Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 188 - 194 2019-10-31

Türkiye Kanatlı Eti Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Seçilmiş Ülkelerle Karşılaştırılmalı Analizi
A Comparative Analysis on International Competitiveness of Turkey’s Poultry Meat Sector Among Selected Countries

Mustafa TERİN [1] , Fahri YAVUZ [2]


Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin uluslararası kanatlı eti ticaretindeki rekabet gücünü belirlemek ve dünya kanatlı eti ihracatında öne çıkan Brezilya, ABD, Hollanda, Polonya, Almanya, Fransa, Çin, Tayland ve Ukrayna gibi ülkelerle karşılaştırmaktır. Araştırmanın verileri Uluslararası Ticaret Merkezi veri tabanından (2001-2017) elde edilmiştir. Ülkelerin rekabet güçleri, İhracat Piyasa Payı Endeksi (İPPE), Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi (AKÜE) ve Ticaret Dengesi Endeksi (TDE) kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmada, Türkiye’nin İPPE ve AKÜE indeks skorlarının özellikle son yıllarda giderek arttığı ve 2017 yılı itibariyle sırası ile 2.04 ve 2.28’e yükseldiği belirlenmiştir. AKÜE 2017 yılı skorlarına göre, Brezilya, Polonya ve Ukrayna’nın kanatlı eti ticaretinde güçlü bir karşılaştırmalı üstünlüğe, Hollanda ve Türkiye’nin orta derece karşılaştırmalı üstünlüğe, ABD, Fransa ve Tayland’ın zayıf karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu, Almanya ve Çin’in ise karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadığı belirlenmiştir. Türkiye’nin var olan ve giderek artan rekabet gücünün devam edebilmesi için üretimde en önemli maliyet unsuru olan yem hammaddesinde dışa bağımlılığı azaltacak politikaların ve uluslararası yeni pazar alanlarının oluşturulması oldukça önemlidir.

The aim of this study was to determine the Turkey’s international competitiveness power in poultry meat market and to make a comparison with major players of markets, namely, Brazil, USA, Netherland, Poland, Germany, France Thailand, China and Ukraine. The data were obtained from databases of International Trade Center (2001-2017 years). The competitiveness power of the countries were calculated using the Export Market Share Index (ESI), Revealed Comparative Advantages Index (RCA) and Trade Balance Index (TBI). In the study, Turkey’s ESI and RCA index scores especially increased steadily in recent years and as of 2017, ESI and RCA index scores increased to 2.04 and 2.28 respectively. According to the 2017 RCA index score; Brazil, Poland and Ukraine had a strong comparative advantages, Netherland and Turkey had medium comparative advantages, USA, France and Thailand had a weak comparative advantage while Germany and China had no comparative advantages in poultry meat trade. To sustain Turkey's competitiveness, it is very important to reduce foreign dependency in feed raw material which is the most important cost element in production and to create new international market areas.

