Year 2020, Volume 23 , Issue 3, Pages 671 - 677 2020-06-30

Level of Compliance with Food Safety Criteria of the Dairy Farms which are Members of Cattle Breeders Association: The Case of Menemen District
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyesi İşletmelerin Gıda Güvenliği Kriterlerine Uyum Düzeyi: Menemen İlçesi Örneği

Nevin DEMİRBAŞ [1]


Dairy farms in Turkey have generally small-scale and there is a strong relationship between compliance with the food safety criteria and farm scale. Therefore, agricultural organization can make important contributions to ensuring food safety in the dairy sector. The aim of this study was to determine the level of compliance with food safety criteria in the dairy farms which are members of Cattle Breeders Association (CBA) in Menemen District which is one of the milk production regions of İzmir. The data of the study were obtained from the dairy farms through face-to-face surveys. Data were analyzed using by one-way ANOVA and Kruskal Wallis Test. A 5-point Likert Scale was used to determine the level of compliance with food safety criteria. The results of the research indicated that the food safety knowledge level of the farmers was low and the compliance of the small scale farms with the food safety criteria was not sufficient. It is recommended that CBA and other agricultural organizations in the region should take more active role in informing producers about food safety criteria and practices.

Türkiye’de süt hayvancılığı işletmeleri genellikle küçük ölçekli işletmelerdir. İşletme ölçeği ile gıda güvenliği kriterlerine uyum arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle, tarımsal örgütlenmenin süt sektöründe gıda güvenliğinin sağlanmasına önemli katkıları olabilecektir. Bu araştırmanın amacı, İzmir’in önemli süt üretim bölgelerinden olan Menemen İlçesi’nde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne (DSYB) üye olan işletmelerde gıda güvenliği kriterlerine uyum düzeyinin belirlenmesidir. Araştırmanın verileri, süt sığırcılığı işletmelerinde yüzyüze yapılan anketlerden elde edilmiştir. Verilerin analizinde tek yönlü ANOVA ve Kruskal Wallis Testi’nden yararlanılmıştır. Tarım İşletmelerinin gıda güvenliği kriterlerine uyum düzeyinin belirlenmesi için 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, işletmecilerin gıda güvenliği bilgi düzeyleri düşük, özellikle küçük ölçekli işletmelerin gıda güvenliği kriterlerine uyumlarının da yeterli olmadığı belirlenmiştir. DSYB ve bölgedeki diğer tarımsal kuruluşların üreticilerin gıda güvenliği kriterleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirilmesinde daha etkin rol almaları önerilmektedir.
 • Albayram Doğan Z, Yercan M, Uzmay A 2014. The Problems and Suggested Solutions about Farmer’s Organizations in Dairy Cattle, 25th International Scientific-Expert Congress on Agriculture and Food Industry-Izmir, p.41-44.
 • Armağan G, Koç A, Özden A 2009. Food Safety at the Dairy Farm Level: Knowledge, Practices and Attitudes of Farmers. Michwissenschaft 64 (1): 6-9.
 • Boz İ 2013. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. KSÜ Tarım ve Doğa Bilimleri Derg 16(1): 24-32.
 • Bozoglu M, Saglam O, Topuz BK 2017. Economic Sustainability of Family Dairy Farming within the Scope of Technical Efficiency: A Case Study of Bafra District, Turkey. Custos e agronegocio 13 (2): 295-316.
 • Chlebicka A, Pietrzak M 2018. Size of Membership and Survival Patterns of ProducersʼOrganizations in Agriculture-Social Aspects Based on Evidence from Poland. Sustainability 10(7): 2293.
 • Çopur Ö, Yonak S, Şenkoyuncu A 2010. Gıda Güvenliği ve Denetim Sistemi, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi 11-15 Ocak 2010, Ankara.
 • Demirbaş N, Karagözlü C, Akbulut N 2002. Dünya ve Türkiye’de Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Gelişmeler. İTO, Yayın No: 2002-7, İstanbul, 171 sy.
 • Demirbaş N, Karagözlü C 2006. The Problems of Raw Material Supply of the Turkish Dairy Industry and Suggestions:Case of İzmir. Agricultura Tropica and Subtropica 39(2):110-113.
 • Demirbaş N, Gölge E, Tosun D, Çukur F 2008. Food Safety Practices in Milk Collection Centers in Turkey: A Case Study. British Food Journal 110(8): 781–789.
