Year 2020, Volume 23 , Issue 3, Pages 561 - 567 2020-06-30

Asma Anacı Çeliklerinde Kök Oluşum Yoğunluğu Yerlerinin Saptanması
Determination of Root Formation Density Places on Rootstock Cuttings

İsmail YENİLMEZ [1] , Fatime CAN [2] , Salih ÇELİK [3]


Bu çalışmada, çeliklerde oluşan köklerin, çeliğin hangi kısmında ve ne yoğunlukta oluştuğu araştırılmıştır. Ayrıca asma anacı çelikleri arasında kök oluşum yoğunluğu açısından bir farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen SO4, 5BB, Lot ve 8B asma anacı çelikleri kullanılmış ve deneme bu enstitüde yürütülmüştür. Çelikler 15 cm sıra arası (SA) ve sıra üzeri (SÜ) mesafe ile hazırlanan derin kum sandıklarına 3 Mart 2017’de dikilmiştir. Yaprak dökümünden sonra 15 Kasım 2017’de köklü çelikler sandıklardan çıkarılıp ölçüm ve sayım yapılmıştır. Gözün solundan, sağından, karşısından ve hemen altından ölçümler yapılmıştır. Dikkate alınan kriterler kök sayısı, uzunluğu, ağırlığı ve kalınlığıdır. Literatürde sıklıkla raslatan tek faktörlü deney tasarımı modelleri yerine iki faktörlü faktöriyel deney tasarımı modeli kullanılmıştır. Böylece hem boğumlar arası farklılıklar hem de anaçlar arasındaki farklılar ana faktörler olarak ele alınabilmiş ve incelenmiştir. Ayrıca iki faktörlü deney tasarımı kullanımı, anaç ve boğum ana faktörlerinin etkileşimlerinin de incelenebilmesini sağlamıştır. Tüm bulgular özet tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak; kök sayısı, uzunluğu, ağırlığı ve kalınlığı bakımından boğumlar ve anaçlar arasında istatistiksel farklılıklar olduğu ortaya konmuştur. 

In this study, the internodes locations of the roots formed in cuttings were investigated. In addition, it has been investigated whether there is a difference in root formation density for grapevine types. SO4, 5BB, Lot and 8B grapevine rootstocks obtained from Tekirdağ Viticulture and Research Institute were used and the experiment was conducted in the same institute. The cuttings were planted in deep sand boxes prepared with 15 cm row spacing (RS) and intra-row spacing (IS) on March 3, 2017. After defoliation, cuttings were removed from the boxes and measured on November 15, 2017. Root measurements were made from the left, right, opposite and just below the internodes. The criteria used were the number of roots, root length, root weight and root thickness. The two-factor factorial design model was used instead of the single-factor design model, which frequently appeared in the literature. Thus, the differences between the internodes and the differences between the grapevine types could be considered as the main factors examined. In addition, the use of two-factor experimental design allowed to investigate the interaction of grapevine types and internodes. All findings were presented and interpreted. As a result there were statistical differences between the internodes and rootstocks in terms of number of roots, root length, root weight and root thickness.

