Year 2020, Volume 23 , Issue 3, Pages 655 - 662 2020-06-30

Arazi Toplulaştırma Projelerinin Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliğine Etkisi
The Effect of Land Consolidation Projects on Agricultural Mechanization Management

Hamza KUZU [1] , Hasan DEĞİRMENCİ [2]


Bu araştırma; arazi toplulaştırma projelerinin tarımsal mekanizasyon işletmeciliğine etkisini belirlemek amacıyla Niğde İli Misli Ovasında gerçekleştirilen Aşlama, Çarıklı, Çayırlı, Karaatlı Köyü arazi toplulaştırma (AT) projelerinde yürütülmüştür. Basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilen 96 işletmeye ait parsellerin AT öncesi ve sonrası Alan Yol Uzunluğu Uygunluğu (AYU), Alan Kuş Uçuşu Yol Uzunluğu Uygunluğu (KUYUU), yakıt tüketimi, parsel işleme süresi, parsel başı dönüş kaybı, yol zaman kaybı ve parsel sınır alan kaybı parametreleri hesaplanmıştır. Çalışmada NetCAD programı kullanılmıştır. Seçilen işletmelerde AT öncesine göre AYU ve KUYUU değerleri sırasıyla ortalama %43 ve %37 azalmıştır. Yol uzunlukları kısaldığından yakıt tüketimi ortalama %50, toplam üretim süresi %36 azalmıştır. AT sonrası parsel sınır alan kaybı ortalama %38, parsel başı dönüş kaybı %38, parsellere ulaşımda geçen süre %50, parsel işleme süresi %5 düşmüştür. İstatistiksel olarak AT öncesi ve sonrası farklar önemli bulunmuştur (P<0.05). 

This research was conducted to determine the effects of land consolidation (LC) projects on agricultural mechanization management. In this study, LC projects of Aşlama, Çarıklı, Çayırlı and Karaatlı Village in the Misli Plain in Niğde was taken as material. According to the simple random sampling, 96 managements were selected and the pre and post LC parameters of the eligibility of area road length (AYU), the eligibility of area airline road length (KUYUU), the fuel consumption, the parcel processing time, the loss of parcel return, the loss of road time and the loss of area from parcel boundaries were calculated with the help of NetCAD program. AYU and KUYUU values of selected managements have decreased by 43% and 37% on average, respectively. Due to reducing road lengths, the fuel consumption and the total production time have decreased by 50% and by 36%, respectively. After the LC parcel boundary area losses, the end of parcel return time, the time to reach the parcels, and the parcel processing time have decreased by 38%, 38%, 50% and 5%, respectively. Differences before and after LC were statistically significant (P <0.05).

