Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A Research on Soil and Air Microfungi in Agricultural Areas Growing Different Plants in Thrace Region

Year 2020, Volume 23, Issue 3, 733 - 739, 30.06.2020
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.640166

Abstract

The aim of this study was to investigated the concentration and composition of microfungi and airborne microfungi in the soil where various field and horticultural crops were grown in the Thrace Region. The average number of micro fungi in fresh soil corresponding to 1 g of dry soil was highest in potato-grown soil and lowest in sunflower soil. While the soil of the onion field showed the most diversity in terms of micro fungus genus, the least variation was observed in pea garden. In the air samples taken from the fields where field crops were grown, the most fungal spores were isolated from chickpea field and the least from sunflower field. While the fungal diversity was highest in air samples taken from onion and corn fields, the least variation was determined in air samples taken from bean and mint garden. Microfungi of Mycelia Sterilia were most commonly isolated in all soil samples, followed by Penicillium, Acremonium, Aspergillus and Fusarium species, respectively. Cladosporium was determined to be the predominant genus in the air of the fields where all plants were grown.

References

 • Adhikari A, Sen MM, Gupta-Bhattacharya S, Chanda S 2004. Airborne Viable, Non-Viable, and Allergenic Fungi in a Rural Agricultural Area of India: A 2-Year Study at Five Outdoor Sampling Stations. Science of the Total Environment 326(1-3): 123-141.
 • Asan A, Ayan EG, Şen B, Ökten S 2018. Edirne ili Söğütlük Ormanı Toprağından İzole Edilen Aspergillus Türlerinin Biyoçeşitliliği. Mantar Dergisi 9(2): 126-141.
 • Aydın, MH 2015. Bitki Fungal Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Trichoderma’lar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 2(2): 135-148.
 • Aydoğdu H 2016. Edirne İlinde Hasat Sonrası Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Taşınan Mikrofungusların İzolasyon ve İdentifikasyonu. Academic Food Journal Akademik Gıda 14(4): 362-367.
 • Aydoğdu H, Asan A 2008. Airborne Fungi in Child Day Care Centers in Edirne City, Turkey. Environ Monit Assess 147(1-3): 423-444.
 • Barnett HL, Hunter BB 1999. Illustrated Genera of İmperfect Fungi (p. 2184th ed.). St Paul Minnesota USA: APS.
 • Başbülbül G, Bıyık H, Kalyoncu F, Kalmış E, Oryasın E 2011. Aydın, İzmir ve Manisa İllerinde Endüstriyel Atıksular ile Kirlenmiş Toprakların Mikrofungus Florasının Belirlenmesi. Ekoloji Dergisi 20(80); 66-73.
 • Boyacioglu H, Haliki A, Ates M, Guvensen A, Abaci Ö 2007. The Statistical İnvestigation on Airborne Fungi and Pollen Grains of Atmosphere in Izmir-Turkey. Environmental monitoring and assessment 135(1-3): 327-334.
 • Bülbül AS, Çeter T, Hüseyin E 2011. Atmospheric Concentration of Fungus Spores in Kirsehir and The Effect of Meteorological Factors. Asthma Allergy Immunology 9(3): 154-165.
 • Çakır M, Makineci E 2011. Toprak Faunası: Sınıflandırılması ve Besin Ağındaki Yeri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 61(2): 139-152.
 • Çeter T, Pınar NM 2009. Türkiye'de Yapılan Atmosferik Fungus Spor Çalışmaları ve Kullanılan Yöntemler. Astım Allerji Immunoloji 7(1): 3-10.
 • Ellis MB, Ellis JP 1997. Microfungi on Land Plants. An Identification Handbook. Enlarged ed. UK: Richmond.
 • Frąc M, Hannula SE, Bełka M, Jędryczka M 2018. Fungal Biodiversity and Their Role in Soil Health. Frontiers in Microbiology 9(1): 707.
 • Garbeva P, Van Veen JA, Van Elsas JD 2004. Microbial Diversity in Soil: Selection of Microbial Populations by Plant and Soil Type and Implications for Disease Suppressiveness. Annu Rev Phytopathol 42(1): 243-270.
 • Göçmen H, Özkan VK 2002. A Research on the Microfungal Flora of Somegreenhouse Soils in the Vicinity of Lapseki Çanakkale, Turkey. Mycopathologia, 153(2): 103-112.
 • Hasenekoğlu İ 1991. Toprak Mikrofungusları. Cilt I–VII. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum.
 • İmalı A, Yalçınkaya B, Koçak M, Koçer F 2008. Çorum İli Atmosferinde Hava ile Taşınan Allerjen Funguslar. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi 6(3): 19-24.
 • İzgi Ü, Güven Ö 2014. Kahramanmaraş Başkonuş Ormanlık Alanlarından İzole Edilen Entomopatojen Funguslar. Bitki Koruma Bülteni 54(3): 201-209.
