Year 2019, Volume 22 , Issue 6, Pages 896 - 904 2019-12-31

Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the Effects of Pesticides and Wood Vinegar on Some Microbial and Physico-chemical Soil Parameters

İbrahim KOÇ [1] , Erdal Necip YARDIM [2]


Bu çalışma, buğday agro-ekosisteminde kullanılan pestisitler ve odun sirkesinin toprakta bulunan fungal ile bakteriyel mikroorganizmalar ve toprak pH ile EC değerlerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2014-2015 ve 2015-2016’da tarla denemesi şeklinde tesadüf blokları deneme deseninde dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede kullanılan odun sirkesi ve pestisitler sırt pülverizatörü yardımıyla 1) pestisit muamelesi, 2) pestisit muamelesine karşılık gelen %0.5,  %1, %2, %3, %4 ile %5 ml odun sirkesi muameleleri ve 3) sadece şebeke suyu verilen kontrol muameleleri şeklinde yapılmıştır. Deneme alanı toprak örneklerinden Aspergillus niger, Penicillium digitatum ve Penicillium italicum mikrofungus türleri izole edilmiştir. Pestisit ve odun sirkesi muamelelerinin, araştırılan parametrelere etkisini belirlemek amacıyla tekrarlanan ölçümlü varyans analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda, muamelelerin belirlenen özellikleri istatistiksel olarak önemli düzeylerde etkilemediği (P>0.612), buna karşın muamele öncesi ve sonrası arasındaki farkların önemli olduğu görülmüştür (P=0.000). Sonuç olarak, kullanılan pestisit ve odun sirkesinin belirlenen parametreler üzerinde olumsuz bir etki göstermediği sonucuna varılabilir.

This study was conducted to determining the effects of pesticides and wood vinegar on microorganisms including fungi and bacteria, soil pH and EC values in wheat agroecosystem. The study was designed as a randomized block field trial with four repetitions in 2014-2015 and 2015-2016. Wood vinegar and pesticides were applied via a backpack sprayer. The treatments were consisted of pesticide, wood vinegar (0.5, 1, 2, 3, 4 and 5% ml ) which equate to pesticide treatment, and the control (only tap water) treatments. Aspergillus niger, Penicillium digitatum and Penicillium italicum microfungi species were isolated from experimental soil samples. Repeated measurement variance analysis was performed to determine the effect of pesticide and wood vinegar treatments on the parameters investigated. Result of the analyzes indicated that the treatments did not significantly affect the determined properties (P>0.612), whereas the differences between the pre and post treatment were significant (P=0.000). It can be concluded that the pesticide and wood vinegar used did not have a negative effect on the determined parameters.

