Year 2020, Volume 23 , Issue 5, Pages 1184 - 1191 2020-10-31

Effects of Different Irrigation Intervals on Yield Parameters and Popping Quality of Popcorn (Zea Mays Everta Sturt.) Cultivated in Amik Plain as Second Crop
Farklı Sulama Aralıklarının Amik Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Cin Mısırının (Zea Mays Everta Sturt.) Verim Ögeleri ve Patlama Kalitesi Üzerine Etkisi

Cem Tufan AKÇALI [1] , Hüseyin GÖZÜBENLİ [2]


This study was conducted to determine the appropriate irrigation intervals and the effects of these irrigation intervals on yield, yield components and some quality characteristics of popcorn cultivated in Amik plain conditions. This study was carried out in the second crop period of 2015 at Hatay Mustafa Kemal University Agriculture Faculty, Field 49 Research and Application Area. Ant Cin 98 popcorn variety was used as seed material. Field experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications and five irrigation intervals (S1:6 days, S2:9 days, S3:12 days, S4:15 days, S5:18 days interval) were investigated. The effects of irrigation intervals on ear lenght, ear weight, hectoliter weight and grain yield were statistically significant while on plant height, stem diameter, ear diameter, 1000 kernel weight, popping volume, flake size and unpopped kernel ratio were not affected statistically. While the highest grain yield obtained at 6 days irrigation interval with 3956 kg ha-1, the lowest grain yield was in 18 days irrigation interval with 2557 kg ha-1. Also, differences between 6, 9, 12 and 15 days irrigation intervals were not statistically significant although grain yields were 3956 kg ha-1, 3937 kg ha-1, 3617 kg ha-1 and 3352 kg ha-1, respectively.

