Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 154 - 161 2019-10-31

Konya Ereğli’de Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Doğum-Dört Ay Arası Dönemdeki Gelişimi
Development Characteristics of Holstein Friesian Calves between Birth to Four Months of Age Reared in a Private Farm in Konya Province in Ereğli District

Mehmet GÜRDAL [1] , Uğur ZÜLKADİR [2]


Bu çalışmada Konya ili Ereğli ilçesinde hastalıklardan ari, modern bir süt sığırı işletmesindeki 536 baş Siyah Alaca dişi buzağı kullanılmıştır. Araştırmada doğum ağırlığı, 60. gün ağırlığı, 120. gün ağırlığı, doğum-60. gün arası dönemde günlük canlı ağırlık artışı, 60-120. gün arası GCAA ve doğum-120. gün arası GCAA değerlerine ait genel ortalamalar sırasıyla 37.94±4.38 kg, 77.34±5.71 kg, 123.58±9.92 kg, 0.622±0.044 kg, 0.768±0.179 kg ve 0.687±0.031 kg olarak tespit edilmiştir. Doğum ağırlığına doğum ayı ve ana durumunun etkisi P<0.01 seviyesinde; 60. gün ağırlığına doğum ayının P<0.05 düzeyinde; 120. gün ağırlığına ana durumunun P<0.05 düzeyinde; doğum-60. gün arası dönemde günlük canlı ağırlık artışına doğum yılının P<0.01 düzeyinde; 60-120. gün arası dönemde günlük canlı ağırlık artışına doğum ayının P<0.05 düzeyinde; doğum-120. gün arası günlük canlı ağırlık artışına doğum ayı ve doğum yılının P<0.01 düzeyinde önemli etkisi bulunmuştur. 

In this study, 536 of head Holstein Calf in a modern dairy cattle farm in Ereğli district of Konya province were subjected. In the study, birth weight, 60th day weight, 120th day weight, daily live weight gain between birth to 60 days period, daily live weight gain between 60 to 120 days period, daily live weight gain between birth to 120 days period averages were determined as 37.94 ± 4.38 kg, 77.34 ± 5.71 kg, 123.58 ± 9.92 kg, 0.622 ± 0.044 kg, 0.768 ± 0.179 kg and 0.687 ± 0.031 kg, respectively. The effect of birth month and number of births of mother on birth weight was found to be significant at P <0.01 level. The effect of birth month on 60th days weight was found to be significant at P <0.05 level. Also, the effect of number of births of mother on 120 days weight was significant P<0.05 level. The effect of birth year on daily live weight gain at the birth to 60 days period was significant at P<0.01 level. Also, the effect of birth month on daily live weight gain at the 60 days to 120 days period was significant at P<0.05 level. The effect of birth month and birth year on daily live weight gain at the birth to 120 days period was significant at P<0.01 level.