 • Anonim 1983. Asma Fidanı Standardı. TS3981/Nisan 1983. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • Anonim 1988. Bağcılık-Aşılama Metod ve Kuralları Standardı. TS625/Aralık 1988. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • Anonim 1990. Bağcılık Terbiye Şekil ve Kuralları. TS8465/Nisan 1990. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • Anonim 1992. Budama Metod ve Kuralları. TS10130/Nisan 1992. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • Aslan K A, Özcan S, Kösetürkmen S, Yağcı A, Sakar E, Bekişli M İ, Kılıç D 2015. Gaziantep İlinde Asma Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit-Anaç Kombinasyonlarının Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A 27(Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Özel Sayısı): 210-216.
 • Atilla A 1985. Bağ Dikiminde Mekanizasyon. Türkiye 1. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri Cilt: 1, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Yayınları 3: 177-187.
 • Barış C 1983. Yurdumuzda Kullanılan Asma Anaçları ve Özellikleri. Tekirdağ Bağcılık Enst. Yayınları 24(3): 24-33.
 • Barlass M, Skene K G M 1980. Studies on The Fragmented Shoot Apex of Grapevine. II. Factors Affecing Growth and Differentiantion in Vitro. Journal of Experimental Botany 31(121): 489-495.
 • Can F 2019. Asma Anacı Çeliklerinde Kök Oluşum Yoğunluğu Yerlerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 32 sy.
 • Cangi R, Etker M 2018. The Effects of Rootstock Cutting Thickness on Final Take, Quality of Potted Grapevine Saplings. YYU J Agr Sci 28(özel sayı): 50-56
 • Çakır A, Karaca N, Sidfar M, Baral Ç, Söylemezoğlu G 2013. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi. YYÜ Tar Bil Derg 23(3):229-235.
 • Çelik H, Ağaoğlu Y S, Fidan Y, Marasalı B, Söylemezoğlu G 1998. Genel Bağcılık. Sun Fidan A.Ş., Mesleki Kitaplar Serisi:1. Fersa Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 253 sy.
 • Çelik S 2011. Bağcılık (Ampeloloji). Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Cilt 1, 3. Baskı Tekirdağ 423 sy.
 • Eroğlu D, Çelik M 2015. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Mikorize Uygulamalarının Etkileri. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A 27(Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Özel Sayısı): 48-55.
 • İşçi B, Altındişli, A, Kacar E, Yıldız D, Soltekin O, Önder S, Ünal A, Savaş Y 2015. Farklı Asma Anaçları ile Aşılı Red Globe Üzüm Çeşidinin Fidan Randımanı Üzerine Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A 27 (Türkiye 8. Bağcılık Ve Teknolojileri Sempozyumu Özel Sayısı): 17-26.
 • Köse B, Çelik H, Karabulut B 2015. Determination of callusing performance and vine sapling characteristics on different rootstocks of ‘Merzifon Karası’ grape variety (Vitis vinifera L.). Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30: 87-94.
 • Persuric D, Bubola M, Sradeka S 2015. Influence of Bud Number per Vine on Istrian Malvasia Yield Characteristics Grafted on Different Rootstock. 50. Croatian and 10. International Symposium on Agriculture 16-20 Şubat 2015, Croatia.
 • Ruckenbauer W, Traxler H, Vas S, Leuchtner R 1975. Weinbau Heute: Handbuch Für Beratung, Schulung und Praxis. L. Stocker, 608 sy.
 • Sabır A 2002. Tüplü asma fidanı üretiminde değişik IBA ve NAA uygulamalarının farklı çeşit/anaç kombinasyonlarında fidan randımanına etkileri üzerinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 66 sy.
 • Santarosa E, Souza P V, Mariath J E, Lourosa G V 2015. Physiological interaction between rootstock-scion: effects on xylem vessels in Cabernet Sauvignon and Merlot grapevines American Journal of Enology and Viticulture 67 (1): 65-76.
 • Smart D R, Schwass E, Lakso A, Morano L 2006. Grapevine rooting patterns: A comprehensive analysis and a review. American Journal of Enology and Viticulture 57(1):89-104.
 • SPSS 2013. IBM SPSS Statistics 21.0 for Windows. Armonk, NY.
 • Sucu S, Yağcı A 2017. Bazı Asma Anaçları Üzerine Aşılı Sultani Çekirdeksiz Çeşidinde Fidan Randımanı ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 54(1):53-59.
 • Şengel E, İşçi B, Altındişli A 2012. Effects of Different Culture Media on Rooting in Grafted Grapevine. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 49 (2): 143-148.
 • Şenoğlu B, Acıtaş Ş 2011. İstatistiksel Deney Tasarımı: Sabit Etkili Modeller. 2. Basım. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 390 sy.
 • Yağcı A, Aydin S 2015. Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Gölgeleme Oranlarının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkileri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27:146-153.
 • Yağcı A, Gökkaynak A G 2016. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Fidan Randımanı ve Kalitesi Üzerine Anaç ve Gölgeleme Oranının Etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 53(1): 109-116.
Primary Language tr
Subjects Basic Sciences
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-3357-3898
Author: İsmail YENİLMEZ (Primary Author)
Institution: ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1585-889X
Author: Fatime CAN
Institution: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3180-8339
Author: Salih ÇELİK
Institution: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Thanks Bu çalışma Fatime Can’ın yüksek lisans tez araştırmaları için oluşturulan deney düzeninden elde edilen veriler ile yürütülmüştür. Bitkisel materyal temini için Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü’ ne teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : November 12, 2019
Acceptance Date : February 20, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Yeni̇lmez, İ , Can, F , Çeli̇k, S . (2020). Asma Anacı Çeliklerinde Kök Oluşum Yoğunluğu Yerlerinin Saptanması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (3) , 561-567 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.645752