 • Kalyoncu F, Özer A 2017. Determination of Benomyl Sensitivity of Microfungi Isolated from Agricultural Areas. Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology 5(10): 1184-1188.
 • Kara Ö 2005. Kuzey Trakya Dağlık Yetişme Ortamı Bölgesindeki Meşe, Kayın ve Karaçam Ormanlarındaki Toprak Mikrofungusları. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6(2): 167-174.
 • Kireçci E, Alagöz G 2019. Hava Kaynaklı Fungusların Tanısı ve Dağılımı. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 8(2): 75-80.
 • Kocabaş A, Başkaya Y 2016. Topraktan İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Madde Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 19(4), 393-398.
 • Koz C, Güven Ö 2014. Kahramanmaraş Merkez Köylerindeki Buğday Tarlalarından İzole Edilen Entomopatojen Funguslar. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5(1): 39-51.
 • Negrete A, Valencia-Chin E, Acosta-Martínez V 2015. Soil Microbial Communities as Affected by a Commercial Organic Fertilizer and Sunn Hemp as a Cover Crop in Organic Sweet Pepper Production in Puerto Rico. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 99(1): 53-57.
 • Nosratabadi M, Kordbacheh P, Kachuei R, Safara M, Rezaie S, Afshari MA, Jafari H 2017. Isolation and Identification of Non-pathogenic and Pathogenic Fungi from the Soil of Greater Tunb, Abu-Musa and Sirri Islands, Persian Gulf, Iran. Journal of Applied Biotechnology Reports 4(4): 713-718.
 • Ocak E, Demir S 2012. Toprak Verimliliği ve Bitki Gelişiminde Peyniraltı Suyu ve Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF)'un Önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 22(1): 48-55.
 • Okur N, Kayikcioglu HH, Ates F, Yagmur B 2016. A comparison of Soil Quality and Yield Parameters Under Organic and Conventional Vineyard Systems in Mediterranean Conditions (West Turkey). Biological Agriculture & Horticulture 32(2): 73-84.
 • Orgiazzi A, Lumini E, Nilsson RH, Girlanda M, Vizzini A, Bonfante P, Bianciotto V 2012. Unravelling Soil Fungal Communities From Different Mediterranean Land-Use Backgrounds. PloS one 7(4): e34847.
 • Oskay F, Şimşek Z 2017. Çankırı (Eldivan) Karaçam Orman Topraklarında Saptanan Mikrofunguslar. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 3(1): 23-38.
 • Ökten SS, Asan A, Tungan Y, Türe M 2005. Airborne Fungal Concentrations in East Patch of Edirne City (Turkey) in Autumn Using Two Sampling Methods. Trakya University Journal of Science 6(1): 97-106.
 • Özkan VK, Sülün Y 2014. Microfungal Contaminants on Mobile Phones of Health Services Vocational School Students in Marmaris, Turkey. Mycopathologia 177(1-2): 59-64.
 • Sahu PK, Singh DP, Prabha R, Meena KK, Abhilash PC 2019. Connecting Microbial Capabilities With The Soil And Plant Health: Options For Agricultural Sustainability. Ecological Indicators 105(1), 601-612.
 • Samson RA, Hoekstra ES, Frisvad JC, Filtenborg O 2002. Introduction to Food and Airborne Fungi (6th ed.) Utrecht, The Netherlands: Centraalbureauvoor Schimmelcultures.
 • Savaş NG, Akgül DS, Albaz E, Savaş Y 2018. Asma Fidanı Üretim Parselinde Solarizasyon Uygulaması Öncesi ve Sonrası Toprak Mikrofunguslarının Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(4): 386-395.
 • Schutter ME, Sandeno JM, Dick RP 2001. Seasonal, Soil Type, and Alternative Management Influences on Microbial Communities of Vegetable Cropping Systems Biol Fertil Soils 34(6): 397-410.
 • Seth RK, Alam S, Shukla DN 2018. Detectıon of Soil Fungi from Wheat Cultivated Area. Bangladesh J Agril Res 43(1):149-157.
 • Şen B, Asan A 2001. Airborne Fungi in Vegetable Growing Areas of Edirne, Turkey. Aerobiologia 17(1): 69-75.
 • Şen B, Asan A 2009. Fungal Flora in Indoor and Outdoor Air of Different Residental Houses in Tekirdağ City (Turkey): Seasonal Distribution and Relationship with Climatic Factors. Environ Monit Assess 151(1-4): 209-219.
 • Waksman SA 1922. A Method for Counting the Number of Fungi in the Soil. Journal of Bacteriology 7(3): 339.
 • Żukiewicz-Sobczak WA, Cholewa G, Krasowska E, Chmielewska-Badora J, Zwoliński J, Sobczak P 2013. Rye grains and the soil derived from under the organic and conventional rye crops as a potential source of biological agents causing respiratory diseases in farmers. Advances in Dermatology and Allergology 30(6): 373-380.

