Year 2020, Volume 23 , Issue 4, Pages 1039 - 1053 2020-08-31

Determination of Nutrition Status of Olive (Olea Europaea. L.) Orchards in Nizip District of Gaziantep by Means of Leaf and Soil Samples
Gaziantep İli Nizip İlçesi Zeytin Bahçelerinin Yaprak ve Toprak Örnekleri ile Beslenme Durumunun Belirlenmesi

Neslihan KELEŞ UZEL [1] , Kerim Mesut ÇİMRİN [2]


The study was conducted to determine the nutritional status of olive orchards in Nizip district, Gaziantep. For this purpose, 40 soil samples (0-30 cm and 30-60 cm depths) and 20 leaf samples were collected representing the orchards. Texture, CaCO3, pH, EC, organic matter, CEC, heavy metal, and macro-micro nutrients analysis was performed on the soil samples. Also, N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Cu, Mn and B concentrations were determined in the leaf samples. According to the findings, the soils in the research area were found to have 77.5% clay, 12.5% silty clay loam and 10% clay loam texture respectively and the organic matter contents were determined to be insufficient. Furthermore, 17.5%, 50%, 7.5%, 97.5% and 100% of the soils were determined to be insufficient in P, Mg, Fe, Zn, and B contents, respectively. No evidence of contamination of heavy metals were found in the soils, while 25% of the leaf samples were found to be deficient in Mg, %100 in P, K and Ca, 95% in Cu, 5% in Zn and 65% in Mn. Overall results revealed that there were nutritional problems in the olive orchards of Nizip district, Gaziantep and there were no conscious plant nutrition programs based on soil and plant analysis in the olive orchards located in the region. For this reason, besides the necessity of increasing the fertilization studies with olive, producers should give necessary attention to soil and leaf analysis and they should be informed about nutritional status of the groves based on the scientific facts.

