Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 354 - 360 2019-12-31

Farklı Kökenli Bazı Pamuk Genotiplerinde Verticillium Solgunluğuna Dayanıklılığın Araştırılması
Investigation of Resistance to Verticillium Wilt in Some Cotton Genotypes with Different Origins

Yaşar AKIŞCAN [1] , Fatih Mehmet TOK [2]


Bu çalışma, farklı kökenli bazı pamuk genotiplerinin Verticillium solgunluğu hastalığına dayanıklılık durumlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, tesadüf blokları deneme deseni uyarınca, üç tekerrürlü olarak kontrollü iklim kabininde yürütülmüştür. Çalışmada inokulasyon işlemi, bitkilerinin 2-3 gerçek yaprağa sahip olduğu dönemde, kökleri V. dahliae’nın T1 patotipine ilişkin izolatının 107 konidi ml-1 konsantrasyonundaki spor süspansiyonuna daldırılarak yapılmıştır. Çalışma sonucunda, genotiplerin yaprak ve iletim dokusu semptomlarına göre, hastalık indeksi değerleri arısındaki farklılıkların, istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır. Çalışmada incelenen genotiplere ilişkin hastalık indeksi değerlerinin yaprak semptomlarına göre istatistiksel olarak 13; iletim dokusu semptomlarına göre ise 16 farklı grupta toplandığı tespit edilmiştir. Materyal olarak kullanılan pamuk genotipleri arasında, yaprak semptomlarına göre, hastalığa en dayanıklı genotiplerin sırasıyla ABD kökenli Tamcot Camd-ES (1.39), Türkiye kökenli PG 510-7 (1.64) ve BA-525 (1.72); iletim dokusu semptomlarına göre ise sırasıyla ABD kökenli Tamcot Camd-ES (1.31), Türkiye kökenli PG 510-7 (1.47) ve İH-26-K-5 olduğu saptanmıştır. Bu çalışma sonucunda, genotiplere ilişkin olarak yaprak ve iletim dokularındaki semptomlara göre elde edilen hastalık indeksi değerleri arasında yüksek düzeyde pozitif yönde korelasyon (r= 0.972) olduğu saptanmıştır.

The aim of this study was to determine the resistance of some genotypes with different origins against Verticillium wilt. The study was conducted in randomized complete block design with three replicates in controlled growth chamber. Cotton seedlings in 2-3 true leaf stage were inoculated with 107 conidia ml-1 spore suspension of V. dahliae which is leaf defoliating T1 pathotype by root dip technique. The differences between disease indexes from leaf and vascular tissues were significant (P≤0.01). Genotypes used in this study were categorized into 13 groups for leaf symptoms and 16 groups for vascular symptoms. Tamcot Camd-ES (1.39) from USA, PG 510-7 (1.64) and BA-525 (1.72) from Turkey were most resistant based on leaf symptoms. However, Tamcot Camd-ES (1.31) from USA, PG 510-7 (1.47) and İH-26-K-5 from Turkey were the most resistant genotypes based on vascular symptoms. In this study a high positive correlation (r= 0.972) was found between diseases indexes from leaf and vascular tissues.