Trakya Bölgesi’nde Farklı Bitkiler Yetiştirilen Arazilerde Toprak ve Hava Mikrofungusları Üzerine Bir Araştırma

Year 2020, Volume 23, Issue 3, 733 - 739, 30.06.2020
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.640166

Abstract

Bu çalışmada, Trakya Bölgesi’nde çeşitli tarla ve bahçe ürünlerinin yetiştirildiği topraklardaki mikrofunguslar ile havayla taşınan mikrofungusların konsantrasyon ve kompozisyonlarının araştırılması amaçlandı. 1 g kuru toprağa karşılık gelen taze topraktaki mikrofungusların ortalama sayısı, patates yetiştirilen toprakta en yüksek, ayçiçeği yetiştirilen toprakta ise en düşük düzeyde gözlendi. Soğan tarlasının toprağı mikrofungus cinsi bakımından en fazla çeşitlilik gösterirken, bezelye bahçesinde en az çeşitlilik saptandı. Tarla bitkilerinin yetiştirildiği alanlardan alınan hava örneklerinde en fazla fungal spor nohut tarlasından, en az ise ayçiçek tarlasından izole edildi. Soğan ve mısır tarlasından alınan hava örneklerinde fungal çeşitlilik en fazla iken, en az çeşitlilik ise bakla ve nane bahçelerinden alınan hava örneklerinde tespit edildi. Tüm toprak örneklerinde en yaygın olarak Mycelia Sterilia'ya ait mikrofunguslar izole edilirken, bunu sırasıyla Penicillium, Acremonium, Aspergillus ve Fusarium cinsleri izledi. Tüm bitkilerin yetiştirildiği tarlaların havasında Cladosporium en baskın cins olarak bulundu.