 • Demirbaş N, Tosun D, Çukur F, Gölge E 2009. Practices in Milk Collection Centres for Quality Milk Production: A Case from the Aegean Region of Turkey. New Medit VIII (3): 21-27.
 • Demirbaş N, Tosun D, Çukur F, Yıldız Ö 2012. Food Safety Practices on Dairy Farms in Turkey: A Case Study of Izmir Province. Journal of Animal and Veterinary Advances 11: 2191-2195.
 • Demirbük M, Kızılaslan N 2019. Socio-economic Analysis of Breeders, Breeders’ Associations and Member Relations, A Case Study of Sivas, 3rd International Conference on Food and Agricultural Economics, 25-26th April 2019, Alanya, p. 199-212.
 • Demirbük M, Kızılaslan N 2020. Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ile Üyeleri Arasındaki İlişkilerin Analizi: Sivas İli Örneği. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 23 (1): 194-211.
 • EU 2019, Study of the Best Ways for Producer Organisations to be Formed, Carry Out Their Activities and be Supported. Luxembourg: Publications Office of the EU, Luxembourg, 158 p.
 • Grashuis J, Cook ML 2019. A Structural Equation Model of Cooperative Member Satisfaction and Long-Term Commitment. International Food and Agribusiness Management Review 22 (2): 247–263.
 • Gül U, Tatlıdil H 2012. Hayvancılığa Yönelik Yürütülen Yayım ve Eğitim Faaliyetlerinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Rolü. AÜZF Tarım Ekonomisi Bölümü Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5(2): 64-67.
 • İşcan U, Özder M, Önal AR 2010. Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne Üye İşletmelerin Gelişim Süreci ve Bugünkü Durumu. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7(2):131-137.
 • Kalaycı Ş 2010. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayıncılık, Ankara, 426sy.
 • Kılıç Topuz B, Bozoğlu M 2016. Tarımsal Üretici Birliklerinde Performans Ölçümü. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31 (2016): 360-369.
 • Kumar A, Thapa G, Roy D, Joshi P K 2017. Adoption of Food Safety Measures on Milk Production in Nepal: Impact on Smallholders’ Farm-Gate Prices and Profitability. Food Policy 70: 13–26.
 • Mangnus E, Piters BS 2010. Dealing with Small Scale Producers-Linking Buyers and Producers. http://www.kit.nl/wp-content/uploads/2018/08/1718_dealing-with-small-scale-producers.pdf.
 • Murat H, Sakarya E 2012. Orta Anadolu Bölgesi Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerine Bağlı Süt Sığırcılık Işletmelerinin Ekonomik Analizi. Vet Hekim Der Derg 83 (1): 5-14.
 • Newbold P., 1995, Statistics for Business and Economics, New Jersey:Prentice Hall Int., USA. 867 p.
 • Resmi Gazete 2000. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/ 6). Tarih: 14.02.2000, Sayı::23964.
 • Resmi Gazete 2011a. Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği. Tarih: 27.12.2011, Sayı:28155..
 • Resmi Gazete 2011b. Gıda Hijyeni Yönetmeliği. Tarih: 17 Aralık 2011, Sayı: 28145.
 • Resmi Gazete 2016. Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Tarih: 26 Ağustos 2016, Sayı : 29813.
 • XiangyuGuo M 2010. Study on Functions of the Agriculture Cooperative in Food Safety. Agriculture and Agricultural Science Procedia 1 (2010) 477–482.
 • Yang X, Kevin ZC, Kong X 2019. Factors Affecting the Adoption of on-Farm Milk Safety Measures in Northern China: An Examination from the Perspective of Farm Size and Production Type. Journal of Integrative Agriculture 18(2): 471–481.
 • Zhou J, Jin S 2009. Adoption of Food Safety and Quality Standards by China’s Agricultural Cooperatives:A Way out of Monitoring Production Practices of Numerous Small-Scale Farmers? International Association of Agricultural Economists Conference August 16-22, 2009, p.1-19. Beijing, China.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-0541-1437
Author: Nevin DEMİRBAŞ (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Thanks Saha çalışmasındaki katkılarından dolayı Zir.Müh.Serdar GÜLER ve Zir.Müh.Gökay ŞEN’e ve analizlerin kontrolündeki katkılarından dolayı Dr. Duygu Tosun’a teşekkür ederim.
Dates

Application Date : January 8, 2020
Acceptance Date : February 20, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Demi̇rbaş, N . (2020). Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyesi İşletmelerin Gıda Güvenliği Kriterlerine Uyum Düzeyi: Menemen İlçesi Örneği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (3) , 671-677 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.672096