Bu çalışma, Amik ovası koşullarında yetiştiriciliği yapılan cin mısırında (Zea mays everta Sturt.) uygun sulama aralıklarının ve bu sulama aralıklarının verim ve verim unsurları ile bazı kalite özelliklerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 49 Araştırma ve Uygulama Arazisinde 2015 yılı ikinci ürün yetiştirme sezonunda yürütülen bu çalışmada Ant Cin 98 cin mısırı çeşidi kullanılmıştır. Çalışma, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüş ve 5 farklı sulama aralığı (S1:6 gün, S2:9 gün, S3:12 gün, S4:15 gün, S5:18 gün arayla) incelenmiştir. Sulama aralığı uygulamalarının incelenen özelliklerden koçan boyu, koçan ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunurken; bitki boyu, sap kalınlığı, koçan kalınlığı, bin tane ağırlığı, patlama hacmi, patlamış tane büyüklüğü ve patlamamış tane oranı değerlerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. En yüksek tane verimi 395.6 kg da-1 ile 6 gün sulama aralığında, en düşük tane verimi ise 255.7 kg da-1 ile 18 gün sulama aralığında tespit edilmiştir. Ayrıca 6, 9, 12 ve 15 gün sulama aralıklarında verimin sırasıyla 395.6 kg da-1, 393.7 kg da-1, 361.7 kg da-1 ve 335.2 kg da-1 olmasına karşın bu uygulamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.
 • Anonim 2019. Mısır Üretimi, 2008-2018. http://www.tuik.gov.tr.
 • Anonymous 2019. Maize Production, 2017. http://www.fao.org/faostat/en/#.
 • Artan H 1996. Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Sulama Sıklığının Verim Ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 38 sy.
 • Ertaş N, Soylu S, Bilgiçli N 2008. Mısırın Fiziksel Özellikleri ile Patlama Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum, 467-470.
 • Farre I, Faci JM 2008. Deficit Irrigation In Maize For Reducing Agricultural Water Use In A Mediterranean Environment. Agricultural Water Management, 96: 383-394.
 • Gökmen S 2004. Effects Of Moisture Content And Popping Method On Popping Characteristics Of Popcorn. Journal Of Food Engineering, 65: 357–362.
 • Gözübenli H, Şener O, Konuşkan Ö 2000. Farklı Tane İrilikleri Ve Nem İçeriklerinin Cin Mısırının Patlama Özelliklerine Etkileri. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1-2): 149-158.
 • Gözübenli H, Ö Konuşkan 2010. Nitrogen Dose And Plant Density Effects On Popcorn Grain Yield. African Journal of Biotechnology, 9(25): 3828-3832.
 • İdikut L, Zulkadir G, Yürürdurmaz C, Çölkesen M 2015. Yerel Cin Mısırı Genotiplerinin Kahramanmaraş Koşullarında Tarımsal Özelliklerinin Araştırılması. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 18(3): 1-8.
 • Kanber R, Yazar A, Eylen M 1990. Çukurova Koşullarında Buğdaydan Sonra Yetiştirilen II. Ürün Mısırın Su-Verim İlişkileri. Tarsus Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Yayınları. No: 173.
 • Kang SZ, Liang, ZS, Pan, YH, Shi PZ, Zhang JH 2000. Alternate Furrow Irrigation For Maize Production In An Arid Area. Agricultural Water Management. 5(3): 267-274.
 • Kırnak H, Gençoğlan C, Değirmenci V 2003. Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine Ve Bitki Gelişimine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(2): 117-123.
 • Kırtok Y 1998. Mısır Üretimi Ve Kullanımı. Kocaoluk Basım ve Yayın Evi, İstanbul, 445 sy.
 • Konuşkan Ö, H Gözübenli 2001. İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Melez Mısır Çeşitlerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verimle İlişkili Özelliklere Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi. 10(1-2): 50-57.
 • Özkan, A., Ülger, A.C., 2011. Çukurova Ekolojik Koşullarında Değişik Azot Dozu Uygulamalarının İki Cin Mısırı (Zea Mays L. Everta Sturt.) Çeşidinde TaneVerimi Ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 21(3): 198-208.
 • Panda RK, Behera SK, Kashyap PS 2004. Effective Management Of İrrigation Water For Maize Under Stressed Conditions, Agricultural Water Management, 66: 181-203.
 • Pandey RK, Maranville JW, Admou A, 2000. Deficit Irrigation And Nitrogen Effects On Maize In A Sahelion Environment: I. Grain Yield And Yield Conponents. Agricultural Water Management, 46: 1-13.
 • Sade B, Küçükmumcu F, Gayretli H, 1996. Konya Ekolojik Şartlarında Cin Mısır Populasyonlarının (Zea Mays L. Everta Sturt) Tane Verimi Ve Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(11): 130-143.
 • Shaozhong, K., Wenjuan, S., Jianhua, Z., 2000. An Improved Water-Use Efficieny For Maize Grown Under Regulated Deficit Irrigation. Field Crops Research, 67: 207-214.
 • Tekkanat A, Soylu S, 2005. Cin Mısırı Çeşitlerinin Önemli Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(37): 41-50.
 • Thanomsub W, Kraokaw S, Promkum W, Phoomthaisong J, (2001). Responses Of Popcorn To Irrigation Rate Sandtiming Of Irrigation Termination. Thai Agricultural Research Journal, 19(2): 157-167.
 • Uçak AB, 2013. Doğrudan Ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Ve Farklı Su Düzeylerinin Mısırın Su-Verim İlişkilerine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 187 sy.
 • Ülger, A.C., 1998. Farklı Azot Dozu Ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Patlak Mısırda (Zea Mays Everta Sturt.) Tane Verimi Ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1): 155-164.
 • Vural Ç, Dağdelen N, 2008. Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Cin Mısırda Farklı Sulama Programlarının Verim Ve Bazı Agronomik Özellikler Üzerine Etkisi. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2): 97-104.
 • Yerdoğan K, 2015. Sulamayı Sonlandırma Zamanının Cin Mısırının (Zea Mays Everta Sturt.) Verim Ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi. Hatay Musfata Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,48 sy.
 • Yıldırım Y, E Kodal S., 1998. Ankara Koşullarında Sulamanın Mısır Verimine Etkisi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 22: 65-70.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-5961-8513
Author: Cem Tufan AKÇALI
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4799-5749
Author: Hüseyin GÖZÜBENLİ
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

Supporting Institution Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Project Number 14038
Thanks Bu araştırmaya maddi destek sağlayan HMKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : October 22, 2019
Acceptance Date : March 19, 2020
Publication Date : October 31, 2020

APA Akçalı, C , Gözübenli̇, H . (2020). Farklı Sulama Aralıklarının Amik Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Cin Mısırının (Zea Mays Everta Sturt.) Verim Ögeleri ve Patlama Kalitesi Üzerine Etkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (5) , 1184-1191 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.636131