References

 • Adhikari A, Sen MM, Gupta-Bhattacharya S, Chanda S 2004. Airborne Viable, Non-Viable, and Allergenic Fungi in a Rural Agricultural Area of India: A 2-Year Study at Five Outdoor Sampling Stations. Science of the Total Environment 326(1-3): 123-141.
 • Asan A, Ayan EG, Şen B, Ökten S 2018. Edirne ili Söğütlük Ormanı Toprağından İzole Edilen Aspergillus Türlerinin Biyoçeşitliliği. Mantar Dergisi 9(2): 126-141.
 • Aydın, MH 2015. Bitki Fungal Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Trichoderma’lar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 2(2): 135-148.
 • Aydoğdu H 2016. Edirne İlinde Hasat Sonrası Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Taşınan Mikrofungusların İzolasyon ve İdentifikasyonu. Academic Food Journal Akademik Gıda 14(4): 362-367.
 • Aydoğdu H, Asan A 2008. Airborne Fungi in Child Day Care Centers in Edirne City, Turkey. Environ Monit Assess 147(1-3): 423-444.
 • Barnett HL, Hunter BB 1999. Illustrated Genera of İmperfect Fungi (p. 2184th ed.). St Paul Minnesota USA: APS.
 • Başbülbül G, Bıyık H, Kalyoncu F, Kalmış E, Oryasın E 2011. Aydın, İzmir ve Manisa İllerinde Endüstriyel Atıksular ile Kirlenmiş Toprakların Mikrofungus Florasının Belirlenmesi. Ekoloji Dergisi 20(80); 66-73.
 • Boyacioglu H, Haliki A, Ates M, Guvensen A, Abaci Ö 2007. The Statistical İnvestigation on Airborne Fungi and Pollen Grains of Atmosphere in Izmir-Turkey. Environmental monitoring and assessment 135(1-3): 327-334.
 • Bülbül AS, Çeter T, Hüseyin E 2011. Atmospheric Concentration of Fungus Spores in Kirsehir and The Effect of Meteorological Factors. Asthma Allergy Immunology 9(3): 154-165.
 • Çakır M, Makineci E 2011. Toprak Faunası: Sınıflandırılması ve Besin Ağındaki Yeri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 61(2): 139-152.
 • Çeter T, Pınar NM 2009. Türkiye'de Yapılan Atmosferik Fungus Spor Çalışmaları ve Kullanılan Yöntemler. Astım Allerji Immunoloji 7(1): 3-10.
 • Ellis MB, Ellis JP 1997. Microfungi on Land Plants. An Identification Handbook. Enlarged ed. UK: Richmond.
 • Frąc M, Hannula SE, Bełka M, Jędryczka M 2018. Fungal Biodiversity and Their Role in Soil Health. Frontiers in Microbiology 9(1): 707.
 • Garbeva P, Van Veen JA, Van Elsas JD 2004. Microbial Diversity in Soil: Selection of Microbial Populations by Plant and Soil Type and Implications for Disease Suppressiveness. Annu Rev Phytopathol 42(1): 243-270.
 • Göçmen H, Özkan VK 2002. A Research on the Microfungal Flora of Somegreenhouse Soils in the Vicinity of Lapseki Çanakkale, Turkey. Mycopathologia, 153(2): 103-112.
 • Hasenekoğlu İ 1991. Toprak Mikrofungusları. Cilt I–VII. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum.
 • İmalı A, Yalçınkaya B, Koçak M, Koçer F 2008. Çorum İli Atmosferinde Hava ile Taşınan Allerjen Funguslar. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi 6(3): 19-24.
 • İzgi Ü, Güven Ö 2014. Kahramanmaraş Başkonuş Ormanlık Alanlarından İzole Edilen Entomopatojen Funguslar. Bitki Koruma Bülteni 54(3): 201-209.
 • Kalyoncu F, Özer A 2017. Determination of Benomyl Sensitivity of Microfungi Isolated from Agricultural Areas. Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology 5(10): 1184-1188.
 • Kara Ö 2005. Kuzey Trakya Dağlık Yetişme Ortamı Bölgesindeki Meşe, Kayın ve Karaçam Ormanlarındaki Toprak Mikrofungusları. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6(2): 167-174.
 • Kireçci E, Alagöz G 2019. Hava Kaynaklı Fungusların Tanısı ve Dağılımı. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 8(2): 75-80.
 • Kocabaş A, Başkaya Y 2016. Topraktan İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Madde Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 19(4), 393-398.
 • Koz C, Güven Ö 2014. Kahramanmaraş Merkez Köylerindeki Buğday Tarlalarından İzole Edilen Entomopatojen Funguslar. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5(1): 39-51.
 • Negrete A, Valencia-Chin E, Acosta-Martínez V 2015. Soil Microbial Communities as Affected by a Commercial Organic Fertilizer and Sunn Hemp as a Cover Crop in Organic Sweet Pepper Production in Puerto Rico. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 99(1): 53-57.