Çalışma, Gaziantep ili Nizip ilçesini temsilen seçilen zeytin bahçelerinin beslenme durumlarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu nedenle 20 bahçeden 0-30 ve 30-60 cm den olmak üzere iki farklı derinlikten 40 adet toprak örneği ile 20 adet yaprak örneği alınmıştır. Alınan toprak örneklerinde bünye, CaCO3, pH, EC, organik madde, KDK ve bazı besin elementleri yanında bir kısım ağır metal analizleri yapılırken yaprak örneklerinde ise N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Cu, Mn ve B analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, araştırma alanı topraklarının %77.5’i kil, %12.5’sı siltli killi tın ve %10’u killi tın bünyeye sahip olduğu, toprakların tamamının hafif alkalin reaksiyonlu ve tuzsuz sınıfında yer aldığı, organik madde içeriklerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Toprakların %17.5’inde P, %50’sinin Mg, %7.5’inın Fe, %97.5’inin Zn, %100’ünün B içeriği yönünden yetersiz olduğu belirlenmiştir. Topraklarda ağır metal açısından kirliliğe rastlanmazken, yaprak örneklerinin tamamının P, K ve Ca %25’inin Mg, %95’inin Cu, %5’inin Zn, %65’inin Mn içeriği yönünden noksan olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak elde edilen bulgular, Gaziantep ili Nizip ilçesi zeytin bahçelerinde beslenme sorunlarının olduğunu, yörede yer alan zeytin bahçelerinde toprak ve bitki analizlerine dayalı bilinçli bitki beslenme programlarının olmadığını göstermiştir. Bu sebeple zeytin ile gübreleme çalışmalarının arttırılarak dozların belirlenmesi gerekliliği yanında, üreticilerinin toprak ve yaprak analizlerine gereken önemi vermeleri ve bilimsel temellere dayalı beslenmeleri ile ilgili olarak bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.
 • Aktaş M 2005. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. III. Baskı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1429, Ankara.
 • Anonim1992. Gaziantep İli Arazi Varlığı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İl Rapor No: 27.
 • Aydın A 2019. Turunçgillerde Bitki Besleme. s. 49-54, https://www.turktob.org.tr/dergi/makaleler/ dergi 22/49-54.pdf, (Ulaşım 10.12.2019).
 • Bellitürk K, Görres J H, Bağdatlı MC, Göçmez S, Turan H S, Eker M ve Aslan S 2015. Zeytin Budama Atıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Mikro Elementler. Tarım Vizyon Dergisi, Ekim, 1(1): 7-12.
 • Bellitürk K, Görres JH, Turan HS, Göçmez S, Solmaz Y, Üstündağ Ö, Adiloğlu A 2018. Vermicompost Use in Olive Nursery Farming. International Eurasian Congress on Natural Nutrition & Healthy Life, 12-15 July 2018, pp. 388-393, Ankara-Turkey.
 • Bergmann W 1992. Nutritional Disorders of Plants: Developments, Visual and Analytical Diagnosis. Gustav Fischer Verlang Jena, New York.
 • Bilge U, Çimrin KM 2013. Viranşehir-Kızıltepe Karayolu Kenarındaki Topraklarda Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliği. Tarım Bilimleri Dergisi, 19(4), 323-329, 2013.
 • Bouyoucous GJ 1951. A Recalibration of Hydrometer Method for Making Mechanical Analysis of Soils, Agronomy Journal, 43: 434 - 438.
 • Bozgeyik T, Çimrin KM 2020. Gaziantep İli Nizip İlçesi Antepfıstığı Ağaçlarının Yaprak ve Toprak Örnekleri ile Beslenme Durumunun Belirlenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 23 (3): 722-732.
 • Bremner JM 1965. Total Nitrojen. In C.A. Black et al. (ed), Methods of Soil Analysis, Part 2, Agronomy 9: 1149-1178. Am. Soc. of Agron. Inc. Madison, Wisconsin, USA.
 • Chapman H D, Pratt PF 1961. Methods of Analysis for Soils, Plants and Waters, 1-309. University of California, Division of Agricultural Sciences, USA.
 • Çimrin K M 2018. Gaziantep İli Kiraz (Prunus avium L.) Bahçelerinin Beslenme Durumları, Adyutayam Dergisi, 6(2), 8-17.
 • Çolakoğlu H 1985. Gübre ve Gübreleme. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. Teksir No: 17-1. Bornova, İzmir.
 • Eryüce N, Taysun A, Uysal H, Dağdeviren İ 1993. The contens of Fe, Zn, Mn and Cu in Some Cultivated Top Soil or Sloppy and Level Areas Around Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa and Şırnak. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 30 (3): 81-88.
 • Eyüboğlu F, Kurucu N, Talaz S 1998. Türkiye Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Bazı Mikro Elementler (Fe, Cu, Zn, Mn) Bakımından Genel Durumu. T.C. Başbakanlık K.H.G.M. Toprak ve Gübre Araş. Enst. Müd. Ankara.
 • FAO 2018. Foodand Agriculture Organization of the United Nations (FAO). http://www.fao.org/faostat/ en/#home, (Erişim Tarihi: 21.03.2019).
 • Follet R H, Lindsay WL 1978. Profile distribution of Zn, Fe, Mn, and Cu in Colorado Soils. Colorado Exp. Station Tech. Bull. S: 110.
 • Gezgin S, Hamurcu M 2006. Bitki Beslemede Besin Elementleri Arasındaki Etkileşimin Önemi ve Bor ile Diğer Besin Elementleri Arasındaki Etkileşimler. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences,20(39): 24-31.
 • Güner H 1969. Zeytinin Kimyasal Yaprak Yapısı ile Ürün Verimi Arasındaki İlişkilere Dair Bir Araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No: 155, İzmir
