Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 449 - 455 2019-12-31

Consumers Behavior Towards Bee Products Consumption in The Centre District of Kahramanmaras Province
Kahramanmaraş İli Merkez İlçedeYaşayan Tüketicilerin Arı Ürünleri Tüketim Davranışları

Yeşim AYTOP [1] , Cuma AKBAY [2] , Hüseyin MERAL [3]


The objective of this study is to determine the consumption condition and factors affecting the consumption of bee products of consumers in Kahramanmaras. The main material of the study is the data obtained from surveys conducted with 270 consumers living in Kahramanmaras city centre in 2018. Descriptive statistics, One-way ANOVA and t-test, were used to analyse the data. According to the results, while 84.4% of the consumers consume honey, the percentage of the consumers consuming pollen and royal jelly are 7.8% and 1.5% respectively. Moreover, 28.5% of the consumers stated that consume honey every day, whereas the rate of the consumers consuming comb honey is 25.6% every day. In addition, most of the consumers prefer to buy honey from producers and markets. According to the results, factors affecting the amount of honey consumption are gender, income, the number of individuals in the family and the condition of having diabetes. On the other hand, it is found that marital status, age, and education level of consumers do not affect the amount of honey consumption.

Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş ili Merkez ilçede yaşayan tüketicilerin arı ürünleri tüketim durumlarını ve tüketimlerinde etkili olan faktörleri belirlemektir. Araştırmanın ana materyalini 2018 yılında Kahramanmaraş kent merkezinde 270 tüketici ile görüşülen anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, One-way ANOVA ve t testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin %84.4’ünün bal, %7,78’inin polen, %1.5’inin arı sütü ve polen tükettikleri tespit edilmiştir. Üreticilerin %28.5’i süzme balı, %25.6’sı petek balı her gün tükettiklerini, arı ürünlerini satın alırken de öncelikli olarak direkt üretici ve marketleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Sonuçlara göre, bal tüketim miktarını etkileyen faktörler, cinsiyet, gelir, ailedeki birey sayısı ve şeker hastası olma durumudur. Diğer yandan, medeni durum, yaş, eğitim ve çocuk sayılarının bal tüketim miktarında etkili olmadığı tespit edilmiştir.  