 • Nosratabadi M, Kordbacheh P, Kachuei R, Safara M, Rezaie S, Afshari MA, Jafari H 2017. Isolation and Identification of Non-pathogenic and Pathogenic Fungi from the Soil of Greater Tunb, Abu-Musa and Sirri Islands, Persian Gulf, Iran. Journal of Applied Biotechnology Reports 4(4): 713-718.
 • Ocak E, Demir S 2012. Toprak Verimliliği ve Bitki Gelişiminde Peyniraltı Suyu ve Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF)'un Önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 22(1): 48-55.
 • Okur N, Kayikcioglu HH, Ates F, Yagmur B 2016. A comparison of Soil Quality and Yield Parameters Under Organic and Conventional Vineyard Systems in Mediterranean Conditions (West Turkey). Biological Agriculture & Horticulture 32(2): 73-84.
 • Orgiazzi A, Lumini E, Nilsson RH, Girlanda M, Vizzini A, Bonfante P, Bianciotto V 2012. Unravelling Soil Fungal Communities From Different Mediterranean Land-Use Backgrounds. PloS one 7(4): e34847.
 • Oskay F, Şimşek Z 2017. Çankırı (Eldivan) Karaçam Orman Topraklarında Saptanan Mikrofunguslar. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 3(1): 23-38.
 • Ökten SS, Asan A, Tungan Y, Türe M 2005. Airborne Fungal Concentrations in East Patch of Edirne City (Turkey) in Autumn Using Two Sampling Methods. Trakya University Journal of Science 6(1): 97-106.
 • Özkan VK, Sülün Y 2014. Microfungal Contaminants on Mobile Phones of Health Services Vocational School Students in Marmaris, Turkey. Mycopathologia 177(1-2): 59-64.
 • Sahu PK, Singh DP, Prabha R, Meena KK, Abhilash PC 2019. Connecting Microbial Capabilities With The Soil And Plant Health: Options For Agricultural Sustainability. Ecological Indicators 105(1), 601-612.
 • Samson RA, Hoekstra ES, Frisvad JC, Filtenborg O 2002. Introduction to Food and Airborne Fungi (6th ed.) Utrecht, The Netherlands: Centraalbureauvoor Schimmelcultures.
 • Savaş NG, Akgül DS, Albaz E, Savaş Y 2018. Asma Fidanı Üretim Parselinde Solarizasyon Uygulaması Öncesi ve Sonrası Toprak Mikrofunguslarının Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(4): 386-395.
 • Schutter ME, Sandeno JM, Dick RP 2001. Seasonal, Soil Type, and Alternative Management Influences on Microbial Communities of Vegetable Cropping Systems Biol Fertil Soils 34(6): 397-410.
 • Seth RK, Alam S, Shukla DN 2018. Detectıon of Soil Fungi from Wheat Cultivated Area. Bangladesh J Agril Res 43(1):149-157.
 • Şen B, Asan A 2001. Airborne Fungi in Vegetable Growing Areas of Edirne, Turkey. Aerobiologia 17(1): 69-75.
 • Şen B, Asan A 2009. Fungal Flora in Indoor and Outdoor Air of Different Residental Houses in Tekirdağ City (Turkey): Seasonal Distribution and Relationship with Climatic Factors. Environ Monit Assess 151(1-4): 209-219.
 • Waksman SA 1922. A Method for Counting the Number of Fungi in the Soil. Journal of Bacteriology 7(3): 339.
 • Żukiewicz-Sobczak WA, Cholewa G, Krasowska E, Chmielewska-Badora J, Zwoliński J, Sobczak P 2013. Rye grains and the soil derived from under the organic and conventional rye crops as a potential source of biological agents causing respiratory diseases in farmers. Advances in Dermatology and Allergology 30(6): 373-380.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biology
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Halide AYDOĞDU (Primary Author)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1778-2200
Türkiye


Meltem ÇAKMAK This is me
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0325-4412
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Application Date October 30, 2019
Acceptance Date January 23, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 23, Issue 3

Cite

APA Aydoğdu, H. & Çakmak, M. (2020). Trakya Bölgesi’nde Farklı Bitkiler Yetiştirilen Arazilerde Toprak ve Hava Mikrofungusları Üzerine Bir Araştırma . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (3) , 733-739 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.640166
 • download

 • Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)
 •        Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).
 •       Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)
 •       88x31.png Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.