 • Anonim 2016. Muş meteoroloji il müdürlüğü kayıtları. (Erişim tarihi: 05.11.2016).
 • Baimark Y, Niamsa Y 2009. Study on Wood Vinegars for Use as Coagulating and Antifungal Agents on the Production of Natural Rubber Sheets. Biomass and Bioenergy, 33: 994-998.
 • Benson HJ 2001. Microbiological Applications: A Laboratory Manual in General Microbiology. McGraw-Hill, New York, 478p.
 • Berber İ, Çökmüş C, Atalan E 2004. Effects of Some Pesticides on Spore Germination and Larvicidal Activity of Bacillus thuringiensis var. israelensis and Bacillus sphaericus 2362 Strain. Turkish Journal of Biology, 28: 15-21.
 • Bouyoucos GJ 1951. A Calibration of the Hydrometer Method for Making Mechanical Analyses of Soils. Agronomy Journal, 43: 434-438p.
 • Boşgelmez A, Boşgelmez İİ, Paslı N, Savaşçı S, Kaynaş S 2000. Ekoloji I. (2. Baskı) Ispartalılar Eğitim Kültür Sağlık Turizm Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (ISVAK), Yay. No: 6, Ankara, 884s.
 • Cai K, Jiang S, Renc C, He Y 2012. Significant Damage-rescuing Effects of Wood Vinegar Extract in Living Caenorhabditis elegans Under Oxidative Stres. J Sci Food Agric, 92: 29-36.
 • Çolak F 2001. Kahramanmaraş Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Pestisitlerin Toprak Mikroorganizmaları Üzerine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi, 60s.
 • Chalermsan Y, Peerapan S 2009. Wood vinegar: By-product from Rural Charcoal Kiln and Its Role in Plant Protection. As. J. Food Ag-Ind., 189-195.
 • Demirci A, Katırcıoğlu YZ, Demirci F 2002. Triazole Grubu Fungisitlerin Bazı Önemli Antagonist Funguslar ve Non-patojen Fusarium oxysporum'un İnvitroda Gelişmelerine Etkileri Üzerine Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 42(1-4): 53-65.
 • Dığrak M, Kaçar N, Sönmez A 1999. Pomarsol, Mitikol, Rubigan ve Platoon’un Toprak Mikroflorası Üzerine Etkileri. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23(5): 1071-1077.
 • Dığrak M, Özçelik S 2002. Parathion Metiıyl ve Cypermetrin'in Toprak Mikroorganizmaları Üzerine Etkileri. Ekoloji Çevre Dergisi, 11(44): 25-29.
 • Erdoğan P, Toros S 2005. Melia azaderach L. (Meliaceae) Ekstraktlarının Patates Böceği [Leptinotarsa decemlineata Say (Col.:Chrysomelidae)] Larvalarının Gelişimi Üzerine Etkisi. Bitki Koruma Bülteni, 45(1-4): 99-118.
 • Ekundayo EO 2003. Effect of Common Pesticides Used in the Niger Delta Basin of Southern Nigeria on Soil Microbial Populations. Environmental Monitoring and Assessment, 89(1): 35-41.
 • Eric W, Chan C, Fong CH, Kang KX, Chong HH 2012. Potential Antibacterial Activity of Wood Vinegar from Matang mangroves, Malaysia. ISME/GLOMIS Electronic Journal, 10, 4.
 • Ibrahim D, Kassim J, Sheh-Hong L, Rusli W 2013. Efficacy of Pyroligneous Acid from Rhizophora apiculata on Pathogenic Candida albicans. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 3(7): 7-13.
 • Jackson ML 1958. Soil Chemical Analysis. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 498p.
 • Jothityangkoon D, Koolachart R, Wanapat S, Wongkaew S, Jogloy S 2008. Using Wood Vinegar in Enhancing Peanut Yield and in Controlling the Contamination of Aflatoxin Producing Fungus. International Crop Science, 4, 253-253.
 • Karaboz İ, Meriçli-Yapıcı B 2008. Azotobacter chroococcum Strainlerinin Sulfonilüre ve Triazolopirimidin Sınıfı ALS-İnhibitörü Herbisitlere İnvitro Toleranslarının Belirlenmesi. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi, 6(1): 22-26.
 • Kacar B 2012. Toprak Analizleri. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 484s.
 • Karaarslan E 2000. Bazı Herbisitlerin Toprağın Mikrobiyal Nitrifikasyon ve Solunumu Üzerindeki Etkisi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 69s.
 • Kim DH, Seo HE, Lee S, Lee K 2008. Effects of Wood Vinegar Mixted with Insecticides on the Mortalities of Nilaparvata lugens and Laodelphax striatellus (Homoptera: Delphacidae). Animal Cells and Systems, 12(1): 47-52.
 • Koç İ, Yardım EN, Yıldız Ş 2017. Antifungal Effects of Wood Vinegar, Derived from Broyler Chicken Manure, on Microfungi Under Invitro Conditions. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 27(4): 516-520.
 • Koç İ, Yardım EN 2018. Research on Determination of Effects on Arthropods Living in Cultivated Plant of Wood Vinegar and Pesticides on Wheat Agroecosystems. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1): 39-45.
 • Koc I, Yardim EN, Akca MO, Namli A 2018a. Impact of Pesticides and Wood Vinegar, Used in Wheat Agro-ecosystems, on the Soil Enzyme Activities. Fresenius Environmental Bulletin, 27(4): 2442-2448.
 • Koç İ, Yardım EN, Çelik A, Mendeş M, Mirtagioğlu H, Namlı A 2018b. Determination of Antifungal Effect of Wood Vinegar Obtained from Hazelnut Shells Against Mold Factors in In-vitro Conditions. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(2): 296-300.
 • Koç İ, Öğün E, Namlı A, Mendeş M, Kutlu E, Yardım EN 2019. The Effects of Wood Vinegar on Some Soil Microorganisms. Applied Ecology and Environmental Research, 17(2): 2437-2447.
 • Koç İ 2019. Study of Some Biological Parameters of the Red Californian Earthworm Eisenia foetida (Savigny, 1826) in Vermicompost Following the Application of Wood Vinegar. Applied Ecology and Environmental Research, 17(2): 4527-4538.
 • Küçük Ç, Kıvanç M, Kınacı E, Kınacı G 2009. Trichoderma harzianum İzolatlarının Şeker Pancarında Kullanılan Bazı Fungisitlere Duyarlılıklarının İn vitro'da Araştırılması. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, 7(2): 8-12.