 • Aiginger K 2000. Specialization of European manufacturing. Australian Economic Quarterly, 2: 81-92.
 • Altay Topcu B, Sümerli Sarıgül S 2015. Comparative advantage and the product mapping of exporting sectors in Turkey. The Journal of Academic Social Science, 3(18): 330-348.
 • Altay Topçu B 2018. Türkiye’nin Tarımsal Ürünlerdeki Rekabet Gücü: Gıda Ve Canlı Hayvan Ürünler. International Journal of Social Science, 70: 389-404.
 • Aydogdu MH 2018. General Analysis of Recent Changes in Poultry Meat Consumptions in Turkey. International Journal of Advances in Agriculture Sciences, 3(12): 06-11.
 • Balassa B 1965. Trade liberalization and revealed comparative advantage. The Manchester School, 33: 99–123.
 • Bashimov G 2017a. Buğday ihracatında Kazakistan’ın Rekabet Gücü. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2): 11-21.
 • Bashimov G 2017b. Türkiye’nin Tarımsal Ürünlerdeki Rekabet Gücü: Orta Asya Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(4): 393–401.
 • BESD-BİR 2018. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği “İstatistikler” http://www.besd-bir.org/assets/documents/tyrkiye_ kiAi_baA_kanatl_eti_tuketimi1_1.pdf (Erişim tarihi: 30.11.2018).
 • Bojnec S, Ferto I 2014. Export Competitiveness of Dairy Products on Global Markets: The Case of the European Union Countries. Journal Dairy Science, 97(10): 6151-6163.
 • Bojnec S, Fertö I 2007. Comparative advantages in agro-food trade of Hungary, Croatia and Slovenia with the European Union. IAMO Discussion Paper No. 106, Germany.
 • Coxhead I 2007. A New Resource Curse? Impacts of China’s Boom on Comparative Advantage and Resource Dependence in Southeast Asia. World Development, 35(7): 1099-1119.
 • Çoban O, Peker AE, Kubar Y 2010. Türk Tarımının Avrupa Birliği Ülkeleri Karşısındaki Sektörel Rekabet Gücü. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(10): 247-266.
 • Çakmak ÖA 2005. Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler ve rekabet gücü: Türkiye tekstil ve hazır giyim endüstrisi üzerine bir uygulama. Ege Akademik Review, 5(1): 65-76.
 • Donma MM, Donma O 2017. Beneficial Effects of Poultry Meat Consumption on Cardiovascular Health and the Prevention of Childhood Obesity. Med One, 2:e170018 DOI: 10.20900/mo.20170018
 • Dukic S, Tomas-Simin M, Glavas-Trbic D 2017. The Competıtıveness of Serbian Agro-Food Sector. Economic of Agriculture, 64(2): 723-737.
 • Erkan B 2009. Ülkelerin İhracat Performanslarının Belirlenmesinde Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlüklerinin Kullanılması: Yükselen Ekonomiler Örneği. Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD, Doktora Tezi, 132 s.
 • Erkan B, Arpacı BB, Yaralı F, Güvenç İ 2015. Türkiye’nin Sebze İhracatında Karşılaştırmalı Üstünlükleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 18(4): 70-76.
 • FAO 2018 Food Outlook - Biannual Report on Global Food Markets – November 2018. Rome. 104 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO http://www.fao.org/3/CA2320EN/ca2320en.pdf (Erişim tarihi: 30.11.2018).
 • Gilbert LC 2000. The functional food trend: What’s next and what Americans think about eggs. Journal of the American College of Nutrition, 19(5): 507–512.
 • Güvenç İ 2019. Türkiye’de Domates Üretimi, Dış Ticareti ve Rekabet Gücü. KSÜ Tar Doğa Derg, 22(1): 57-61.
 • Havrila I, Gunawardana P 2003. Analyzing comparative advantage and competitiveness: An application to Australia's textile and clothing industries. Australian Economic Papers, 42(1): 103-117.
 • Horne PLM Van 2018. Competitiveness of the EU poultry meat sector, base year 2017; International comparison of production costs. Wageningen, Wageningen Economic Research, Report.
 • INTRACEN 2018. International Trade Statistics. http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statis tics-export-product-country/ (Erişim tarihi: 30.11.2018).
 • Kandanuri V 2014. Comparative Advantage of India in Buffalo Meat Exports vis-à-vis Major Exporting Countries. Research Journal of Management Sciences, 3(2): 8-14.
 • Kanaka S, Chinadurai M 2012. A study of comparative advantage of Indian agricultural exports. Journal of Management and Science, 2(3): 1-9.
