktör sayısındaki artış oranının, işlenen alandaki artış oranı kadar yüksek olmamasıdır. Türkiye’de işlenen alana düşen traktör gücü sürekli artış eğilimde olup 2008 yılında 1.63 kW/ha iken 2017 yılında 2.12 kW/ha’dır. Trakya bölgesinde bu rakam 2008 yılında 2.62 kW/ha iken 2017 yılında 2.80 kW/ha’a yükselmiştir. 2008 yılında traktör başına alet/makine sayısı Türkiye’de 7.68, Trakya bölgesinde 9.18 iken, 2017 yılında Türkiye’de 7.26, Trakya bölgesinde 9.24’tür.  Edirne ve Kırklareli illerinde yıllar içinde alet/makine sayısı, traktör sayısına göre daha fazla arttığından traktör başına alet/makine sayısı artmaktadır. Trend analizi sonuçlarına göre işlenen alana düşen traktör gücünün Trakya bölgesinde 2023 yılında 3.01 kW/ha olması tahmin edilmiştir.

In this study, agricultural mechanization indicators of Turkey, Thrace Region, Edirne, Kırklareli and Tekirdağ provinces has calculated for 2008 - 2017. The changes in the mechanization level has examined and comparisons was made. By using trend analysis, the tractor power per agricultural area for 2018-2023 was estimated. In the last 10 years, number of tractors per 1000 ha has increased 27.9% in Turkey, 3.7% in Thrace region, 13.9% in Edirne and 6.1% in Kırklareli but it has decreased 5.8% in Tekirdağ province. This is due to the fact that the rate of increase in the number of tractors in the Tekirdağ province was not as high as the rate of increase in the agricultural area. Tractor power per agricultural area in Turkey is constantly increasing. While it was 1.63 kW/ha in 2008, it was 2.12 kW/ha in 2017. In Thrace region while it was 2.62 kW/ha in 2008, it has increased to 2.80 kW/ha in 2017. While tools/machines per tractor was 7.68 and 9.18 in Turkey and in Thrace region, respectively, for 2008, it was 7.26 and 9.24 in Turkey and Thrace region, respectively for 2017. There is an increase in tools/machines per tractor in Edirne and Kırklareli provinces because of the number of tools/machines increased more than those of tractors. According to the trend analysis results, it is estimated that the tractor power in the area will be 3.01 kW/ha in 2023 in the Thrace region.

 • Akar M, Çelik A 2017. Muş Ovası Tarım İşletmelerinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(4):491-498.
 • Akar M, Malaslı MZ, Çelik A 2012. Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül, Samsun.
 • Altıkat S, Çelik A 2009. Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40 (2): 57–70.
 • Altıkat S, Çelik A 2011. Iğdır İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(4): 99-106.
 • Altıntaş E 2015. Eskişehir İli Tarım İşletmelerinde Traktör Kullanımının Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Fen Bil. Ens., Tarım Ekonomisi ABD, Doktora Tezi, 302 s.
 • Altuntaş E 2016. Türkiye’nin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Açısından Değerlendirilmesi. Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (12): 1157–1164.
 • Arıöz M 2007. Ağrı İlinde Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri, Ankara Üniversitesi Fen Bil. Ens., Tarım Makinaları ABD, Yüksek Lisans Tezi, 88 s.
 • Aslantürk B, Altuntaş E 2018. Malatya İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7(2): 15-26.
 • Baran MF, Gökdoğan O, Durgut MR 2014. Batı Marmara Bölgesi’nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1 (4): 561–67.
 • Bilim C, Korucu T, Semerci T 2014. Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 17(2): 14–23.
 • Bozkurt M 2016. Şanlıurfa İli Harran Ovasında Tarımsal Yapı, Mekanizasyon Özellikleri, Üretim Teknik ve Teknolojilerinin Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bil. Ens., Biyosistem Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tezi, 39 s.
 • Conley DM, Lambert DA 1981. Farm Tractor Horsepower demand in Illinois. North Central Journal of Agricultural Economics, 3(2): 119-124.
 • Doruk İ 2016. Denizli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(4): 324–331.
 • Durgut MR, Arın S 2005. Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(3): 287-297.
 • Gökdoğan O 2012. Isparta İlindeki Tarımsal İşletmelerin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Özellikleri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(2): 13 – 17.
 • Gökdoğan O 2014. Hakkari İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumu. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(1): 98–101.
 • Işık E, Güler T, Ayhan A 2003. Bursa İline İlişkin Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2): 125-136.
 • Kayhan İE, Aydın B, Baran MF 2017. Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(3): 263–270.
 • Koçak M 2006. Bitlis İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ankara Üniversitesi Fen Bil. Ens., Tarım Makinaları ABD, Yüksek Lisans Tezi, 84 s.
 • Koçtürk D, Onurbaş Avcıoğlu A 2007. Türkiye’de Bölgelere ve İllere Göre Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 3(1): 17–24.
 • Korucu T, Aybek A, Sivrikaya F 2015. Türkiye’nin Tarım Bölgeleri Bazında Mekanizasyon Düzeyinin Yersel Değişim Haritalarının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 18(4): 77-90.
 • Korucu T, Aybek A, Sivrikaya F, Gürlek E, Mert C, Kozak B 2015. Kahramanmaraş İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 18(2): 10-24.
 • Kök M 1993. Tunceli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri ve Bu Özelliklerin Bölgenin Tarım Potansiyeli Açısından İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bil. Ens., Tarım Makinaları ABD, Yüksek Lisans Tezi, 58 s.
 • Lüle F, Koyuncu T, Engin KE 2012. Adıyaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül, Samsun.
 • Oğuz C, Bayramoğlu Z, Ağızan S, Ağızan K 2017. Tarım İşletmelerinde Tarımsal Mekanizasyon Kullanım Düzeyi, Konya İli Örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31(1): 63-72.
 • Özgüven M, Türker U, Beyaz A 2010. Türkiye’nin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2): 89–100.
 • Özmen TB 2014. Erzurum, Erzincan ve Bayburt İllerinin (Tra 1 Düzey 2 Bölgesi) Tarımsal Mekanizasyon Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Bil. Ens., Tarım Makinaları ABD, Yüksek Lisans Tezi, 66 s.
 • Özpınar S 2001. Marmara Bölgesi’nin Tarımsal Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, 13-15 Eylül, Şanlıurfa.
 • Sabancı A, Sümer SK, Say MS, Has M 2003. Türkiye’de Ekonomik Traktör Parkı ve Gelişimi. Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, 3-5 Eylül, Konya.
 • TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. Tarımsal Alet ve Makina İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=134&locale=tr (Erişim Tarihi: 03.12.2018).
 • Unakıtan G, Akdemir B 2007. Tractor Demand Projection in Turkey. Biosystems Engineering, 97: 19– 25.
 • Unakıtan G, Akdemir B 2015. Prediction of Combine’s Number by Using ARMAX Model in Turkey. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 1(1): 1-6.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-0273-3323
Author: Derya İlkay ABDİKOĞLU (Primary Author)
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 3, 2019
Acceptance Date : May 17, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Abdi̇koğlu, D . (2019). Trakya Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İllere Göre Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (6) , 865-871 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.548701