 • Güneş A, Alpaslan M, İnal A 2002. Bitki Besleme ve Gübreleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1523, Ders Kitabı: 479. ISBAN 975-482-516-5, Ankara.
 • Hızalan E, Ünal H 1966. Topraklarda önemli kimyasal analizler. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, 278.
 • Jackson M 1958. Soil Chemical Analysis. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, pg: 1- 498, New Jersey, USA.
 • Kacar B 1984. Bitki Besleme. Ankara Üni. Ziraat Fak. Yay. No: 899, 169-175.
 • Kacar B, Katkat AV 2007. Bitki besleme. Nobel Yayın No: 849, Ankara.
 • Kacar B, İnal A 2008. Bitki analizleri, Cilt 1., Nobel yayın, 892 s, Ankara
 • Kacar B, Katkat A V 2015. Bitki Besleme. Nobel Yayın No:849, Fen ve Biyoloji Yayınları Dizisi: 29. ISBN 978-975-591- 834-1, Ankara.
 • Karaduman A, Çimrin K M 2016. Gaziantep Yöresi Tarım Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi. 19(2): 117- 129.
 • Knudsen D, Peterson GA. and Pratt PF 1982. Lithium, Sodium and Potassium. Pages 225–246 in A. L. Page et al., eds. Methods of soil analysis, Part 2. American Society of Agronomy, Madison. USA.
 • Lindsay W L, Norvell WA 1978. Development of a DTPA Soil test for Zn, Fe, Mn, and Cu. Soil Science Society of American Journal, 42: 421 - 428.
 • Olsen S R, Cole CV, Waterable FS, Dean LA 1954. Estimation of Available Phosphorus in Soils by Extraction with Sodium Bicarbonate. USPA Circular No: 939, Washington D.C.
 • Püskülcü G, Aksalman A 1988. Zeytinde Yaprak-Toprak Örneklerinin Alınma Prensipleri ve Gübre Tavsiyeleri. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü. Yayın No:44, İzmir, 14 s.
 • Rashid A, ChaudryFM, Sharif M 1976. Micronutrient Availability to Cerales From Calcereous Soils III. Zinc Absoption by Rice and its Inhibition by Importent Ions of Submerged Soils. Plant and soil, 45:613-623.
 • Richard LA 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkaline Soils. Handbook 60, U. S. Deptartment of Agriculture.
 • Sağlam MT 1976. Erzurum, Hasankale ve Erzincan Ovası Topraklarında Amonyum Fiksasyonu, Amonyum Fiksasyonu ile Potasyum Arasındaki Bazı İlişkiler, Mineralize Olan Nitrojen ve Nitrojen Kayıpları Üzerinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 467, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 220, Araştırma Serisi No: 142, 122 s, Erzurum
 • Sağlam MT, Bellitürk K, Hazinedar N, Danışman F 2008. Kapıdağ Yarımadası Zeytinliklerinin Beslenme Durumu. Ziraat Fakültesi Dergisi 22(44): 118-123.
 • Sillanpää M 1990. Micronutrient Assessment at The Country Level: An International Study. In: FAO Soils Bulletin, N. 63.
 • Söylemez S, Öktem AG, Kara H, Almaca ND 2017. Şanlıurfa Yöresi Zeytinliklerinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(1):1-15.
 • Tekin H, Genç Ç, Kuru C, Akkök F 1985. Antepfıstığının besin maddesi kapsamlarının belirlenmesi üzerine araştırmalar. Bahçe Derg., 14(1-2) 47-57.
 • TUİK 2019. Türkiye İstatistik Kurumu (2019) https://biruni.tuik.gov. tr/medas/?kn=92&locale=tr, (Erişim Tarihi: 25.03.2019).
 • Tunç E, Özkan A 2010. Gaziantep’in Tarım Topraklarında Erozyon Sorunu ve Bu Konuda Çiftçi Eğitimi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(2):143-153.
 • Tüzüner A 1990. Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları El Kitabı. T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 375s.
 • Uzun E 2017. Gaziantep İlinde Antepfıstığı Yetiştirilen Alanlardan Alınan Topraklarda Borun Kimyasal Fraksiyonlarının Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 34s.
 • Ülgen N, Ateşalp M 1972. Toprakta Bitki Tarafından Alınabilir Fosfor Tayini, Toprak Su Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, Teknik Yayınlar Serisi, Sayı 21, Ankara, 17 s.
 • Ülgen N, Yurtsever N 1995. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. Toprak ve Gübre Araş. Ens. Teknik Yayınları., Genel Yayın No: 209, Teknik Yayınlar No: 66.
 • Wolf B 1971. The Determination of Boron Soil Extracts, Plant Materials, Composts, Manure, Water and Nutrient Solutions. Soil Sci. And Plant Anal. 2(5):363-374.
 • Yıldırım B 2017. Halfeti ve Birecik’te Antepfıstığı (Pistacia vera l.) Yetiştirilen Topraklarda ve Yaprakta Çinko Noksanlığının Belirlenmesi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 47s.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-0969-6273
Author: Neslihan KELEŞ UZEL
Institution: Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5158-8412
Author: Kerim Mesut ÇİMRİN (Primary Author)
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Project Number Proje No: 18.YL.051
Thanks K. Mesut Çimrin yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans çalışmasının bir kısmı olup, yazarlar çalışmaya maddi destek sağlayan Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne (Proje No: 18.YL.051) teşekkür ederler.
Dates

Application Date : December 31, 2019
Acceptance Date : February 24, 2020
Publication Date : August 31, 2020

APA Keleş Uzel, N , Çi̇mri̇n, K . (2020). Gaziantep İli Nizip İlçesi Zeytin Bahçelerinin Yaprak ve Toprak Örnekleri ile Beslenme Durumunun Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (4) , 1039-1053 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.668345