 • Arani NM, Emam-Djomeh Z, Tavakolipour H, Sharafati-Chaleshtori R, Soleimani A, Asemi Z 2018. The Effects of Probiotic Honey Consumption on Metabolic Status in Patients with Diabetic Nephropathy: A Randomized, Double-Blind, Controlled Trial. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 1-7.
 • Arvanitoniyannis I, Krystallis A 2006. An Empirical Examination of the Determinants of Honey Consumption In Romania. International Journal of Food Science and Technology, 41:1164-1176.
 • Baki F, Saner G, Adanacıoğlu H, Güler D 2017. Türkiye’de Süzme Çam Balına Yönelik Tüketici Tercihlerinin Konjoint Analizi: İzmir İli Örneği, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2): 50-57.
 • Batt PJ, Liu A 2012. Consumer Behaviour Towards Honey Products in Western Australia. British Food Journal, 114(2): 285-297.
 • Bianca PC 2011. Modelling Honey Consumption Behaviour in Romania by Using Socio-Demographic Determinants. African Journal of Agricultural Research, 6(17): 4069-4080.
 • Bölüktepe FE, Yılmaz S 2006. Tüketicilerin Bal Satın Alma Davranış ve Alışkanlıklarını Etkileme Sürecinde Markanın Önemini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uludağ Arıcılık Dergisi, 6(4), 135-142.
 • Bölüktepe FE, Yılmaz S 2008. Arı Ürünleri Bilinirliğive Satın Alma Sıklığı. Uludağ Arıcılık Dergisi 8(2): 53-62
 • Central Beekeeping Association 2017. Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanlığı, http://www.tbub.org/page/show/90-ari-sutu.html (Accessed date: 03/04/2019)
 • Gürer B, Akyol E 2018 Tüketicilerin Bal Tüketiminde Gıda Güvenilirliği Bilincinin İncelenmesi: Niğde İli Örneği, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(10): 1303-1310.
 • Gyau A, Akalakou C, Degrande A, Biloso A 2014. Determinants of Consumer Preferences for Honey in the Democratic Republic Of Congo. Journal of Food Products Marketing, 20(5): 476-490.
 • Ismaiel S, Al-Kahtani S, Adgaba N, Al-Ghamdi AA, Zulail A 2014. Factors That Affect Consumption Pattern and Market Demands for Honey in The Kingdom of Saudi Arabia. Food and Nutrition Sciences, 5: 1725-1737.
 • Kekecoglu M, Gurcan EK, Soysal Mİ 2007. Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(2): 227-236.
 • Klickovic D, Ostojic A, Vasko Ž, Bosancic B 2017 Analysis of Attitudes of Honey Consumers In The Municipality of Novi Grad (Bosnia and Herzegovina). Agriculture and Forestry, 63 (2): 69-81.
 • Kos Skubic M, Erjavec K, Klopcic M. 2018. Consumer Preferences Regarding National And EU Quality Labels For Cheese, Ham And Honey: The Case of Slovenia. British Food Journal, 120(3): 650-664.
 • Mutlu C, Erbaş M., Arslan Tontul S 2017. Bal ve Diğer Arı Ürünlerinin Bazı Özellikleri ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, Akademik Gıda 15(1): 75-83.
 • Nabwire EJC 2016. Economic Analysis of Consumers’ Awareness and Willingness to Pay For Geographical Indicators and Other Quality Attributes Of Honey In Kenya PhD Thesis, The University of Nairobi, Nairobi, Kenya, 121 pg.
 • Newbold P 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, New Jersey, 867pp.
 • Nikolov D 2005. Honey Market InBulgaria–Structure and Market Power, IAMO–Forum 2005, How Effective is The Invisible Hand. Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe, 16-18.
 • Niyaz ÖC, Demirbaş N 2017. Arı Ürünleri Tüketicilerinin Genel Özellikleri ve Tüketim Tercihleri: Çanakkale İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(2): 255-262
 • Pocol CB 2011. Modelling The Honey Consumption Behaviour in Romania by Using Socio-Demographic Determinants. African Journal of Agricultural Research, 6(17): 4069-4080.
 • Roman A, Popiela-Pleban E, Kozak M 2013. Factors Influencing Consumer Behavior Relating to The Purchasing of Honey Part 1. The Buying Process and The Level of Consumption. Journal of Apicultural Science, 57(2): 159-172.
 • Schifani G, Romeo P, Guccione GD, Schimmenti E, Columba P, Migliore G 2016. Conventions Of Quality In Consumer Preference Towards Local Honey In Southern Italy. Calitatea: Acces la Succes, 17(153): 92-97.
 • TÜIK 2017a. Arıcılık Istatistikleri, https://biruni.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul (Erişimtarihi: 28/10/2018).
 • TÜIK 2017b. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sitemi, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95& locale=tr(Erişimtarihi: 28/10/2018).
 • Tunca Rİ, Taşkın A, Karadavut U 2015. Türkiye'de Arı Ürünlerinin Bazı Illerdeki Tüketim Alışkanlıklarının ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi, Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(7): 556-561.
 • Zak N 2017. Honey Market In The Opinion Of Young Consumers. Journal of Human Sciences. 366(1): 424-438.
 • Zavodna LS, Pospisil JZ 2016. Honey Bee: A Consumer’s Point of View. Environmental & Socio-economic Studies, 4(3): 26-32.
Primary Language en
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-8464-2427
Author: Yeşim AYTOP (Primary Author)
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7673-7584
Author: Cuma AKBAY
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9003-1518
Author: Hüseyin MERAL
Institution: Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Dates

Application Date : May 8, 2019
Acceptance Date : September 11, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Aytop, Y , Akbay, C , Meral, H . (2019). Consumers Behavior Towards Bee Products Consumption in The Centre District of Kahramanmaras Province . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 22 (Ek Sayı 2) , 449-455 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.561320