 • Anonim 2015. Arazi Toplulaştırması. https://ankara.tarimorman.gov.tr/Belgeler/liftet/arazitoplulastirmasi.pdf.
 • Arıcı İ, Akkaya Aslan ŞT 2014. Arazi Toplulaştırması Planlama ve Projelemesi. Dora Yayınları, Bursa, 237 s.
 • ASAE 1994. ASAE Standards-Uniform Terminology for Agricultural Machinery Management, ASAE S322.1. American Society of Agricultural Engineers. St. Joseph, MI. 49085-9659.
 • Ayrancı Y 2004. Bir Parselde Optimum Boy/En Oranının Belirlenmesinde Bir Yaklaşım. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 18(33), 1-7.
 • Ayten T, Çay T 2017. Effects of the Purpose Expropriation of Land Consolidation to Landholding. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 121, International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, 11(1), 79- 82.
 • Boyacıoğlu R 1975. Arazi Toplulaştırılması Yapılan Erzincan Güllüce Köyündeki Tarımsal İşletmelerin Ekonomik Analizi. Topraksu Teknik Dergisi, Sayı:57, Ankara, 131s.
 • Boztoprak T 2010. Arazi Toplulaştırma Çalışmasının Kültürteknik Özelliklerinin Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Açısından İrdelenmesi: Kayseri Örneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Boztoprak T, Demir O, Çoruhlu YE, Nişancı R 2015. Arazi Toplulaştırmasının Tarımsal İşletmelere Etkilerinin Araştırılması. Selcuk University Journal of Engineering, Science And Technology, 3(3), 1-11.
 • Çelebi M 2010. Toplulaştırmanın Karaman İlinde Sulama ve Diğer Tarımsal Faaliyetlerin Verimliliği Üzerinde Etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 (2): 1-6.
 • Çevik B 1974. Konya İli Çumra–Karkın Köyünün Kültürteknik Sorunları ve Bu Sorunların Çözümünde Arazi Toplulaştırmasının Yeri ve Önemi Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:52, A.Ü. Basımevi, (Doktora Tezi), 102s., Ankara.
 • Değirmenci H, Arslan F, Tonçer R, Yoğun E 2017. Arazi Toplulaştırma Öncesi Parsel Şekilleri ve Arazi Parçalanmasının Değerlendirilmesi Niğde Misli Ovası Tırhan Köyü Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3):182–189.
 • Dinçer H 1970. Tarla Alet ve Makinalarının İş Başarıları Hesaplanmasında Pratik Metot. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi- Journal of the Faculty of Agriculture 1(2): 49-62.
 • Harasimowicz S, Janus J, Bacior S, Gniadek J 2017. Shape and Size of Parcels and Trans-Port Costs As A Mixed İnteger Programming Problem in Optimization of Land Consolidation. Comput. Electron. Agric. 140, 113–122.
 • Hung NV 2017. Impacts of Land Consolidation Policy on Agricultural Production in Red River Delta, Vietnam. Park Chung Hee School of Policy and Saemaul of Yeungnam University. Master of Public Policy Thesis.
 • Hunt D 1983. Farm Power and Machinery Management. Iowa State University Press. 352 Pages.
 • Kepner RA, Bainer R, Barger EL 1980. Principles of Farm Machinery. AVI, Rub.Cop., Inc, Westpark, Co, USA.
 • Kumbasaroğlu H, Dağdemir V 2007. Erzurum Merkez İlçede Tarım Arazilerinde Parçalılık Durumuna Göre Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38 (1): 49-58.
 • Kuzu H, Arslan F, Değirmenci H 2018. Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (Özel sayı), 19-25.
 • Kuzu H, Değirmenci H 2017. Niğde ilinin tarımsal mekanizasyon düzeyinin ilçeler bazında yıllara göre değişiminin incelenmesi. 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12-15 Eylül 2017. Bildiriler Kitabı, Cilt 2, s 1259-1266.
 • Küsek G 2014. Arazi Toplulaştırmasının Arazi Parçalılığı ve İşletme Ölçeğine Etkileri: Konya-Ereğli-Kuskuncuk Köyü Örneği. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29 (2): 15–28.
 • Newbold P 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, New Jersey, p: 867.
 • Oğuz C, Bayramoğlu Z 2004. Konya İli Çumra İlçesinde Arazi Toplulaştırması Sonrası Farklı Parsel Genişliklerinin Birim Maliyetler Üzerine Etkisi; Küçükköy Örneği. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(34): 70-75.
 • Platonova D, Setkovska L, Jankava A 2011. Assessment Principles of Land Fragmentation. Baltic Surveying’11, 117-124.
 • Polat HE, Manavbaşı İD 2012. Arazi Toplulaştırmasının Kırsal Alanda Yakıt Tüketimi ve Karbondioksit Salınımına Etkisinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 18, 157-165.
 • Sabancı A, Başçetinçelik A, Özgüven F, Öztürk HH, Say SM 2010. Tarım Makinaları 1. Nobel Yayınevi, Adana, 193s.
 • Say SM 2001. Biçerdöverle Hasatta Biçerdöver Çalışma Güvenirliliğinin Belirlenmesi ve Park Planlaması Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora tezi. 157s.
 • Yağanoğlu AV, Okuroğlu M, Hanay A 2000. Arazi Toplulaştırması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:159. Erzurum. 169s.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-8585-4467
Author: Hamza KUZU (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6157-816X
Author: Hasan DEĞİRMENCİ
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Thanks Bu makale Hamza Kuzu’nun yüksek lisans tezinden yararlanarak hazırlanmıştır.
Dates

Application Date : September 23, 2019
Acceptance Date : January 9, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Kuzu, H , Değirmenci, H . (2020). Arazi Toplulaştırma Projelerinin Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliğine Etkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (3) , 655-662 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.623467