 • Agrios GN 2005. Plant Pathology (5th edition). Department of Plant Pathology, University of Florida, Elsevier Academic Pres. USA, page: 527.
 • Akışcan Y 2011. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Verticillium Solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.) Hastalığına Dayanıklılık, Erkencilik, Verim ve Kalite Özelliklerinin Kalıtımı. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Doktora Tezi.
 • Bhat RG, Subbarao KV 1999. “Host range specificity in Verticillium dahliae”, Phytopathology, 89:1218-1225.
 • Derviş S, Kurt Ş, Soylu S, Erten L, Soylu EM, Yıldız M, Tok FM 2008. “Vegetative compatibility groups of Verticillium dahliae from cotton in the southeastern anatolia region of Turkey. Phytoparasitica, 36(1):74-83.
 • Dobinson KF, Harrington MA, Omer M and Rowe RC (2000) Molecular characterization of vegetative compatibility group 4A and 4B isolates of Verticillium dahliae associated with potato early dying. Plant Dis., 84:1241-1245.
 • Erdoğan O, Kurt Ş, Göre E 2014. Pamukta Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmeni Verticillium dahliae Kleb. ile Farklı İnokulasyon Metotları Üzerinde Çalışmalar. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(2):188–193.
 • Göre ME 2007. Vegetative Compatibility and Pathogenicity of Verticillium dahliae Isolates from the Aegean Region of Turkey. Phytoparasitica, 35(3): 222-231.
 • Gubler WD 1996. Verticillium wilt. in: Zitter TA, Hopkins LD, Thomas CE [Eds.] Compendium of Cucurbit Diseases. APS Press, St. Paul, MN, USA.
 • Gülümser A, Bozoğlu H, Pekşen E 2002. Araştırma ve Deneme Metodları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Ders kitabı No: 48.
 • Jim´enez-D´ıaz RM, Mercado-Blanco J, Olivares-Garc´ıa C, Collado-Romero M, Bejarano-Alc´azar J, Rodr´ıguez-Jurado D, Giménez-Jaime A, García-Jiménez J, Armengol J 2006. Genetic and virulence diversity in Verticillium dahliae populations infecting artichoke in eastern-central Spain. Phytopathology, 96:288-298.
 • Karademir E, Karademir Ç, Ekinci R, Baran B, Sağır A 2010. Assessment of Tolerance Level of some Cotton (Gossypium hirsutum L.) Varieties against Verticillium wilt (Verticillium dahliae Kleb.). Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, 38(1):196-202.
 • Karcılıoğlu A, Onan E, Sezgin E 1992. Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillium dahliae Kleb. Fungusunun neden olduğu solgunluk hastalığına karşı duyarlılıklarının saptanması üzerinde araştırmalar. İzmir. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı No: 22-23, s. 138.
 • Karman M 1971. Bitki Koruma Araştırmalarında Genel Bilgiler. Tarım Bakanlığı, Mesleki Kitaplar Serisi, s. 279, Bornova-İzmir.
 • Khaskheli MI, Sun JL, He SP, Du XM 2013. Screening of cotton germplasm for resistance to Verticillium dahlia Kleb. under greenhouse and field conditions. Eur J Plant Pathol., 137:259-272.
 • Koike ST, Subbarao KV, Davis RM, Gordon TR, Hubbard JC 1994. Verticillium wilt of cauliflower in California. Plant Dis., 78: 1116- 1121.
 • Korolev N, P´erez-Art´es E, Bejarano-Alc´azar J, Rodr´ıguez-Jurado D, Katan J, Katan T, Jimenez-Diaz RM 2001. Comparative study of genetic diversity and pathogenicity among populations of Verticillium dahliae cotton in Spain and Israel. Eur. J. Plant Pathol., 107:443-456.
 • Krikun J, Bernier CC 1987. Infection of several crop species by two isolates of Verticillium dahliae. Can. J. Plant Pathol., 9: 241-245
 • Lüders RR, Galbieri R, Fuzatto MG, Cia E 2008. Inheritance of resistance to Verticillium wilt in cotton. Crop Breeding and Applied Biotechnology, 8: 265-270, 2008.
 • McCain AH, Raabe RD, Wilhelm S 1981. Plants resistant or susceptible to Verticillium wilt. Cooperative extension, US Department of Agriculture, University of California.
 • Özüdoğru T 2017. Durum ve Tahmin Pamuk 2017/2018. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. Yayın No: 285. Yenimahalle, Ankara.
 • P´erez-Art´es E, Garc´ıa-Pedrajas MD, Bejarano-Alc´azar J, Jim´enez-D´ıaz RM 2000. Differentiation of cotton-defoliating and nondefoliating pathotypes of Verticillium dahliae by RAPD and specific PCR analyses. Eur. J. Plant Pathol., 106:507-517.
 • SAS Institute Inc. 1998. SAS/STAT User's Guide, Version 6. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
 • SAS Institute Inc. 2012. JMP v.10 Discovering JMP. Cary, NC, USA: SAS Institute Inc.
 • Schnathorst WC, Cooper JR 1975. Anomalies in Field and Greenhouse Reaction of Certain Cotton Cultivars in Fected with Verticillium dahliae. In Proc. Beltwide Cotton Prod. Conf., 6-8 January, New Orleans, National Cotton Council, Memphis, p. 148-149.
 • Subbarao KV, Hubbard JC, Greathead AS, Spencer GA 1997. Verticillium wilt. In: Compendium of Lettuce Diseases (Eds.: R.M. Davis, K.V. Subbarao, R..N. Raid and E.A. Kurtz). The American Phytopathological Society, St. Paul, MN, USA, pp. 26-27.
 • Wilhelm S, Sagen JE, Tietz H 1974a. “Resistance to Verticillium wilt in cotton: sources, techniques of identification, inheritance trends, and the resistance potential of multiline cultivars”, Phytopathology, 64: 924-931.
 • Wilhelm S, Sagen JE, Tietz H 1974b. “Gossypium hirsutum subsp. mexicanum var. nervosum, Leningrad Strain, A source of resistance to Verticillium Wilt”, Phytopathology, 64:931-939.
 • Zhou H, Fang H, Sanogo S, Hughs SE, Jones DC, Zhang J 2014. Evaluation of Verticillium wilt resistance in commercial cultivars and advanced breeding lines of cotton. Euphytica, 196:437-448
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-3302-7766
Author: Yaşar AKIŞCAN
Institution: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4199-6097
Author: Fatih Mehmet TOK (Primary Author)
Institution: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution Bu çalışma, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenmiştir
Project Number 214 O 086
Thanks Bu çalışma, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından 214 O 086 kodu ile öncelikli alanlar Ar-Ge projelerini destekleme programı kapsamında desteklenmiştir. TÜBİTAK'a finansal desteği için teşekkürlerimizi sunarız. Bu çalışmaya ilişkin bulguların bir kısmı 2017 yılında Romanya’da düzenlenen kongrede (International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”) özet olarak yayınlanmıştır.
Dates

Application Date : March 25, 2019
Acceptance Date : August 22, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Akışcan, Y , Tok, F . (2019). Farklı Kökenli Bazı Pamuk Genotiplerinde Verticillium Solgunluğuna Dayanıklılığın Araştırılması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 22 (Ek Sayı 2) , 354-360 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.544323