 • Keskin B, Demirbaş N 2012. Türkiye’de kanatlı eti sektöründe ortaya çıkan gelişmeler: Sorunlar ve öneriler. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): 117-130. Kijboonchoo T, Kalayanakupt K 2003. Comparative Advantage and Competitive Strength of Thai Canned Tuna Export in the World Market: 1982-1998. ABAC Journal, 23(1): 19-33.
 • Lafay G 1992. The measurement of revealed comparative advantages. In Dagenais, M.G. and Muet, P.A. (Eds), International Trade Modeling. Chapman & Hill, London, UK.
 • Leek S, Maddock S, Foxall G 2000. Situational determinants of fish consumption. British Food Journal,102(1): 18–39.
 • Liesner HH 1958. The European Common Market and British Industry. Economic Journal, 68, 302-316.
 • OECD 2017. Agriculture Statistics: OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2017). https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption. htm (Erişim tarihi: 27.11.2018).
 • OECD/FAO 2017. OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-en (Erişim tarihi: 30.11.2018).
 • OECD/FAO 2018. OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027, OECD Publishing, Paris/Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2018-en (Erişim 27.11.2018)
 • Pilinkiene V 2014. Evaluation of international competitiveness using the revealed comparative advantage indices: The case of the Baltic States, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(13): 353-359.
 • Saraçoğlu S 2015. Türkiye Tarım Ürünlerinin Avrupa Birliği Ülkelerinin Tarım Ürünleri Karşısındaki Uluslararası Rekabet Gücü. EY International Congress on Economics II, Europe and Global Economic Rebalancing, November 5-6, Ankara.
 • Sahinli MA, Abdul-Kareem MM 2018. Competitive Analysis: Chicken Meat Sector in Brazil and Turkey. Food Science and Nutrition Technology, 3(3): https://medwinpublishers.com/FSNT/FSNT 16000153.pdf (Erişim 26.05.2019)
 • Saran S, Kumar S, Gangwar LS 2013. India’s exports performance in poultry products and the potential exports destinations. Agric. Econ. – Czech, 59: 134-142.
 • Şahinli MA 2012. Rekabet Gücü: Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Canlı Hayvancılık Sektörünün Durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 22(2): 91-98
 • Terin M, Yavuz F 2018. Türkiye Peynir Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırılmalı Analizi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(9): 1243-1250.
 • Terin M, Yıldırım İ, Aksoy A, Sarı MM 2018. Competition power of Turkey’s honey export and comparison with Balkan Countries. Bulg. J. Agric. Sci., 24(1): 17-22.
 • Terin M. Yıldırım İ. Çiftçi K 2010. Chicken meat production and poultry meat consumption in Turkey and its progress. In Proceedings of the 2nd Mediterrean Summit of WPSA, Antalya, Turkey.
 • Torok A, Jambor A 2016. Determinants of the revealed comparative advantages: The case of the European ham trade. Agric. Econ.–Czech, 62 (10): 471-481.
 • Ullah MS, Kazuo I 2013. Dynamics of comparative advantage and export potentials in Bangladesh. The Ritsumeikan Economic Review, 61(4): 471-48.
 • Utkulu U, İmer H 2009. Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün Avrupa Birliği tekstil ve konfeksiyon sektörü karşısındaki rekabet gücünün alt sektörler düzeyinde ölçülmesi, Rekabet Dergisi, 36, 3-43.
 • Vlachos I 2001. Comparative advantage and uncertainty in the international trade of Mediterranean Agricultural products: An empirical analysis. A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 12(4): 42-49.
 • Widodo T 2008. Dynamic changes in comparative advantage: Japan “flying geese” model and its implications for China. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 1(3): 200-213.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-6550-335X
Author: Mustafa TERİN (Primary Author)
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3413-7748
Author: Fahri YAVUZ
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

Dates

Application Date : April 12, 2019
Acceptance Date : May 30, 2019
Publication Date : October 31, 2019

APA Teri̇n, M , Yavuz, F . (2019). Türkiye Kanatlı Eti Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Seçilmiş Ülkelerle Karşılaştırılmalı Analizi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Vol 22 (Suppl 1) , 188-194 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.553108