 • Akyüz B, Arslan K 2009. Sığır yetiştiriciliğini tehdit eden kalıtsal hastalıklar, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 6(1): 43-51.
 • Anonim 2019. Buzağı ölüm oranları düşüyor, https://www.tarimdanhaber.com/hayvancilik/buzagi-olum-oranlari-dusuyor-h11320.html, Erişim Tarihi: 18.06.2019.
 • Arpacık R, Bayraktar M, Alpan O, Çekgül LE 1993. Simental, Piedmont ve Charolais boğaları ile tohumlanan Jersey ineklerde buzağılama kolaylığı ve buzağılarda büyüme, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 33(3): 16-29.
 • Arrayet J, Oberbauer A, Famula T, Garnett I, Oltjen J, Imhoof J, Kehrli M, Graham T 2002. Growth of Holstein calves from birth to 90 days: the influence of dietary zinc and BLAD status, Journal of animal science, 80(3): 545-552.
 • Ayaşan T, Hızlı H, Asarkaya A, Coşkun MA 2016. Siyah Alaca buzağılarda büyüme performansı ve yaşama gücü, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(3): 223-228.
 • Bardakçıoğlu HE 2001. Bireysel kulübelerde barındırılan Holştayn buzağıların büyüme ve yaşama gücüne; doğum ağırlığı, cinsiyet ve doğum mevsiminin etkileri, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27(2): 439-458.
 • Bilgiç N, Alıç D 2004. Siyah Alaca buzağıların doğum ağırlıklarına ait genetik ve fenotipik parametre tahminleri, Tarım Bilimleri Dergisi, 10(1): 72-75.
 • Büyükünsal S 2010. Siyah Alaca buzağılarda sütten kesim yaşının canlı ağırlık, yem tüketimi ve vücut ölçüleri üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 1-25.
 • Çelik G 2006. Aynı süt içirme rejimi uygulanan Siyah Alaca buzağılarında 1,5 ve 2,5 ayda sütten kesmenin 6 aylık yaşa kadar büyümeye etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1-27.
 • Doğan BH 2009. Buzağılarda kolostrum içirme döneminin uzatılmasının gelişim özellikleri üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 1-54.
 • Doğan Z 2014. Siyah-Alaca buzağılarda farklı sütten kesme yaşının büyüme performansı üzerine etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın, 1-52.
 • Duncan WR 1955. Multiple Range and Multiple F Tests. Biometrics, 11: 11-42.
 • Harvey WR 1987. Least Squares Analysis of Data With Unequal Subclass Numbers, Agricultural Research Department, USDA, ARS, 20-28.
 • Kamal M, Van Eetvelde M, Depreester E, Hostens M, Vandaele L, Opsomer G 2014. Age at calving in heifers and level of milk production during gestation in cows are associated with the birth size of Holstein calves, Journal of Dairy Science, 97 (9), 5448-5458.
 • Karabulut O, Mundan D, Sehar Ö 2012. Siyah Alaca buzağılarda doğum ağırlığının varyans unsurları ve damızlık değerleri, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(1): 28-34.
 • Karakaş E 2002. Bursa-Yenişehir ilçesinde yetiştirilen Holştayn buzağıların doğum ağırlığı, sütten kesim yaşı, süt tüketimleri ve yaşama güçleri, Uludag University Journal of Research in Veterinary Medicine, 21: 77-81.
 • Kargar S, Mousavi F, Karimi-Dehkordi S, Ghaffari M 2018. Growth performance, feeding behavior, health status, and blood metabolites of environmentally heat-loaded Holstein dairy calves fed diets supplemented with chromium, Journal of Dairy Science, 101(11): 9876-9887.
 • Kaygısız A, Köse M 2007. Siyah Alaca ineklerde kolostrum kalitesi ve kolostrum kalitesinin buzağı gelişme özelliklerine etkisi, Tarım Bilimleri Dergisi, 13(4): 321-325.
 • Kertz A, Barton B, Reutzel L 1998. Relative efficiencies of wither height and body weight ıncrease from birth until first calving in Holstein cattle1, Journal of Dairy Science, 81(5): 1479-1482.
 • Koçak Ö 2001. Değişik yaşlarda sütten kesilen dişi buzağıların büyüme ve yaşama gücü özellikleri üzerinde araştırmalar, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1-65.
 • Koçak S, Tekerli M, Özbeyaz C, Yüceer B 2007. Environmental and genetic effects on birth weight and survival rate in Holstein calves, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 31(4): 241-246.
 • Lamb R, Barker B 1975. Genetic relationship between birth weight and adult weight in Holsteins, Journal of Dairy Science, 58(5): 724-728.
 • Okuyucu İC, Erdem H 2018. Holsteın ırkı ineklerde kolostrum kalitesini etkileyen bazı faktörler ve kolostrum kalitesi ile barındırma şeklinin buzağıların büyüme performansına etkileri, Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 1(4): 47-59.
 • Özlütürk A, Güler O, Yanar M, Akbulut Ö, Tüzemen N, Kopuzlu S, Küçüközdemir A, Yüksel S 2007. Doğu Anadolu Kırmızısı sığırlarında büyüme ve gelişme özellikleri üzerine etkili bazı çevre faktörleri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (1), 17-26.
 • Tüzemen N, Yanar M 2013. Buzağı Yetiştirme Teknikleri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları, No ; 232, Erzurum, 1-262.
 • Uğur F, Yanar M 1998. Farklı sütten kesim sürelerinin Siyah Alaca buzağılarının büyüme ve yemden yararlanma özelliklerine etkisi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1): 79-87.
 • Yanar M, Yüksel S, Zülkadir U 2000. Replacement of whole milk by milk replacer in the ration of Holstein-Friesian calves raised in Eastern Turkey, Indian Journal of Animal Sciences, 70(9): 977-979.
 • Yanar, M., Yüksel, S., Turgut, L. ve Zülkadir, U., 2004, Sütün kova ve emzikli kova ile verilmesinin Esmer buzağılarda büyüme ve yemden yararlanma üzerine etkisi, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 44 (1), 17-23.
 • Yıldırım F, Yıldız A 2015. Esmer ve Siyah-Alaca buzağılarda sütün biberon ve kova ile verilmesinin canlı ağırlık ve yemden yararlanma üzerine etkisi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 10(2): 102-108.
 • Yüceer B, Özbeyaz C 2010. Kolostrum almış buzağılarda bağışıklığın büyüme, hastalık insidansı ve yaşama gücü üzerine etkisi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 57: 185-190.
 • Zülkadir U 1997. Siyah Alaca buzağıların rasyonlarında süt yerine süt ikame yeminin kullanılabilme olanakları, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 90 sy.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-5582-2560
Author: Mehmet GÜRDAL
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3243-4949
Author: Uğur ZÜLKADİR (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Thanks Bu çalışma, birinci yazarın “Siyah Alaca Buzağılarda Doğum-Dördüncü Ay Arası Dönemde Büyüme ve Gelişme Özellikleri” başlıklı Yüksek Lisans tezinin bir bölümünden özetlenerek hazırlanmıştır. Değerli hocam Prof. Dr. Uğur ZÜLKADİR başta olmak üzere emeği geçen kişilere teşekkürü bir borç biliriz.
Dates

Application Date : May 16, 2019
Acceptance Date : June 30, 2019
Publication Date : October 31, 2019

APA Gürdal, M , Zülkadi̇r, U . (2019). Konya Ereğli’de Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Doğum-Dört Ay Arası Dönemdeki Gelişimi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Vol 22 (Suppl 1) , 154-161 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.566515