 • Mahmood I, Imadi SR, Shazadi K, Gul A, Hakeem KR 2016. Effects of Pesticides on Environment. In Plant, Soil and Microbes Springer, Cham. 253-269p.
 • Mao Q, Zhao Z, Ma X, Li K 2010. Preparation, Toxicity and Components for Bitter Almond Shell Wood Vinegar. Nongye Jixie Xuebao/Transactions of the Chinese Society of Agricultural Machinery, 41(2): 164-170.
 • Mu J, Uehara T, Furuno T 2003. Effect of Bamboo Vinegar on Regulation of Germination and Radicle Growth of Seed Plants. Journal of Wood Science, 49(3): 262-270.
 • Namlı A, Akça MO, Turgay EB, Soba MR 2014. Odun Sirkesinin Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması. Toprak Su Dergisi, 3(1): 44-52.
 • Nurhayati T, Roliadi H, Bermawie N 2005. Production of Mangium (Acacia mangium) Wood Vinegar and Its Utilization. Journal of Forestry Research, 2(1): 13-25.
 • Oramahi HA, Yoshimura T 2013. Antifungal and Antitermitic Activities of Wood vVinegar from Vitex pubescens vahl. Journal of Wood Science, 59(4): 344-350.
 • Rakmai J 2009. Chemical Determinations, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Thai Wood Vinegars. Prience of Songkla University, Master Thesis, Thailand, 151p.
 • Richards LA 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. USDA Agriculture Handbook, No: 60, 160p.
 • Sarkar K, Pramanik R, Joy VC 2000. Reproductive Toxicity of Pesticides on Soil Microarthropod Fauna as Ecotoxicological Tool. Journal of Environmental Biology, 21(3): 227-234.
 • Saberi M, Askary H, Sarpeleh A, Hosseini A 2013. Wood Vinegar as a Biological Product for Managing Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. Canadian Journal of Plant Protection (CJPP), 1, 4.
 • Shi ZY 2003. The Effects of Wood Vinegar on Soil Microorganisms and Growth of Vegetable Seedlings. China Agricultural University (People's Republic of China), Master Thesis, China.
 • Tiilikkala K, Fagernäs L, Tiilikkala J 2010. History and Use of Wood Pyrolysis Liquids as Biocide and Plant Protection Product. The Open Agriculture Journal, 4(1): 111-118.
 • TUİK 2016. Türkiye istatistik kurumu. http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/MUS.pdf (Erişim tarihi: 17.10.2016).
 • Ubuoh EA, Akhionbare SMO, Akhionbare WN 2012. Effects of Pesticide Application on Soil Microbial Spectrum: Case Study-fecolart Demonstration Farm, Owerri-West, Imo State, Nigeria. International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering, 3(2): 34-39.
 • Uçan K, Dığrak M 2001. Kısıntılı Sulama Koşullarında Trifluralin’in Buğday Kök Bölgesinde Bulunan Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi. Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(1): 150-157.
 • Quinn LP, Fernandes-Whaley M, Roos C, Bouwman H, Kylin H, Pieters R, Van Den Berg J 2011. Pesticides in the Modern World Pesticides Use and Management. (Pesticide Use in South Africa: One of the Largest Importers of Pesticides in Africa, Ed. Stoytcheva M) 49-96.
 • Velmurugan N, Han SS, Lee YS 2009. Antifungal Activity of Neutralized Wood Vinegar with Water Extracts of Pinus densiflora and Quercus serrata saw dusts. Int. J. Environ. Res., 3(2): 167-176.
 • Winer BJ, Brown DR, Michels KM 1971. Statistical Principles in Experimental Design. Vol. 2. McGraw-Hill, New York, 1048p.
 • Yarsan E, Çevik A 2007. Vektör Mücadelesinde Biyopestisitler. Türk Hijyen Ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 64(1): 61-70.
 • Yardim EN 1996. The Impacts of Chemical Management of Pests, Diseases and Weeds on Invertebrates in Tomato Agroecosystems. The Ohio State University, Thesis, USA, 175p.
 • Yardim EN, Edwards CA 1998. The Effects of Chemical Pest, Disease and Weed Management Practices on the Trophic Structure of Nematode populations in tomato agroecosystems. Applied Soil Ecology, 7(2): 137-147.
 • Yatagai M, Nishimoto M, Hori K, Ohira T, Shibata A 2002. Termiticidal Activity of Wood Vinegar, Its Components and Their Homologues. Journal of Wood Science, 48(4): 338-342.
 • Yıldız Ş 2007. Şanlıurfa İli Nematod Faunası ve Biyoçeşitliliği Üzerine Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Bitki Koruma ABD, Doktora Tezi, 112s.
 • Yıldız Ş, Koç İ, Yardım EN 2017. Muş İlindeki Bazı Meraların Nematod Fauna Yapısının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27(2): 197-203.
Primary Language tr
Subjects Science, Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-0803-6801
Author: İbrahim KOÇ (Primary Author)
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0860-9887
Author: Erdal Necip YARDIM
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK
Country: Turkey


Thanks Bu çalışmanın yapılmasında yer ve imkân desteği sağlayan BERCE Alparslan Tarım İşletmesine teşekkür ediyoruz. Bu çalışma “Buğday agro-ekosistemlerinde pestisitlerin ve odun sirkesinin bazı etkilerinin tespiti üzerine bir araştırma” adlı doktora tezinin bir kısmını oluşturmaktadır. 1.UGAP Uluslararası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresi’nde sözlü sunum olarak sunulmuştur.
Dates

Application Date : April 7, 2019
Acceptance Date : May 16, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Koç, İ , Yardım, E . (2019). Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (6) , 896-904 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376