Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 125 - 132 2019-10-31

Manisa İli Salihli ve Sarıgöl İlçelerindeki Zirai İlaç Bayilerinin Mesleki Tutum ve Davranışları ve Üreticiler ile İlgili Gözlemleri
Professional Attitude and Behaviors of Pesticide Dealers and their Observations About Producers in Salihli and Sarıgöl Districts of Manisa Province

Ahmet ÖZYÖRÜK [1] , Elif ERBEK [2] , Ümit ARSLAN [3]


Manisa ilinin Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde 2018 yılında yapılan bu çalışmada, bağcılığın yoğun olarak yapıldığı bu ilçelerdeki zirai ilaç bayilerinin bitki koruma ile ilgili mesleki tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu ilçelere ait 57 zirai ilaç bayisi ile anket çalışması yapılmıştır Bayilerin %57.9’u, bitki besin elementlerinin eksikliği ile hastalık belirtilerinin teşhisi konusunda sorun yaşadığını belirtmiş, %42.1’i ise pestisitler ile ilgili bilgi eksikliğini gidermede İnternet ortamından faydalandıklarını belirtmişlerdir. İlaç bayilerinin %89.5’inin bitki koruma ürünleri temininde karşılaştığı en önemli sorunun, firmaların bayilere farklı iskonto oranı ve vade periyotları olduğu kaydedilmiştir. İlaç bayilerinin en fazla satışını yaptıkları pestisitin fungisitler (%72.1) olduğu tespit edilmiştir. En fazla fungisit satışının bağ küllemesi (%21.6) ve bağ mildiyösü (%20.4)’ne karşı yapıldığı belirlenmiştir. Bayilerin %98.2’sinin etiket dozuna göre pestisit önerisinde bulunduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, bayilerin %89.5’i üreticilerin önerilen dozu dikkate aldığını ifade etmiştir. Çalışma sonucunda, elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 

The aim of this study, which was conducted in widespread vineyards of Salihli and Sarıgöl districts of Manisa province in 2018, was to determine attitude and behaviors of pesticide dealers and their plant protection related issues. A survey was carried out with 57 pesticide dealers belonging to these districts. Of all pesticide dealers, 57.9% stated that they had difficulty in discriminating between the deficiency and disease symptoms of the plant nutrients while 42.1% of them stated that they benefited from the Internet to get information about the pesticides. It is noted that the most crucial problems of the 89.5% of pesticide dealers were varying discount rates and credit periods of the firms in selling crop protection products. Dealers were found to mostly sell fungicides (72.1%). It was determined that the most significant sales were against powdery mildew (21.6%) and downy mildew (20.4%) diseases in vineyards. Also, 98.2% of the pesticide dealers recommended pesticides according to the label doses. In addition, 89.5% of pesticide dealers stated that the producers paid attention to the recommended pesticide dose. As a result of the study, the findings were evaluated and suggestions were made.

 • Anonim, 2017a. 2017-2018 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Sezonu Törenle Açıldı. http://www.manisa.gov.tr/2017-2018-cekirdeksiz-kuru-uzum-sezonu-torenle-acildi (Erişim tarihi:21.01.2019).
 • Anonim 2017b. Manisa Tarım İl Müdürlüğü Verileri, 2017. İstatistikler.
 • Akar Ö, Tiryaki O 2018. Antalya İlinde Üreticilerin Pestisit Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, s: 61, 13 (1): 60-70.
 • Canik F, Yürekli Yüksel N 2012. Gıda Güvenliği ve Pestisitler. Tepge Bakış Sayı: 14/Nüsha:4, Ankara.
 • Bayhan E, Sağır A, Uygur FN, Bayhan SÖ, Eren S, Bayram Y 2015. GAP Bölgesi pamuk alanlarındaki bitki koruma sorunlarının belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni, 5 (3): 135-146.
 • Erdoğan O, Tohumcu E, Baran M. F, ve Gökdoğan O 2017a. Adıyaman İli Badem Üreticilerinin Zirai Mücadele Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, s1419, 5 (11): 1414-1421.
 • Erdoğan O, Gökdoğan O 2017b. Nevşehir ilinde patates üreticilerinin bitki koruma uygulamaları. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, s: 57, 34 (1): 51-60.
 • Emeli M, Ulusoy F 2006. Seyhan ve Yüreğir Havzasında Bitki Koruma Yöntemlerinin Uygulamadaki Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma ABD. Yüksek Lisans Tezi, 12 s, Adana.
 • Erbek E, Özyörük A, Arslan Ü 2018. Bursa İli Gürsu ve Kestel İlçelerindeki Meyve Üreticilerinin Pestisit Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi. Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg., 32 (2), 69-76.
 • Gül M, Akpınar M. G, Demircan V, Yılmaz H, Bal T, Arıcı Ş. E, Polat M, Şan B, Eraslan F, Örmeci Kart M. Ç, Gürbüz D, Yılmaz Ş.G 2014. Zirai İlaç Bayilerinin Yapısı Ve Entegre Mücadele Konusundaki Tutum Ve Davranışları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (1): 11-25.
 • İnan H, Boyraz N 2002. Konya Çiftçisinin Tarım İlacı Kullanımının Genel Olarak Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16 (30): 88-101.
 • İnan H, 2001. Konya İlindeki Zirai İlaç Bayilerinin Mesleki ve Bilgi Düzeyleri Bakımından Durumu İle Çiftçilerin Zirai Mücadele Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, Fen. Bil. Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s:34, Konya.
 • Kalıpçı N, Özdemir C, ve Öztaş H 2011.Çiftçilerin Pestisit Kullanımı ile Ilgili Eğitim ve Bilgi Düzeyi ile Çevresel Duyarlılıklarının Araştırılması. Tübav Bilim Dergisi 4 (3): 179-187.
 • Karataş E, 2009. Manisa İlinde Bitki Koruma Yöntemlerinin Uygulamadaki Sorunlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Karataş, E., Alaoğlu, Ö., 2011. Manisa İlinde Üreticilerin Bitki Koruma Uygulamaları. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi., 48 (3): 183-189.
 • Kaplan E 2014. GAP Bölgesindeki Bitli Koruma Uygulamalarına Ait Sorunların Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, s: 55 Diyarbakır.
 • Kaplan E 2016. GAP Bölgesinde Kullanılan Pestisitlerin Güvenilir Gıda ve Tarım Etiğine Etkisi. Türkiye Biyoetik Dergisi, Vol. 3, No. 4, 198-205.
 • Peker A. E 2012. Konya İli Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımına Yönelik Çevresel Duyarlılık Analizi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1): 47-54.
 • Öcal Kara F, Eren Yalçın G, Özel R, Akın S, Akbaş H, Eser B 2014. Şanlıurfa İl’inde Tarımsal İlaç Bayilerinin Çalışmaları ve Tarımsal Yayım İlişkisi. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül, s: 1641-1642, Samsun.
 • Özbek F. Ş, Fidan H 2013. Konya İlinde Tarım İlacı Satan Kuruluşların Yapısal Özellikleri ve Pazarlama Yapısı. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, s: 98,102, 27 (2): 98-104.
 • Özbek F.Ş., Fidan H, 2014. Buğday Üretiminde Tarım İlaçları Kullanımı: Konya İli Örneği, KSÜ Doğa Bil. Derg., 17(3), 2014, s: 14, 17 (3): 13-18.
 • Özbek F. Ş, Fidan H 2016. Konya İlinde Buğday Üretiminde Kullanılan Tarım İlaçları Piyasa Yapısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, KSÜ Doğa Bil. Derg., s: 149,19(2), 147-151.
 • Özçatalbaş O, Kutlar Sözer İ 2002. Antalya İli Elmalı ve Korkuteli İlçelerinde Tarıma Girdi Sağlayan Kuruluşların Faaliyetleri ve Yayım Açısından Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (2): 89-100.
 • Özel R, 2004. Şanlıurfa İlinde Zirai İlaç Bayilerinin Pazarlama Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. HR. Ü.Z.F.Dergisi s: 46, 8 (1): 41-49.
 • Türkmen C, Özger İ, Göçer İ 2015. Çanakkale’de Zirai Mücadele İlaç-Gübre Bayilerinin Durumu ve İlin Bazı Tarımsal Özellikleri ÇOMÜ Zir. Fak. Derg.: 3 (1): 163-166.
 • Yiğit F, 2001. Antalya İlinde Zirai İlaç Bayilerinin Genel Durumları ve Çiftçi İle olan ilişkilerinin Araştırılması. Türk. Koop. Ekin. 5 (15): 90-96.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-0411-5502
Author: Ahmet ÖZYÖRÜK
Institution: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4353-9340
Author: Elif ERBEK (Primary Author)
Institution: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7698-8244
Author: Ümit ARSLAN
Institution: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 1, 2019
Acceptance Date : June 30, 2019
Publication Date : October 31, 2019

APA Özyörük, A , Erbek, E , Arslan, Ü . (2019). Manisa İli Salihli ve Sarıgöl İlçelerindeki Zirai İlaç Bayilerinin Mesleki Tutum ve Davranışları ve Üreticiler ile İlgili Gözlemleri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Vol 22 (Suppl 1) , 125-132 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.533412